FÆRRE PLASSER: De siste årene har det blitt færre sykehjemsplasser i Oppegård, men MdG-duoen vil ikke at bare det skal prege debatten.

Spar oss fra en ensidig debatt om antall sykehjemsplasser

Marthe Arnesen og Hans Martin Enger tar til orde for en mer nyansert debatt om eldreomsorg.

Et av vår tids store politiske spørsmål er hvordan vi kan legge til rette for en best mulig eldreomsorg i tiårene framover. Spørsmålet fortjener, og krever, en bred og nyansert debatt fri for enkle løsninger.

Det som er sikkert er at vi ikke kan løse fremtidens eldreomsorg slik vi løste gårsdagens. Det har vi verken penger eller helsearbeidere nok til. Bemanningskrisen innen helse og omsorg, fastlegekrisen og Brennpunkt-dokumentarer er bare noen av symptomene på at omstillingen går for sakte.

Det haster. Andelen eldre vil øke i årene framover, mens andelen arbeidstakere vil synke. Antall yrkesaktive per pensjonist vil halveres de neste knappe 40 årene, fra fire i dag til to i 2060. Og vi har en offentlig økonomi som ikke lenger vokser i takt med kostnadsøkningene. Takket være dagens medisin (og enda mer morgendagens), vil vi dessuten leve lengre, være friske lengre, men også være syke lengre mot slutten av livet. Vi er nødt til å tenke nytt.

Gjennom Nordre Follos første år har vi folkevalgte fått mange innblikk i en omsorgsfaglig svært kompetent organisasjon som tar utfordringene på alvor, og som gjør store og helt nødvendige endringer. Vi er imponert over alle ansatte og ledere som står i dette arbeidet hver dag. Nordre Follo er regnet for å være langt framme i omstillingen innen eldreomsorg, og får mye positiv oppmerksomhet for dette fra andre kommuner. Selv om det er gjort mye og det gir resultater, er det bare den spede begynnelsen. Ingen kjenner til alle grepene som må gjøres for å sikre eldre en verdig omsorg også i framtiden. Det er en sammensatt utfordring med et mylder av kjente og ukjente virkemidler som vi må rette kløkt og politisk oppmerksomhet mot.

Det eneste vi derimot får når debatten reises på talerstolen i kommunestyret eller i avisspaltene, er nesten uten unntak utspill som handler om én eneste ting: Antall sykehjemsplasser. Vi gremmes over hvor stor og ensidig vekt dette tillegges. Det er i dag 518 heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger i Nordre Follo, og det er selvsagt at det er én viktig del av omsorgstilbudet. Men det er også det eneste tiltaket uten forebyggende effekt, og det er den aller dyreste delen, både i investering og drift.

Når ett enkeltelement får så mye oppmerksomhet, gir det nødvendigvis mindre oppmerksomhet til alle de andre - og minst like viktige. Miljøpartiet De Grønne vil fortsette å insistere på at eldreomsorg er et svært bredt sammensatt område, helt avhengig av faglighet, kunnskap og, nettopp, omsorg. Både for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet legges grunnlaget for en god eldreomsorg allerede fra barndommen av. Den påvirkes av hvordan vi legger til rette for at vi har tid til å se og ta vare på hverandre og hvordan vi benytter våre felles, knappe ressurser best mulig.

Marthe Arnesen, førstekandidat Nordre Follo MDG og

Hans Martin Enger, varaordfører, 5. kandidat Akershus og gruppeleder Nordre Follo MDG

Powered by Labrador CMS