Endring av skolekretsgrenser

Skolekretsgrenser til besvær

Frem til sommeren skal rådmannen vurdere om endring av skolekretsgrensene vil føre til en bedre utnyttelse av skolekapasiteten.

Publisert

Ifølge den ferske behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo, som ble lagt frem 27. februar, har Sofiemyr skole (red. anm.: skolen har 371 elever per i dag) ikke kapasitet til å ta imot forventet elevtall fra boligutbygging som kommer i området. Allerede fra høsten 2020 vil denne barneskolen ha en kapasitetsoverskridelse.

Samtidig vil den nye Kolbotn skole få en stor overkapasitet om ett år når skolekapasiteten vil øke fra dagens 355 elevplasser (inkludert 7. trinn) til inntil 784 elevplasser. Når den nye skolen står ferdig i april 2021, vil over halvparten av skolekapasiteten (429 elevplasser) være ledig.

Vurderer å splitte Sofiemyr-elevene

– Vi skal endre skolekretsgrensene slik at Kolbotn skole blir fulltallig fra åpning. Det vil avlaste kapasiteten noe ved Sofiemyr skole, men det underslår ikke det faktum at denne skolen skulle være revet og bygd ny for lengst, sier Hille.

Å endre skolekretsgrensene er aldri populært, så utvalgslederen sier hun forventer en god del støy rundt fastsetting av de nye skolekretsene.  

– Det er alt for tidlig å ta stilling til hvor de nye skolekretsgrensene skal gå. Det er ikke plass til alle elever fra Sofiemyr skole på Kolbotn, så det er uaktuelt å flytte hele skolen dit. Grensene skal flyttes hensiktsmessig og vil endre elevopptaket for flere skoler i hele Nordre Follo, sier Hille.

Skolen med størst behov

SOFIEMYR SKOLE: Ifølge behovsanalysen har Sofiemyr skole behov for en rask vurdering på grunn av både kapasitet og tilstand.

Sofiemyr skole har størst behov for tiltak, ifølge behovsanalysene. Skolen ble bygget i 1963 og besto opprinnelig av fire adskilte paviljonger. I løpet av årene er det gjennomført oppgraderinger og brukertilpasninger.

Kapasiteten ved skolen er allerede overskredet og det er tatt i bruk spesialrom til klasserom. Skolen låner spesialrom til fagene mat og helse, og kunst og håndverk på Fløysbonn skole.

Det siste skoleåret har elever fra Sofiemyr skole benyttet klasserom på Fløysbonn på grunn av fukt, mugg og sopp i deler av Sofiemyrbygget. I tillegg er noen klasserom og kontorer stengt på grunn av sopp‐ og fuktproblematikk.

Skolen har allerede begynt å få nye elever som har adresse på et nytt boligfelt på Myrvoll. Det planlegges videre boligutbygging i skolekretsen, blant annet på Fløysbonn.

"Konsekvensen av å utsette bygging av ny barneskole på Sofiemyr vil være at både elever og ansatte ved skolen fortsatt vil oppholde seg i bygg med et uforutsigbart, dårlig inneklima som følge av at det gjentatte ganger er oppdaget sopp‐ og fuktproblematikk i enkelte deler av skolen", påpekes det i behovsanalysen.

Videre står det at ved en utsettelse må det gjennomføres et vedlikeholdsløft (spesielt tak) for å hindre nye lekkasjer og påfølgende delvis stengte lokaler.

"Skolen vil ikke ha kapasitet til å ta imot elevtallsøkning som følge av innflyttingen på de nye boligfeltene på Myrvoll. Det vil bli enda større trengsel på elevarealet, både ute og inne. Skolen vil fortsatt måtte benytte klasserom og spesialrom på Fløysbonn", skriver administrasjonen.

Les også: Foreslår å utsette Fram skole og flerbrukshall på Sofiemyr

Må løse kabalen

Når det gjelder kapasitet på de andre skolene i tidligere Oppegård, har også Greverud skole store utfordringer. Skolekapasiteten der er allerede oversteget. Med dagens bygningsmasse og midlertidige modulbygg vil denne skolen kunne ta imot forventet elevtall frem mot 2028.

Når det gjelder Østli skole, vil den få kapasitetsutfordringer om fire år. Fløysbonn skole har stabile elevtall de nærmeste årene, men får store økninger fra 2032. Flåtestad skole får en økning i elevtallet frem mot 2023, mens det deretter går ned og holder seg stabilt.

På Tårnåsen skole vil elevtallet øke noe fra omkring 2025. Hellerasten skole har en topp i elevtallet mellom 2021–2024, ellers viser tendensen i framskrivingen stabile elevtall med økning fra etter 2030.

Vassbonn skole får kapasitetsutfordringer fra omtrent 2030, mens Ingieråsen skole har tilstrekkelig kapasitet frem til 2040.

Saken skal behandles politisk i kommunestyret i juni. Oppegård Avis følger opp saken.

Les også: Rystet over treneringen av skolesaken

Powered by Labrador CMS