Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

SIGNERT: Innlgget er skrevet av  Jens Nordahl, gruppeleder Oppegård MDG og 15. kandidat MDG Nordre Follo.
SIGNERT: Innlgget er skrevet av Jens Nordahl, gruppeleder Oppegård MDG og 15. kandidat MDG Nordre Follo.

Da MDG kom til Oppegård

"Oppegårds innbyggere skrev historie ved forrige lokalvalg: Ved siden av å stemme MDG frem som tredje største parti, ble De Grønne for første gang representert i kommunestyret. Dette er noen av våre viktigste bidrag siden", skriver Jens Nordahl, gruppeleder for Oppegård MDG, i sitt debattinnlegg.

Publisert

Barna er håpet og fremtiden. Selvsagt skal vi gi dem de beste forutsetninger for å lykkes, både når det gjelder trygge oppvekstmiljø, en skole som bygger kunnskap, kompetanse og livsmestring, et idretts- og kulturtilbud som skaper livsglede, trygge skoleveier og et klima og en klode som fortsatt er beboelig når de blir voksne.

Ved en rekke anledninger de fire siste årene har MDG fremmet forslag som vil bedre barn og ungdoms hverdag: økt lærertetthet, bedre inneklima på skolene, tiltak mot voldelige elever, et utvidet kulturskoletilbud, etablering av skolehage, tryggere skoleveier, mulighet for mer uteundervisning, bedre skolebibliotek og rusforebyggende tiltak – for å nevne noe.

Skog eller betong?

Mye fungerer bra i Oppegård. Barnehage, eldreomsorg og idrett er eksempler på områder der det, jevnt over, er bra nivå på tjenestene som tilbys kommunes innbyggere. Det er ikke her forskjellen mellom partiene har kommet tydeligst til syne de siste årene.

Innen andre saksområder har det derimot vært betydelig uenighet. Særlig har en rekke utbyggingssaker fått temperaturen til å stige. Der MDG – ofte støttet av Venstre, SV og Ap – har ønsket vern, har Høyre, Frp og Krf ønsket utbygging. Rikeåsen, Svartskog og Generasjonsparken er nok de tre mest kjente eksemplene på områder MDG har ønsket å bevare. Også på Nedre Ekornrud, Rosenholm og Ødegården vil MDG bevare naturen, mens Høyre og Krf ønsker utbygging.

MDG vil begrense utbygging til såkalte «grå arealer», arealer som er bebygget fra før og som kan fortettes eller gjenbrukes. Slik unngår vi naturtap og artsutryddelser. Dette er fullt mulig i Nordre Follo. Det er heldigvis mange bebygde arealer å videreforedle. Men en slik ny kurs handler om politisk vilje.

En stemme til MDG ved høstens valg er selvsagt en stemme for å bevare nærnatur og hundremeterskoger og overnevnte områder; ikke minst Svartskog, denne unike perlen, et av landets mest artsrike områder, med både kystlandskap, kulturlandskap og ulike skogstyper – et område som etter vårt syn må bevares mest mulig intakt. Av hensyn til naturen selv, fremtidige generasjoner, men også oss som lever nå. Enten du vil bade, plukke sopp eller bær, gå på ski, sykle, gå tur i skogen eller nyte utsikten med en kanelbolle fra kolonialen; Svartskog er stedet. Svartskog må bevares.

I løpet av de fire siste årene har MDG kjempet for alt fra torsken i Bunnefjorden, insektvennlig beplantning, vern av myrer og vegetasjonen rundt Kolbotnvannet, til vern av ulike naturtyper og biologisk mangfold kommunen rundt.

Mye strid om klima

Uenighet om hva som skal vernes var vi delvis forberedt på. At det derimot skulle bli så krevende å få vedtatt effektive klimatiltak var desto mer overraskende. For når det kommer til klima må det sies at Høyre og Krf har skuffet stort. Like selvsagt som MDG har foreslått klimaregnskap, klimakutt, klimanøytrale bygg, innfasing av solkraft, bildelingsordninger, færre parkeringsplasser, flere og bedre sykkelveier – for å nevne noe; like sikkert har Høyre og Krf trassig stemt oss ned ved de fleste anledninger.

Jeg har ofte lurt på hvorfor Høyre og Krf ikke har tatt større klimaansvar i Oppegård. Det er jo ikke nevneverdig uenighet om at klimaendringene skjer nå, at de er menneskeskapte og at vi må kutte disse utslippene til et minimum raskest mulig om Jorda skal være beboelig for våre etterkommere. Stadig flere konkluderer med at klimaendringene er menneskehetens største nåværende utfordring. Vi som lever nå er den første generasjonen som merker klimaendringene på kroppen, men trolig den siste som kan forhindre total økologisk kollaps.

Jeg garantere at en stemme til MDG er en stemme for raskest mulig reduksjon av klimagassutslippene i Nordre Follo. Selvsagt kan vi bli en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet, slik det står i den ambisiøse kommuneplanen for Nordre Follo. Det er håp, men det forutsetter at det er politikere som forplikter seg til kutt som velges.

Heldigvis har det gradvis blitt lettere å få alle partier i Oppegård med på klimatiltak innen solenergi, bildelingsordninger, bedre vedlikeholdte sykkelveier, ladepunkter for el-biler, for å nevne noe. Jeg vil takke Høyre og Krf for et konstruktivt samarbeid i flere saker; men det store løftet for klimaet har foreløpig dessverre uteblitt. For MDG er reduksjon i klimagassutslippene helt sentralt. Nordre Follo må raskest mulig få til størst mulig kutt, slik at vi kan levere på vår ambisjon om å bli en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet.

Folkehelsen må alltid prioriteres

Miljø og folkehelse henger tett sammen. Ødelegger vi miljøet – enten det handler om økt støy, svekket vannkvalitet, ødelagte parker eller naturområder – vil folkehelsen svekkes. MDG har de fire siste årene foreslått en rekke tiltak for å bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet, redusere skadelig avrenning til Gjersjøen, redusere skytestøy, bevare Generasjonsparken, Rikeåsen, Svartskog samt en rekke andre naturområder.

Visste du at MDG var det første partiet som ville ha BUA – denne fantastiske ordningen med gratis utlån av fritids- og sportsutstyr – til kommunen? Eller at vi har kjempet gjennom flere og bedre sykkelveier, samt vintervedlikehold av disse? Grønne tak, plastfrie lekeplasser, kunstgressbaner uten skadelig gummigranulat, tilrettelegging for bildeling, et hyggeligere Kolbotn sentrum, styrking av lokal handel, mer bruk av trefasader i store bygg, nyetablerte fotgjengerfelt og økt trafikksikkerhet rundt barneskolene er eksempler på annen grønn politikk vi etter hvert har fått de andre partiene med på.

Grønn politikk er bra for miljøet og naturen, men også for helsa og lommeboken, noe overstående saker er gode eksempler.

På ville veier

Mye fungerer bra i Oppegård, men den attesten kan vi hverken gi kommunesammenslåingen eller kommuneøkonomien.

Sammenslåingen først: MDG var eneste parti i Oppegård som ønsket folkeavstemning om sammenslåing med Ski. I denne saken mener jeg Høyre, Krf og Ap snudde ryggen til egen befolkning ved å nekte dem et ord med i laget. Vårt lokaldemokrati fungerte skuffende udemokratisk fordi de såkalte «styringspartiene» ville det slik – vi skal huske at det var et stort folkelig flertall for å bevare Oppegård som selvstendig kommune.

I februar ble nytt kommunevåpen for Nordre Follo vedtatt. Et folkeflertall i Oppegård ville ha salamanderen som nytt symbol, Høyre og Krf valgte likevel noe annet. Selv ikke dette lille plasteret på såret unnet posisjonspartiene sin egne befolkning.

MDG går til valg på å gi innbyggere, lag og organisasjoner mulighet til å involvere seg tidlig og underveis i kommunale planer, utredninger og prosesser. Vi ønsker et sterkt folkestyre der alle blir hørt.

Mens vi dveler ved vår nære lokalhistorie gjelder det å se fremover. En stemme til MDG er en stemme for at Nordre Follo skal bli en foregangskommune innen oppvekst, inkludering, klima, natur- og miljøvern, trafikksikkerhet, folkehelse og grønt næringsliv.

Så kommuneøkonomi: MDG har ved en rekke anledninger de siste årene advart mot den galopperende pengebruken og foreslått korrigerende tiltak: Noen prosjekter kunne vært nedskalert (Kolbotn omsorgsboliger), vi kunne vært flinkere til gjenbruk av eksisterende bygningsmasse (Sofiemyr skole), enkelte prosjekter kunne vært skjøvet fremover, mens noen tullete og til dels risikable prosjekter burde vært skrinlagt for lengst, som for eksempel svømmehall i Generasjonsparken (krevende grunnforhold; men vi trenger også en så vakker og vellykket park som Generasjonsparken – akkurat der den ligger i dag), gangbro over Kolbotnvannet og kanskje mest unødvendig av alt: det flytende badebassenget som kanskje kommer midt i selve Kolbotnvannet; et tragisk symbol på at vi mennesker må beskyttes mot konsekvensene av våre egne handlinger. Hvorfor ødelegge noe av den siste natur i Kolbotn sentrum, nydelige Veslebukta, med dette bassenget? Et basseng som bare har åpent noen skarve sommermåneder. MDG vil heller rense og rehabilitere Kolbotnvannet slik at det snart går an å bade og fiske der uten helserisiko.

Leve Rikeåsen

I 2016 var MDG det eneste partiet som ønsket full bevaring av Rikeåsen, denne høyst elskete nærskogen som strekker seg fra Kolbotn sentrum til Rosenholm stasjon. I år støtter alle de andre partiene oss i dette. De siste etternølerne, Høyre og Krf, snudde i vår.

Rikeåsen er et svært godt eksempel på at det nytter å kjempe for det man tror på. Etter kraftfull mobilisering på formannskapsmøte, folkefest og tallrike høringssvar vant innbyggerne til slutt frem med sitt krav om bevaring. Som jeg unner dem denne seieren – det handlet jo om barnas eventyrskog, turmuligheter, mental helse, bolyst, respekt for naturen og dyrene som bor der. Et godt eksempel på at naturvern, folkehelse og barns oppvekstkår er tre sider av samme sak.

Rikeåsenfolket har selv æren for denne seieren, men veien hadde nok blitt vesentlig lenger og mer tornefull uten den tidlige og uforbeholdne støtten fra oss i MDG.

Jeg håper Oppegårds befolkning mener MDG har gjort seg fortjent til fornyet tillitt i årets valg.

Powered by Labrador CMS