Næringsutvikling i Oppegård

TO TIL FIRE ETASJER: Illustrasjonen viser mulighet for et fireetasjers bygg mot nordvest. I sørøst er bygget på to etasjer. llustrasjonen viser inngang til kontordelen samt et parkmessig parkeringsanlegg.

Store planer for Lienga

Lienga kan få et nytt kontor- og næringbygg på fire etasjer, en ny rundkjøring og et nytt busstopp.

Publisert

Reguleringsplanforslaget for Lienga 4 er utarbeidet av Arcasa Arkitekter AS, på vegne av grunneier Ferd Eiendom AS.

      Lienga 4:

  • Eiendommen ligger i Mastemyr næringspark på Trollåsen.
  • Planområdet er på cirka 42.800 kvadratmeter i areal.
  • Det foreslås maksutnyttelse til 20.100 kvadratmeter i bruksareal, hvor maks 8.000 kvadratmeter avsettes til industri og lager. Det foreslås bygge et nytt kontor- og næringsbygg på opptil fire etasjer.

Sistnevnte vil bygge et nytt kontor- og næringsbygg på opptil fire etasjer, hvor fjerde etasje er inntrukket, og utvikle eiendommen med kontor, industri og lager, parkeringsplass og offentlig samferdselsinfrastruktur.

Foreslår maksutnyttelse

50 PROSENT SOM GRØNT TAK: Det nye kontor- og næringsbygget kan bli etablert mellom "Ford-bygget" i Lienga 2 og "Stabbburet/Orkla-bygget" i Lienga 6-8. Det ble vedtatt at minst halvparten av takarealet skal utformes med vegetasjonsdekke som grønt tak. Illustrasjonsplan: Arcasa Arkitekter AS

Lienga 4 ligger i Mastemyr næringspark på Trollåsen, mellom de to andre store næringseiendommene kjent som "Stabburet/Orkla" (Lienga 6-8) og "Ford/Volvo" (Lienga 2).

Planområdet har per i dag ingen bygninger og er på cirka 42.800 kvadratmeter i areal.

Det foreslås maksutnyttelse av eiendommen til 20.100 kvadratmeter i bruksareal, hvor maks 8.000 kvadratmeter skal avsettes til industri og lager.

Illustrasjonsprosjektet (se hovedbildet i saken) viser mulighet for et fireetasjers bygg mot nordvest. I sørøst er bygget på to etasjer.

Aluminium og glass

Etasjene varierer i høyder for å bryte opp bygningskroppen. Det foreslås fasadeelementer i aluminium, med modulære elementer som er forskjøvet og har ulike størrelser, ifølge planbeskrivelsen.

Ved kontorabeidsplasser vil glasspartiene inndeles i fasademønsteret. Den delen av bygget som utgjør lager og produksjon vil utføres i det samme fasademønster mens glasset erstattes av et annet materiale. Inngangsparti tenkes åpnet opp med et større glassparti.

To innkjørsler

Det skal etableres parkering for bil og sykkel, på terreng og i parkeringskjeller. Rådmannen vurderer at det kan tillates maksimum 140 parkeringsplasser på terreng hvorav minimum seks plasser skal være for bevegelseshemmede.

Det skal etableres to innkjørsler til eiendommen. Innkjørselen i sør skal dimensjoneres for større kjøretøy og det skal avsettes plass til varelevering, vogntog, snuplass og renovasjon. I nord skal det etableres innkjørsel til parkering for bil, sykkel samt hovedinngang.

Får ny rundkjøring nord i Lienga

NY RUNDKJØRING: Ny rundkjøring nord i Lienga og Mastemyrveien er under planlegging. Ifølge planbeskrivelsen vil dette føre til en bedre fordeling av trafikk som deretter vil føre til mindre trafikk langs Lienga.

Områdereguleringen for Mastemyr næringspark ble vedtatt i 2012. Lienga 4 er en del av næringsparken.

"Siden det har vært lite nyetableringer i næringsparken siden den gang", ifølge saksfremlegget, ble en mindre reguleringsendring vedtatt i Utvalget i miljø og plan (UMP) i mai 2019.

Som følge av det siste vedtaket ble etablering av en ny rundkjøring nord i Lienga og Mastemyrveien et rekkefølgekrav for alle felt i næringsparken, inkludert Lienga 4. Det betyr at den nye rundkjøringen skal etableres før igangsettingstillatelsen til tiltak kan gis. Dette vil føre til at Lienga åpnes for gjennomkjøring.

Krysset skal strammes opp

Etablering av fortau langs Trollåsveien ble tatt ut som rekkefølgekrav, og krysset i Trollåsveien/Lienga/Mellomåsveien ble endret fra regulert rundkjøring til kryssløsning som følge av UMPs vedtak fra mai 2019.

NY BUSSTOPP I LIENGA: Illustrasjonen viser utforming av kantsteinstopper og fotgjengerfelt i Lienga.

Ifølge planforslaget skal krysset i Trollåsveien/Lienga/Mellomåsveien opprettholdes som et firearmet kryss. Det blir dermed kun oppstramming av krysset ved innsnevringen av kjørebanen i stedet for en ny rundkjøring på stedet.

Rådmannen mener at dersom det skal gjøres nye utbygginger i området, for eksempel på Volvo-tomten eller på Li gård (øst for planområdet) der kommuneplanen tilrettelegger for fremtidig boligbebyggelse, må utformingen av krysset vurderes på nytt.

Les også: Store boligplaner på gården

Får nytt busstopp i Lienga

Planforslaget innebærerog også etablering av et nytt busstopp i Lienga og et overgangsfelt mellom busstoppene.

AUTOMATISK FREDET KULTURMINNE: I 2008 ble det funnet en automatisk fredet hulvei (rød strek på kartet). Utbyggeren foreslår å fjerne hulveien. Rådmannen støttet forslaget om dette.

Det går ikke bussrute i Lienga i dag, men Ruter har bekreftet overfor kommunen at busslinje 83 (eller en ny, Oslorettet linje) mest sannsynlig kommer til å kjøre gjennom Lienga etter at den rundkjøringen i Lienga etableres og Lienga åpnes for gjennomkjøring.

Planforslaget opparbeider derfor to kantsteinsstopp i Lienga, en i hver retning.

FORESLÅS FJERNET: Hulveien strekker seg langs østsiden av kollen som ligger vest i reguleringsområdet. Veien er cirka 50 meter lang, en til to meter bred og cirka 0,2-0,3 meter dyp. Den er bevokst med granskog og enkelte løvtrær.

"Ytterligere utbedring av bussholdeplassen er ikke tatt med i planen etter orientering fra Ruter om at busser i fremtiden ikke skal kjøre ned Trollåsveien", står det i planbeskrivelsen.

Vil fjerne kulturminne

I tillegg skal deler av Mastemyrbekken åpnes. Bekken, som ligger i dag i rør under eiendommen, skal åpnes langs Lienga fra eiendomsgrensen til Lienga 2 til Lienga 6.

Det er registrert kulturminner som to veifar og tufter etter husmannsplassen Lienga fra etter-reformatorisktiden. Disse skal ivaretas.

Planforslaget åpner likevel for fjerning av ett automatisk fredet kulturminne. Sistnevnte er en hulvei (red. anm.: en gammel gang-og ridevei) som ligger midt i planområdet. Grunneieren mener bevaring av hulveien og utbygging av næringseiendommen ikke er forenelig, og vil derfor fjerne kulturminnet.

Rådmannen har avveid forholdet mellom vekst og vern, og vurderer at utbygging av næringseiendommen er formålstjenlig.

Ble lagt ut på høring

Rådmann Lars Henrik Bøhler er positiv til planforslaget og mener det bidrar til nødvendig oppgradering av offentlig infrastruktur i området.

Innstillingen hans om å legge ut planforslaget til detaljregulering for Lienga 4 til offentlig ettersyn i seks uker, ble enstemmig vedtatt på det siste møtet i Utvalget for miljø og plan (UMP). Det ble også vedtatt at minst halvparten av takarealet til nybygget skal utformes med vegetasjonsdekke som grønt tak.

Les også: Flytter ut fra Oppegård

Powered by Labrador CMS