KAN FÅ ET NYBYGG VED SIDEN AV:_Kontorbygningen (kjent som Stabburet-bygget) i Lienga 6-8 kan få et nybygg på fire etasjer på parkeringsplassen sør i planområdet. Foto: Yana Stubberudlien

Utvider med et nytt lager- og kontorbygg på Trollåsen

Planarbeidet for Lienga 6-8 på Trollåsen er godt i gang. Nybygget er planlagt på parkeringsplassen sør Stabburet-bygget.

Publisert Sist oppdatert

Det er selskapet Lienga 6 AS ved Martin Hesle som står bak forslaget om å bygge et nytt kontorbygg på cirka 3.400 kvadratmeter, med minilager i deler av første etasje.

Har du innspill?

  • Du kan sende innspill til planarbeidet ved å sende en e-post til post@oyark.no.
  • Merk innspillet med "Lienga 6-8".
  • Fristen for å komme med innspill er 20. august.

Nybygget er foreslått oppført på dagens parkeringsplass sør for den eksisterende kontorbygningen i Lienga 6-8 (tegnet av Lund Hagem arkitekter AS i 1985). Det har vært mye ledig kapasitet i den etter at Orkla Foods Norge valgte å flytte datterselskapet Stabburet ut fra Trollåsen for tre år siden, men i det siste har flere bedrifter tegnet leieavtaler.

HER SKAL DET BYGGES: På bildet kan du se eksisterende bygg i landskap sett fra sør. Nybygget skal bygges på parkeringsplassen sør for det. Illustrasjon: Revidert planforslag, Aksetøy Arkitektur AS

Planinitiativet ble sendt inn i fjor sommer. Etter oppstartsmøtet med kommunen i september i fjor ble planinitiativet gjennomgått.

NYBYGG I RØDT: Utomhusplanen fra 1985, med et nybygg på fire etasjer omtrentlig stiplet inn på det som er dagens parkeringsplass. Kilde: Revidert planforslag, Aksetøy Arkitektur AS
SKAL FJERNE NOEN TRÆR: Et nytt bygg på dagens parkeringsplassen vil fjerne noen trær, men det presiseres i planforslaget at nybygget vil få et grønt flatt tak, med gress, mose, sukkulenter eller pollinatorvennlige planter. Foto: Yana Stubberudlien

Fire etasjer

I det reviderte planforslaget fra 28. juni i år er nybygget planlagt oppført med fire etasjer, tilsvarende omtrent 15,4 meter. Høyden er i tråd med reguleringsplanen, og harmonerer med eksisterende bebyggelse, som har en høyde på rundt 13 meter.

Aksetøy Arkitektur AS, som jobber med den private detaljreguleringen av Lienga 6-8 på vegne av forslagsstilleren, skriver at det er ønskelig å skape et unikt bygg med en attraktiv og helhetlig fasade av høy arkitektonisk kvalitet.

– Derfor tenkes det en bygning med et rent volum som harmonerer med eksisterende bygg i høyder. Det ønskes et godt samspill mellom bygg og landskap, og man velger materialer og farger som snakker med det eksisterende bygget, og ikke skaper visuell støy mot naturen, skriver plankonsulent Ingvild Condemine i Aksetøy Arkitektur AS i planforslaget.

Glassfasade

Hovedinngangene til kontor- og lagerdelen av bygningen vil være adskilt. Begge inngangene er trukket litt inn i bygningen. På nord-siden av bygningen vil det være totalt fire separate innganger, for å aktivisere fasaden og skape et mer urbant preg.

Det er også planlagt sykkelparkering spredt rundt hele bygningen, i tilknytning til de forskjellige inngangene. Omtrent halvparten av sykkelplassene vil være under tak. Det vil være garderober med dusj lett tilgjengelig.

Kontorinngangen planlegges på det vestlige hjørnet, og vil ha generøs takhøyde og glassfasade.

Lageret i første etasje vil være oppdelt i soner, og hver sone vil få sin egen inngang. Alle inngangene vil være universelt utformet.

URBANT: Det vil legges vekt på å skape urban kvalitet i nybygget, ifølge planforslaget. Rundt hovedinngangene foreslås det å lage flere oppholdssoner med gode solforhold og med underlag av belegningsstein. Illustrasjon: Revidert planforslag, Aksetøy Arkitektur AS

Flistegl, glass og stål

Bygningen vil få en todelt fasade horisontalt, der et lettere volum av glass vil plasseres på et tyngre volum.

Nedre del vil få en fasade av flistegl i forskjellige nyanser av brunt, med buede åpninger som gir tilgang til bygningens forskjellige funksjoner.

Innsiden av buene vil bli kledd med stål. Den øvre delen av bygningen planlegges med mye glass. Glasset vil bli brutt opp av horisontale stålbjelker, lakkert i en mørkere brunfarge. De vertikale sprossene vil også være av metall, og lakkert i samme brunfarge.

Et nytt bygg på p-plassen vil fjerne noen trær, men det presiseres i planforslaget at nybygget vil få et grønt flatt tak, med gress, mose, sukkulenter eller pollinatorvennlige planter.

Torg

Det er også planer om å oppgradere uteområdet samt å etablere et torg mellom eksisterende og ny bebyggelse.

– Vi ønsker også å tilrettelegge planområdet for fotgjengere og syklister, samt skape urbane oppholdssoner utendørs som aktiviserer området, skriver Condemine.

Adkomst med bil og varelevering vil foregå fra Lienga ved eksisterende avkjørsler.

Parkering for bil foreslås lagt i parkeringskjeller. Planen er også tilrettelagt for sikker bevegelse for myke trafikanter langs Lienga.

– Det er lite sannsynlig at tiltaket vil medføre økt belastning på biltrafikk i området da det som en del av planforslaget fjernes parkeringsplasser, skriver plankonsulenten.

Innen 20. august

Naboer og grunneiere har blitt varslet direkte om planarbeidet. Har du innspill eller spørsmål til det, kan du sende disse til Aksetøy Arkitektur AS via e-post innen 20. august. Se faktaboksen i saken for mer informasjon om dette.

Hele planområdet er på cirka 19,3 dekar i areal. I gjeldende reguleringsplan er det regulert til kontor/tjenesteyting. På eiendommen er det i dag flere opparbeidete parkeringsplasser og et parkanlegg i tillegg til selve kontorbygningen.

Øst og vest for planområdet har terrenget dels kraftig stigning, og på disse sidene er det tett med skog. Nord for planområdet er det en større åpen, asfaltert plass. Sør for planområdet er det i dag skog, men her planlegges det en større næringsbygning (Lienga 4, se bildet nedenfor), som skal være nabobygningen til nybygget i Lienga 6-8.

Oppegård Avis følger opp den politiske prosessen til høsten. Vi oppdaterer deg fortløpende.

ET ANNET NYBYGG SOM NABO: Illustrasjonen viser et fireetasjers bygg som planlegges oppført i Lienga 4, mellom nybygget i Lienga 6-8 og Volvo-bygget i Lienga 2. Kilde: Konseptskisse/3D: ARCASA arkitekter, BLR
Powered by Labrador CMS