FRA NÆRING TIL MANGE BOLIGER: Slik kan eiendommene i Kongeveien 47 og Fløisbonnveien 2 og 4 bli transformert fra næring til boliger. Illustrasjonen viser en blanding av rekkehus, punkthus og mindre leiligheter.

Bolig-boom på Fløysbonn

Jernia- og DSV-tomtene på Fløysbonn kan bli omgjort til 400-500 boliger for barnefamilier.

Publisert

– Dette området egner seg godt for boliger som vi ønsker å tilrettelegge først og fremst for barnefamilier, sier partnerne Christian Kulberg og Tomas J. Tenden i Loe Utvikling.

Selskapet eier en stor næringstomt på 63,2 mål i Fløysbonn industriområde som de ønsker å konvertere til boliger.

VIL BYGGE BOLIGER: – Planområdet er særdeles godt egnet for boligbygging, sier Tomas Tenden og Christian Kulberg i Loe Utvikling.
EIER 60 MÅL PÅ SOFIEMYR: Loe Utvikling eier både DSV-eiendommen i Kongeveien 47 og Jernia-eiendommen som grenser til det i vest. Til sammen dreier det seg om en tomt på over 60 mål.

Et arealinnspill, som de nylig har sendt inn til kommunen, skisserer hvordan en slik transformering kan se ut.

Varierte boligtyper

      Dette er saken:

  • Loe Utvikling foreslår at det i den nye kommuneplanen åpnes for regulering av boliger (en blanding av rekkehus, punkthus og mindre leilighetsbygg) ved Fløysbonn industriområde.
  • Planområdet er på 63,2 dekar. Det omfatter Kongeveien 47 og Fløisbonnveien 2, 4 på Sofiemyr.
  • I dag leies de to eiendommene ut til elleve bedrifter. Leiekontraktene er på syv år i snitt.

Planillustrasjonen (se hovedbildet) viser en blanding av rekkehus, punkthus og mindre leilighetsbygg, som er tegnet tett mot de eksisterende boligområdene i nord og vest, Sofiemyr idrettspark og stadion i vest, og turområdene i sør og øst.

Adkomstløsningen er, ifølge arealinnspillet, via en ny rundkjøring i Taraldrudveien og Sam Eydes vei.

– Området er utmerket for barn i alle aldre til å vokse opp, med kort vei til skoler og barnehager, og et stort tilbud av fritidsaktiviteter. Nærhet til et flertall idrettsfasiliteter, kjøpesenter, skogs- og turområder og et stort spasenter gjør området også attraktivt for beboerne uten barn, både yngre og eldre, sier Kulberg og Tenden.

De eier 20 prosent hver i Loe Utvikling. Resten av selskapet er eid av Loe Holding, en av Norges største produsenter av betongvarer til bygg- og anleggsbransjen.

– Dette gjør at vi vil klare å gjennomføre dette boligprosjektet på egenhånd, sier utviklerne.

FRA NÆRING TIL MANGE BOLIGER: Slik kan eiendommene i Kongeveien 47 og Fløisbonnveien 2 og 4 bli transformert fra næring til boliger. Illustrasjonen viser en blanding av rekkehus, punkthus og mindre leiligheter.

 

400-500 boliger for 1000-1250 mennesker

– Antall boliger skal avklares nærmere i en områderegulering, men vi har foreløpig gjort et grovt anslag på 400-500 nye boliger i dette området, sier plansjef i Oppegård kommune, Arild Øien.

FUGLEPERSPEKTIV: Her kan du se en mulig transformering av planområdet.

400-500 boliger tilsvarer 1000-1250 mennesker hvis vi bruker snittet på to og en halv personer per bolig i Oppegård kommune per i dag.

 

– Sofiemyr/Fløysbonn er et område som kommunen skal investere betydelig i sosial infrastruktur med ny idrettshall, ny barneskole og ny ungdomsskole. Derfor ønsker vi også å tilrettelegge for barnefamilier.

Arild Øien, plansjef for samfunnsutvikling i Oppegård kommune

– Har kapasitet til trafikkøkning

Ifølge arealinnspillet fra utbyggerne, er årsdøgntrafikken for Taraldrudveien (ved full utbygging) anslått til å være 10.205 kjøretøy, mens for Sam Eydes vei kan det dreie seg om 1.000 kjøretøy.

"Dette medfører en økning i årsdøgntrafikk på ca. 1500 kjøretøy. Eksisterende veisystem har kapasitet til økning, og anlegg av en ny rundkjøring Sam Eydes vei/Taraldrudveien bedrer trafikkavviklingen ytterligere", ifølge arealinnspillet.

– Hvordan blir parkeringsnormen for dette området? Blir det som på Myrvoll, 0,8 p-plasser per boenhet?

 – Sofiemyr/Fløysbonn er et område som kommunen skal investere betydelig i sosial infrastruktur med ny idrettshall, ny barneskole og ny ungdomsskole. Derfor ønsker vi også å tilrettelegge for barnefamilier, sier plansjef Arild Øien i Oppegård kommune.

Han sier at det betyr blant annet et større innslag av rekkehus i området.

– Parkeringsdekning for konsentrert småhusbebyggelse vil antakelig ligge mellom 1,2 og 1,5 per boenhet, sier plansjefen i kommunen.

Les også: Flytter ut fra Oppegård

Elleve leietakere i dag

Fløysbonn industriområde ble etablert på 60-tallet og preges av plasskrevende næring med primært lagerbygninger i varierende størrelser, alder og stand.

De to store kombinasjonsbyggene, Jernia-bygget og DSV-bygget, brukes primært til lagring.

– Elleve ulike bedrifter holder til her i dag. Alt er utleid med unntak av et kontor på rundt 2000 kvadratmeter. Leiekontraktene er på syv år i snitt, sier Kulberg.

Dagens leietakere er Ntex, Uni-Tools, Atlet Fysio, Efa Elektro, Enviropac, Toten Transport, Entreprenør og Anleggsgartnerfirma Steinar Gjersrud, Solina, WePack, Saint-Gobain og Oppegård kvalifiseringssenter.

Les også: Jernia-bygget er solgt

Ikke bekymret for støy

Oppegård Avis har tidligere skrevet at Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) bygges nå på Taraldrud, omtrent 700 meter fra planområdet.

Verken Kulberg eller Tenden er bekymret for støyen fra skyting og helikoptrene.

– Det finnes allerede mange andre boliger i området som PNB må ivareta. Det skal etableres flere støyreduserende tiltak, blant annet støydempende voller rundt skytebanene. Det forventes derfor ikke at støy fra PNB vil by på utfordringer for å etablere boliger i planområdet, sier Kulberg.

Får støtte i kommunen

Kulberg og Tenden sier det virker som om prosjektet får bred støtte i kommunen.

I forslaget til kommuneplanen for Nordre Follo kommune for perioden 2019-2030, som ble behandlet i formannskapet tirsdag 17. oktober, foreslår kommunen å transformere det aktuelle området på Fløysbonn til boligformål, med forbehold om krav til områderegulering og felles planlegging med næringsområdene øst for Jernia-tomten.

 

Høringsutkastet skal legges ut til offentlig ettersyn i perioden 01.10.2018 til 20.12.2018.

Les også: Tapte 35 millioner i fjor

Dra i bildet, sjekk forskjellen her: 

Powered by Labrador CMS