LIKTE IKKE LØSNINGEN: Kommunen har foreslått å etablere en ny atkomstvei i forlengelse av Granåsbakken til Skiveien og via Kirkeveien til krysset i Sønsterudveien. SVV mener denne atkomsten ikke kan løses på grunn av dårlig avbøyning, sikt og stigningsforhold.

Slaktet forslag for Skiveien

Statens vegvesen er ikke begeistret for kommunens trafikkløsning på den trafikkerte veien i Oppegård.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet om kommunens forslag om å gjøre Skiveien mellom krysset i Sønsterudveien og Rikeåskrysset som miljøgate. Ifølge forslaget skulle Skiveien utvides til fire felt med kollektivfelt i begge retninger mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset.

Forslaget, som er en del av den såkalte sentrumsplanen for Kolbotn sentrum, falt ikke i smak hos Statens vegvesen (SVV), som forvalter fylkesveinettet på vegne av Akershus fylkeskommune.

– Ikke godt nok

SVV har nå fremmet innsigelse til planforslaget.

De mener forslaget som handler om utforming av Skiveien ikke er godt nok utredet og dokumentert, beslutningsgrunnlaget for å nå målsetningen om å prioritere gange, sykkel og kollektivtrafikk er for mangelfullt, og at krav til veiutformingen ikke er ivaretatt.

FRA TO TIL FIRE FELT: Kommunen har foreslått å utvide Skiveien mellom krysset i Sønsterudveien og Rikåskrysset til fire felt.

SVV skriver videre at forslaget viser for smale bredder på kjørefeltet og fysiske rabatter, og for dårlig avbøyning i rundkjøringen Skiveien/Sønsterudveien.

I tillegg mener de at atkomsten til det såkalte boligfeltet B13 ikke kan løses via Kirkeveien/Sønsterudkrysset på grunn av dårlig avbøyning, sikt og stigningsforhold.

SVV skriver i sin innsigelse at planområdet må utvides slik at rundkjøringen Skiveien/Mastemyrveien og et nytt kryss i Skiveien til byggeområdene i Skrenten omfattes av planforslaget. Dette for å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig areal til disse kryssene i planen.

Les også: Mange trafikkulykker i helgen

Stiller strenge krav

I sin innsigelse krever SVV at planbestemmelsene i planforslaget må endres. Det stilles strengere krav, blant annet om at Skiveien skal være detaljregulert før reguleringsplan for tilliggende utbyggingsområder vedtas.

SVV skriver også at utbygging av Skiveien, som Oppegård kommune ønsker gjennomført gjennom fylkeskommunale budsjettmidler, må spilles inn i prioritert rekkefølge når den tiårige «Samferdselsplanen for Akershus» revideres. Det skjer en gang per år. Planen behandles alltid i desember.

SVV påpeker også at denne innsigelsen kunne ha vært unngått dersom kommunen hadde hatt en tettere dialog med dem om utforming av vegsystemet i forkant av høringen.

– Dersom kommunen ønsker en raskere fremdrift enn det fylkesvegbudsjettet tilsier, må kommunen finne andre finansieringskilder, sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i SVV.

Samarbeid for bearbeiding av planen ble først etablert ved møte i slutten av desember 2016.

Powered by Labrador CMS