Regjeringens bompengeavtale

JA ELLER NEI? Er du for eller mot lavere bompengesatser inn mot Oslo? Bildet er tatt på Rosenholm stasjon og viser den nye bommen der.

Dette synes lokalpolitikerne om bompengeavtalen

Oppegård Avis har spurt de lokale politikerne i Oppegård om hvordan de tolker regjeringens bompengeavtale og hvilke konsekvenser denne avtalen kan føre til for vår kommune.

Publisert

Kjell G. Pettersen (Nordre Follo Høyre), gruppeleder i kommunestyregruppen i Oppegård:

 

26. juni ble staten og de lokale partene enige om en byvekstavtale for Oslo og Akershus. Denne skal nå til politisk behandling lokalt, og enn så lenge forholder vi oss til denne avtalen med staten. Regjeringens utspill om mer statlig finansiering til 50/50-prosjektene i byvekstavtalene, er positivt.

Om de lokale partene (Oslo, Akershus. Bærum, Skedsmo og Oppegård) ønsker det, kan det medføre lavere bompengesatser inn mot Oslo og en økt statlig finansiering til kollektivtrafikk.

– Om de lokale partene (Oslo, Akershus. Bærum, Skedsmo og Oppegård) ønsker det, kan det medføre lavere bompengesatser inn mot Oslo og en økt statlig finansiering til kollektivtrafikk.

Kjell G. Pettersen (H)

De lokale tiltakene som berører Oppegård i byvekstavtalen, som for eksempel ny bro ved Oppegård stasjon, er ikke i spill. Dette prosjektet blir gjennomført som planlagt.

– Er dere for eller mot lavere bompengesatser inn mot Oslo?

– Høyre lokalt vil ta stilling til det når saken behandles politisk, og se dette i sammenheng med hele pakken. Men jeg har forståelse for at mange kan synes at bompengene er blitt vel høye.

Les også: Avtalen signert - nå blir det ny bro på Oppegård

Merete Bellingmo (Nordre Follo Arbeiderparti), gruppeleder i kommunestyregruppen i Oppegård:

 

Regjeringspartiene har blitt enig seg i mellom om en bompakke. Nå krever de svar på om vi vil ha pakken. Det gjør de før det er klart hva pakken inneholder, når den skal tre i kraft og hvor lenge den skal vare. 

Det er fortsatt uavklart hvor mye penger som kommer eller hvilke prosjekter den dekker.

– Det er fortsatt uavklart hvor mye penger som kommer eller hvilke prosjekter denne avtalen dekker. Dette er helt useriøst av regjeringen.

Merete Bellingmo (Ap)

Dette er helt useriøst av regjeringen og det er vanskelig å svare som lokalpolitikere uten å klargjøre så vesentlige premisser, og det midt i en lokalvalgkamp.

 

Vi vil ha Oslo-pakke 3 med byvesktavtale. Den er vedtatt av bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og av Stortinget. Den ligger fast inntil det foreligger et nytt tilbud fra staten som  kan behandles og legges fram for vedtak.

Fram til regjeringen har avklart alle de løse trådene og staten har kommet med et tilbud vi kan vurdere, så vil jeg vente med å si ja eller nei til noe som helst.

Ida Lindtveit Røse (Nordre Follo KrF), gruppeleder i kommunestyregruppen i Oppegård:

Bompengeavtalen vil føre til flere bussavganger, billigere månedskort og lavere bompenger. Det vil være veldig positivt for Oppegårds innbyggere.

Bompengeavtalen vil føre til flere bussavganger, billigere månedskort og lavere bompenger.

Ida Lindtveit Røse (KrF)

Samtidig mener jeg det vil være viktig at bompenger fortsatt brukes som et virkemiddel for å få ned biltrafikken, og at vi sikrer at all vekst i persontrafikk tas av kollektivt, sykkel og gange. 

 

– Er dere for eller mot lavere bompengesatser inn mot Oslo?

– Først og fremst ønsker vi bedre kollektivtilbud, og vi mener bompenger er et virkemiddel som også bør brukes til å finansiere kollektivtrafikk. Bompenger er et redskap, og de må være på det nivået som er nødvendig for å sikre finansiering av vei og kollektivtrafikk. Samtidig er bompengetrykket høyt for enkelte, spesielt familier som er avhengig av å kjøre gjennom bomring for å hente/levere i barnehage eller kjøre til fritidsaktiviteter. Derfor er jeg glad for gjennomslaget om tre-timersreglen som vil gi lavere bompenger på tidspunkt der dette er en utfordring. 

Synnøve Kronen Snyen (Nordre Follo SV), gruppeleder i kommunestyregruppen i Oppegård:

For mange byer pålegger regjeringen 20 prosent egenandel, som kommer til å bli et alvorlig problem for Nordre Follo. Kanskje vil FrPs bompengepolitikk tvinge kommunene til å øke eiendomsskatten? 

Avtalen vil føre til økt biltrafikk inn til Oslo, som medfører forurensing langs hovedveiene i Nordre Follo.

Synnøve Kronen Snyen (SV)

Med økonomien til Nordre Follo skjønner jeg ikke hvordan egenfinansieringen skal la seg løse. Det vil bety stans i utvikling av veistruktur i samarbeid med staten.  

Vi sliter allerede med at fylkeskommunen ikke tar nok ansvar for utviklingen av fylkesveinettet.

I tillegg vil avtalen føre til økt biltrafikk inn til Oslo, som medfører forurensing langs hovedveiene i Nordre Follo.

SV vil få ned utslippene fra biltrafikk og satse på kollektivtransport. Det blir vanskelig med regjeringens politikk. 

 

– Er dere for eller mot lavere bompengesatser inn mot Oslo?

Vi vil ha en forskningsbasert politikk for å redusere biltrafikk, derfor vil vi høste erfaringer fra de nye bommene. 

Alt i alt antar vi at avtalen ikke får vesentlig betydning for Oppegård.

Inger Johanne Bjørnstad (V)

Les også: – Dette vil smerte, men er helt nødvendig

Inger Johanne Bjørnstad, lokallagsleder i Nordre Follo Venstre:

Konsekvensene for Oppegård er vanskelig å si. For det første må avtalen konkretiseres for denne delen av Osloregionen.

Vi vet jo ikke hvordan Oslo og Viken vil gjøre dette. Dessuten vet vi jo ikke om Oslo i det hele tatt sier ja til tilbudet. Vi må også se hva som kommer med budsjettet til regjeringen.

 

Hans Martin Enger, ordførerkandidat for Nordre Follo MDG:

Avtalen setter byene i en umulig situasjon ved at regjeringen forsøker å tvinge dem til å fjerne bompenger ved å vifte med mer penger til kollektivtrafikk, men det blir umulig å nå nullvekstmålet når de vil bygge nye motorveier inn til byen og gjøre det billigere å kjøre bil. Regjeringen åpner med dette for mer trafikk i byene. Forskning viser at de virkemidlene som virker best for å holde trafikken nede, er bompenger og færre parkeringsplasser. 

– Vi håper lokalvalget blir et opprør mot regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Hans Martin Enger (MDG)

Avtalen vil føre til mer mer kork, kaos og klimagassutslipp i byene våre. MDG er positive til økt statlig finansiering av store kollektivprosjekter, som avtalen legger opp til, men med det bompengekuttet regjeringen går inn for blir det umulig for byene å nå klimamål og nullvekstmål.

God miljøpolitikk er å gjøre det miljøvennlige bedre og billigere, slik at det miljøskadelige blir et mindre attraktivt alternativ. 

 

– Er dere for eller mot lavere bompengesatser inn mot Oslo?

Vi ønsker ikke lavere bompriser inn mot Oslo enn det er i dag. Med de nye takstene betaler noen en del mindre enn før, noen noe mer, men det er mer rettferdig fordelt. Derimot ønsker vi 20 prosent billigere kollektivpriser, vi vil ha Nordre Follo inn i Ruters sone 1, gratis buss for barn innad i kommunen - og gratis for barn i følge med voksen inn til Oslo også på hverdager. Dette JOBBER MDG for på fylkesnivå også. Slik vil kollektivtrafikk begynne å lønne seg framfor å kjøre bil også for familier. I dag er det motsatt.

Det er i helt fint å diskutere bompriser og hvordan det slår ut for enkelte, men Amazonas brenner, titusenvis av ungdommer har streiket for klimaet, men det eneste denne regjeringen er opptatt av, er å gjøre det billigere å kjøre fossilbil. Det er skremmende å se at regjeringen rydder all annen politikk til side for å prioritere FrPs valgkamp. Det fører til politikerforakt. Norge trenger og fortjener politikere som finner løsninger på dagens og morgendagens enorme utfordringer.

 

Vi er i mot enda flere uklare reformer og avtaler som de skyver over på kommunen.

Paal Sjøvall (Sp)

Regjeringen viser med denne avtalen at de ikke evner å prioritere. De gir mer penger til alt. Skal vi unngå at byene oversvømmes av biler, trengs det tøffe prioriteringer. Den viktigste av de tøffe prioriteringene er å sørge for at det er enklere og billigere å gå, sykle og reise kollektivt enn å kjøre bil. Vi håper lokalvalget blir et opprør mot regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Regjeringen vil gi litt mer penger til å finansiere kollektivprosjekter, men med en forutsetning om å redusere bompengene i Oslo. I tillegg legger avtalen opp til full utbygging av nye motorveier over hele Oslo. Prosjekter som vil gi mer trafikk og ta mye penger bort fra viktige kollektivprosjekter. For MDG er det uaktuelt å gå med på kutt i bompengene, som gir oss renere luft, og mindre biltrafikk og klimagassutslipp. Hvis regjeringen vil kutte i bompenger, kan de droppe monstermotorveier som ny E18, som er åpenbart i strid med nullvekstmålet, og som blir tredd ned over hodet på Oslos innbyggere mot flertallets vilje.

Paal Sjøvall, kandidat for Nordre Follo Senterparti:

Bompengeavtalen som regjeringen har lagt frem kan man nesten sammenligne med nærpolitireformen.

Vi mener at det er uriktig at bilistene skal betale hele regningen.

 

At lokalpolitikere i Nordre Follo skal har oversikt over en bompengeavtale som regjeringen selv ikke er enige om hva som gjelder blir dessverre en uenighet.

Kr. 2,- per plassering er ikke superviktig for Senterpartiet i Nordre Follo. Det er en rekke andre ting i Nordre Follo som er særdeles mye viktigere. Vi er i mot enda flere uklare reformer og avtaler som de skyver over på kommunen.

Knut Tønnes Steenersen, ordførerkandidat for Nordre Follo FrP, og Jarle Ørnebo, varaordførerkandidat for Nordre Follo FrP:

FrP er i mot bommer, og vi skulle gjerne gjort så mye mer for å få ned bompengetrykket for folk flest.

For de som bor i Oppegård blir det urimelig mye penger når man er nødt til å bruke bilen inn til Oslo. Vi ser jo også at det er planlagt flere bommer i nærmest alle himmelretninger.

Avtalen vil sørge for at vi må betale mindre i bompenger, at noen bommer rives og at en del av det som skulle finansieres med bompenger nå vil bli finansiert av staten. Det er vi fornøyd med.

Vi er også fornøyd med at avtalen tar høyde for et løft for kollektivtrafikken, noe alle vi som bor på denne siden av byen vil få stor glede av. FrP er også opptatt av at vi bruker penger på gode kollektivløsninger, slik at man får et reelt alternativt til bilen. Men vi mener at det er uriktig at bilistene skal betale hele regningen.

 

Les også: Økonomien i Nordre Follo

Powered by Labrador CMS