Oljeutslipp til Tussetjern

FORTSATT FORURENSET: Det var for over en måned siden at det ble avdekket et oljeutslipp på cirka 350 liter hydraulikkolje til Tussetjern. INNFELT BILDE: Bildet fra slutten av juli viser en tyngre oljefilm som legger seg i viken.

Avdekket nye typer olje i Tussetjern – Fraråder fortsatt bading

Det er fortsatt olje i Tussetjern og det er synlig oljefilm på vannet ved strandsoner etter lekkasje av hydraulikkolje for over en måned siden. Forrige uke ble det også avdekket nye typer olje som tyder på oljeforurensning fra vakuumpumper og kompost.

Publisert

Fredag 3. juli ble det sluppet ut cirka 350 liter hydraulikkolje til Tussetjern, og det har vært frarådet å bade der siden den gang (les faktaboksen).

Siste målinger, utført av saneringsfirmaet Miljøvakta AS på vegne av ansvarlig forurenser Follo Truckutleie AS,  viser at vannet fortsatt inneholder olje.

Kommunen fraråder derfor fortsatt bading i Tussetjern.

Les også: Gir ny badebrygge med stupebrett til kommunen

Flere forurensende kilder

Kommunen følger nøye med på utviklingen i Tussetjern og områdene rundt, gjennom ukentlige rapporteringer fra Miljøvakta, prøvetaking, kildeoppsporing og befaringer. 

Ifjølge Miljøvaktas siste rapport (red. anm.: fra 3. august), ble det blant annet utført høytrykksspyling av overvannsrør oppstrøms for Regnbuen Gjenvinning AS på Langhus for å se om det er noe innkommende avløp på disse overvannsledningene.

Under arbeidet ble det påvist betydelig oljefilm i bekken. Dette indikerer at det må være forurensende kilder også høyere oppe i bekkesystemet, ifølge rapporten.

Det ble også påvist oljefilm i vannet rett nedstrøms for utløpet til fordrøyningsbassenget til Fugleåsen industriområde.

I rapporten kommer det frem at visuelt så det ut som at oljefilmen kom fra overvannsrøret som kommer fra Follo Ren-området.

For å stoppe de innkommende oljefilmene i overvannssystemet ble det lagt ut nye oljelenser på de ovennevnte stedene, også i utløpet etter Follo Ren.

Les også: 1000 liter lut lekket ut på Fugleåsen

Funn av tyngre olje ved Tussestien

Torsdag 23. juli var det avdekket visuelt tegn til den tyngre oljefilmen i Tussetjern, ved Tussestien. Det ble tatt med vannprøver fra denne oljefilmen som ble midlertidig lagret i kjøleskap hos Miljøvakta.

Prøven ble kalt «Tusse» (se plasseringen med rød pil på bildet). Prøveflasken var relativt seig, og kan virke som emulgert bioolje. Denne prøven er tatt i stillestående vann med oljefilm, ifølge rapporten.

Avdekket ny oljetype ved idrettsparken

Etter inspeksjon av lensene mandag 27. juli ble det observert oljefilm i lensene oppstrøms Regnbuen Gjenvinning AS på Langhus (red. anm.: en lignende oljefilm som i Tussetjern).

Det ble også observert en tykkere svart spillolje, det vil si en ny oljetype, i lensen nedenfor idrettsparken på Langhus.

Oljelensen ved idrettsparken ble tømt for olje og søppel. Ellers ble det som hadde samlet seg inntil lensene sugd opp.

Onsdag 29. juli ble befaringen ved Miljøvakta utført med vannavdelingen til Rambøll Miljø. Hele tiltaksområdet ble befart og Rambøll Miljø vil komme tilbake med vurdering av eventuelle behov for oppfølging.

Rema Distribusjon og Fugleåsen industriområde?

I rapporten fra onsdag 29. juli antydes det at oljefilmen kan komme fra overvannsrøret som skal drenere fra Fugleåsen industriområde mot nordvest.

Videre står det at det fortsatt er uklart om dette avløpet kommer fra anlegget til Rema Distribusjon Norge AS på Langhus da det ikke finnes tegninger på avløpet samtidig som det er en rekke bedrifter i området.

Grunnet store nedbørsmengder og høy vannføring dagen etter, måtte alle oljelensene etterstrammes og tilpasses. I tillegg måtte det skiftes ut en del oljeslør langs hele traseen.

Samme dag ble det rapportert om oljefilm i lensene oppstrøms for Regnbuen Gjenvinning AS. Samtidig var det lite eller ingen oljefilm ved båtbryggen i Tussetjern.

Søndag 2. august ble det rapportert om oljefilm i lensene både oppstrøms for og ved Regnbuen Gjenvinning AS, ved idrettsparken og ved den øvre delen av utløpet til tjernet.

Oljeforurensning fra vakuumpumper og kompost

Det ble også bestilt en tolkning av kromatogram (red. anm.: metode innenfor analytisk kjemi som benyttes til separasjon av kjemiske komponenter i gasser eller løsninger) der eventuell forurensning blir tolket på bakgrunn av oljebibliotek.

I kromatogrammet til prøven «Tusse» ble det funnet positiv respons i alkanene (red. anm.: organiske forbindelser som bare består av karbon og hydrogen) C20-C40. I rapporten forklarer Miljøvakta at den kromatografiske profilen sannsynligvis samsvarer med oljeforurensning fra vakuumpumper.

I kromatogrammet til prøven fra 27. juli ble det funnet positiv respons i alkanene C16- C40. Den kromatografiske profilen samsvarer sannsynligvis med oljeforurensning fra kompost.

Oppegård Avis følger opp saken. Tips oss gjerne ved å sende en e-post til tips@oavis.no

Les også: Fant død fisk i Tussetjern

 

      Dette er saken

  • Fredag 3. juli ble det sluppet ut hydraulikkolje til Tussetjern.
  • Nordre Follo kommune ble varslet om oljesølet av Langhus Velforening samme dag, men på grunn av rutinesvikt har meldingene ikke nådd rett instans i kommunen før sent lørdag kveld.
  • Ifølge Kystverket har ca. 350 liter hydraulikkolje lekket ut fra en hydraulikktank hos Regnbuen Gjenvinning (eies av Follo Truckutleie AS), som holder til på Langhus.
  • Kystverket har gitt pålegg til ansvarlige forurenser (Follo Truckutleie AS) for å gjennomføre nødvendige tiltak.
  • Forurenseren har  engasjert saneringsfirmaet Miljøvakta AS for å gjennomføre pålagte tiltak.
EMULGERT BIOOLJE?: Torsdag 23. juli var det avdekket visuelt tegn til den tyngre oljefilmen i Tussetjern. Det ble tatt med vannprøver fra denne oljefilmen som ble midlertidig lagret i kjøleskap hos Miljøvakta. Prøven ble kalt «Tusse» (se plasseringen av "Tusse" på bildet). Prøveflasken var relativt seig, og kan virke som emulgert bioolje. Denne prøven er tatt i stillestående vann med oljefilm.
NY OLJETYPE: Svart spillolje ble observert i lensen nedenfor idrettsparken på Langhus mandag 27. juli.
Powered by Labrador CMS