FRA 87 TIL 580: Linje 87 på strekningen mellom Kolbotn og Ski via Sønsterudveien og Ødegården skal legges ned og erstattes med en ny linje (linje 580), som skal ha 30-minutters rute alle dager fra førstkommende søndag. Reisetiden fra Kolbotn til Ski vil være på 25 minutter.

Slik endres rutetilbudet gjennom Oppegård

Omfattende endringer i rutetilbudet trer i kraft for flere busslinjer førstkommende søndag.

Publisert Sist oppdatert

Søndag 9. januar vil det skje flere endringer i rutetilbudet for busslinjene 79, 81, 83, 84E, 85, 86 og 87, som opererer gjennom gamle Oppegård.

Ruter AS forklarer at disse endringene iverksettes i forbindelse med en ny busskontrakt som starter opp samme dag.

– All transport som inngår i Ruters tilbud utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter AS. Førstkommende søndag utløper dagens Oslo sør-kontrakt, og da skal en ny operatørkontrakt for busstjenester iverksettes. Som en del av anskaffelsesprosessen har Ruter AS foretatt en gjennomgang av rutetilbudet i kontraktsområdet, og ved oppstart av den nye kontrakten vil det gjennomføres noen endringer i rutetilbudet, sier Knut-Martin Løken, som er senior kommunikasjonsrådgiver i Ruter AS.

FORKLARER: Knut-Martin Løken er senior kommunikasjonsrådgiver i Ruter AS, med ansvar for kollektivtrafikk for Oslo og Akershus.

Ved å sammenlikne dagens linjekart med linjekartet som trer i kraft førstkommende søndag, kan du se den grafiske fremstillingen av endringene i rutene for ditt boområde.

NYTT LINJEKART GJENNOM NORDRE FOLLO: Her Kan du se det nye linjekartet, med endringene som trer i kraft søndag 9. januar.
DAGENS LINJEKART: Her kan du se linjekartet som gjelder per i dag.

Legger ned ekspresslinjen

I bybåndet fra Søndre Nordstrand og videre sørover i Oppegård og ned mot Ski vil det gjennomføres noen omlegginger i sammenheng med at den nye operatørkontrakten iverksettes. Herunder skal ekspresslinje 82E (Jernbanetorget i Oslo-Tårnåsen) legges ned og ressursene skal omdisponeres til andre linjer i området.

– Dette gjøres for å sette inn ressursene der behovene er størst. Utover nedleggelsen av den ene ekspresslinjen vil det også gjennomføres noen endringer i linjestruktur og frekvens, sier Løken.

Han påpeker at ekspresslinje 82E blir delvis erstattet av andre linjer.

– Ekspresslinje 82E skal erstattes delvis av ekspresslinje 84E (Jernbanetorget–Myrvoll). Den sistnevnte linjen får en ny trasé (via Sønsterudveien og Ødegården i stedet for Tømteveien) og skal forlenges fra Myrvoll til Oppegård stasjon. 84E skal nå hete Jernbanetorget-Oppegård stasjon, sier Løken.

Allerede fra 9. januar får linje 84E avgang hvert 15. minutt i rushtidene. Sjekk den nye rutetabellen her.

Konsekvenser av omleggingen

Omleggingen av 84E medfører at holdeplassene Sofiemyråsen, HV-huset og Solbråtan ikke lenger vil betjenes av denne linjen, og vil kun betjenes av linje 83.

– For brukerne av den ene holdeplassen, Sofiemyråsen holdeplass, så ligger også Granholtet i gangavstand og den holdeplassen vil fortsatt betjenes av den omlagte 84E, påpeker Løken.

Følgende delstrekninger vil bli berørt:

  • Jernbanetorget–Kolbotn vil betjenes av omlagte 84E.
  • Kolbotn–Ødegården vil betjenes av omlagte 84E, i tillegg til linje 580.
  • Ødegården–Tårnåsen (i Vallhallaveien) mister ekspressbussen, men beholder den høyfrekvente linje 81 direkte til Oslo sentrum og Filipstad (Fornebu i rushtid), og linje 83 via Kolbotn til Jernbanetorget.
  • Beboerne i området rundt Sofiemyr senter og Ødegården holdeplass har fortsatt tilgang på linje 81 og 83, tillegg til den omlagte linje 84E.

Forlenges til Myrvoll

Linje 81 (Fornebu-Fløysbonn, ti-minutters grunnrute) skal forlenges fra dagens siste stopp på Fløysbonn til Myrvoll stasjon, og skal hete Filipstad-Myrvoll.

– Det har vært betydelig boligutbygging på Myrvoll de siste årene som innebærer at det er et godt kundegrunnlag for å forlenge linje 81 dit. I dag dekkes strekningen Fløysbonn–Myrvoll av linje 87, og det har vært mye klager på for dårlig kapasitet, sier Løken.

Linjen får dermed seks nye stoppesteder (Taraldrudveien, Granholtet, Rognebærlia, Blåbærskogen, Østli og Myrvoll stasjon). Sjekk nye avgangstider her. Alle stoppestedene til linje 81 kan du se nederst i saken.

Fra 30 til 15 minutter

Det blir også endringer for linje 83 (Jernbanetorget–Kolbotn–Tårnåsen, 30-mitutters grunnrute i dag), som får flere avganger i rushtiden, og den får også noe utvidet driftstid tilpasset åpningstidene for andre linjer i området. Sjekk den nye rutetabellen her.

– Linje 83 får rushtidsfrekvens på 15 minutter. Dette er fordi vi ser betydelig reisestrøm i begge retninger til både skoler og arbeidsplasser. Det gjøres også for å forbedre korrespondanse med tog, sier Løken.

Han sier at mellomavgangene i rushtidene, som tidligere ble kjørt mellom Jernbanetorget og Kolbotn, skal nå forlenges til Tårnåsen og vil kjøres i begge retninger. Det blir ingen endringer for ekspressavgangene mellom Kolbotn og Jernbanetorget i morgenrushet.

Avkorter 87 til Kolbotn

Det er også slik at linje 87 (heter Hauketo–Ski stasjon i dag) skal avkortes til Kolbotn.

– Dagens linje 87 er en lang linje med utfordrende fremkommelighet, noe som har ført til at korrespondanse med tog er utfordrende. I det nye tilbudet deles derfor linje 87 på Kolbotn, sier Løken.

Det betyr at 87-bussene ikke lenger vil kjøre gjennom Sofiemyr, Myrvoll og Oppegård. Fra søndag 9. januar vil de kun kjøre mellom Hauketo og Kolbotn stasjon, for å være i korrespondanse med toglinje L2 på Hauketo.

Ny linje fra Kolbotn til Ski

For å komme fra Kolbotn til Ski må du bytte til linje 580 (Kolbotn stasjon–Ski stasjon), som vil være i korrespondanse med toglinje L2 på Kolbotn.

Knut-Martin Løken sier at 580 er den nye linjen med 30-minutters rute alle dager, som erstatter linje 87 på strekningen Kolbotn–Ski. Reisetiden fra Kolbotn til Ski vil være på 25 minutter. Sjekk rutetabellen for 580 her.

– Linje 87 (Hauketo-Kolbotn fra 9. januar) vil nå kjøre helt inn til Kolbotn stasjon for enklere overgang til togene, sier han.

I dag kjører linje 87 med avganger hvert kvarter fra Greverud i rushtid, mens den nye linjen 580 kun vil ha 30-minutters rute hele dagen inkludert rushtiden.

– For å sikre tilstrekkelig kapasitet i rushtid vil derfor linje 580 suppleres av omlagt ekspresslinje 84E fra Oppegård stasjon, forklarer Løken.

Noen ytterligere justeringer

Det skal også gjøres noen ytterligere justeringer for linjene 86, 81N og 83N.

Dagens linje 86 (Kolbotn–Ingierstrand–Svartskog, kjøres fra cirka kl. 07:00 til kl. 18:00, tilpasset skolene) vil bli betjent med grønne regionbusser. Linjen får også et nytt linjenummer 585 og justerte avgangstider, men ellers blir det ingen endringer for ruten. Sjekk den nye rutetabellen her.

Dagens linje 86 får nytt linjenummer 585 og Utover noen justeringer i avgangstidene, blir det ingen endringer.

Det skal justeres avgangstider for nattlinjene 81N (Nasjonaltheatret-Myrvoll-Ski) og 83N (Nasjonaltheatret-Holmlia-Fløysbonn), som begge har 30-minutters rute natt til lørdag og søndag. Eller blir det ingen endringen for denne linjen.

Overgang til utslippsfrie busser

Ved siden av de ovennevnte endringene i rutetilbudet, vil også bussmateriellet skiftes ut. Utover våren skal det settes inn helt nye elektriske busser på flere linjer.

– Under normale omstendigheter ville alt nytt materiell vært på plass til kontraktsoppstart, men som følge av koronapandemien har det oppstått forsinkelser i leveransene av elbusser. Det innebærer at kun deler av det nye bussmateriellet vil være på plass til søndag 9. januar, og resten vil leveres løpende utover vinteren.

Etter at alt materiell er planlagt levert innen utgangen av april 2022, vil alle linjer unntatt én betjenes med elbusser.

– Det eneste unntaket er linje 85 Jernbanetorget – Malmøya – Ulvøya, hvor det er vektbegrensninger på Ulvøybrua. Det har i denne anbudsprosessen ikke har vært mulig å anskaffe egnede elbusser som er innenfor disse vektbegrensningene, og linje 85 vil derfor betjenes med nye dieselbusser fra kontraktsoppstarten, sier Løken.

Økning i billettprisene

Søndag 30. januar skal det også innføres nye billettpriser. Prisene skal økes noe for alle billettyper, ifølge Ruter AS.

For en enkeltbillett fra Kolbotn til Oslo S (to soner, forhåndskjøpt billett) må du betale 32 kroner for barn (6-17 år)/ honnør og 64 kroner for voksne istedenfor dagens nivå på henholdsvis 31 og 62 kroner.

For en enkeltbillett fra Kolbotn til Ski (én sone, forhåndskjøpt billett) må du betale 20 kroner for barn (6-17 år)/ honnør og 39 kroner for voksne istedenfor dagens nivå på henholdsvis 19 og 38 kroner.

NYE BILLETTPRISER: Sjekk de nye billettprisene, som er gjeldende fra søndag 30. januar.

Ruter AS forklarer at prisene endres som resultat av prisøkningen på tjenester ellers i samfunnet. Videre understreker selskapet at billettinntektene bidrar til å finansiere kollektivtilbudet i Oslo og Akershus.

Samlet vil årets økning i billettpriser utgjøre 2,5 prosent av Ruters billettinntekter, som tilsvarer indeks for kommunal deflator som settes i statsbudsjettet.

NY LINJE: For å komme fra Kolbotn til Ski må du bytte til linje 580 (Kolbotn stasjon–Ski stasjon). Dette er den nye linjen som erstatter linje 87 på strekningen Kolbotn–Ski.
FORLENGES TIL MYRVOLL: Linje 81 (Fornebu-Fløysbonn) skal forlenges fra dagens siste stopp på Fløysbonn til Myrvoll stasjon, og får dermed seks nye stoppesteder (Taraldrudveien, Granholtet, Rognebærlia, Blåbærskogen, Østli og Myrvoll stasjon).
NY LINJE: Fra søndag 9. januar starter Ruter AS en ny busslinje fra Oslo til Oppegård stasjon. Her kan du se alle stoppestedene.
NYTT LINJEKART FOR BUSS I FOLLO: Endringene trer i kraft søndag 9. januar.
Powered by Labrador CMS