SALG AV KOMMUNAL EIENDOM

VEDTATT SOLGT: Om et halvt år skal kommunen selge deler av parkeringsplassene syd for rådhuset og området nord for rådhusbygningen, inkludert Hjørnet ungdomskafe og alle de andre bygningene som ligger mellom rådhuset og skateparken. Alle foto: Yana Stubberudlien.

Skal selges om et halvt år

Eiendommene i rådhuskvartalet skal lyses ut på det åpne markedet i begynnelsen av 2022.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at det gamle rådhuset på Kolbotn skal bevares og rehabiliteres for foreløpig 69 millioner kroner, mens området nord for selve rådhuset (felt BT1, området mellom rådhuset og skateparken) og syd for rådhuset (felt BT2, mesteparten av parkeringsplassene der) skal selges.

BT1 SKAL SELGES: Rådhuset (firkanten i midten) skal bevares, men området nord for det (felt BT1) og syd for det (felt BT2) skal selges, det vil si alt som er markert i gult utenom selve rådhuset og det grønne feltet.

For cirka ett år siden ble det inngått en rammeavtale mellom kommunen og Foss & Co Eiendomsmegling. Sistnevnte skulle bringe en milliard kroner i kommunekassen ved å selge kommunale eiendommer i Nordre Follo i 2020-2023, hvorav en halv milliard skulle hentes inn fra salget i 2020-2021.

Bare i fjor skulle kommunen selge kommunale eiendommer for 227,7 millioner kroner, og hoveddelen av dette beløpet skulle dreie seg om salget av rådhuskvartalet i Oppegård. Salgsprosessen har ikke startet ennå. Siden i fjor sommer har kommunen solgt for kun drøye 17,6 millioner kroner.

Les også: Skal selge Kolbotnveien 23 for 73 millioner

Jobber med planinitiativ

– For å tilrettelegge feltene BT1 og BT2 for salg er det behov for å tydeliggjøre enkelte av reguleringsbestemmelsene i områdereguleringen for Kolbotn sentrum. Det vil bidra til å skape mest mulig forutsigbarhet for eventuelle interessenter, sier Liv Karin Sørli, som er konstituert områdeleder for Eiendom i Nordre Follo.

Ifølge henne jobber kommunen nå med et planinitiativ for å minimere usikkerheter før salget av de to feltene på bakgrunn av gjeldende områderegulering og vedtatt planinitiativ.

– Det tas sikte på å lyse ut eiendommene på det åpne markedet i begynnelsen av 2022. Det vil ikke være aktuelt å foreta en taksering av eiendommene som grunnlag for salg før det foreligger et vedtak på planinitiativet som det arbeids med. Taksten vil bli offentliggjort når eiendommene er klar for å bli lyst ut i markedet, sier hun.

Brukte 87,4 millioner på eksterne konsulenter

Tidligere i år har vi skrevet at Nordre Follo har cirka 4.900 ansatte hvorav 325 ansatte i lederstillinger på ulike nivåer.

Vi har også skrevet at kommunen har 185 høykvalifiserte rådgivere, 130 fagsjefer og syv fagspesialister (per 5. mars i år). I fjor høst ble det også vedtatt en årlig bevilgning på 900.000 kroner til å ansette en næringsrådgiver.

Men til tross for så bred rådgiverkompetanse, er bruken av eksterne rådgivere og konsulenter fortsatt utbredt. I fjor ble det brukt cirka 87,4 millioner kroner på eksterne konsulenter i fjor, hvorav om lag 12 millioner kroner fra driftsregnskapet og om lag 75 millioner kroner fra investeringsregnskapet.

Nylig har vi også skrevet om 2 millioner kroner til eksterne konsulenter i Multiconsult i forbindelse med prosjektet om å gjøre Kolbotn sentrum attraktivt.

Anslått 94 timer, utbetalte 40.000 kroner for 30 timer

Ifølge Sørli har kommunen engasjert eksterne rådgivere for bistand til å utforme det ovennevnte planinitiativet til rådhuskvartalet.

– Kommunen har engasjert vår rammeavtalepartner, Norconsult, for oppdraget. Det er per i dag utbetalt cirka 40.000 kroner i honorar til Norconsult. Oppdraget er ikke ferdigstilt, sier Sørli.

Det ovennevnte beløpet utbetalt til Norconsult gjelder for de påløpte 30 timene, men til sammen dreier det seg om antatt tidsbruk frem til ferdigstilling av planinitiativet på 94 timer, hvorav ti timer er avsatt til workshop, 20 timer til revidering av initiativ etter workshop, seks timer til formelt oppstartsmøte med plan, seks timer til varsling med annonseskriving og utsendelser, tolv timer til å oppsummere innkomne merknader og kommentarer og ti timer til oppdragsledelse.

Oppegård Avis har bedt kommunen ved Liv Karin Sørli om å forklare årsaken til at de har brukt eksterne konsulenter istedenfor å bruke egne ressurser.

Har ikke fått føringer fra politikerne for 2021

– Konsulentbruken er veldig utbredt i Nordre Follo. Har kommunen ikke kompetanse til å utføre denne jobben selv?

– Kommunen har kompetanse til å utarbeide et planinitiativ selv. Det kreves imidlertid kompetanse innen flere fagfelt og kommunens oppdragsmengde er stor. Det gjøres en løpende vurdering på når det er aktuelt å prioritere å bruke egne ansatte og når det er naturlig å ta i bruk eksisterende rammeavtale. For dette oppdraget har vi valgt å ta i bruk rammeavtale, skrev Sørli i en e-post ti Oppegård Avis 25. juni.

– Har dere fått politiske føringer om å redusere konsulentbruken etter at kommunedirektøren begynte i sin stilling?

– Kommunestyret vedtok ved behandlingen av økonomiplanen for 2020 å redusere konsulentbruken i 2020 med 6,5 millioner kroner på driftsbudsjettet. Det er ikke gjort tilsvarende vedtak i 2021, sier Sørli.

Les også: Rådgiver-mekka med 185 rådgivere

Skal selges

Sørli bekrefter at sidebygningen til gamle Oppegård rådhus (kemnerlokalene) og Hjørnet ungdomskafe er beliggende på den del av eiendommen som er vedtatt for salg.

– Salgsforberedelsene vil ivareta tidligere Oppegård rådhus og forholdet til eventuell rivning av sidebygningen. Det arbeides også med å ivareta behov for tidligere Oppegård rådhus når det gjelder parkering, varelevering og annet, sier konstituert områdeleder for Eiendom i Nordre Follo.

SKAL SELGES: Sidebygningen (den hvite bygningen på bildet, kjent som kemnerlokale) skal også selges. Selv om den er fysisk knyttet sammen med rådhusbygningen, omfattes den ikke av den regulerte hensynssonen som selve rådhuset hører til.
KEMNERLOKALE: Her kan du se denne bygningen litt nærmere.

Fremtidig lokalisering av Hjørnet

Flertallspartiene har tidligere i år foreslått å flytte Hjørnet ungdomskafe fra rådhusparken til huset Venleik i Theodor Hansens vei 8A, like ved Generasjonsparken. Huset, som er i kommunal eie er fra cirka 1915 og er ett av de eldste husene som er igjen i Kolbotn sentrum.

Venleik er en av flere mulige plasseringer av ungdomskafeen. Sørli bekrefter at beslutningen om den nye plasseringen er ikke tatt ennå.

– Det er foreløpig ikke avklart en fremtidig lokasjon av Hjørnet ungdomskafe, men kommunedirektøren vil i løpet av høsten vurdere alternativer, sier Sørli.

Hun påpeker at salgsprosessen for eiendommene i rådhuskvartalet, inkludert Hjørnet, starter tidlig i 2022.

FEM ÅR PÅ KOLBOTN: Hjørnet ungdomskafe er drevet av kommunen og ligger midt i smørøyet på Kolbotn, på den kommunale eiendommen i Kolbotnveien 26, øst for det gamle rådhuset. Foto: Yana Stubberudlien

– Tidspunktet for overlevering av eiendommene til en fremtidig eier er derfor foreløpig ikke kjent. Det vil da vurderes om det er aktuelt å fremforhandle tilbakeleie for Hjørnet i en periode. Dette avhenger av hva som besluttes for fremtidig lokalisering, sier Sørli.

Tømmervillaen skal også selges

Bygningen som ligger mellom tidligere kemnerlokaler og Hjørnet ungdomskafe skal også selges.

– Denne bygningen kaller vi for Tømmervillaen. Den er tilrettelagt for politiske grupperom og møteplass, men på grunn av covid-19 har den vært meget lite i bruk det siste året. Denne ligger også innenfor felt BT1. Hele felt BT1 skal selges, med unntak av det som fradeles for tidligere Oppegård rådhus med tilhørende nødvendig areal, sier Liv Karin Sørli.

TØMMERVILLAEN SKAL OGSÅ SELGES: Bygningen som ligger bakerst mellom kemnerlokale og Hjørnet ungdomskafe skal også selges.
Powered by Labrador CMS