Fuktproblemer og muggsopp på barneskolen

MEST KRITISK BEHOV: Av alle skolebyggene i kommunen har Sofiemyr skole mest kritisk behov på grunn av både skolekapasitet og skolemiljø/kvalitet, ifølge den siste behovsanalysen for skolebyggene i Nordre Follo. Til tross for det er det fortsatt ikke penger til takbytte og tiltak i krypkjelleren.

Fuktproblemer og muggsopp på Sofiemyr skole: Store avvik igjen

For drøye to uker siden ble det avdekket store avvik i tre klasserom på Sofiemyr skole. Kommunen håper på at ett av de tre rommene vil være friskmeldt igjen før skolestart. De to andre klasserommene skal stenges permanent. Det jobbes nå med å finne brakkeløsninger til de to klasseromene og ett personalrom, men disse vil ikke stå ferdig før oktober.

Publisert

Fukt- og muggsopp-problematikken preger fortsatt Sofiemyr skole. Mycoteam ble nok en gang engasjert av kommunen for å gjøre oppfølgende målinger med tanke på spredning av muggsopp til romluften ved skolen.

12. juni ble tatt prøver av inneluft i 16 av klasserommene og arbeidsrommene på skolen (der det ble tatt prøver tidligere i år, 20. februar). Ifølge inspeksjonsrapporten (datert 29. juni), som Oppegård Avis har fått innsyn i, er det påvist enten middels store eller store avvik i ni av de 16 rommene, som gjelder ALLE paviljongene på skolen.

I tre av de totalt fem paviljongene på barneskolen er det påvist store avvik. De store avvikene gjelder tre klasserom (klasserom 146 i paviljong 3, klasserom 170 i paviljong 5 og klasserom 126 i paviljong 2).

I rapporten påpekes det at skolens lokaler har vært i begrenset drift siden mars 2020. Ved prøvetakingen i slutten av juni var det drift i skolebygningen, og ventilasjonsanlegget var i gang som normalt.

Les også: Bevilget 225 millioner kroner til Sofiemyr skole

3 av 16 rom har store avvik

I tre av de totalt 16 rommene som ble kontrollert i slutten av juni, er det nå påvist utslag på økte nivåer av muggsopp fra fuktskadete bygningsmaterialer i prøvene av deponert støv, men det er ikke påvist forhold i rommene som tyder på at det er pågående fukt- eller muggsoppskader.

Årsaken til at det er påvist enkelte utslag på muggsopp fra fuktskadete materialer i noen rom er ikke klarlagt, men "det er sannsynlig at muggsoppsporene skyldes tilfeldig spredning fra gulv, vegger eller himling og til romluften", står det i rapporten.

Her kan du lese om de store og middels avvikene:

 • Klasserom 170 (paviljong 5): Stort avvik på svart vannskademugg (Stachybotrys chartarum, er en type muggsopp som ofte forekommer i vannskadede konstruksjoner, særlig på gipsplater, men også på tapet og andre celluloseholdige materialer. Det er vanlig at angrep opptrer når materialene har vært utsatt for jevn, høy fuktighet over flere uker. Dette er en art som i liten grad blir fanget opp i støv og i luft, og selv lave verdier vurderer vi derfor som en indikasjon på skader, ifølge Mycoteams rapport).
 • Klasserom 146 (paviljong 3): Stort avvik på raggråtemugg (Chaetomium globosum: Vekst av raggråtemugg kan føre til en kraftig, stikkende lukt. Selv små mengder av denne muggsoppen i støv og i luft kan indikere skader i konstruksjonen, ifølge Mycoteams rapport), samt middels avvik på kulemuggsopper og krypemuggsopper (Mucor sp., Rhizopus sp.).
 • Klasserom 126 (paviljong 2): Stort avvik på kulemuggsopper og krypemuggsopper
  (Mucor sp., Rhizopus sp.).
 • Klasserom 148 (paviljong 3): Middels avvik på kjedemuggsopp (Alternaria alternata). Ved den forrige inspeksjonen i februer i år ble det avdekket stort avvik på raggråtemugg, og middels avvik på pensel-, stråle-, narrepenselmuggsopper, aktinobakterier, nålemuggsopp og svartstrålemugg i dette klasserommet.
 • Kontor 112 (paviljong 1): Middels avvik på kjedemuggsopp (Alternaria alternata), samt kulemuggsopper og krypemuggsopper (Mucor sp., Rhizopus sp.).
 • Kontor 110 (paviljong 1): Middels avvik på raggråtemugg (Chaetomium globosum).
 • Aktivitetsrom 169, SFO (paviljong 4 eller 5?): Middels avvik på kjedemuggsopp (Alternaria alternata).
 • Klasserom 198 (paviljong 4 eller 5?): Middels avvik på raggråtemugg (Chaetomium globosum).
 • Klasserom 181 (paviljong 4 eller 5?): Middels avvik på fuktstrålemugg (Aspergillus versicolor), svart vannskademugg (Stachybotrys chartarum), aktinobakterier (Streptomyces sp.) og kjedemuggsopp (Alternaria alternata).

"Når det gjelder de mindre avvikene i rapporten, vil det være forsvarlig å opprettholde videre drift på skolen med hyppig renhold."

To klasserom vil være permanent stengt

"Dette innebærer at Eiendom (red. anm.: virksomhet i Nordre Follo kommune) ser seg nødt til å stenge av klasserom 146 og 170 når skolen starter opp igjen til høsten, da det dessverre ikke ble satt av noen midler til rehabilitering/vedlikehold som tidligere var planlagt på skolen", varsler konsulent i byggdrift i Nordre Follo, Eirik Weum, i en e-post til skoleledelsen og miljørettet helsevern (red. anm.: tilsynsmyndighet), datert 1. juli.

Videre skriver Weum at i klasserom 126 er det avvik på typisk matavfall, ikke bygningsskader. "Det er derfor bestilt en ny prøvetaking på dette rommet etter at hovedrent er utført, slik at vi håper dette rommet vil være friskmeldt igjen før skolestart", skriver Weum.

Han skriver videre at "når det gjelder de mindre avvikene i rapporten, vil det være forsvarlig å opprettholde videre drift på skolen med hyppig renhold".

Weum har også rettet spørsmålet til skoleledelsen om hvordan kapasiteten på skolen vil være til skolestart, med tanke på at to av klasserommene vil være permanent stengt.

"Det jobbes med å finne brakkeløsninger til to klasserom og ett personalrom som tidligst vil stå ferdig i oktober. Prosjekt og skoleledelsen må ha en dialog her for en videre avklaring om eventuelt større behov", varsler Weum i en e-post til skoleledelsen og miljørettet helsevern.

Dette har blitt gjort hittil i år

Etter forrige prøvetaking av inneluften i februar 2020 da 17 rom ble kontrollert av Mycoteam, har det blitt gjennomført en del bygningstekniske tiltak ved skolen:

• I paviljong 2, 3 og 4 er det tettet langs overgang mellom gulv og yttervegg i rom som
ligger over krypkjeller.
• Bøttekottene i paviljong 1 og 2 er utbedret. Det er tettet rundt rørgjennomføringer fra krypkjeller opp mot etasjeskiller. Materialer er skiftet ut.
• Klasserom med underskap under håndvask i paviljong 2 og 3 er utbedret.
• I keramikkrom er skap under vask utbedret.
• Himling i keramikkrom og i grupperom 197 (begge i paviljong 4) er avdekket og
kontrollert, og det er ikke påvist synlige tegn til fukt- eller soppskader.
• I aktivitetsrom SFO (rom 169) er det ikke oppdaget skjulte fukt- eller
muggsoppskader som forklarer tidligere påviste forhøyede verdier av muggsopp.
• Generelt i paviljong 5 er det oppdaget fukt- og soppskader i konstruksjon i yttertaket.
Denne skaden vil bli utbedret når den økonomiske situasjonen ligger til rette for det.
• Det er tatt prøver av inneluften i mai 2020 (se vår rapport datert 29. mai 2020), og
luftanalysene viste da normale funn og lave verdier av muggsopp i inneluften.

Ifølge John Hoseth, som er virksomhetsleder i Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo, har kommunen ikke penger til ytterligere rehabiliteringstiltak på skolen.

Les også: Sjekket inneklima på Sofiemyr skole

Powered by Labrador CMS