Storebukta-saken

STOREBUKTA-PROSJEKTET: Her har utbyggeren pumpet ut anleggsvann ut u våtmarksområdet i to uker uten å søke Fylkesmannen om utslippstillatelse.

Skal slippes på kum i Gjersjøveien

Nordre Follo renseanlegg har gitt klarsignal til at anleggsvannet fra byggegropen i Storebukta kan slippes inn på renseanlegget, like ved Oppegårdbanen.

Publisert

"Nordre Follo renseanlegg har nå gitt tillatelse til at utbygger kan føre vannet til renseanlegget. Vannet fra byggegropen kan fjernes med tankbiler og slippes på en kum i Gjersjøveien, like ved Oppegårdbanen", skrev kommunen på sin hjemmeside fredag 1. februar.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at utbyggeren av Storebukta-prosjektet, Solon Eiendom AS, har pumpet ut betydelige mengder anleggsvann fra byggegropen rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta og Augestadbekken, som fører til Kolbotnvannet.

Dette har pågått i to uker til tross for gjeldende miljøoppfølgningsplan (MOP) som ikke åpner for dette. Utslippet ble først stanset 16. januar fordi det krevde tillatelse fra Fylkesmannen.

Har ikke levert vannrapporten ennå

Oppegård Avis har tidligere skrevet at utbyggers miljøkonsulent tok flere vannprøver på stedet den 8. januar. Endelige prøvesvar ble levert til kommunen i form av en foreløpig rapport den 14. januar.

"Utbyggeren vurderte kvaliteten som god nok for utslipp til våtmarksområde ved Storebukta. Vannprøver viste imidlertid at vannet hadde et nivå som krever utslippstillatelse fra Fylkesmannen", skriver kommunen på sin hjemmeside.

Her henviser Oppegård kommune til de foreløpige resultatene som ikke har blitt offentliggjort ennå til tross for gjenntatte forespørsler fra Oppegård Avis om innsyn.

– Disse rapportene er foreløpige. Når endelige rapporter foreligger kan disse bli oversendt i sin helhet, sa plansjef i Oppegård kommune, Arild Øien, overfor Oppegård Avis i midten av januar.

Kommunen skriver på sin hjemmeside at i rapporten står det blant annet følgende: «Teledybde og frost i vinterhalvåret vil medføre reduksjon i infiltrasjonsevne. For å ha kontroll på fremtidig vann skal lensevann/stående vann i byggegrop som pumpes ut, ledes gjennom sedimenteringscontainer før utslipp, dersom fjerning med pumpebil ikke er aktuelt. Lensevannet skal gå via en oljeutskiller dersom det observeres fri fase olje».

Den endelige rapporten skulle sendes inn den 19. januar. Fredag 1. februar har verken Oppegård Avis eller Oppegård kommune fått denne rapporten ennå.

Les også: Kommunen lar anleggsvannet renne ut i Kolbotnvannet

Fra Kolbotn til Vestby og tilbake

Utbyggeren har siden den 16. januar valgt å frakte anleggsvannet fra Storebukta til en landbrukseiendom i Vestby hvor vannet ble oppbevart i en tett tank, men etter at Oppegård Avis tok kontakt med Vestby kommune i forbindelse med saken, fikk utbyggeren ikke lov til å oppbevare vannet i Vestby heller.

– Det kan verken oppbevares eller slippes ut i Vestby kommune. Det må kjøres tilbake til Kolbotn, sa rådgiver Line Strømsvåg i Vestby kommune overfor Oppegård Avis mandag 21. januar.

Vannet som var kjørt til Vestby stod fortsatt i Vestby den 25. januar til tross for det. Dette ble bekreftet av utbyggeren.

– Anleggsvannet som kjøres ut fra Storebukta må leveres til et godkjent mottak som har tillatelse til å behandle vannet, sa seksjonssjef i Klima- og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Hilde Sundt Skålevåg, overfor Oppegård Avis forrige uke.

Les også: Vil slippe ut anleggsvann på offentlig avløpsnett

"Strenge krav til utbyggere"

På sin hjemmeside presiserer kommunen at utbyggerne må følge en miljøoppfølgingsplan (MOP), som kommunen godkjenner og følger opp.

"Utbygger har ansvar for å kontrollere kvaliteten, ta vannprøver og sikre at planen følges. Kommunen skal forvisse seg om at det foreligger gode planer, forsikre seg om at disse følges og at forurensningsloven og – forskrifter ikke brytes," skriver Stig Bell, planlederen i UTE Oppegård.

Han skriver videre at kommunen kommer til å følge alle utbyggingsprosjekter tett fremover, med spesielt fokus på miljøoppfølgingsplaner og lokal forurensning.

"Vi ser nå på hvordan vi kan styrke kommunens rutiner for å sikre gode planer og forsikre oss om at disse følges. Byggeprosjekter i nærheten av Kolbotnvannet vil vi følge ekstra nøye med på", skriver Bell.

Har ikke fulgt MOP-en for Storebukta

Oppegård Avis har tidligere skrevet at i gjeldende MOP for Storebukta fra 10. september i fjor står det tydelig at "det ikke skal forekomme avrenning til Kolbotnvannet fra byggegropen".

Videre står det at "dersom det blir behov for å fjerne vann fra byggegrop skal vannet fjernes med pumpebil og ikke slippes til kommunalt nett eller resipient (red. anm.: Kolbotnvannet)".

Oppegård Avis har også skrevet at MOP utarbeides av utbyggeren, i dette tilfelle Solon Eiendom AS, og er en beskrivelse av hvordan utbyggeren har tenkt å følge opp anleggsfasen i forhold til blant annet utslipp til vann. MOP-en for Storebukta er godkjent av kommunen, og skal følges opp av byggesak og UTE.

På befaring 2. januar registrerte kommunen at denne beskrivelsen i MOP-en for Storebukta ikke ble fulgt og at lensevann fra byggegropen ble pumpet ut i våtmarksområdet ved Storebukta. Utbyggeren ble samme dag bedt om å gjøre rede for situasjonen, konsekvenser av utslipp og tiltak. Vannprøvene ble først tatt den 8. januar og rapporten foreligger ikke ennå.

– Hvorfor har dere valgt å avvike fra gjeldende MOP, som er laget av dere selv?

I MOP har vi tatt utgangspunkt i at vannkvalitet er tilnærmet den samme på de tre stedene. Pumping til infiltrasjon i terreng er ikke det samme som direkte påslipp til vann eller bekk. Det er laget egen tiltaksplan for håndtering av forurensing i grunnen. All påvist forurensing i grunnen er håndtert i tråd med tiltaksplanen tidligere i høst, sa utbyggeren overfor Oppegård Avis.

– Hvorfor har dere ikke brukt pumpebil/tankbil for å fjerne vann fra byggegropen helt fra starten av?

– Det er vann fra forurenset grunn og sanering av dette som er beskrevet utført med pumpebil, sa Svenning-Gultvedt.

Ingen sanksjoner ennå

Oppegård Avis har tidligere spurt kommunen om de vurderer sanksjoner mot utbyggeren i forbindelse med de ulovlige utslippene som har pågått i to uker.

– Konsekvenser er at utbygger ikke får slippe ut vann fra byggegrop før det foreligger en godkjent løsning. Kommunen kan behandle en søknad der lensevannet (red. anm.: Anleggsvannet), etter forutgående rensing, tilføres kommunens spillvannsledning. Dersom lensevannet ønskes ført til vassdraget (Augestadbekken, Kolbotnvannet) krever dette en tillatelse fra Fylkesmannen, skrev Stig Bell til oss tidligere.

kommunens hjemmeside skrev Stig Bell følgende den 18. januar:

"Nå skal vi se på alle fakta i saken og gjøre en samlet vurdering og evaluering. Vi vil blant annet se på vannprøver og om det har vært brudd på forurensningsloven. Det er for tidlig å si om utbygger vil få sanksjoner utover at de ikke får utført arbeidet som de ønsker. Det viktigste for kommunen nå er at utslippene er stoppet," skrev Bell.

Per fredag 1. februar er svaret hans vedrørende sanksjoner fremdeles at det ikke er noe kommunen har tatt stilling til ennå.

Les også: – Denne metoden har andre negative miljømessige effekter

 

Powered by Labrador CMS