REAGERER:  Fagleder Arild Øien i Oppegård kommune ,mener man ikke kan sammeligne støy slik beredskapssenteres prosjektleder har gjort.
REAGERER: Fagleder Arild Øien i Oppegård kommune ,mener man ikke kan sammeligne støy slik beredskapssenteres prosjektleder har gjort.

Gir full støy-støtte til naboene

Også kommunens fagleder mener man ikke kan sammenligne barnestøy med skyte- og helikopterstøy. – Kan ikke sammenlignes, sier Arild Øien.

Publisert

Den siste tiden har det vært heftig debatt rundt støy på det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud (PNB) som skal bygges til politiet de neste årene.

I det siste har det vært uenighet mellom naboer og departementet om støyen, nivåer og hva slags belastning dette vil eller ikke vil medføre i Oppegård.

Mens naboene er bekymret for støyen i forhold til skolebarna, mener prosjektleder for Nasjonalt Beredskapssenter (PNB), Paul Torgersen at støyen fra skolebarna vil være mer dominerende og overdøve lyden fra beredskapssenteret.

Får støtte

Dette har fått Helge Marstrander i aksjonsgruppen "Stopp støyen" til å reagere kraftig. Nå får han støtte i sine påstander av fagleder Arild Øien fra Oppegård kommune.

SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.
SETT FRA SØRØST: Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg.

–  Vi kan ikke sammenligne støy på denne måten. Støy har ulik karakter og vi har derfor ulike støygrenser på forskjellige støykilder. Kilder med impulsstøy har strengere støygrenser enn andre, sier  sier fagleder Arild Øien i Oppegård kommune.

Les også: Mener barna vil støye mer enn beredskapssenteret

– For skytestøy gjelder maksnivåene. Støy oppleves også forskjellig fra person til person. De som lager støyen oppfatter den vanligvis annerledes enn de som blir berørt fordi de har kontroll på kilden. Støy som er uforutsigbar i tid og karakter oppleves ofte som ekstra belastende. Skytestøy er et eksempel på dette, sier han.

Har engasjert støyfaglig kompetanse

Engasjerte: Ordfører Thomas Sjøvold, Stortingsrepresentant Sylvi Graham, fagleder Arild Øien i Oppegård kommune og FAU-representantene Helge Marstrander og Caroline Monstad Høgsnes, her fotografert da de var samletfor å legge en slagplan angående tiltak for støyskjerming på PNB tidligere.
Engasjerte: Ordfører Thomas Sjøvold, Stortingsrepresentant Sylvi Graham, fagleder Arild Øien i Oppegård kommune og FAU-representantene Helge Marstrander og Caroline Monstad Høgsnes, her fotografert da de var samletfor å legge en slagplan angående tiltak for støyskjerming på PNB tidligere.

Konsekvensutredningen Støy fra skyte- og treningsaktiviteter kom få dager før høringsdokumentene

– Det er komplisert å utrede støykonsekvenser for et anlegg med så mange ulike aktiviteter. I tillegg til egen støyfaglig fagkompetanse engasjerte kommunen derfor eksterne akustikere i arbeidet med høringsuttalelsen. Vi støttet oss også på faglitteratur, blant annet fra Folkehelseinstituttet. Da vi gjennomgikk konsekvensutredningen så vi at friluftsområder, boligområder, skoler og barnehager kan få støynivåer som er forbundet med støyplager, forklarer Øien.

Les også: Håper på et godt samarbeid med naboene

– Vi så også at det er stor usikkerhet knyttet til beregningene av støyverdier i områdene i nærheten. I følge kommunens akustiske rådgiver kan også støysoneinndelingen bli vesentlig endret i praksis. Det er særlig stor usikkerhet knyttet til sprengningsstøy og lyd fra håndvåpen, opplyser han.

– Barnestøyen blir dominerende

– Det vi sier er at støyen vil være hørbar fra skolegården, men det vil ikke være en dominerende støy, heller ikke i skogen eller i nærområdene til skolen. Det er først inn mot Snipetjern man vil ha utfordringer med å undervise grupper, sier prosjektleder for Nasjonalt Beredskapssenter (PNB), Paul Torgersen.

Torgersen mener det er er helt misvisende at aksjonsgruppen mener det vil forstyrre undervisningen til barna.

Les også: Mener støyen fra barna vil overdøve støyen fra beredskapssenteret

– Begreper som at det ikke går å drive undervisning ute på skolen eller at barna ikke kan sove ute, det er slike ting vi viser til når vi påpeker at det er misvisende. De sier for eksempel at «de nye støygrensene ikke ivaretar helsehensyn på en tilstrekkelig måte,» det er bevisst faktafeil fra motstanderne av PNB, sier Torgersen.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Krever tilstrekkelig støyreduserende tiltak

I en pressemelding fra kommunen skrives det videre at Innenfor fagmiljøet er det ulike oppfatninger av hvor stor belastning beredskapssenteret blir for omgivelsene, og det er betydelig usikkerhet knyttet til dette.

slik blir det: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør.
slik blir det: Tegning av Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB). Oversiktsbilde som viser hvordan anlegget kan bli seende ut fra luften, sett fra sør.

Oppegård kommune har derfor hele tiden bedt Justis- og beredskapsdepartementet om å ta støy alvorlig. Departementet må legge et føre-var-prinsipp til grunn for planleggingen og sette inn tilstrekkelig støyreduserende tiltak

Les også: – Vi har sovet i timen alle sammen!

Dette er også omtalt i kommunens høringsuttalelse hvor det er påpekt flere viktige mangler og tiltak, blant annet:    

    • Ingen boliger, skoler eller barnehager skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Oppegård og Ski.
    • Støyen fra senteret må reduseres og begrenses vesentlig i tid, mengde og antall støykilder.
    • Strid i bebygde områder (SIBO), sprengningsøvelser og bruk av flashbangs/øvelsesgranater på Taraldrud må ikke tillates før det er utarbeidet akseptable beregnings- og støyskjermingsmetoder.
    • Forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide flere kompenserende tiltak for barn i nærområdene.