Ingierveien

TRENGER BEDRE BELYSNING OG OPPHØYET FOTGJENGEROVERGANG: Ungdomsskoleelevene krysser veien ved bussholdeplassen. Denne fotgjengerovergangen har dårlig belysning og har behov for opphøyet fotgjengerovergang.

Vil ha lavere fart i Ingierveien

Kommunen ønsker flere trafikksikkerhets- og fartsreduserende tiltak i Ingierveien på Kolbotn. Hva synes du om kommunens forslag?

Publisert

Oppegård kommune ved virksomhetsleder for UTE Oppegård, Heidi Tomten, har sendt et brev til Statens vegvesen (SVV). Det handler om kommunens ønske om fartsreduserende tiltak i Ingierveien i Kolbotn sentrum.

Siden Ingierveien, eller FV 127, er en fylkesvei, er det ikke kommunen, men SVV som har ansvar for den.

Dette kommer som orienterinssak på formannskapsmøtet førstkommende onsdag.

– Veiens dimensjonering innbyr til høy fart

Ifølge Tomten har Oppegård kommune tidligere vært i kontakt med SVV angående ønsket om redusert fart i Ingierveien. Ingiertunellen har nå vært i drift i noen år, og kommunen har gjort noen erfaringer som de ønsker å diskutere med SVV.

50 KM/T: I innkjøringen til kulverten og gjennom kulverten er farten 50 kilometer per time.

Tomten påpeker at farten i Ingierveien fra rundkjøringen i Mastemyrveien og frem til Ingiertunellen i dag er satt til 40 kilometer per time, mens i innkjøringen til kulverten og gjennom denne er farten 50 kilometer per time. Etter utkjøringen i sør er det igjen regulert til 40 kilometer per time.

– Veien har fått en dimensjonering som innbyr til høy fart, og vi ønsker nå i felleskap med SVV å se på tiltak som kan være med på å få farten ned og øke sikkerheten på strekningen, sier Tomten.

Opphøyet fotgjengerovergang ved bussholdeplassen

I brevet til SVV påpeker Tomten også at skolegrensene i det aktuelle området er satt slik at mange barn og unge må krysse Ingierveien på vei til skolen.

OPPHØYET FOTGJENGEROVERGANG: Ved den mest brukte kryssingen for barneskolebarna er det opphøyet fotgjengerovergang.

Ved den mest brukte kryssingen for barneskolebarna er det opphøyet fotgjengerovergang.

 

Ungdomsskoleelevene krysser veien lengre nord, ved bussholdeplassen. Denne fotgjengerovergangen har dårlig belysning.

TRENGER BEDRE BELYSNING OG OPPHØYET FOTGJENGEROVERGANG: Ungdomsskoleelevene krysser veien ved bussholdeplassen. Denne fotgjengerovergangen har dårlig belysning og har behov for opphøyet fotgjengerovergang.

For å få ned hastigheten ved denne kryssingen ønsker kommunen en opphøyet fotgjengerovergang på det aktuelle stedet, slik at det blir en tilsvarende utforming for ungdomsskoleelevene som for barneskoleelevene.

Ønsker bedre tilrettelegging for ungdomsskoleelevene

– Dessverre er det også slik at mange ungdomsskoleelever krysser veien i svingen rett sør for kulverten for å ta en snarvei til Ingieråsen skole, sier Tomten.

Denne kryssingen ligger inn for strekningen som har fartsgrense 50 kilometer per time for passerende biler. Tomten mener at en bedre tilrettelegging fra snarveien bort til bussholdeplassen, en strekning på rundt 30 meter, vil øke sannsynligheten for at ungdommene benytter seg av det regulære fotgjengerfeltet.

– Redusert fart for bilene i dette området bør også vurderes, sier hun.

Strekning mellom Ingiertunellen og Ingierkollveien

INGEN FYSISK SKILLE: Her ber kommunen om at det settes opp rekkverk eller andre hindre.

– Kolbotn sentrum vil de neste årene få 200-300 nye boliger innenfor skolekretsen til Vassbonn og Ingieråsen skoler. Disse boligene ligger vest for Ingierveien slik at barn og unge må krysse denne for å komme til skolen, sier Tomten.

Hun sier kommunen ønsker allerede nå å få en dialog med SVV om mulige fysiske tiltak som kan bidra til lavere fart, mindre støy og bedre forhold for gående og syklende på strekningen mellom Ingiertunellen og Ingierkollveien.

Rekkverk mellom Ingierveien og gang- og sykkelveien

Skillet mellom gang- og sykkelveien og kjørebanen i Ingierveien oppleves også som lite sikkert, ifølge Tomten.

– Det er ingen fysiske skiller mellom Ingierveien og gang- og sykkelveien, sier Tomten.

UTRYGG SNARVEI: Den utrygge snarveien ligger til høyre for fotgjengerovergangen, ifølge velforeningen på Ingierodden.

Her ber kommunen om at det settes opp rekkverk eller andre hindre.

– Fjorårets målinger i krysset Ingierveien og Oscar Borgs vei viste en gjennomsnittsfart godt under 60 kilometer per time.

– Støy har også vært et tema som vi ønsker å se nærmere på, og foreta en vurdering av hvorvidt fartsreduserende tiltak også kan ha gunstig effekt på støyen, sier Tomten.

Behov for flere tiltak

Heidi Moen Gjersøe, leder for Ingierodden velforening, sier velforeningen er svært opptatt av fartsreduserende tiltak også ved overgangen litt lenger ned, ved Ingierodden bussholdeplass og krysset i Oscar Borgs vei og Ingierveien.

– Her må skolebarn og eldre krysse veien med fartsgrense på 60 kilometer per time, og det er ingen forhøyninger i veien. En farlig snarvei over veien og opp en sti er også mye brukt. Vi har forsøkt gjennom flere år å få SVV til å gjøre fartsreduserende tiltak, uten å lykkes, sier Moen Gjersøe.

Fra 50 til 40 km/t 100 meter nærmere kulverten

Når det gjelder brevet fra kommunen, er saken under behandling og kan foreløpig ikke kommenteres, ifølge saksbehandler i SVV, Bjørn E. Pålsrud.

– Hvorfor skal skolebarn som krysser samme vei ha ulik trygghet?

Heidi Moen Gjersøe, leder for Ingierodden velforening

Når det gjelder henvendelsen fra Ingierodden velforening, sier Pålsrud følgende:

– Det ble foretatt fartsmålinger i krysset Ingierveien og Oscar Borgs vei i fjor. Disse målingene viste en gjennomsnittsfart godt under 60 kilometer per time, sier han.

Pålsrud sier at dagens strekning mellom Slalomveien og Ingiertunnelen med fartsgrensen på 40 kilometer per time vil bli forlenget cirka 100 meter nærmere tunnelen.  

– Bestilling på dette er allerede sendt ut, sier han.

Uenig i vurderingen

Heidi Moen Gjersøe sier velforeningen er uenig med SVVs vurdering og mener fartsmålingen understreker behovet for å sette en lavere fartsgrense ved krysset i Oscar Borgs vei.

– Vi mener resultatene fra fartsmålingen viser at dagens fartsgrense på 60 kilometer per time ikke harmonerer med bilistenes opplevelse av hva som er trygg fart på denne strekningen ettersom gjennomsnittsfarten lå godt under gjeldende fartsgrense, sier Moen Gjersjø.

Hun påpeker at fartsgrensen er 40 kilometer per time lengre opp i veien, på stedet der skolebarna krysser veien, og SVV skal ytterligere redusere farten fra 50 til 40 kilometer per time på strekningen mot kulverten der ungdomsskoleelevene krysser veien.

– Skolebarna krysser også Ingierveien ved krysset til Oscar Borgs vei. Hvorfor skal skolebarn som krysser samme vei ha ulik trygghet? lurer hun på.

– Fartsmålinger bestemmer ikke fartsgrenser

SVVs seksjonsleder for Trafikk i Akershus, Rita Johannessen, sier at de har invitert Oppegård kommune og politiet til et møte om gjennomgang av fartsgrensene i henhold til de nye kriteriene som kom på slutten av 2018.

– Fartsgrensene gir høyeste tillatte fart. Dette vurderes nøye med utgangspunkt i fartsgrensekriteriene. Forsalget sendes både til kommune og politi til høring før vedtak fattes, sier hun.

Johannesseb påpeker at trafikkregistreringene gjøres for å sjekke statistikk om fartsgrensen blir overholt.

– Det er likevel ikke slik at fartsgrensen settes ned dersom trafikantene velger en lavere fart. Det er ikke fartsmålinger som bestemmer hva som skal være skiltet fartsgrense, men vurderingene ut fra fartsgrensekriteriene, sier hun.

Les også: Hva skal omsorgsboligene hete?

 Les mer i Oppegård Avis neste uke.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS