ENIGE OM PARSELLHAGER: På bildet kan du se Tor Anders Østby (Sp), Paal Sjøvall (Sp), Camilla Hille (V) og Jens Nordahl (MDG) som vil gjerne se parsellhager syd for rådhuset. Foto: Yana Stubberudlien

Foreslår urbant landbruk og parsellhager ved rådhuset

Delen av rådhusparken på Kolbotn kan bli Nordre Follos svar på Losæter i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

– Interessen for dyrking og egen matproduksjon er økende. Har du sett hva Oslo har fått til på Losæter? Det er så inspirerende å se at folk har klart å skape en grønn oase av grushaugen oppå Operatunellen, i det kjipeste trafikkområdet midt i byen, sier Jens Nordahl (MDG).

Kort om saken:

  • I desember 2019 fattet kommunestyret i Nordre Follo følgende verbalvedtak:

"Rådmannen bes komme tilbake med en sak i løpet av 2020 som ser på mulighetene for at det kan etableres skolehager/parseller i tilknytning til alle kommunens barneskoler som brukes som ledd i undervisningen, og at det settes av eget areal til urbant landbruk og parseller, for dyrking av mat etter modell av Losæter i Oslo, hvor innbyggere selv står for drift og vedlikehold".

  • Nå foreslår kommunedirektøren (rådmannen) å følge opp dette ved å tilrettelegge for urbant landbruk og parsellhager i Nordre Follo.
  • Utvalget for oppvekst, idrett og kultur skal behandle saken onsdag 28. april. Endelig vedtak skal fattes i kommunestyret 5. mai.
  • Parallelt med den ovennevnte saken er det også lagt frem et orienteringsnotat om etablering av skolehager. Prosjektet utarbeides av skoleadministrasjonen, i tett samarbeid med de enkelte barneskolene, blant annet Kolbotn skole.

Ivrig viser han et lite område på størrelse med en håndballbane syd for det gamle rådhuset på Kolbotn, som kan bli utviklet til noe tilsvarende hvis flertallet støtter kommunedirektørens forslag om tilrettelegging for innbyggerdrevet urbant landbruk og etablering av parsellhager på tre konkrete steder i Nordre Follo, blant annet i rådhusparken på Kolbotn.

Utvalget for oppvekst, idrett og kultur skal behandle saken i kveld, onsdag 28. april.

Ungdomsrådet, som har hatt saken til orientering, har bedt kommunedirektøren om å vurdere om også flate tak på kommunale bygg kan brukes til urbant landbruk. Neste behandling av saken skjer i morgen i formannskapet før det fattes et endelig vedtak i kommunestyret 5. mai.

DYRKING AV MAT I OSLO: Det var i 2018 at MDG i Oppegård kom med et forslag for å se på muligheten for å sette av eget areal til dyrkning av mat etter inspirasjon av Losæter i Oslo. Parsellhagene der ligger rett over Operatunnelen og er et godt eksempel på hvordan urbant landbruk har slått rot i Oslo. Foto: Jens Nordahl

Manglet støtte i Oppegård

Urbant landbruk er en sak som har forent flere partier i Nordre Follo. I tidligere Oppegård var MDG spesielt opptatt av dette.

De siste årene før kommunesammenslåingen fremmet De Grønne i Oppegård flere forslag om urbant landbruk, men disse forslagene fikk ikke støtte av det politiske flertallet.

Kun Ap, SV og V støttet de enkelte forslagene fra MDG. Det ble blant annet foreslått å gi kommunalt tilskudd på 10.000 kroner til hver skole i kommunen i forbindelse med etablering av skolehager (2015), etablere et kommunalt andelslandbruk på Hvitebjørn gård (2016) og se på muligheten for å tilrettelegge for andelslandbruk i kommunen (2015).

MDGs forslag fra 2018 om å se på muligheten for å sette av eget areal til dyrkning av mat etter inspirasjon av Losæter i Oslo, fikk kun støtte av Ap og V.

På tre ulike steder

Engasjementet for saken har MDG i Oppegård tatt med seg til Nordre Follo, og det var med stor glede De Grønne leste kommunedirektørens saksfremlegg om tilrettelegging for innbyggerdrevet landbruk i kommunen, ifølge Jens Nordahl (MDG).

Kommunedirektør Øyvind Henriksen foreslår at kommunens fagfolk bidrar med å etablere en felles nettside eller kartportal til formidling av alle prosjekter som tilbyr innbyggerdrevet landbruk og dyrking i parsellhager. Det er anbefalt å hente inspirasjon fra Trondheim kommune, som har god erfaring med dette.

SYD FOR RÅDHUSET: Kommunedirektøren er positiv til dyrking i Kolbotn sentrum og anbefaler at det settes av areal til dyrking i pallekarmer eller lignende i rådhusparken i området mellom tidligere Oppegård rådhus og parkeringsplassen (se et grønt felt på kartet). Foto: Nordre Follo kommune

I tillegg til et lite område syd for det gamle rådhuset på Kolbotn, foreslår han å tilrettelegge for dette i Vestråtparken og Waldemarhøy i Ski sentrum og på en kommunal tomt i den sørøstre delen av Lokesvei 5 på Tårnåsen. På den sistnevnte eiendommen ligger det et planert areal der det tidligere var en barnehage.

Leie for symbolsk sum

Forslaget på Tårnåsen handler om å inngå en avtale mellom Nordre Follo kommune og en privat initiativtaker (Inge Walle-Olsen) som representerer en gruppe på syv personer om å leie et areal eller bruksrett til dette arealet for "en symbolsk sum" for å drive parsellhage for innbyggerne i nærområdet.

– Det er viktig for kommunen, dersom man skal leie ut arealet uten tanke på økonomisk gevinst, at dette blir et tilbud som blir åpent og tilgjengelig for flest mulig, påpeker Henriksen.

LOKESVEI 5: På bildet kan du se den eventuelle plasseringen av prosjektet på Tårnåsen. Kilde: Nordre Follo kommune

Økonomiske konsekvenser

Det har ikke blitt bevilget penger til dette formålet, og saken har følgelig ikke økonomiske konsekvenser for kommunen slik status er per i dag.

– For å komme videre over i en gjennomføringsfase vil det trolig kreve en viss økonomisk innsats fra kommunen for å få etablert gode prosjekter. Graden av økonomisk konsekvens for kommunen vil avhenge av hvilke ressurser som fremtidig settes av, skriver kommunedirektøren i saksdokumentet.

Det forutsettes at det etableres kontakt mellom kommunen og organisasjonen/laget som kunne tenke seg å dyrke på området, for nærmere avtale.

Foreløpig i småskala

– Urbant landbruk handler om å skape gode bosteder, samt om trivsel og folkehelse. Foreløpig handler forslaget om tilrettelegging for urbant landbruk i småskala, men på sikt kan det utvikle seg til noe større dersom innbyggerne vil like ideen. Kommunen fikk inn tolv ulike innspill til dette prosjektet, sier Camilla Hille, som er gruppeleder for Venstre og utvalgsleder for oppvekst, idrett og kultur i Nordre Follo.

Kommunedirektøren foreslår også at ved regulering av Nedre Ekornrud skal det ses på muligheten for å innlemme et areal for parsellhager i planområdet. Ellers foreslår Henriksen at videre dyrkingsprosjekter vurderes fortløpende, på bakgrunn av eventuelle fremtidige budsjettbevilgninger til dette formålet.

– Vi håper at urbant landbruk vil glede mange innbyggere med grønne fingre. Barnefamilier og pensjonister i sentrum kan ha stor glede av dette. Vi ønsker at så mange som mulig får mulighet til å dyrke frukt og grønnsaker i vår kommune, sier Jens Nordahl.

Opptatt av kortreist mat

Senterpartiet var ikke representert i tidligere Oppegård kommune, men Sp-politikerne i Nordre Follo, Tor Anders Østby og Paal Sjøvall, vil gjerne bidra til den grønne politikken nord i kommunen.

– Vi kjemper for kortreist mat. Dette i seg selv er en stor miljøgevinst fordi transport globalt står for en stor del av den totale forurensingen som rammer oss alle. Vi er veldig opptatt av at alle får tilgang til sunn mat og at flere lærer om grøntproduksjon. Det er også mye glede i dette, sier gruppeleder Tor Anders Østby.

Han sier at det er ønskelig å få til et bredt samarbeid med lokale hagelag og "nydyrkere".

– Bor du sentralt eller ikke har plass til å dyrke grønnsaker hjemme, kan du benytte deg av tilbudet i rådhusparken, anbefaler Østby.

Han nevner også følgende om det aktuelle prosjektet:

  • Her kan innbyggerne dyrke mat i plantejord som fylles i pallekarmer adskilt fra underliggende jord.
  • Innbyggerne selv står for drift og vedlikehold.
  • Området kan brukes av skolene som ledd i undervisningen.
  • Kommunen legger til rette for å gi tilgang til vann og toaletter.
  • Flere innbyggere kan ved dette tiltaket få et inntrykk av utfordringene man står ovenfor når man må drive i liten og stor målestokk, samt å få et lite innblikk i økonomi i det å ha produksjon for å kunne leve av det.
Powered by Labrador CMS