NI ÅR PÅ TARALDRUD: Siden 2012 har det gamle kunstgresset fra Sofiemyr vært på Taraldrud. Frem til høsten 2019 var det liggende rett på grunnen, mens de siste to årene var det oppbevart i to containere som stod på stedet. Forrige uke ble de kjørt til gjenvinningsstasjonen på Langhus. Foto: Yana Stubberudlien

Fortsatt uviss skjebne for det gamle kunstgresset

Etter ni år på Taraldrud har det gamle kunstgresset fra Sofiemyrbanen blitt kjørt vekk til Langhus før veien går videre til Sverige.

Publisert Sist oppdatert

Mandag 9. august skrev Oppegård Avis om en gjeng med seks lokale turvenner som reagerte med sinne når de gikk hver uke forbi to store containere med det gamle kunstgresset i. I to år har disse containerne stått her, midt i en tursti øst for E6, rett ved toplanskrysset på Taraldrud.

Kunstgresset i containerne lå opprinnelig på Sofiemyrbanen. Da det skulle byttes ut i 2012, fikk Oppegård modellflyklubb det for å lage seg en flyplass, som var i bruk i flere år. Denne flyplassen ble ulovlig etablert på grunnen der containerne står i dag. Da kommunen oppdaget dette, fikk grunneieren påbud om å fjerne kunstgresset fra grunnen.

BLE ULOVLIG ETABLERT AV MODELLFLYKLUBBEN: Slik så kunstgressbanen ut på tomten til ÅNE på Taraldrud (se i hjørnet, nederst til høyre på bildet) for noen få år siden da det var i bruk av Oppegård modellflyklubb. Høsten 2019 måtte kunstgresset settes inn i to containere og var oppbevart på stedet frem til slutten av august 2021. Kilde: Google Maps

Terje Rønning, som representerer grunneieren, Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE), har tidligere forklart til Oppegård Avis at grunnet utfordringer med å levere det gamle kunstgresset til et godkjent mottak, fikk ÅNE den 30. oktober 2019 tillatelse fra kommunen til å lagre det i to containere og oppbevare disse på ÅNEs eiendom på Taraldrud frem til det godkjente mottaksstedet skulle bli funnet.

Veddet hus og alt han hadde

Turkameratene, som gikk forbi de to containerne i flere år, fikk en skikkelig overraskelse torsdag 26. august.

TIPSET OPPEGÅRD AVIS OM SAKEN: På bildet kan du se Viggo Forårsveen, Bjørn Ivar Carlsen og Jan-Erik Andresen, som sammen med Terje Lundefaret tipset Oppegård Avis om saken. Foto: Yana Stubberudlien

– Den ene av oss som gikk turen den dagen, Jan-Erik Andresen, veddet hus og alt han hadde på at de to containerne fortsatt sto der. Spenningen var til å ta og føle på da vi kom fram til der containerne stod. De var borte, sier Terje Lundefaret, som håper at dette blir et av de siste kapitlene i saken.

Oppegård Avis var innom det aktuelle stedet søndag 29. august og kan bekrefte at begge containerne var borte.

SLIK SER DET UT NÅ: Bildet er tatt søndag 29. august. Foto: Yana Stubberudlien
SLIK DET SER UT I DAG: Dronebildet viser stedet der rullebanen for modellflybanen var i bruk i flere år før kunstgresset ble fjernet fra grunnen høsten i 2019. Foto: Thomas N. Witsø-Bjølmer

– Skal destrueres

I forbindelse med saken kontaktet vi grunneieren (ÅNE). Mandag denne uken fikk vi en e-post fra Jan Wells Bjørheim, direktøren for logistikk i Follo Truckutleie AS ved Regnbuen Gjenvinning AS på Langhus, som besvarte vår henvendelse på vegne av ÅNE.

Ifølge Bjørheim har kunstgresset blitt oppbevart lovlig på ÅNEs tomt på Taraldrud i to store containere som ÅNE hadde leid av dem.

– Jeg bekrefter herved at vi har fått i oppdrag om å fjerne kunstgresset og destruere dette i henhold til gjeldende lovverk. Varene er innhentet og vil bli destruert. Vi er et godkjent mottak av Statsforvalteren i Oslo og Viken for mottak av alle typer avfall, inklusive farlig avfall. Selskapet har også egne godkjente nedstrømsløsninger for alle typer avfall, skriver Bjørheim.

– Hvordan har dere tenkt å destruere det gamle kunstgresset?

– Dette vil skje i henhold til gjeldende regler. Se på hjemmesiden til Miljødirektoratet for mer informasjon rundt dette. Kunstgress kan destrueres på flere måter, eventuelt resirkuleres, sier Bjørheim.

HOLDER TIL PÅ LANGHUS: Follo Truckutleie AS/ Regnbuen gjenvinning holder til på Langhus. Arkivfoto: Yana Stubberudlien

Vil ikke vise kvittering

Oppegård Avis har gjentatte ganger bedt Bjørheim om en kopi av kvitteringen som dokumenterer datoen for innleveringen av kunstgresset til det ovennevnte mottaket på Langhus. Dessverre har vi ikke lyktes med det.

– Når det gjelder kvitteringen, er dette en sak mellom oss og vår kunde, og undertegnede kan ikke se at dette har noe med saken å gjøre. Jeg ser ikke behovet for å opplyse media om dette, skriver Jan Wells Bjørheim.

Han vil heller ikke oppgi datoen for innhenting av kunstgresset fra ÅNEs tomt på Taraldrud.

Skulle fjernes innen 1. mai 2020

I et brev fra 4. oktober 2019, sendt til grunneieren, skrev kommunen at de hadde mottatt tips om store mengder med gammelt kunstgress liggende på eiendommen til ÅNE. "Deler av kunstgresset som ligger mellom E6 og nordre del av Assurtjern, skal være i bruk som rullebane for modellflybane. Kunstgress inneholder store mengder med gummigranulat og er derfor en betydelig kilde til mikroplast i naturen".

Videre krevde kommunen at kunstgresset skulle fjernes innen 1. mai 2020. Det ble påpekt at lagringen var i strid med forurensningsloven og plikten til å unngå forurensning. Dersom kunstgresset ikke skulle bli fjernet innen fristens utløp, ville saken følges opp gjennom pålegg om fjerning og bruk av dagmulkt.

HØSTEN 2019: Bildet er fra høsten 2019. Kilde: Nordre Follo kommune
HØSTEN 2019: Bildet er fra høsten 2019. Kilde: Nordre Follo kommune

I en ny e-post fra 30. oktober 2019 ga Helge Klevengen i Nordre Follo kommune følgende tillatelse til grunneieren:

"Vi er kjent med at det ikke er dere som grunneier som har lagt matta der, og setter stor pris på at dere har iverksatt tiltak så fort. Det er helt greit at containerne blir stående der frem til Miljødirektoratet får godkjent et deponi."

Brudd på forurensningsloven?

Kunstgresset var altså liggende i containerne midt i en tursti i Sørmarka i to år. Den 10. august, dagen etter at saken om kunstgresset ble publisert på oavis.no, sendte Oppegård Avis en e-post til Kjell Ivar Moland og Lars Klevengen i byggesaksavdelingen i Nordre Follo kommune.

HAR LIGGET I CONTAINERNE I TO ÅR: Dette kunstgressteppet lå på Sofiemyrbanen. Da det skulle byttes ut i 2012, fikk Oppegård modellflyklubb det for å lage seg en flyplass. For to år siden ble grunneieren pålagt av kommunen å rydde alt av kunstgresset i containere.

Vi har påpekt at oppbevaring av det gamle kunstgresset har de siste to årene pågått i to store containere med hull i, i et friluftsområde i Sørmarka. Vi har bedt kommunen om å bekrefte at den ovennevnte saken er et brudd på forurensningsloven. Ifølge §28 (forbud om forsøpling) er det ikke lov å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. At det lagres gammelt kunstgress til man vet hva man skal gjøre med det er vel greit, men i henhold til loven skal det da lagres på et anlegg som har tillatelse til det.

Vi har også bedt kommunen om en forklaring på hvorfor kunstgresset fra Sofiemyr havnet hos Oppegård modellflyklubb og ikke på et godkjent mottak. Hvilket entreprenørfirma hadde ansvar for dette? Hvorfor har de ikke levert det gamle kunstgresset til et godkjent mottak, slik det skulle gjøres ifølge avtalen med kommunen? Fikk entreprenøren betalt for det? Hvorfor ble entreprenøren ikke kontaktet av kommunen i 2019 da kommunen oppdaget det gamle kunstgresset på Taraldrud?

Per i dag har Oppegård Avis ikke fått svar på noen av disse spørsmålene.

Sendte pålegg om fjerning

I en e-post fra 26. august fikk Oppegård Avis kun referanser til tidligere kjente forhold i saken, samt et brev kommunen sendte til ÅNE den 13. august, det vil si etter oppslaget i Oppegård Avis, med varsel om pålegg om fjerning av kunstgresset fra ÅNEs eiendom innen 12. september.

"Kommunen er gjort oppmerksom på at containerne fortsatt står på eiendommen. Det er uheldig at avfall blir liggende uten å bli fraktet til et godkjent gjenvinningsmottak. Det finnes i dag flere leverandører av gjenvinnings- og miljøtjenester som kan benyttes, og vi kan derfor ikke lenger se at man ikke skal kunne sikre en lovlig avhenting av kunstgresset. Vi ber derfor om en redegjørelse for hvorfor kunstgresset ikke er blitt levert til godkjent mottakssted innen 12.09.2021."

Ventet på snarlig godkjennelse

– Når vi ble gjort oppmerksom på at det lå en gammel kunstgress på eiendommen til ÅNE i 2019, ble de stilt krav om fjerning. Kunstgresset hadde blitt anlagt uten samtykke fra grunneieren, som fjernet kunstgresset (fra grunnen) så fort dem mottok kravet fra kommunen, skriver saksbehandler i avdelingen for Klima og miljø i Nordre Follo, Helge Klevengen.

Videre skriver han at etter søknad fra grunneieren ga kommune en tillatelse til å lagre det sammenrullede kunstgresset i to containere på den aktuelle eiendommen på Taraldrud.

– Dette ble gjort i påvente av at Miljødirektoratet skulle snarlig godkjenne et mottakssted på Østlandet. Dette har dessverre ikke skjedd og jeg kan ikke se at det foreligger noen snarlige planer om dette, skriver Klevengen.

Krav om analyse av kunstgresset

– Når det gjelder spørsmål om forurensningsfaren fra containerne, anser vi denne som liten, men det er uansett veldig uheldig når avfall blir liggende uten å bli fraktet til et godkjent gjenvinningsmottak, sier Klevengen.

Han påpeker videre at valget av et riktig mottakssted vil være avhengig av en analyse av kunstgresset.

– Viser analysen at innholdet ikke er farlig, kan gresset håndteres som restavfall. Er det farlig avfall, skal det deklareres og håndteres deretter. I henhold til forurensningsloven § 32 plikter eieren å sørge for at kunstgresset blir levert til lovlig avfallsanlegg eller blir gjenvunnet. Vi vil følge opp saken og sørge for at dette skjer, sier Klevengen.

Oppegård Avis har bedt både kommunen, grunneieren og Regnbuen Gjenvinning om innsyn i den ovennevnte analysen. Vi følger opp saken.

Ble fjernet etter presset på kommunen

– Kunstgresset ble fjernet av Follo Truckutleie forrige uke. Det er i dårlig stand og kan ikke resirkuleres. Dette skal i etterkant dokumenteres med analyse av kunstgresset, sier Terje Rønning, som jobber som innleid konsulent for ÅNE.

Videre sier han at kunstgresset skal destrueres på et godkjent deponi i Sverige, uten å oppgi et konkret sted.

– Jeg husker ikke hva det heter, men det ansvaret har vi gitt til Follo Truckutleie. Selve transporten vil koste oss 27.000 kroner. Dette er i tillegg til deponiavgiften på 170.000 kroner. Vi har dialog med én fra Oppegård modellflyklubb og kommer til å kreve at beløpet for opprydning dekkes av vedkommende, men dette blir en sak mellom vedkommende og oss, sier Terje Rønning, som jobber som innleid konsulent for ÅNE.

Terje Rønning bekrefter også at kunstgresset ble fjernet fra eiendommen til ÅNE på Taraldrud etter oppslaget i Oppegård Avis og presset på kommunen fra media.

– Hvorfor har dere ikke fjernet containerne fra ÅNEs eiendom tidligere?

– Det finnes flere steder som resirkulerer kunstgress i Norge, men ingen godkjente mottak for destruksjon av det per i dag. Vi kunne selvfølgelig sende det lasset til utlandet tidligere, men da har man ikke kontroll på noe, sier Rønning.

Oppegård Avis følger opp saken.

VEIEN FRA SOFIEMYR TIL SVERIGE: Siden 2012 har kunstgresset vært på Taraldrud. Forrige uke ble det kjørt til Langhus før det blir fraktet videre til Sverige.
Powered by Labrador CMS