SKAL ÅPNES FOR GJENNOMKJØRING: Den nye rundkjøringen, som skal etableres nord i Lienga og Mastemyrveien, vil føre til at næringsfeltet i Lienga skal åpnes for gjennomkjøring. Foto: Yana Stubberudlien

Ny rundkjøring på Mastemyr

Anleggsarbeidene med den nye rundkjøringen, som skal bygges øst for Quality Hotel Entry, er nå satt i gang.

Publisert Sist oppdatert

Lienga er en kommunal vei som går fra Trollåsveien i sør og nordover mot Quality Hotel Entry på Mastemyr. I dag går Lienga i en kulvert under Mastemyrveien.

Ny rundkjøring på Mastemyr

  • Det er grunneierne i Mastemyr næringspark som er utbygger og finansierer den nye rundkjøringen.
  • Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune skal overta veganlegget etter at det er ferdig bygd i mai-juni 2021.
  • Planlagt tidspunkt for stenging av Mastemyrveien og omlegging av trafikk til midlertidig omkjøringsvei er i løpet av helgen 8.-10. januar 2021.
  • Etter en anbudskonkurranse er entreprenøren Leif Grimsrud AS engasjert til å utføre arbeidene. Entreprenør er allerede i gang med forberedende arbeider.
  • Eksisterende Mastemyrveien skal graves ut og bygges opp på nytt. Det er derfor nødvendig å stenge Mastemyrveien i byggeperioden og etablere en midlertidig omkjøringsvei via Lienga utenom anleggsarbeidene.
  • Det vil bli etablert en midlertidig rundkjøring der hvor av-/påkjøringsfeltene til E18 møter Mastemyrveien.
  • Fra den midlertidige rundkjøringen blir det etablert en midlertidig omkjøringsvei som knyttes til Lienga. Videre vil omkjøringsveien bli Lienga – Trollåsen – Mastemyrveien. Mastemyr hotell får direkte avkjøring fra midlertidig rundkjøring.
  • Det etableres samtidig midlertidig gang- og sykkelvei gjennom anleggsområdet, og midlertidig busstopp.
  • Mastemyrveien har i dag stor trafikk og det må derfor i perioder påregnes kø på omkjøringsveien.
  • Kontaktpersoner: Byggherre Mastemyr Infrastruktur AS (Tore Steimoen: 913 97 042, tore.steimoen@wsp.com, Knut M. Tolo: 918 01 392, kmt@ferd.no, Asgeir Solheim: 957 68 648, asgeir.solheim@fabritius.no).

Dagens veiløsning gjør adkomsten til de nordligste delene av Lienga lang og vanskelig. Fra man passerer hotellet og tidligere Kodak-bygget i Lienga 7 over kulverten og Mastemyrveien, er det cirka halvannen kilometer igjen til man er fremme til den samme kulverten under Mastemyrveien.

Skal åpnes for gjennomkjøring

Nå skal det etableres en ny rundkjøring nord i Lienga og Mastemyrveien. Tiltaket vil føre til at Mastemyr næringspark skal åpnes for gjennomkjøring.

Anleggsarbeidene er nå satt i gang. Prosjektet skal være ferdigstilt i mai-juni 2021.

Rundkjøringen skal være firearmet, med to felt fra avkjøringsrampen på E18 sørfra helt fram til rundkjøringen.

NY RUNDKJØRING: Ny rundkjøring nord i Lienga og Mastemyrveien skal ferdigstilles i mai-juni 2021.
OVERSIKTSBILDE.

Ny adkomstvei til hotellet

Quality Hotel Entry får en ny adkomstvei direkte fra den nye rundkjøringen.

– Vi håper selvfølgelig at dette er en bidragsfaktor til at hele Kolbotn og Nordre Follo kommune utvikles videre med mer aktiviteter på de ulike bedriftene i området som i sin tur på sikt leder til mer business for oss. Det er også en veldig fordel at hotellet blir mer tilgjengelig med den nye rundkjøringen, og at våre gjester slipper kjøre rundt et større område, sier hotelldirektør Malin Pettersson.

Fylkesveien skal heves nedenfor rundkjøringen. Som følge av dårlige grunnforhold må entreprenøren grave bort deler av eksisterende vei og bygge den opp igjen med lette masser.

FIREARMET: Den nye rundkjøringen skal være firearmet, med to felt fra avkjøringsrampen på E18 sørfra helt fram til rundkjøringen.

Fylkesveien på den aktuelle strekningen skal stenges, men det skal etableres en midlertidig rundkjøring og vei over parkeringsplassen til det tidligere Kodak-bygget i Lienga 7 og bort til Lienga.

Hotellet vil også få en midlertidig adkomstvei fra den midlertidige rundkjøringen.

Dagens gang- og sykkelvei som går under broen og ved siden av dagens adkomstvei, skal stenges i anleggsperioden, men det er planlagt en midlertidig gang- og sykkelvei gjennom den midlertidige rundkjøringen og ned til parkeringsplassen ved hotellet.

Bedre fordeling av trafikken

Ifølge planbeskrivelsen vil tiltaket med den nye rundkjøringen føre til en bedre fordeling av trafikken i det aktuelle området, og vil dermed føre mindre trafikk langs Lienga.

Bussholdeplassen ved fylkesveien, i retning mot Kolbotn, skal opprettholdes som i dag. Det skal etableres en ny busslomme i retning mot Oslo og det skal legges til rette for kantsteinsbusstopp i hver retning i Lienga. Gangveisystemet og fotgjengerfelt skal tilpasses i forhold til dette.

SJEKK NYTT KJØREMØNSTER: Planlagt tidspunkt for stenging av Mastemyrveien og omlegging av trafikk til midlertidig omkjøringsvei er i løpet av helgen 8.-10. januar 2021. Dette kjøremønstret vil vare frem til sommeren. Byggearbeidene er planlagt ferdige i juni 2021.

Nytt kontor- og næringsbygg

Det har vært store planer for Lienga de siste årene. Oppegård Avis har blant annet skrevet om Lienga 4 hvor det skal bygges et nytt kontor- og næringsbygg på opptil fire etasjer.

Nybygget skal oppføres mellom de to andre store næringseiendommene kjent som "Stabburet/Orkla" (Lienga 6-8) og "Ford/Volvo" (Lienga 2).

TO TIL FIRE ETASJER: Illustrasjonen viser mulighet for et fireetasjers bygg mot nordvest. I sørøst er bygget på to etasjer. llustrasjonen viser inngang til kontordelen samt et parkmessig parkeringsanlegg. Konseptskisse/3D: ARCASA arkitekter, BLÅR

Et rekkefølgekrav

Lienga 4 er den del av Mastemyr næringspark. Områdereguleringen for den sistnevnte ble vedtatt i 2012, men i 2019 ble en mindre reguleringsendring vedtatt i Utvalget i miljø og plan (UMP).

Som følge av det siste vedtaket ble etablering av en ny rundkjøring nord i Lienga og Mastemyrveien et rekkefølgekrav for alle felt i næringsparken, inkludert Lienga 4.

Det betyr at den nye rundkjøringen må etableres før kommunen kan gi en igangsettingstillatelse til tiltaket i Lienga 4.

Les også: Store planer for Lienga

Powered by Labrador CMS