Anne-Grethe Eriksen

– I Nordre Follo må vi styrke det som man er i gang med, og som virker godt i eldreomsorgen.

Anne-Grethe Eriksen er kommunestyrekandidat for Arbeiderpartiet. Selv er hun 70 år, og har skrevet et innlegg om Arbeiderpartiets visjon innenfor eldreomsorg. 

Politikernes oppgave er å bygge dansegulv, slik at enkeltmenneskene kan danse sine egne liv, sa den svenske sosialdemokraten Tage Erlander som var statsminister i Sverige fra 1948 til 1969. Dette ønsker jeg også som kandidat til kommunevalget.

For meg er det viktig at vi har en aldersvennlig kommune som er preget av levende lokalsamfunn, trygge bomiljø og trygghet for brukerne og de pårørende.

I Nordre Follo må vi styrke det som man er i gang med, og som virker godt i eldreomsorgen.

De aller fleste eldre i vår kommune har gode og aktive liv, og de som har behov for velferdstjenester opplever god støtte og hjelp. Men det er også ting som kan gjøres bedre.

Flere må få adgang til bolig i et aldersvennelig bomiljø. Her er bomiljøet på Kolbotn og Ski gode eksempler på dette. Flere flytter for å bo nært venner og ha nærhet til tilbud man trenger. Det å ha tilgang til sosiale og kulturelle møteplasser er et godt redskap for å hindre ensomhet. Jeg mener derfor det er viktig å beholde og utvide de fine seniorsentrene som vi har. Noen har også ønsket at seniorsentrene bør utvide sine åpningstider. Dette er noe som jeg støtter og vil jobbe for.

Å kunne delta i sosiale nettverk og aktiviteter og ha muligheter for personlig utfolding er viktig for menneskene i alle aldre. Det å kjenne seg integrert og inkludert i aktiviteter og nettverk skaper sosiale bånd og handler om å kunne bidra og bety noe for andre enn seg selv. Derfor mener jeg det er viktig at vi utvikler rause lokalsamfunn i kommunen vår, der det er plass til alle og der vi kan hjelpe hverandre.

Fellesskap og mestring - bo trygt hjemme knytter seg til at de aller fleste eldre i dag og i framtida kommer til å bo hjemme i vår kommune.

Men det må være viktig at den enkelte og de pårørende skal oppleve dette som et trygt valg. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å øke grunnbemanningen i helse og eldreomsorg. Heltid skal være normalen i vår kommune.

Jeg mener også at det fortsatt vil være et stort og økende behov for sykehjemsplasser for eldre i den siste livsfasen. Det er også viktig med et godt palliativt tilbud i nordre Follo.

Det er viktig at vi har ulike botilbud som er tilpasset hjelpebehovet til den enkelte. Vi ønsker også å skape bomiljøer hvor det er plass til mennesker med ulike livssituasjoner og økonomi, med varierte boligtyper i alle deler av kommunen. Det må også bygges flere omsorgsboliger.

Det er også viktig å lytte til de mange pårørende som etterlyser hjelp, rettledning eller støtte for egne behov som pårørende. Dette haster det med.

Som kandidat til Arbeiderpartiet er dette en sak som jeg lover å jobbe med dersom jeg blir valgt inn i kommunestyret.

Mange pårørende ønsker å hjelpe og støtte sine nærmeste når det er behov for det. Men mange opplever å stå i svært krevende omsorgssituasjoner over flere år, og kan oppleve at de ikke blir lyttet til. Det er viktig at pårørende får en kontaktperson i hjemmetjenesten. At de får jevnlig avlastning når man bor sammen med noen som får hjemmetjenester og hjemmesykepleie. Pårørende avtaler er også viktig å utvikle.

Jeg vil også jobbe for at vi skal utrede muligheter og behov for helsestasjon for eldre. Dette for å avlaste fastlegekontorene.

Så til slutt noen betraktninger om at eldrepolitikken i det alt vesentlige er rettet inn mot omsorg. Lite handler om deltakelse, roller eller aktivitet for en så stor gruppe av erfarne, friske og kunnskapsrike innbyggere. Derfor vil jeg sette stor fokus på at deltakelse skal være en viktig rettesnor i eldrepolitikken. Med dette mener jeg at vi skal få delta i alle besluttende organer i kommunen vår.

Jeg vil at alle skal få den hjelpen de trenger når de trenger den, også de pårørende. Også vil jeg at eldre skal være trygge på at kommunen har tilbud om omsorgsboliger og sykehjemsplasser når de ikke lenger kan bo hjemme.

Powered by Labrador CMS