SKRIBENT: Marina Heyerdahl bor på Siggerud, er 3. kandidat til kommunevalget og lokallagsleder for Nordre Follo MDG.

MDG vil sikre ditt mobilitetsbehov

Finnes det en løsning uten egen bil? Svaret er ja, ifølge MDGs Marina Heyerdahl.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger.

Hvordan få gjort alt i hverdagen uten egen bil egentlig? Hvordan leve et aktivt og fleksibelt liv uten bil og egen parkeringsplass? Og hva med alle som kommer på besøk – hvor skal de parkere der det er få parkeringsplasser? Finnes det en løsning uten egen bil?

Vårt svar er et ja for mange flere. Her forteller vi hvorfor og hvordan. Selv bor jeg på Siggerud og klarer meg fint med en kombinasjon av kollektiv og bildeling. Det er ikke nødvendigvis slik for alle, men for mange flere enn i dag.

La oss først tenke at det er behov for mobilitet som skal løses, det vil si hvordan komme seg hjemmefra til dit man vil og tilbake igjen, uavhengig av alder, funksjonsvariasjon og transportbehov.

Transportsektoren er den største kilden til klimautslipp i Norge, og veitrafikk er den største utslippssektoren i Nordre Follo ifølge Miljødirektoratet. I tillegg beslaglegger vei og parkering verdifulle arealer i byer og tettsteder, og bilkjøring er den største kilden til utslipp av mikroplast. For å nå klimamålene og skape gode tettsteder er det derfor viktig med god transportpolitikk.

Gode tips

Framtiden i våre hender tipser oss om følgende tiltak:

- Gjøre bildeling enklere

- Tilrettelegge for kortreiste ferier

- Elektrifisere mer transport

- Tilrettelegge mer for sykling

Å fortette rundt knutepunkt er også et godt miljø- og klimavennlige grep som reduserer behovet for egen bil og parkeringsplass, og frigir plass til park, torg og lokale møteplasser. Befolkningsfremskrivningene til SSB underbygger at satsing på klima- og naturvennlig mobilitet i kombinasjon med fortetting med kvalitet er riktig medisin. 

Fra 2015 var kollektivandelen i kommunen stigende og bilbruken synkende, men da pandemien kom, endret dette seg. Imidlertid viser tallene at det var en positiv trend som bør være mulig å gjenskape.

Privatbilens tidsalder, slik vi har kjent den til nå, er over, fordi byene vokser, og veitrafikken skaper klimautslipp. Derfor må vi endre oss. Det kommer til å koste, men når vi kommer oss igjennom, så ønsker vi oss ikke tilbake.

Er du med på premissene så langt så har vi i Miljøpartiet De Grønne lokale løsninger.

Vi ønsker en tilværelse i tråd med timinuttersbyen, der man når sine hverdagslige gjøremål med gange, sykkel eller kollektivtrafikk innenfor 10 minutter. Og den som har et reelt behov skal ha mulighet for å kjøre egen bil, og parkere hjemme og ved tjenestestedet. Vi mener at dette gjelder mange færre enn de som kjører i dag, og at flere av oss skal kunne komme seg rundt i hverdagen på andre måter.

Aktivitetsreiser

I Østlandets Blad kunne vi lese om Sara (17) som spurte om hun kunne sitte på til trening. Busstilbudet er ikke godt nok – eller rimelig nok – når barn og unge ikke kommer seg til fritidsaktiviteter fordi veien er lang eller utrygg og sykkelen ikke strekker til. Derfor jobber vi for bedre busstilbud og smartere bestillingstransport på tvers i kommunen tilpasset forskjellig mobilitetsbehovet.

Vi i MDG ønsker å videreutvikle aktivitetstransport som så vidt ble testet ut her og i Bærum før pandemien satte en stopper. Aktivitetstransport er bussløsning mellom skole og fritidsaktivitet som i tillegg til å få barna frem på en effektiv måte, også reduserer foreldrestress. Sykling bør heller ikke undervurderes. Da vi voksne var barn og unge kom vi oss som regel rundt på egenhånd med sykkel eller kollektivtransport.

Aldersvennlig transport

Fakta er at mange eldre enten ikke kan eller ikke har lov til å kjøre bil, men har behov for å komme seg rundt. Oslo har Rosa busser og Arendal har Svipp som tilbud for eldre. Aldersvennlig - eller oppsøkende - transport i Oslo er tilgjengelig mandag-lørdag mellom klokken 10 og 18. Dette tilbudet kan alle over 67 år benytte seg av til prisen av en kollektivbillett! Bussen henter og bringer i nærheten av egen bolig, legekontor, handlested eller der man ønsker å reise uavhengig av stoppested, og har god plass og tilgjengelighet for rullestol og rullator, og god tid. Ja, det koster det offentlige, men her bør kost/nytte vurderes grundig, ikke bare den enkelte reisen, men hele helse- og boligdimensjonen.

Tilbudet i Oslo blir utvidet bydel for bydel, og oppleves som en meget god løsning for mange eldre. Slik kommer de seg ut og kan leve aktive liv. Vi må tørre å ha slike ambisjoner i Nordre Follo også, og siden eldre er en mangfoldig gruppe med svært ulike vaner og behov, bør det være tilbud også på kvelder og helger.

Bildeling

Noen ganger trenger man å handle større ting, andre ganger mindre, eller man skal reise et sted hvor det ikke går buss eller tog. Deltar man i et bilkollektiv, kan man leie biler etter behov. Mer tilrettelegging for delebil og bilkollektiv sparer areal, nyttiggjør bilene bedre, og er kostnadsbesparende for den enkelte (og man slipper å tenke på å bytte dekk og slikt, det ordnes sentralt). Ser man til Oslo er bildeling i kraftig vekst, og med utvikling av Nordre Follo bør potensialet være forholdsmessig likt. Allerede finner du en rekke aktører her, blant annet Hyre, Otto og Getaround. Jo flere som tar i bruk disse, dess større blir tilbudet.

Parkering – for absolutt alle?

Parkeringsnormen for nye boliger i kommunen er på 0,5-1,2 parkeringsplasser pr. leilighet, samt 10 prosent til gjesteparkering. Det betyr at en del av leilighetene nært kollektivknutepunkt selges uten egen parkeringsplass. Det frigjør masse plass og bidrar til økt trafikksikkerhet, samtidig som det gir kjøpere som klarer seg uten bil et fortrinn.

Behov for parkering vet vi oppleves vanskelig i enkelte steder av kommunen. At hjemmesykepleiere ender med bot for å besøke helsetrengende er selvsagt uhørt! Det bør kunne løses med dedikert plass for hjemmesykepleien avhengig av behov. Det samme gjelder for den som trenger HC-parkering. Muligens har tilgang til parkeringsplass for hver enkelt leilighet vært underkommunisert av selger ved for eksempel nye boligbygg på Langhus. Imidlertid har Langhus et godt kollektivtilbud med tog og flere busslinjer i nærheten.

Gjesteparkering iht. parkeringsnormen burde være tilstrekkelig. Kan man tenke et alternativ der den som er sprekest parkerer noe lenger unna og går et stykke? Og at det er dedikerte plasser for HC-besøksparkering og håndverkere? Og kanskje er tiden moden for beboerparkering enkelte steder, slik som i de større byene?

Parkeringens prislapp

Vi i MDG forholder oss til at kommunalt areal har en prislapp og ikke er gratis. Litt som boligen din. Du får verdiuttelling på antall kvadratmeter tomt for egen bolig og boligselskap. Slik tenker vi også om arealet på og langs veiene. Når man parkerer, har det en prislapp. Derfor parkeringsavgift. Har man et reelt behov for parkering, som ved nedsatt funksjonsevne, kan det stille seg annerledes. Da må helse, livskvalitet og økonomi tillegges ekstra vekt. Vårt lokalsamfunn skal og bør legge til rette for aktiv deltakelse slik at man unngår ensomhet, og at man kan bo hjemme lenge. Det er god samfunnsøkonomi. Da trenger vi gode mobilitetsløsninger som er tilpasset alle.

Bedre tilgjengelighet på fortau

Så må det ryddes opp der fortau og sykkelfelt stopper opp, og vi må sikre god midlertidig framkommelighet ved byggeprosjekter og lignende. I Idrettsveien slutter fortauet brått og gående må ut i veikanten, men dette utbedres i høst etter gjennomslag fra MDG. Videre er det viktig at fortauskanter senkes ved overganger slik at man lett kan trille videre med koffert, barnevogn, rullator eller rullestol. Dette vil tjene de aller fleste.

Vi erkjenner altså at bilen er del av mobilitetsløsningen, men vi ønsker færre privatbiler på veiene og at de som faktisk må kjøre har et reelt behov. Dette var også gjennomgående budskap fra næringslivsaktørene under Arendalsuka.

Det mener vi at våre tiltak bidrar til.

Marina Heyerdahl, 

3. kandidat til kommunevalget og lokallagsleder for Nordre Follo MDG

Powered by Labrador CMS