FRA 2,7 TIL 4,1 METER: Dagens kulvert i Theodor Hansens vei skal utvides. Totalhøyden vil bli endret fra dagens 2,7 meter til 4,1 meter. Nord for krysset i Solbråtanveien og Theodor Hansens vei vil veien senkes for å ivareta gode overganger til senket kulvert.

Skal senkes over to meter ned

Terrenget under dagens kulvert i Theodor Hansens vei skal senkes over to meter ned. Veien under jernbanen skal legges om og hele området skal rustes opp.

Publisert

Snart skal kulverten samt krysset i Theodor Hansens vei og Solbråtanveien utbedres. Forventet oppstart av arbeidene vil bli i overgangen fra juni til juli. Arbeidene vil vare frem til begynnelsen av september. Veien under jernbanen planlegges stengt i hele denne perioden, men endringer kan komme, ifølge kommunen.

– Arbeidene med utskifting av kulverten må skje og være ferdigstilt i perioden Bane Nor holder stengt for persontrafikk på Østfoldbanen, sier varaordfører og leder for utvalg for miljø- og plan (UMP), Kjell G. Pettersen.

FORKLARER: Varaordfører Kjell G. Pettersen.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at eksisterende bygninger i Theodor Hansens vei 7 og 9 samt Solbråtanveien 12, 14 og 16 skal rives og erstattes med 80 boenheter fordelt på to lamellbygg på fire til seks etasjer samt 13 townhouse på tre etasjer. Byggingen vil starte i september.

Pettersen forklarer at kulverten skal skiftes ut for å sikre at brannbiler og anleggstrafikken i forbindelse med utbyggingen av Storebukta kommer inn og ut av området, og med minst mulig trafikk i Solbråtanveien og Theodor Hansens vei.

 

STOREBUKTA I NY DRAKT: Det skal bygges 80 boenheter fordelt på to lamellbygg på fire til seks etasjer samt 13 townhouse på tre etasjer.

Døgnkontinuerlig arbeid

Selve utskiftingen av kulverten skal skje fra 18. juli og frem til 27. juli, og arbeidene skal foregå døgnkontinuerlig for å minimere stans i togtrafikken. Veien under dagens kulvert skal senkes 2,9 meter ned på det dypeste, ifølge kotehøydene på bakken.

De forberedende arbeidene, blant annet senking av veien på begge sider av kulverten og omlegging av kabler, vil starte en stund før dette og foregå i normal arbeidstid, ifølge brevet. Her antas det også at det vil være støyende arbeider utover tillatte grenseverdier både for nattarbeid og til dels for arbeidene på dagtid.

Utvidelsen av kulverten medfører at tilstøtende veier må justeres med henhold til høyder slik at de passer med den nye kulverten. Dette arbeidet vil pågå i forkant og etterkant av arbeidene med selve utskiftingen, ifølge brevet fra utbyggeren av Storebukta, Solon Eiendom.

HER SKAL DET BYGGES: Området sør for Kolben skal utvikles i stor fart. Det er merket av med stor, hvit ring på flyfotoet.

Avventer godkjenninger

– Søknader om gjennomføring av arbeidene behandles nå av kommunens byggesaksavdeling, sier utbyggingskoordinator Wenche Aarvik i Oppegård kommune.

Kulverten ville bli stengt i uke 25, ifølge den opprinnelige planen, men dette er nå utsatt til alle godkjenninger er på plass.

I forbindelse med oppgraderingen av den nye kulverten skal det arrangeres et informasjonsmøte i kommunestyresalen torsdag 14. juni klokken 17.00-18.30.

Les også: Entreprenørens ansvar

Nytt VA-anlegg

Kommunen gjør også sitt. De har nylig inngått kontrakt med Park og anlegg entreprenør om utskifting av VA-anlegget i det aktuelle området.

Det blir et nytt vann- og avløpsanlegg fra Solbråtanveien nord for Kolbotnvannet til Theodor Hansens vei. Strekningen er på omtrent 170 meter. Kommunen skal også lage nye kjøre-, gang- og sykkelveier i området. I forbindelse med dette skal veien stenges fra 26. juni til 2. juli.

Skal bruke spunt

I et brev til beboerne opplyser kommunen at dagens ledningsnett skal være i drift mens det nye anlegget bygges. Det er dårlige grunnforhold på strekningen. Derfor må entreprenøren bruke spunt (støttevegger) på begge sider av den nye grøften for å holde unna løsmasser.

Det blir en del støy mens arbeidene pågår, og det kan bli vanskelig å komme frem, ifølge brevet.

Fakta im Storebukta-prosjektet:

  • Riving av eksisterende bygg på tomten: når tillatelse foreligger til september 2018.
  • Forberedende arbeider med kulverten: 15. juni–15. juli (normal arbeidstid). Utskifting av kulverten: 18. juli-27. juli (døgnkontinuerlig).
  • Utbygging av Storebukta: ca. september 2018 – ca. juni 2020 (ca. 21 mnd).
 

Oppegård Avis følger opp saken. Tips oss gjerne på telefon 415 08 000 eller send oss en e-post til tips@oavis.no

Powered by Labrador CMS