Fylkes- og riksveier i Oppegård

KUN DENNE STREKNINGEN: SVV mener at denne delen av Tverrveien er den farligste strekningen for skolebarn i hele Oppegård kommune på grunn av manglende skolevei. Alle de andre veiene som SVV har ansvar for, er allerede tilrettelagt for myke trafikanter, ifølge rapporten "Trygging av skoleveier 2014-2024".

Prioriterer kun Tverrveien

Statens vegvesen (SVV) har laget en oppdatert liste over de farligste strekningene for skolebarn, som danner et grunnlag for prioriteringene frem til 2024. Verken Skiveien eller Sønsterudveien er med på denne listen fordi SVV mener at de allerede har tilrettelagt for myke trafikanter der.

Publisert

– Prioritering av hvert enkelt prosjekt som handler om tiltak for fylkes- og riksveiene i Akershus (Viken fra 1. januar 2020) skjer gjenom handlingsprogrammet for samferdsel og budsjettbehandling som skjer hvert år, sier fylkespolitiker Solveig Schytz (V), som er leder av hoveduvalget for samferdsel i Akershus.

FAST REPRESENTANT FRA FOLLO: Fylkespolitiker Solveig Schytz (V) er bosatt i Ås og er leder av hoveduvalget for samferdsel i Akershus. Nylig har hun blitt valgt inn i fylkestinget for Viken fylkeskommune.

Schytz sier administrasjonens forslag til handlingsprogrammet for samferdsel for 2020 ikke er lagt frem ennå, men hun regner med at det kommer onsdag denne uken (20. november). Forslaget blir lagt frem til politisk behandling i Fylkestinget samtidig som en del av forslaget til budsjett- og økonomiplan for Viken fylkeskommune i 2020 blir lagt frem, ifølge Schytz.

Les også: Kjemper for busslommene i Sønsterudveien og Kongeveien

Trygging av skoleveier i 2014-2024

Venstre-politikeren, som er bosatt i Ås, har nylig blitt valgt inn i fylkestinget for Viken. Solveig Schytz er nå den eneste faste respresentanten i komiteen for samferdsel fra Follo.

Hun viser til fjorårets oppdatering av rapporten "Trygging av skoleveier" som har vært grunnlag for prioriteringen for 2014-2024. Den første rapporten ble utarbeidet av Statens vegvesen (SVV) i 2012 og etter en omfattende gjennomgang ble det i 2014 utarbeidet en fornyet rapport.

Den siste rapporten, som ble lagt frem i fjor, var grunnlaget for en tiårig handlingsplan for å sikre alle «røde» strekninger, som anses som farligst for skolebarn i Akershus.

Kun Tverrveien blir prioritert

Oppegård Avis har skrevet om at det er behov for flere fotgjengeroverganger og fartsreduserende tiltak i kommunen, blant annet langs Sønsterudveien og Skiveien på Solbråtan eller ved Greverud skole.

Til tross for de omfattende behovene, er kun en liten veistrekning i vår kommune (av de totalt 78 høyest prioriterte strekningene i hele Akershus) er listet opp i planen for 2014-2024.

Det viser seg at den farligste strekningen for skolebarn i vår kommune er dermed kun en liten del av Tverrveien (red. anm.: merket med rød linje på kartet under). Den ligger ved krysset med Skiveien ved Trelasttomta og er en del av utbyggingsprosjektet på Myrvoll, men har blitt rangert som høyt prioritert frem til 2024 på grunn av manglende skolevei.

Ingen andre veier i vår kommune, som SVV har ansvar for, ligger på prioriteringslisten for 2014-2024. 

FERDIG UTBYGD: SVV mener at Tverrveien er den farligste strekningen for skolebarn i hele Oppegård kommune på grunn av manglende skolevei. Alle de andre veiene som SVV har ansvar for, er allerede tilrettelagt for myke trafikanter, ifølge rapporten "Trygging av skoleveier 2014-2024".

 

 

Les også: – Ansvarsfraskrivelse

"Allerede tilrettelagt for myke trafikanter"

Sønsterudveien er merket med svart linje på kartet, som betyr at denne veien allerede er tilrettelagt for myke trafikanter, ifølge SVV.

KUN EN VEI I OPPEGÅRD BLIR PRIORITERT: Kun en liten del av Tverrveien er listet opp av SVV som høyt prioritert på grunn av manglende skolevei i vår kommune i 2014-2024. Det står at veien er uregulert og under ombygging av kryss- og gangeforbindelser iforbindelse med privat utbygging av Myrvoll lokalsenter.

Dette var planen for Sønsterudveien i 2013:

  • Sønsterudveien var planlagt som tofelts sykkelvei med atskilt fortau, noe som ville gi raskere og sikrere fremkommelighet for syklistene.
  • Sykkelveien ville ha en bredde på 2,5 meter.
  • Mellom sykkelveien og kjørebanen var det foreslått en to meter bred midtrabatt.
  • På nordsiden av veien skulle det eksisterende fortauet opprettholdes og utbedres.
  • I tillegg skulle det legges bedre til rette for busser.
  • Vurdering av støyforholdene for beboerne langs veien var også et viktig tema i planarbeidet.
  • Som fartsreduserende tiltak ville det bli vurdert rundkjøringer i krysset Sønsterudveien/Kongevegen og Sønsterudveien/Valhallaveien.

I kommentarfeltet påpekes det at det allerede i dag finnes eksisterende gang- og sykkelveier i Sønsterudveien, og at skolebarna har en skolevei.

Samtidig vises det til følgende ulykker med myke trafikanter i perioden 2007-2017: En syklist (lettere skadd) og flere fotgjengere (dødsulykke, meget alvorlig skadd og lettere skadd).

Manglende del i hovedrutenettet

For perioden 2010-2014 hadde Oppegård kommune Sønsterudveien som høyest prioritert blant fylkesveiene i sin Trafikksikkerhetsplan. Kommunen ønsket da en nedgradering av veien slik at den ikke skulle komme opp som hovedtrase mot Oslo.

Oppegård kommune er også en av de fem sykkelkommunene i Akershus, som krever en ekstra innsats for å legge til rette for sykling. Hovedrutenettet, som inkluderer Sønsterudveien, har ikke blitt fullført ennå til tross for målene i sykkelstrategien for 2010-2019.

– Skal vi lykkes med å nå målet om 8 prosent sykkelandel nasjonalt, må vi opp mot 20 prosent sykkelandel i byområdene.

Solveig Schytz (V), fylkespolitiker

– Jeg kommer til å fortsette å jobbe for mer og bedre kollektivtrafikk og tilrettelegging for gående og syklende i det nye fylkestinget i Viken. Venstre er opptatt av at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt, og at kollektivtrafikk, gange og sykkel skal være et godt alternativ i hverdagen for flest mulig i hverdagen, sier fylkespolitiker Solveig Schytz (V).

Færre syklister enn i 2015

Oppegård Avis har skrevet at Oppegård kommune har en vedtatt sykkelstrategi for 2010-2019 der målet var å doble sykkelandelen fra 4 prosent til minst 8 prosent i innen 2019, men dette virker rett og slett uoppnåelig. Det ble registrert færre syklister i Oppegård i fjor enn i 2015. Situasjonen med vintersykling ser enda verre ut.

Les også: Færre syklister enn i 2015

Til tross for dette, er Solveig Schytz optimistisk og har enda større planer for å øke sykkelandelen:

– Skal vi lykkes med å nå målet om 8 prosent sykkelandel nasjonalt, må vi opp mot 20 prosent sykkelandel i byområdene. At det oppleves trygt å sykle er en viktig forutsetning for at vi skal få til det. I tillegg til å bygge gang- og sykkelveier og tilrettelegge for sykkel i bygater har vi blant annet fokusert på at det skal være enkelt å kombinere sykkel og kolletkivtrafikk, og derfor prioritert innfartsparkeirng for sykkel ved kollektivknutepunkter. Det har vært bygd mange hundre innfartsparkeingsplasser for sykkel i året de siste årene, inkludert bygging av sykkelhotell ved en del togstasjoner, blant annet på Rosenholm, sier Schytz. 

Oppegård Avis har nylig skrevet at det der veldig få som bruker sykkelhotellet på Rosenholm, som kostet rundt 6 millioner kroner (inkludert tilknytningsavgifter og planlegging).

Les også: Splitter nytt – brukes av svært få

SKULLE VÆRE STRAKSTILTAK I 2013: Tiltakene, som gjennomføres nå i Sønsterudveien, skulle ha vært gjennomført som strakstiltak i 2013.

Skulle bruke over 50 millioner kroner

Statens vegvesen (SVV) hadde også omfattende planer for Sønsterudveien i 2012-2015 hvor målet var å redusere gjennomgangstrafikken, bedre fremkommelighet og øke sikkerheten for myke trafikanter (syklister og fotgjengere). 

I pressemeldingen fra SVV fra januar 2013 kunne vi lese følgende: "Hastighetsmålinger viser at fartsnivået i Sønsterudveien er høyt med tanke på at det er fem gangfelt i selve Sønsterudveien og seks gangfelt i sideveiene. Det er rapportert inn 14 trafikkulykker med personskade de siste ti årene. I tillegg kommer en lang rekke uhell uten personskader. SVV planlegger derfor for at Sønsterudveien skal bli tryggere å bruke for myke trafikanter."

Videre står det at "gjennomføring av alle tiltakene i prosjektet er svært kostnadskrevende. Stort behov for nye gang- og sykkelveier i hele regionen gjør at dette prosjektet må vurderes i forhold til andre prosjekter".

Allerede i løpet av 2013 skulle det gjennomføres enkelte strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten langs Sønsterudveien. Disse tiltakene måtte stå på vent frem til 2019.

SJEKK TRAFIKKULYKKER I SØNSTERUDVEIEN: Statens vegvesen har utarbeidet et vegkart. Gå inn på vegkart.no og søk etter trafikkulykke i søkefeltet for å kunne finne de registrerte trafikkulykkene i ditt område. 

 

Les også: Ingen planer om nye rundkjøringer i Sønsterudveien

"En av de mest ulykkesbelastede veiene i Akershus"

I februar 2015 skrev Oppegård Avis artikkelen "Store forandringer på Sofiemyr", som handlet om de store planene for Sønsterudveien. SVV var fortsatt bekymret for trafikksikkerheten i Sønsterudveien.

Planlegger Arild Sundt i SVV uttalte følgende til Oppegård Avis:

– Sønsterudveien er en av de mest ulykkesbelastede veiene i Akershus, noe som gjør at både vi og kommunen prioriterer denne veien.

Gjennomfører kun strakstiltak

Ifølge SVVs forprosjekt skulle det gjennomføres strakstiltak for en kostnad på mellom 9,5 og 14,5 millioner kroner, avhengig av valgt løsning. Langsiktige tiltak hadde en kostnad på enten 42,4 millioner kroner for løsningen med sykkelvei med fortau eller 38,4 millioner kroner for løsningen med sykkelfelt med fortau.

Etter de omfattende planene siden 2012, velger nå SVV å gjennomføre kun strakstiltakene fra 2013, med blant annet etablering av kantstopp istedenfor busslommer for å redusere bilenes fart, bygging av opphøyde gangfelt og utbedring av sikten i avkjørsler og kryss. Tiltakene skal gjennomføres til en mye lavere kostnad (5,5 millioner kroner) enn tidligere planlagt (9,5 til 14,5 millioner kroner).

Til tross for fortsatt mye trafikk og flere trafikkulykker på strekningen i det siste, er  mener SVV at Sønsterudveien er ferdig tilrettelagt for myke trafikanter.

Les også: Avdekket alvorlige avvik i Sønsterudveien

Powered by Labrador CMS