STORE PLANER FOR TROLLÅSEN

500-550 BOLIGER: Det er foreslått å transformere Volvo-tomten og fylle 51.000 kvadratmeter med bolig. Alle illustrasjoner er hentet fra planinitiativet, utarbeidet av Dark Arkitekter for Stor Oslo Eiendom.

Slik kan Volvo-tomten se ut

I tillegg til 500-550 nye boliger er det foreslått å bygge en barnehage med fire til seks avdelinger, en ny dagligvarebutikk og en liten kafé.

Publisert Sist oppdatert

Et planinitiativ fra 25. mai 2021, utarbeidet av Dark Arkitekter for Stor Oslo Eiendom, viser store planer for den såkalte Volvo-tomten på Trollåsen.

Tomten, som er på på drøye 57 mål, er i dag bebygget med et stort driftsbygg for Volvo Maskin og tilhørende infrastruktur og lagring av maskiner.

SLIK SER TOMTEN UT I DAG: På bildet ser du Volvo-bygningen. Både bygningens form og funksjon bryter med omkringliggende boligbebyggelse. I vest grenser planområdet mot et skogkledd høydedrag. På toppen av høydedraget ligger det et etablert rekkehus- og småhusområde. Kilde: Planinitiativ utarbeidet av Dark Arkitekter

Flere delfelt

INNDELING AV NABOLAG: Hvert delfelt vil få sine felles private uteoppholdsrom. Kilde: Planinitiativ utarbeidet av Dark Arkitekter

Det er antydning til en nedgravd bekk som munner ut i det nordøstlige hjørnet av tomten.

Planen tar utgangspunkt i stedskvalitetene som allerede finnes på tomten i dag og styrker dem ytterligere.

Det er foreslått å dele tomten opp i mindre hoveddeler/nabolag: To felt mellom fylkesveien og den blågrønne strukturen (bekken). To felt nord mot Trollåsveien, og ett stort felt i sørøst.

Sørvest mot nabobebyggelsen får man lavest høyder.

Hvert delfelt vil få sine felles private uteoppholdsrom i tillegg til de store fellesarealene i midten.

I forslaget kan du også lese om en sammenhengende rundløype, som skal binde alle deler av tomta sammen. Lek, trening og spill skal fylle uterommene for å aktivisere folk i alle aldre.

TOMTENS HJERTE: Delfeltene trekkers alle mot tomtens hjerte; festplassen. Rundløypen er deretter med på å binde det hele sammen. Kilde: Planinitiativ utarbeidet av Dark Arkitekter
TOMTENS HJERTE: Delfeltene trekkers alle mot tomtens hjerte; festplassen. Rundløypen er deretter med på å binde det hele sammen. Illustrasjon: Planinitiativet, utarbeidet av Dark Arkitekter

Behovet for å bilbruk inne på tomten skal begrenses til det aller mest nødvendige. Lokalveiene rundt tomten skal fungere som adkomstpunkter til underjordiske garasjeanlegg under hvert delfelt.

SITUASJONSPLAN:

Festplassen og ny barnehage

Festplassen skal være i tomtens hjerte. Her skal det avsettes innendørsarealer til beboerne hvor sambruk og brukermedvirkning kan bli i fokus. Dette skal skje på en måte som gjør at de fremtidige beboerne får en eierskapsfølelse til arealene og vil være med på å aktivisere plassrommene i området; et hovedsakelig ikke-kommersielt bygulv.

VERKSTEDER OG MER: Tomtens hjerte vil ha sambruk i fokus.

Spesifikke rom som verksteder, lånebod og samlingslokaler for å bøte på å ikke ha en fullverdig garasje eller kjellerrom, skal sørge for mindre bruk og kast, og mer generelle sosiale rom skal sørge for samhold og sosialisering naboene imellom.

HER KAN DET BLI NY BARNEHAGE: Det er foreslått å bygge en barnehageavdeling for barn fra tre til fem år.

Den nye barnehagen, som er foreslått bygget med fire til seks avdelinger i området med fasade ut mot Festplassen, vil også kunne ta i bruk noen av lokalene på dagtid da de andre er på jobb eller skole.

Tre til fem etasjer

Det er valgt inn et fargekonsept med naturmaterialene tre og tegl.

Trepanelet er foreslått med tre hovedfarger: gul, rød og grønn. Hvert “klynge” med bygg får en komposisjon med tre fargesjateringer i en av fargene.

Teglforblending er foreslått med brunrød og varm gultone som man finner igjen i trefasadene.

Bebyggelsen er foreslått i rekkehus, punkthus og lameller. Sistnevnte er en gruppe med frittliggende avlange blokker/skiver med grøntarealer mellom seg. Hver enkelt blokk har flere innganger.

Et mangfold av boliger skal være tilpasset barnefamilier, førstegangskjøpere og unge eldre, ifølge forslaget.

Bebyggelsen er foreslått med tre til fem etasjer.

Differensierte rekkehus

En stor andel av tomten i sør og i øst kan bli bebygget med en rekke større boliger i bilfrie områder. Ifølge forslaget kan det bli et godt tilbud til unge nyetablerte som ønsker seg ut av Oslo og inn i en helt ny bolig med en rekke differensierte uteplasser på terreng og på tak.

Videre står det at prinsippet for sammensetningen av rekkehusene er å sette de sammen til større ”parkvillaer”, for å hindre gjentagende bygningsmønstre og møte volumene til de noe større punkthusene og lamellene.

REKKEHUS: Her kan du se delen av prosjektet med rekkehus, sett fra gatetun.

Fem punkthus med leiligheter

Det foreslås også fem punkthus på tomten, som vil gi en stor andel hjørneleiligheter.

Det blir også en del større leiligheter for barnefamilier og godt voksne uten barn, ifølge forslaget.

PUNKTHUS MED LEILIGHETER:

Lameller med leiligheter

Det er også foreslått lamell-bebyggelsen, som til tider må fungere som støyskjerm mot de omkringliggende veiene, ifølge forslaget.

Leilighetsplanene skal løses ved at enside-leiligheter alltid skal henvende seg mot stille side og mot solretningen (sør/vest).

Gjennomgående, større leiligheter med to, tre og fire rom, kan løses med soverom mot stille side, eller stille side mot støy.

LAMELLER SOM STØYSKJERM: Lamellene må til tider fungere som støyskjerm mot de omkringliggende veiene.

Dagligvarebutikk og kafé

I krysset Mellomåsveien/Trollåsveien kan det også dukke opp en dagligvarebutikk på 970 kvadratmeter i areal. I planforslaget ligger det en mulig løsning for plassering av butikken i første etasje i et område mellom dagens undergang og bussholdeplassen.

Ved butikken kan man også se en kafé på 200 kvadratmeter i areal, en liten butikk på 180 kvadratmeter og et lager på 400 kvadratmeter.

DAGLIGVAREBUTIKK: I planforslaget ligger det en mulig løsning for plassering av butikken i dette området. Foto: Yana Stubberudlien

I løpet av ti år

Kommunedirektøren har nylig gjort en ny vurdering av det aktuelle feltet (1083) på Trollåsen, der nærheten til høyfrekvent busslinje er vektlagt som grunnlag for å gi prioritet for realisering av feltet.

Han har anbefalt å prioritere utbygging av denne tomten i første del av 20-årsperioden for LDIP (langsiktig driftsanalyse og investeringsplan), som danner et viktig utgangspunkt for planlegging og prioritering av kommunens satsinger og ressursbruk.

Flere premisser

Utvalg for areal, klima og byggesak har anbefalt oppstart av planarbeidet for en detaljregulering for Volvotomten, som ligger i Mellomåsveien 1 på Trollåsen.

Det enstemmige vedtaket fra 22. juni sier at planforslaget skal bygge på følgende føringer: Variert boligtypologi, med hovedandel boliger tilpasset barnefamilier, grønn buffer mot Mastemyrveien og Trollåsveien, åpning av bekken, og overvannshåndtering i dagen, en ny gangbru langs Trollåsveien 6, trygg skolevei, gode sol- og lysforhold hele året, både på uteoppholdsareal og på fasader.

Det skal være bærekraftig, mangfoldig, grønt og aktivt, barnevennlig og med felleskap og bokvalitet i fokus. Områdeutnyttelsen skal være på under 70 prosent.

Det skal også sikres en barnehagetomt som oppfyller kommunens krav til tomtestørrelse i planforslaget.

Planområdet skal ha en arkitektonisk egenart som skiller seg markant fra Kolbotn sentrum, Myrvoll, Greverud med flere, og harmonerer med tilgrensende boligområder.

Les mer neste uke. Oppegård Avis følger opp den politiske prosessen i tiden fremover og oppdaterer deg om planene.

Powered by Labrador CMS