SKRIKENDE BEHOV: Tidligere Oppegård kommune har over 4,7 kilometer med veidekke innen klasse fire (verst tilstand), som utgjør cirka 2,1 prosent av alle kjørebanene som driftes av kommunen. I tillegg har vi cirka 103 kilometer med fortau samt gang- og sykkelvei i klasse fire. Foto: Yana Stubberudlien

Må bruke elleve år på å rette opp vedlikeholdsetterslepet

Det er ingen tvil om at det kommunale veidekket er verst i tidligere Oppegård kommune. Hele 18 veistrekninger her er i svært dårlig forfatning.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av mars vedtok kommunestyret en temaplan for kommunale veier for perioden 2021-2025. Det ble vedtatt at kommunes veier skal holdes i god stand, og at det er en målsetting å innhente vedlikeholdsetterslepet på kommunale veier innen 2032. Denne målsettingen skal vurderes inn i arbeidet med langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP).

Det ble også vedtatt at kommunedirektøren skal utarbeide en tiltaksplan for kommunale veier. Tiltaksplanen skal legges frem for politisk behandling høsten 2021.

Verst i tidligere Oppegård

I forbindelse med den vedtatte planen ble alle kommunale veier inspisert i fjor høst, og det ble vurdert tilstanden på asfaltdekket i hele Nordre Follo.

Alt av veidekket som driftes av kommunen ble klassifisert innen totalt fire tilstandsklasser, hvorav klasse 4 omfatter veier av svært dårlig kvalitet, med asfaltdekket som er i svært dårlig forfatning og har gått over sin levetid (kommunen har som mål minimum 15 års levetid på kommunalt veidekke).

Tilstandsvurderingen viser at vedlikeholdsetterslepet er mye større i tidligere Oppegård kommune enn i tidligere Ski, og at ingen av de kommunale veiene i tidligere Ski kommune tilhører klasse 4 (veier med verst tilstand).

Sjekk tilstand av veidekket der du bor

Trykk her for å se tilstanden på asfaltdekket i hele kommunen.

Tilstanden av det kommunale veidekket er klassifisert i fire klasser:

 • Klasse 1 (grønn farge på kartet): nærmest feilfritt veidekke/nyasfaltert vei.
 • Klasse 2 (lyseblå farge på kartet): veier med mindre feil og mangler.
 • Klasse 3 (mørkeblå farge på kartet): veier med større feil og mangler, med behov for dekkefornyelse.
 • Klasse 4 (rød farge på kartet): asfaltdekket er i svært dårlig forfatning, veidekket har gått over sin levetid (minimum behov for dekkefornyelse).

OBS! Strekninger der reasfaltering allerede er bestilt eller veier som blir oppgradert våren 2021, er vist med grønn farge på det digitale kartet.

Grusveier er vist med grå farge på kartet.

Veier med annet dekke, som for eksempel betong/stein, er vist med gul farge på kartet.

SJEKK OPPEGÅRD VS. SKI: Kartet over tilstand av kommunalt veidekke i Nordre Follo viser at tidligere Oppegård kommune har en større andel av veier med dårlig og svært dårlig kvalitet (fargelagt med mørkeblå og rød farge). Kilde: Nordre Follo kommune

4,7 kilometer i klasse fire

De kommunale veiene i tidligere Oppegård kommune har flere røde strekninger på det digitale kartet, som oppdateres av kommunen hele tiden. Nederst i saken finner du også en oversikt over de mest kritiske strekningene som tilhører klasse 4.

Tidligere Oppegård har over 4,7 kilometer med kommunalt veidekke innen klasse fire. Disse utgjør cirka 2,1 prosent av alle kjørebanene som driftes av kommunen. I tillegg har vi cirka 103 kilometer med fortau samt gang- og sykkelvei i klasse fire.

Adnuntius-ad. Hidden in the editor.Format: "oavis.no - desktop - ekstraservice", size: 1000x300.

Tilstandsvurderingen viser også at de kommunale veiene har verst kvalitet på Svartskog. Ifølge det digitale kartet har Svartskog flest veier i klasse 4.

I forbindelse med saken har Oppegård Avis kontaktet virksomhetsleder Gry Larsen. Vi har spurt henne om asfaltering og rehabilitering av veiene i tidligere Oppegård kommune skal prioriteres frem allerede i 2021 som følge av kartleggingen fra i fjor høst, som viser at vedlikeholdsetterslepet er mye større i den nordlige delen av kommunen. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Disse veistrekningene tilhører klasse 4:

Totalt 18 veistrekninger tilhører klasse 4, som omfatter veier av svært dårlig kvalitet, med asfaltdekket som er i svært dårlig forfatning og har gått over sin levetid.

Her kan du se en oversikt over de verste veistrekningene i kommunen:

 • 1. Fjellsvingen på Kolbotn.
 • 2. Sørligste del av Johan Halvorsens vei på Ingieråsen.
 • 3. Delen av Kolbotnveien foran det gamle rådhuset i Kolbotn sentrum.
 • 4. Delen av Kolbotnveien (foran nr. 16 ved bussholdeplassen til Kolbotn stasjon).
 • 5. En liten del av Gjallarveien sør for Grønliåsen barnehage på Tårnåsen.
 • 6. Ekornrudveien på Solbråtan.
 • 7. Delen av Vassbonnveien.
 • 8. Delen av Eivind Alnæs vei på Kolbotn.
 • 9. Den nordligste delen av Myrvollveien.
 • 10. Delen av Vestliveien.
 • 11. Den sørligste delen av Greverudveien.
 • 12. Den sørligste delen av Østliveien.
 • 13. En liten del av Kongeveien under jernbanebroen ved Odlo på Greverud.
 • 14. Den sørligste delen av Tusseveien hvor den møter Skiveien.
 • 15. Delen av Linnekastveien på Svartskog.
 • 16. Svartskogveien på Svartskog.
 • 17. Delen av Roald Amundsens vei på Svartskog.
 • 18. Rødstenveien på Svartskog.
231 KM: Nordre Follo har 231 kilometer med kommunale kjøreveier. Kilde: Temaplan vei, Nordre Follo, 2021-2025

Dette har kommunen ansvar for

Nordre Follo kommune har ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale veier (se faktaboks).

Drift og vedlikehold av disse veiene innebærer snøbrøyting, strøing, bortkjøring og deponering av snø, feiing, gaterenovasjon, tømming av sandfang, grøfterensk, fjellsikring, rydding av siktlinjer, felling av farlige trær, lapping av asfalt og asfaltering, i tillegg til rehabilitering og oppgradering.

Med unntak av fylkesveier, som tidligere var riksveier, har kommunen driftsansvaret for gang-/sykkelveier langs fylkesveiene.

Kommunen har også ansvar for drift og vedlikehold av veilys langs fylkesveiene på blant annet Svartskog og Siggerudveien, da fylkeskommunen ikke overtar veilys langs veier med lav trafikk. Årsdøgntrafikk (ÅDT) må være større enn 2800 for fylkeskommunal overtagelse.

Kommunen har også avtale med Bane NOR om delt ansvar for totalt fire veibruer over Østfoldbanen. For disse bruene har kommunen ansvar for dekket, membran, rekkverk og beskyttelsesskjerm over kontaktledning. Bane NOR har ansvar for bærekonstruksjonene. Les mer om dette i Oppegård Avis neste uke.

Powered by Labrador CMS