Salg av kommunal eiendom i Nordre Follo

AVGJØRES I JUNI 2020: Kun feltene på nordsiden av rådhuset (inkludert de fire bygningene der) og syd for rådhuset (deler av parkeringsplassene), foreslås solgt. Selve rådhusbygningen og rådhusparken skal beholdes i kommunalt eierskap.

Selger arvesølvet i Oppegård først – Venter med salget i Ski

Klokken 09:00 skal formannskapet i Nordre Follo behandle saken om salg av fem eiendommer i Kolbotn sentrum. Flere bolig- og næringseiendommer i tidligere Oppegård kommune anbefales solgt. Aktuelle eiendommer i tidligere Ski kommune vil fremmes i politisk sak til høsten.

Publisert

I sin innstilling til de folkevalgte anbefaler rådmann Gro Herheim å selge følgende eiendommer i Kolbotn sentrum:

 • Rådhuskvartalet: Eiendommene i Kolbotnveien 30-33 (felt BT1 og BT2).
 • Tomten til Kolbotn svømmehall og flytende badeanlegg/Generasjonsparken ved Kolben: Eiendommen Solbråtanveien 6–8 (BT3).
 • To nabofelt syd før Kolbotn svømmehall: Eiendommene Theodor Hansens vei 6B og 8A.
 • Solgården: Eiendommen Kolbotnveien 23.

"Både endrede og nye vedtak fremmes med bakgrunn i å legge til rette for sentrumsutviklingen og for å bidra til å innfri salgsbudsjett for kommunale eiendommer", skriver rådmannen.

Videre påpeker Gro Herheim at i tillegg til eiendommer som hun skal redegjøre for under formannskapsmøtet i dag, så arbeider kommunen med kartlegging av aktuelle eiendommer for salg i tidligere Ski kommune, men at disse vil fremmes i politisk sak i september 2020.

SKAL SELGES: Rådhuset skal bevares, men området nord for det (felt BT1) og syd for det (felt BT2) skal selges (alt utenom det grønne feltet).

To felt i rådhuskvartalet

I sin anbefaling til formannskapet skriver rådmannen at to felt ved tidligere Oppegård rådhus på Kolbotn gjenspeiler til sammen store verdier for kommunekassen.

Kun de gule feltene du ser på kartet, det vil si nordsiden (inkludert de fire bygningene) og syd for rådhuset (deler av parkeringsplassene), foreslås solgt.

Det presiseres at rådhusbygningen og rådhusparken (cirka 420 kvadratmeter i areal) skal beholdes i kommunalt eierskap og vil ikke inngå i salgsobjektene. Det er tidligere planlagt at elementer fra generasjonsparken kan flyttes til rådhusparken.

STØRST VERDI: Feltet BT1, som ligger nord for rådhuset, har størst verdi.

Det foreligger en verdivurdering av felt BT2 (delen av parkeringsplassen syd for rådhuset), fra september 2019. Det må innhentes oppdatert verdivurdering for dette feltet og en ny verdivurdering for feltet i nord.

Det klart største inntektspotensialet knyttes til det nordligste feltet, BT1, på grunn av større andel av maks tillatt bruksareal til boligformål enn på det andre feltet (red. anm.: 10.000 kvadratmeter på BT1 vs. 3.000 kvadratmeter på BT2).

For å oppnå riktig pris for arealene anbefaler rådmannen at fegge feltene legges ut for salg på det åpne markedet. Eiendommene selges i utgangspunktet som to eiendommer. Rådmannen vil eventuelt gå ut samlet på markedet for feltene dersom dette er mest hensiktsmessig og mest lønnsomt.

Generasjonsparken

Det fremmes også salg av Solbråtanveien 6 og 8 (felt BT3), som eies i sin helhet av kommunen og ligger i generasjonsparken like ved Kolben.

Eiendommen gjenspeiler også store verdier for kommunekassen, så rådmannen anbefaler å selge denne tomten på det åpne markedet og gå i dialog med eventuelle utbyggere.

Her skulle kommunens nye svømmehall med et flytende badeanlegg i Kolbotnvannet realiseres, men rådmannen vurderer nå at det aktuelle feltet ikke er egnet for en fremtidig lokalisering av svømmehall innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Mesteparten av feltet, som er på 3.904 kvadratmeter i areal, er regulert til bolig/tjenesteyting. Før salg må dette arealet ned mot Kolbotnvannet, som er regulert som park, fradeles resten av eiendommen.

Les også: – Utsett prosjektet og velg en annen tomt

To nabofelt i Theodor Hansens vei

Rådmannen anbefaller også å klargjøre felt BT4 og legge den ut for salg, samt å gå i dialog med eventuelle utbyggere. Feltet grenser til den ovennevnte "svømmehall"-eiendommen, og består av to eiendommer (Theodor Hansens vei 6B og Theodor Hansens vei 8A,kjent som Venleik) som er regulert til bolig/tjenesteyting.

Salgsprosessen for det aktuelle feltet har vært avventet i forbindelse med svømmehallprosjektet og mulighet for å se det i sammenheng med felt BT3. Status for felt BT4 er nå endret.

Rådmannen vurderer, ut fra markedets respons, om det vil være mest lønnsomt å se BT3 og BT4 i sammenheng ved salg eller ikke.

Solgården: Kolbotnveien 23

Kommunen eier tre seksjoner i Kolbotnveien 23 (de er lokalisert i 3., 4. og 5. etasje). I tillegg er kommunen eier av deler av garasjekjeller, mens Citycon Kolbotn Torg Eiendom AS eier to seksjoner der.

"For å bidra til en positiv sentrumsutvikling" ønsker rådmannen å selge seksjonene til allerede etablerte næringspartnere i Kolbotn sentrum. Rådmannen ønsker derfor å gå i dialog med Citycon Kolbotn Torg Eiendom AS for å sjekke ut muligheter for avtale om salg av seksjonene. Dersom det skulle vise seg at Citycon Kolbotn Torg Eiendom AS ikke er interessert så ber rådmannen om å få legge seksjonene ut for salg på det åpne markedet.

KJEMPER FOR GRØNNE LUNGER: Huset Venleik i Markeringen er for å bevare Theodor Hansensvei 8A, Solbråtanveien 8 og Generasjonsparken i kommunal eie.

I tredje etasje ligger kommunens helsestasjon. Rådmannen skriver at ved et eventuelt salg må det vurderes om det skal settes forutsetning om tilbakeleie. Jobb-og aktivitetssenteret Nye Muligheter (virksomhetsområde Arbeid og inkludering) ligger også i tredje etasje, men tilbudet vurderes flyttet inn i Oppegård rådhus.

Fjerde etasje leies ut i sin helhet til private næringsdrivende.

Femte etasje brukes av virksomheten Barnevern. Rådmannen skriver at fremtidig lokalisering av denne virksomheten, inklusive den delen som i dag er midlertidig lokalisert i Oppegård rådhus, vurderes inn i en egen fremtidig konseptvurdering.

Markering før endelig vedtak i kommunestyret 17. juni

 

Førstkommende mandag skal det arrangeres en markering i Kolbotn sentrum for å bevare kommunal eiendom ved Kolbotnvannet.

Markeringen skal avholdes fra klokken 18:00 til 19:00 mandag 15. juni. Onsdag 17. juni skal kommunestyrerepresentantene ta stilling til om kommunen skal selge eller bevare de kommunale eiendommene ved Kolbotnvannet.

Møt opp og vis din støtte for å bevare kommunal eiendom ved Kolbotnvannet (markert i rødt på bildet). Sør for huset Venleik kommer det opp tre leilighetsbygg langs vannet og vi ønsker ikke mer asfalt og betong, skriver initiativtaker til markeringen, Karen Lorch-Falch Lind, som representerer gruppen Den grønne byen ved Kolbotnvannet.

Øvrige eiendommer som er i salgsprosess

Rådmannen har også orientert folkevalgte om øvrige eiendommer i tidligere Oppegård kommune som er i salgsprosess:

 • Theodor Hansens vei 14B på Tangen i Kolbotn sentrum (gnr/bnr. 240/991)
 • Skolebakken, Kolbotn sentrum (gnr/bnr: 240/286), Ormerudveien 3 (gnr/brn: 240/347), Ormerudveien 3A (gnr/bnr: 240/584)
 • Klaus Egges vei 34 (gnr/bnr. 247/509)
 • Trolldalen/Mellomåsen, ved Knausen på Trollåsen (gnr/bnr. 239/14)
 • Brostubben 7, Kolbotn (gnr/bnr. 239/825)
 • Kongeveien 28, vis-a-vis Sofiemyr senter (gnr/bnr. 249/304)
 • Lokes vei 5 på Tårnåsen (gnr/bnr. 249/6), se beskrivelsen lengre ned i saken.

Oppfølging av verbalvedtaket

Ifølge verbalvedtaket 30 fra kommunestyremøtet i desember 2019, skulle rådmannen legge frem en samlet oversikt over kommunale eiendommer som er vedtatt solgt, med reguleringsformål, foreslått omregulering, antatt salgspris og forventet tidspunkt for salg. Dokumentet skulle legges frem samtidig med behovsplanen versjon 1.0, som skjer i dag.

Rådmannen ser det hensiktsmessig å knytte oppfølging av dette verbalvedtaket til sak om salg av eiendommer. Oversikten du ser nedenfor viser alle eiendommer som er vedtatt solgt med ønskede opplysninger, med unntak av antatt salgspris.

Ifølge denne oversikten er kun eiendommen Valhallaveien 62 på Tårnåsen (området rundt Tårnåsen aktivitetssenter, gnr/bnr 238/327, 699, regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål) som er vedtatt solgt i år.

Øvre og nedre torg, skoletomter og mer

Flere eiendommer forventes solgt senere enn i 2023. Blant disse finner vi eiendom KjT1 (gnr/bnr: 240/984), som strekker seg fra øvre torg ved Kolbotnveien til nedre torg inkludert hele Jan Baalsrudsplass.

Skoletomtene til Sofiemyr skole og Hellerasten skole, tomten nord for hotellet på Mastemyr, tomtene til Ødegård skog, Skiveien 23 og eiendommen 250/36 ved Solbråtanveien 48 (Pinsekirken Kolbotn) foreslås også solgt etter 2023. Sistnevnte eiendom og tomten til Hellerasten skole foreslås omregulert til boligbebyggelsesformål.

Salgsprisen skal legges frem kun i et lukket møte

Rådmannen skriver at alle eiendommer som er vedtatt solgt er gitt en antatt salgspris i budsjettet ut fra reguleringsplaner og kjennskap til markedet.

"Det vil imidlertid være uheldig å offentliggjøre antatt salgspris i et offentlig dokument da dette kan påvirke kommunens forhandlingsposisjon", skriver rådmann Gro Herheim.

DEL AV TOMTEN: Bildet viser den kommunale eiendommen 241/35 (Nedre Ekornrud), som er over 228.102 kvadratmeter i areal. En del av denne eiendommen er vedtatt solgt.

Rådmannen har derfor valgt å ikke inkludere salgsprisen i oversikten. En fullstendig oversikt inkludert antatt salgsverdi skal legges frem for de folkevalgte i et lukket møte.

Disse eiendommer skal selges i 2021

Ifølge den ovennevnte dokumentet skal følgende eiendommer forventes å bli klargjort for salg i 2021:

 • Kongeveien 28 på Sofiemyr (vis-a-vis Sofiemyr senter) (gnr/bnr: 249/304), regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse.
 • Mellomåsen/Trolldalen, ved Knausen på Trollåsen (gnr/bnr: 239/14, 1.100 kvadratmeter i areal), regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, tidligere regulert til barnehageformål.
 • Klaus Egges vei 34 på Kolbotn (gnr/bnr: 247/509), regulert til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse.
 • Brostubben 7 på Kolbotn (gnr/bnr: 239/825), regulert til boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse.
 • Th. Hansens vei 14B på Tangen i Kolbotn sentrum (gnr/bnr: 240/991), regulert til boligbebyggelse.
 • Bankbygget på Kolbotn (gnr/bnr: 240/286), Ormerudveien 3 (gnr/brn: 240/347), Ormerudveien 3A (gnr/bnr: 240/584), regulert til boligbebyggelse.

Skal selge for en milliard kroner

På oavis.no kunne du lese i dag at kommunen har inngått en rammeavtale med Foss & Co Eiendomsmegling for megler- og rådgivningstjenester. Kolbotn-selskapet skal derme selge eiendom for Nordre Follo for en milliard kroner i løpet av 2020-2023.

For takseringstjenester har kommunen fortsatt rammeavtale med Bolig og Næringstakst AS.

For noen av eiendommene i nærværende sak er det allerede innhentet takster. Det er behov for ny taksering eller en oppdatering av takster for disse eiendommene og innhenting av ny taksering for de eiendommene dette ikke har blitt utført på tidligere.

Les også: Skal bringe en milliard kroner i kommunekassen

Status for flere andre eiendommer

For drøye to uker siden la rådmann Gro Herheim fram årets første tertialrapport (red. anm.: første tertial er perioden fra januar til og med april) for Nordre Follo.

Rapporten følger opp politiske vedtak som er gjort i kommunestyret, og gir deg en oversikt over hva kommunen arbeider med for tiden og hva som planlegges fremover.

PROBLEMATISK FRADELING: Formålet til Lokes vei 5 er «friområde med anlegg for barnehage». Til venstre på bildet kan du se dagligvarebutikken Coop Extra Hellerasten.

I tertialrapporten finner vi også status på behandling av syv enkelte områder og eiendommer i Nordre Follo hvorav seks områder ligger i tidligere Oppegård kommune. Nedenfor finner du en detaljert beskrivelse av disse eiendommene.

Les også: Skal bringe en milliard kroner i kommunekassen

Avventer med Nedre Ekornrud

Planarbeidet i forbindelse med salg av den kommunale eiendommen (felt B8 i kommuneplanen) på Nedre Ekornrud pågikk fram til kommunestyrets vedtak fra 16. april i år i forbindelse med behandling av planstrategi for Nordre Follo:

«Arbeidet med områderegulering for Nedre Ekornrud videreføres ikke før prioriteringene av områderereguleringene gjøres i forbindelse med behovsplanene».

Det er vedtatt salg av det arealet som blir avsatt til bebyggelsesformål etter vedtak av områderegulering, men det er ikke iverksatt noen prosesser knyttet til salg av arealet på nåværende tidspunkt.

Rådmannen skriver i tertialrapporten at salgsprosesser knyttet til denne eiendommen avventes til områdereguleringen er vedtatt.

Dialog med utbygger rundt Rosenholm Campus og Li Gård

En ny arealbruk av Rosenholm Campus og Li Gård er avklart i kommuneplanen, men reguleringsarbeidet er ikke påbegynt. Det er satt et krav om områderegulering.

Kommunen eier areal i ytterkant av området (området BTN1 i kommuneplanen) som er avsatt til bebyggelsesformål i kommuneplanen, men det er ikke iverksatt prosesser knyttet til salg av arealet på nåværende tidspunkt.

Rådmannen skriver i tertialrapporten at kommunen bør ha en tett dialog med aktør som skal planlegge for utvikling av området.

Les også: Store boligplaner på gården

Uklart om Ødegård skog på Sofiemyr

Feltene BT1 og BT2 (Ødegård skog) er avsatt i kommuneplanen til kombinasjonsformål boliger og offentlig/privat tjenesteyting.

Planarbeidet for disse feltene er ikke påbegynt. Det er satt krav om områderegulering. Andre områder prioriteres før dette.

Det er ikke iverksatt prosesser knyttet til salg av dette arealet, utover innspill i forbindelse med kommuneplanrulleringen.

Rådmannen skriver i tertialrapporen at tidspunktet for salg og utbygging av Ødegården skog bør ses i en sammenheng med kapasitet og behov for sosial infrastruktur.

Fremmer salg av Lokes vei 5 på Tårnåsen

Det er vedtatt at en del av den kommunale eiendommen i Lokes 5 (eiendommen er på cirka 2,8 dekar i areal), tilsvarende det arealet som er regulert til barnehage, kan reguleres til småhusbebyggelse og selges.

I tertialrapporten skriver rådmannen at det samtidig kan ryddes opp i gjengroing og privatisering av friområde-/ turveisystemet på eiendommen.

Planarbeidet er ikke påbegynt, men rådmannen skriver at det er planlagt å innhente ekstern bistand til å gjennomføre detaljregulering av eiendommen så snart som mulig. Saken skal behandles i formannskapet torsdag 11. juni før endelig vedtak i kommunestyret 17. juni.

Les også: Fra grønt til hus

Pågående dialog med utbygger av Veslebukta på Kolbotn

Her er det en villabebyggelse i dag. Arealet som kommunen disponerer ligger innenfor områdereguleringen for Kolbotn sentrum, og detaljregulering til leiligheter og rekkehus er vedtatt.

Rådmannen skriver at kommunen er i pågående dialog med utvikler av Veslebukta for salg av kommunal eiendom som inngår i planområdet og er avsatt til bebyggelsesformål.

Beholder Kurud skog på Svartskog i kommunal eie

Kurud skog på Svartskog har tidligere vært med på listen over de kommunale eiendommene i tidligere Oppegård som skulle selges, og var ikke minst den største av eiendommene på den ovennevne listen.

Eiendommen er på 442.954 kvadratmeter i areal hvorav rundt 50.000 kvadratmeter er regulert til skog og idrett, 175.000 kvadratmeter er regulert til jord og skog, cirka 4.000 kvadratmeter er regulert til p-plasser og 1000 kvadratmeter til felles avkjørsel, mens resten av eiendommen er uregulert.

– Det er riktig at denne eiendommen er størst i areal, men den er ikke størst i verdi. Taksten på Kurud skog er på rundt 700.000 kroner – ikke en gang en prosent av det beløpet kommunen skal selge for, sa tidligere kommunalsjef i Oppegård, Ellen Wibe, ovenfor Oppegård Avis i fjor sommer.

Eiendommen er uregulert med unntak av to områder som er regulert til skytebane. Regulering av tomten til LNF-formål stoppet opp som følge av konflikten med Oppegård skytterlag om skytebanen. Konflikten er nå avklart i Follo Tingrett.

Rådmannen fremmer nå en sak om fremtidig eierskap og forvaltning av eiendommen. Saken skal behandles politisk i juni.

Finstadskogen i Ski

Finstadskogen er det eneste området i tidligere Ski kommune som rådmannen nevner i tertialrapporten i forbindelse med sin avklaring av status for eiendommene.

Arealet har ligget som et utbyggingsområde lenge i kommuneplanen i Ski. En reguleringsplan med boligformål etter gammel plan- og bygningslov, og derfor med krav om bebyggelsesplan, ble vedtatt i 2009.

Rådmannen skriver i tertialrapporten at for de to mest sentrale (av de til sammen tre) delfeltene av eiendommen, er det privat planforslag.

 

 

 

Powered by Labrador CMS