DETTE VAR PLANEN FOR TRE ÅR SIDEN: For tre år siden sendte en av de to grunneierne, Åsland Næringspark Eiendom AS, et forslag til detaljreguleringsplan for døgnhvileplasser ved Taraldrud, med planbeskrivelse og konsekvensutredning for tiltaket. Illustrasjonen viser hvordan tiltaket med de planlagte 165 døgnhvileplassene med tilhørende servicefunksjoner kunne se ut. Illustrasjon: Norconsult

Vil bygge 250 døgnhvileplasser for tungtransport på Taraldrud

Statens vegvesen mener området til dagens alunskiferdeponi på Taraldrud er det beste beste alternativet for å få løst behovet for døgnhvileplasser for tungtransport i området.

Publisert Sist oppdatert

Grunneieren av alunskiferdeponiet på Taraldrud ba i september Nordre Follo kommune om å gjenoppta reguleringsprosessen for tiltaksområdet, som ligger syd for Politiets nasjonale beredskapssenter, for å kunne bygge 165 døgnhvileplasser for tungtransport med tilhørende servicefunksjoner etter at deponiet er ryddet.

Dette bør du vite om Taraldrud alunskiferdeponi:

 • Det anslås at omtrent 52.000 kubikkmeter alunskifer ligger ved Taraldrudkrysset per i dag.
 • Alunskifermassene, som ble ulovlig dumpet på stedet siden 1978 og antakeligvis fram til 2006, inneholder høye konsentrasjoner av radioaktivt uran og problematiske metaller, som fortsatt forurenser Snipetjernsbekken.
 • Sistnevnte er en del av vassdraget til Gjersjøen, en drikkevannskilde for rundt 40.000 innbyggere i Ås og tidligere Oppegård.
 • Det anslås at om lag 40 prosent av svartskifermassene befinner seg på arealet eid av Statens vegvesen (SVV) opp mot E6 og rundt den samt påkjøringsrampen fra E6 til Sofiemyr, mens resten av massene ligger på eiendommen til Åsland Næringspark Eiendom (ÅNE) sør for Taraldrudkrysset.

Nesten samtidig fikk kommunen et brev fra Statens vegvesen (SVV), som også er grunneier på stedet, hvor SVV bekrefter at det er et stort behov for døgnhvileplasser for tungtransport langs E6 inn mot Oslo.

Ifølge SVV er behovet større enn de foreslåtte 165 døgnhvileplassene:

– Vi ser at behovet for antall plasser vil ligge i området mellom 180 og 220, men slik utviklingen har vært de senere år kan behovet kanskje være så høyt som 250 plasser, sier saksbehandler i Transport og samfunn i SVV, Anton Mykland.

Les også: Ber om å starte reguleringssaken på nytt

– Det beste alternativet

Når det gjelder lokalisering av døgnhvileplassene, forklarer han at Taraldrud utpeker seg som det beste alternativet for å få løst behovet for døgnhvileplasser samlet på ett område, ifølge SVVs vurdering.

– Vi har ikke kunnet lokalisere andre tilgjengelige arealer langs E6, som er store nok til å løse det samlede behovet, påpeker Mykland.

Beredskapssenter som nabo

Politiets nasjonale beredskapssenter, som ligger nord for Taraldrudkrysset, blir den nærmeste naboen til den eventuelle etableringen.

Ifølge Anton Mykland i SVV foreligger det ingen konflikter eller utfordringer knyttet til Politiets nasjonale beredskapssenter i forhold til en døgnhvileplass på Taraldrud.

Som etterbruk av deponiområdet

For tre år siden sendte Åsland Næringspark Eiendom AS, som eier mesteparten av tiltaksområdet, et forslag til detaljreguleringsplan for døgnhvileplasser ved Taraldrud, med planbeskrivelse og konsekvensutredning for tiltaket. Illustrasjonen viser hvordan tiltaket med de planlagte 165 døgnhvileplassene med tilhørende servicefunksjoner kunne se ut.

I dokumentet, utarbeidet av Norconsult, står det at deponiområdet med forurensede masser vil utgjøre en stor del av planområdet for de planlagte døgnhvileplassene.

"Det er gjort utredninger om hvordan forurensningsproblemene knyttet til deponiet skal løses, og det er utarbeidet en tiltaksplan for dette. De forurensede masser vil bli oppgravd og omplassert innenfor området, som fylling under grunnvannsnivå. Etableringen av en døgnhvileplass på stedet vil være et prosjekt som gjelder etterbruken av deponiområdet. Hele området vil bli fylt opp med et flere meter tykt lag med stein, for å hindre vanngjennomtrengning til alunskifermassene. Døgnhvileplassen vil bli bygget oppe på dette dekket", står det i dokumentet som grunneieren sendte til tidligere Ski kommune i september 2017.

Bensinstasjon, kafé og overnatting i kjøretøy

Videre står det at prosjektet med døgnhvileplassene vil dreie seg om:

DETTE VAR PLANEN: Illustrasjonen viser planen for døgnhvileplassen på Taraldrud, slik den var planlagt utformet i 2017. Kilde: Norconsult
 • Etablering av oppstillingsplasser for 165 tunge kjøretøyer, fordelt på tre rekker mellom E6 og Snipetjernbekken.
 • Arealer for serviceanleggene og nødvendige internveier.
 • Etablering av atkomst fra E6 og Taraldrudkrysset.
 • Bygging av servicebygg for sjåfører, bensinstasjon/anlegg for fylling av drivstoff, og bygg for servering.
 • Etablering av den nødvendige tekniske infrastruktur for elforsyning, vann og avløp.
 • Det forutsettes at det avsettes eget område for kjøretøy med farlig gods, og kjøretøy med spesiell forurensningsrisiko.

660 bilturer per døgn

Trafikken til og fra 165 oppstillingsplasser blir 660 bilturer per døgn, ifølge det ovennevnte dokumentet. Videre påpekes det at det må påregnes noe trafikk i tillegg til dette, som korttidsopphold knyttet til service- og serveringstilbudet på anlegget.

I dokumentet påpekes det også at veitrafikkstøyen fra E6 er en faktor som det må tas hensyn til når døgnhvileplassen skal utformes, gitt at det her skal tilbys muligheter for overnatting i kjøretøyet.

"Støykartet viser at den delen av planområdet som ligger nærmest E6 ligger i rød sone, hvilket betyr at boligbygging ikke skal/bør tillates der. Boliger bør heller ikke skje innenfor gul sone, gitt de retningslinjer for støy som man forholder seg til i arealplanleggingen. Hvor relevant denne retningslinjen er når vi planlegger en døgnhvileplass er ikke nærmere spesifisert, gis det ikke noe generelt svar på. Det finnes ikke støyretningslinjer for døgnhvileplasser", står det i dokumentet.

Illustrasjonsplanen viser en høy og bred støyvoll, med vegetasjon. Som et avbøtende tiltak foreslås det å øke høyden på støyvollen, for å redusere støynivået på arealene nærmest E6.

Oppegård Avis har nylig skrevet at Solon Eiendom har store planer for utbyggingsfeltet B7 på Fløysbonn. De eier nesten 100 mål av det totale arealet til feltet, som er på 134 mål, og vil bygge ut hele feltet med mellom 800 og 1200 boliger.

Les også: – Vi kan starte å bygge ut Fløysbonn i 2024-2025

Støykonsekvenser for nærliggende boliger

KART: Norconsult

Det må påregnes noe motorstøy fra døgnhvileplassen, og det er spesielt støyen nattestid som kan være et problem, ifølge dokumentet fra 2017:

"Avstanden fra parkeringsplassen til nærmeste bolig, som ligger nord for Taraldrudkrysset, er vel 300 meter. Denne ligger innenfor gul sone i dag, med et beregnet støynivå på kveldstid på over 55 Le (dB). Med dette bakgrunnsnivået for støy er det lite sannsynlig at støyen fra døgnhvileplassen blir merkbar for de som bor der, på så stor avstand. Enkelte kan ønske å holde motoren i gang, for å holde varmen inne i bilen vinterstid, eller for drift av kjøleaggregater. Døgnhvileplassen vil tilby plasser med strømuttak, nettopp for å motvirke at slik støy. Vi kan derfor forutsette at slik støy om natten ikke skal være et problem".

– Lite egnet for friluftsliv

Når det gjelder områdets egnethet som friluftsområdet, skriver Norconsult at planområdet er lite egnet/attraktiv for friluftsliv.

Det påpekes også at antallet tunge kjøretøyer som bruker rundkjøringene i Taraldrudkrysset vil øke, men at opplevelsen av trafikken blir mest negativ i selve Taraldrudkrysset.

"Dette er områder som allerede ligger i rød sone på støykartet, så endringen i støynivået vil bli lite merkbar. Men opplevelsen av trafikken i krysset bli en annen, og mer negativ, for de som passerer E6 gjennom gang- og sykkelveien."

– Vil ikke generere mer tungtrafikk over Kolbotn

Det er også vurdert som mindre sannsynlig at døgnhvileplassen på Taraldrud vil generere mer tungtrafikk over Kolbotn.

Videre står det at for all godstrafikk fra nord (til Sydhavna) vil kjøreruten om Taraldrud representere en vesentlig omvei. Dette vil også gjelde for tungtrafikken fra syd, som skal til havna.

"Kjøreruten fra Taraldrud til Sydhavna om E6 og Ryen vil være raskere, og for tungtrafikkens del vil hovedveiene representere det mest naturlige valget. Å kjøre om Kolbotn vil ikke være det naturlige rutevalget mellom Taraldrud og Sydhavna", skriver Norconsult.

Lite til moderat sårbart

Det ble også gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for tiltaket. Det konkluderes der at planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til moderat sårbart.

Følgende farer fremsto som relevante å vurdere nærmere med hensyn på risiko:

 • Skogbrann (moderat sårbar fare)
 • Brann/eksplosjon (moderat sårbar fare)
 • Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning (lite sårbart)
 • Transport av farlig gods (moderat sårbar fare)
 • Akutt forurensning i grunn (moderat sårbar fare)

Det ble gjennomført risikoanalyse av de moderat sårbare farene. Analysene viste akseptabel risiko for disse, ifølge det ovennevnte dokumentet fra september 2017.

Powered by Labrador CMS