Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

ASBEST I GULVET: Det har nylig blitt avdekket asbest på Hellerasten skole. I dag skal det tas luftprøver for å utelukke helsefare. Foreløpig holdes de aktuelle rommene stengt.

Slik vil partiene løse inneklima- og vedlikeholdsproblemene på skolene

Nå er det avdekket asbest på Hellerasten ungdomsskole. Tidligere i år ble det avdekket muggsopp i alle kontrollerte rom på Sofiemyr barneskole. Det er ikke bare et inneklimaproblem, men også et vedlikeholdsproblem på skolene i Oppegård. Oppegård Avis har stilt følgende spørsmål til alle partiene i Nordre Follo: Hvordan vil ditt parti løse dette?

Publisert

Arbeiderpartiet:

 

Vi vet ikke nok om årsaken til muggsopp og asbestproblemene på Hellerasten og Sofiemyr, men på generelt grunnlag vil Arbeiderpartiet at kommunens eiendeler skal vedlikeholdes jevnlig slik at vi slipper de dyre regninger som kommer ved stort vedlikeholdsetterslep.

Vi skal fullføre byggingen av Sofiemyr, Kolbotn og Fløysbonn skoler innenfor vedtatt pris og kvalitet (red. anm.: Det er per i dag ikke bevilget penger til en ny barneskole på Sofiemyr, men kun ca. 40 millioner kroner til rehabilitering av den gamle skolen).  Vi skal også bygge en skole i randsonen mellom Oppegård og Langhus.

Når kommunen planlegger nye bygg må vi velge gode, funksjonelle og nøkterne løsninger. Vi trenger ikke dyre arkitekttegnede symbolbygg, men trygge, funksjonelle løsninger med nøktern standard bygd for lang levetid.

KrF:

 

Etter hva jeg skjønner er rådmann inne i saken og det gjøres helsemessige vurderinger. Det må være forsvarlig helsemessig å drive daglig undervisning på skolene. Dette må vi være sikker på før vi sender barna våre på skolen.

Er det ikke forsvarlig å drive undervisning i enkelte klasserom, forventer jeg at det settes inn strakstiltak og det eventuelt kommer en hastesak til kommunestyret.

 

Så viser dette også behovet for en ny ungdomsskole. Blant de mange investeringene som er ligger foran oss i Nordre Follo, må vi nødt å prioritere det som er viktigst. For KrF går skole foran det meste. Vi går helt klart inn for å bygge ny skole.

Høyre:

Hellerasten og Sofiemyr skoler er planlagt erstattet med moderne undervisningsbygg i Sofiemyr idrettspark.

Jeg liker dårlig å høre ordene «asbest» og «muggsopp» nevnt i samme åndedrag som «skole», men har ikke hatt grunnlag for å overprøve fagekspertisen.

De eksterne vurderingene kommunen har innhentet viser at det er trygt å bruke byggene så lenge det utføres mindre reparasjoner og hyppig renhold.

Vi mener at det er lite hensiktsmessig å gjøre mer omfattende tiltak på gamle bygg når det allerede er bevilget penger til nye (red. anm.: Det er per i dag ikke bevilget penger til en ny barneskole på Sofiemyr, men kun ca. 40 millioner kroner til rehabilitering av den gamle skolen). Samtidig er vi bevisst at det må foretas løpende vurderinger.

Høyre vil bygge en ny barneskole på Sofiemyr. Investeringsbeløpet blir justert ved budsjettbehandlingen i desember.

 

FrP:

Vi registrerer de svarene rådmannen gir rundt dette og som er sitert i Oppegård Avis når det gjelder Sofiemyr skole. Dette er resultatet av manglende vedlikehold, noe som er helt typisk når kommunen skal eie og drive byggende sine selv.

Man har mye å lære av private aktører, som ser verdien av å ta vare på byggene sine.

Vi kan ikke la våre elever og kommunens ansatte ha et arbeidsmiljø som er helseskadelig. Situasjonen er ikke lett med så mange investeringer som er planlagt uten at de ansvarlige politikerne har tenkt på at regningen skal betales.

 

Vi tror at en god del investeringer må forskyves, men vi er ikke villig til å forskyve på dette. Vi må sikre et godt innemiljø på skolene våre, og raskest mulig komme i gang med bygging av ny skole.

Vi må bygge ungdomsskolen på Sofiemyr, ifølge planen. Litt avhengig av hvilke forsvarlige tiltak man kan gjøre på eksisterende bygg, må en ny barneskole også planlegges. Frem til ny skole er klar, må kommunen gjøre tiltak i skolene eller finne midlertidige løsninger.

Sp:

Vi har programfestet at kommunen må ha søkelys på forebyggende vedlikehold av de kommunale eiendommene. Dette gjelder selvfølgelig også skolene.

Nødvendig vedlikehold av kommunale bygg og anlegg må prioriteres foran nye investeringer. Innbyggerne skal få slippe å oppleve dramatiske kutt i tjenesteproduksjonen.

 

Av kommunens tjenester til innbyggerne er barnas skolegang blant det mest sentrale. For dagens skolebarn er det ikke tilstrekkelig at det kommer en ny flott skole om noen år; skoletilbudet må holde mål hvert eneste år.

Vi ser behovet for rehabilitering av Sofiemyr, og mye heller rehabilitering enn nybygg. Men det er nå veldig mange skoler på listen over rehabilitering og nybygg i den nye kommunen. Vi mener vi må se på alle investeringer og ha en samlet skolebyggbehovsplan i den nye kommunen, slik at man kan og må prioritere. Noe må utsettes - vi kan ikke ta oss vann over hodet med alt for mange prosjekter samtidig. Dette har betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen.

Asbestproblemene på Hellerasten må søkes løst så raskt som mulig, slik at barna har det inneklimaet som er forsvarlig.

 

SV:

Det er et politisk ansvar å sørge for at barn og unge trives på skolen. Elever, lærere og andre ansatte i skolen skal ikke måtte være i bygg med helseskadelige inneklima.

SV har bedt om prioritering av vedlikehold av kommunale bygg i Oppegård over år og vi løftet saken om muggsopp på Sofiemyr skole først i kommunestyret og ba om alle fakta på bordet.

For Nordre Follo SV kan det igjen være aktuelt å foreslå paviljonger frem til nye skoler er bygget. Det er dyrt og lite miljøvennlig å aldri vedlikeholde, og vi kan ikke ta oss råd til å komme i en slik situasjon igjen.

Vi ønsker en plan for vedlikehold av kommunale bygg lik den i Ski kommune i Nordre Follo.

Venstre:

 

Jeg synes det er trist at den kommunale eiendomsmassen synes å være veldig dårlig vedlikeholdt i Oppegård.

I Ski kommune tilstandsvurderer vi alle bygg regelmessig og har detaljerte vedlikeholdsplaner. Jeg tror dette arbeidet må overføres til alle bygg i Oppegård når vi blir Nordre Follo kommune.

Da vil vi kunne komme i forkant og unngå å rive eller rehabilitere bygg, slik vi ser litt for mange eksempler på i Oppegård.

 

Når vi nå blir Nordre Follo kommune, er det første vi må gjøre å gjennomgå alle investeringer. Jeg håper virkelig ikke det står så dårlig til med de kommunal byggene at vi må bygge nytt.

Jeg frykter at det ligger en del utgiftsbomber og venter. Jeg regner med at vi får en snarlig sak fra administrasjonen dersom det beste på sikt er å bygge nytt fremfor å rehabilitere slik at det kan komme inn i investeringsbudsjettet.

Rødt:

 

Vi må sørge for at skolebyggene tilfredstiller kravene til et godt lærings- og arbeidsmiljø.

Vedlikehold av skoler og andre kommunale eiendommer er sentralt for oss.

 

Når det gjelder rehabilitering av Sofiemyr skole eller bygging av en ny barneskole, vil vi komme tilbake til i det nye kommunestyret.      

MDG:

Da Hellerasten og Sofiemyr skoler ble vedtatt revet, mot våre stemmer, stoppet nødvendig vedlikehold opp og byggene blir mer og mer ubrukelige, selv om de skal brukes i mange år til. Det er uakseptabelt for både elever og ansatte.

I vår fremmet vi forslag om at Sofiemyr skole heller bør renoveres og utvides, enn å rive den for å bygge ny et annet sted. Det vil bli billigere og vi kan ta ordentlig tak i sopp- og fuktproblemene med en gang i stedet for en gang i framtiden.

For Hellerastens del må man umiddelbart gjøre det som skal til for at elever og ansattes ikke utsettes for helsefare fram til ny skole står ferdig.

Pensjonistpartiet:

Det kan ikke godtas at elever og ansatte ved Hellerasten og Sofiemyr barneskole har et inneklima som kan føre til helseskader. Oppegård har forsømt seg med å finne gode løsninger på disse problemene.

Kommunen har også forsømt seg med vedlikeholdet  av Sofiemyr barneskole. Muggsopp på Sofiemyr barneskole har eksistert i mange år. Vi tror ikke grundig rengjøring er nok til å få et godt inneklima.

Våre tiltak: Hellerasten skole: Kommunen må snarest engasjere et godkjent firma med kompetanse på asbestfjerning. Sofiemyr skole: Riv skolen og erstatt den med midlertidige modulbygg til ny skole står ferdig.

Liberalistene:

Liberalistene ønsker, så fort som mulig, å overlate skolene til sivilt initiativ.

Praktisk ønsker vi å overlate skolene, inkludert bygningsmassen, til lærerne eller eventuelt andre som er villige til å ta over.

Det blir så opp til de nye eierne å gjøre en vurdering av hvordan problemene med det manglende vedlikeholdet skal håndteres.

Les også: Har ikke avsatt penger til ny barneskole på Sofiemyr ennå

Les også: Fant asbest på Hellerasten

Powered by Labrador CMS