Budsjettet i Nordre Follo

IKKE ETT, MEN FIRE ÅR: – Budsjettet skal vedtas for fire år og må ha reele inndekninger, sier Tønnes Steenersen (FrP).

– Dere bløffer!

I går vedtok Nordre Follo kommunestyre budsjettet for 2020. Det at budsjettet ble vedtatt for ett år og ikke for hele planperioden 2020-2023 falt dårlig i smak hos FrPs gruppeleder, Tønnes Steenersen.

Publisert

Torsdag 12. desember var rådmannens forslag til Strategi- og handlingsplan for planperioden 2020-2023 behandlet i kommunestyret og vedtatt. Planen viser kommunens prioriteringer i disse fire årene og en viktig del av denne planen er budsjettet for 2020.

Under budsjettbehandlingen i kommunestyret i går var stemningen amper da FrPs gruppeleder, Tønnes Steenersen, gikk hardt ut mot flertallspartiene i Nordre Follo (red. anm.: Ap, MDG, SV, Sp, KrF og V).

Han reagerte kraftig på at budsjettet ble vedtatt for 2020 og ikke for de fire årene i planperioden.

– Det er skammelig og amatørmessig når flertallspartiene som skal skape så robust og solid økonomi legger frem et budsjett på bare ett år. Det er brudd på kommuneloven, det er uansvarlig og viser bare at de ikke mener noe som helst. Dere mener at fritidsklubbene skal reddes i ett år, dere vil ta barnetrygden ut av grunnlaget for sosialhjelp i ett år, dere vil redde BUA i ett år, dere vil beholde ergoterapeut i et år. For vi skal da anta at det ikke skal settes av penger til alt dette etter 2020. I så fall bløffer dere. Da er ikke forslaget deres verdt papiret det er skrevet på, tordnet Steenersen fra talerstolen.

FrPs gruppeleder viste til kommunelovens paragraf 44, som sier at kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan, og den skal omfatte minst de fire neste budsjettår (red. anm.: her 2020-2023). Videre står det at økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Høyre, FrP og PP krever lovlighetskontroll

Gruppeleder for Nordre Follo Høyre, Anne Kristine Linnestad, støtter FrPs gruppeleder i det han sikter til brudd på kommuneloven.

Jeg er helt enig i Tønnes Steenersens kritikk. Vi kommer til å sende budsjettet til Fylkesmannen for en lovlighetskontroll. Vi mener at Ap, sammen med de andre partiene (red. anm.: MDG, SV, Sp, V og KrF), bevisst underbudsjetterer når de ikke har tatt en eneste av rådmannens tilbakemeldinger på alvor og endret budsjettforslaget sitt, fra formannskapet til kommunestyret, sier Linnestad.

Hun legger til at FrP og Pensjonistpartiet støtter Høyres forslag om å kreve lovlighetskontroll.

Linnestad sier Nordre Follo Høyre mener fremdeles at Nordre Follo blir en god kommune.

  Det er posisjonens vedtatte budsjett vi mener vil ta Nordre Follo i feil retning. Posisjonen øker utgiftene og viser ikke hvilke grep de vil ta for å øke inntektene, utenom MDG og Rødt som vil innføre eiendomsskatt. De økte utgiftene Ap påfører Nordre Follo i 2020 vil medføre økte innsparingskrav i 2021, sier hun.

Utsetter investeringer til sommeren

I går vedtok kommunestyret å sette investeringene i barnehager og skoler på vent, i tråd med rådmannens anbefalinger.

Administrasjonen skal lage en analyse av behovene til Nordre Follo kommune sett under ett. Når denne analysen er på plass, vil kommunestyret til sommeren kunne vedta hva som skal settes i gang på hvilke tidspunkt.

FrPs gruppeleder mener at flere prosjekter ikke kan utsettes til sommeren.

– Økonomien i Nordre Follo er svært anstrengt, men flertallspartiene kan ikke vente til sommeren med å fortelle sannheten om hva de har tenkt å gjøre med for eksempel Finstad eller Sofiemyr skole. De må vedta et budsjett for hele planperioden på fire år, og med en reell indekning, sier Steenersen.

– Du sier at økonomien i Nordre Follo er svært anstrengt, men hvem sikter du egentlig til når du retter din kritikk om dette, til de partiene som sitter med flertallet nå eller til forgjengerne?

Både Oppegård og Ski hadde en slags sommerfest eller dimmefest, det vil si en fest man har når noe er ferdig og man ikke har noe ansvar for det som kommer. Begge kommuner vedtok mange prosjekter rett før de skulle oppløses. De har lånt for mye og har nå ikke råd til noe som helst. Politikerne som vedtar budsjettet må tørre å si hva de har tenkt å gjøre med denne situasjonen, sier FrPs gruppelederen.

Tror fortsatt på selvstendige kommuner

På spørsmålet "Var det en god ide å slå sammen Oppegård og Ski?", som ble stilt til alle partiene i Nordre Follo i valgomaten til Oppegård Avis like før valget høsten 2019, svarte seks (FrP, MDG, SV, Sp, Rødt og Liberalistene) av de totalt elleve partier med "nei".

– Tror du at Oppegård og Ski ville klare seg bedre på egen hånd med de økonomiske utfordringene de har i dag?

Ja, jeg fremmet jo også en interpellasjon om å reversere kommunesammenslåingen. Sammenslåingen er en katastrofal avgjørelse. Ski og Oppegård hadde klart seg bedre alene, sier Steenersen.  

– Bruker rådmannens forslag fra 2021, men foreløpig

Hans Martin Enger (MDG) har valgt å sende et tilsvar på vegne av flertallspartiene.

– Denne anklagen bommer helt, og det kom tydelig fram i debatten i kommunestyret. Alle endringer som flertallspartiene har gjort i driftsbudsjettet sammenlignet med rådmannens forslag er minimum for 2020, mens vi foreløpig bruker rådmannens forslag fra 2021, sier han.

Enger sier at det nå har vært viktig å hindre kutt som de vet umiddelbart ville fått negative ringvirkninger og rammet urettferdig.

– Hva vi gjør fra 2021 skal vi vurdere grundig og på bakgrunn av behov og investeringer. Det skal vi bruke god tid på finne de beste løsningene på fram mot revidert budsjett i juni, sier gruppelederen for MDG.

Dette ble også vedtatt

Kommunestyret behandlet mange andre saker i går. Det ble vedtatt at havreaksen blir Nordre Follos kommunevåpen.

Støtte til korps og harmonisering lokale lag og foreninger skal ikke kuttes. Støtte til fritidsklubbtilbudet skal styrkes. Støtte til BUA skal skjermes.

Midler til vinterdrift og barnehagevikarer skal styrkes. Det blir også innført kryssmoderasjon for familier som både har barn i barnehage og på SFO – og et prøveprosjekt med leksefri skole skal testes.

Kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Follo for 2019-2030 ble vedtatt, og vil bli lagt til grunn som overordnet styringsdokument for den nye kommunen.

Det ble også vedtatt at Nordre Follo kommune dekker utgifter til leirskoleopphold våren 2020 og skoleåret 2020-2021 i tråd med inngåtte avtaler. Rådmannen utreder leirskoletilbud for elever i grunnskolen fra og med skoleåret 2021-2022.

I kommunestyremøtet ble det også vedtatt at Nordre Follo kommune skal være språklig nøytral.

Oppegård Avis følger opp dette i ukene fremover.

FLERTALLET I NORDRE FOLLO: Tor Anders Østby (Sp), Simen Bondevik (KrF), Camilla Hille (V), Hanne Opdan (Ap), Hans Martin Enger (MDG) og Elin Skifjell (SV).

      Lovlighetskontroll

  • Hvis mindretallet er i tvil om budsjettet er realistisk, er det ingenting i veien for å sende det til lovlighetskontroll.
  • Det er slett ikke sikkert at Fylkesmannen vil oppheve budsjettvedtaket, selv om de som klager har en god sak.
  • I mange tilfeller vil Fylkesmannen konkludere med at det er mangler ved budsjettet, men at de i sum ikke er så alvorlige at han vil oppheve vedtaket. 
  • Noen ganger opphever Fylkesmannen hele budsjettet, andre ganger nøyer han seg med å påpeke feilen. Det kan komme litt an på hvor grov feilen er, og hvor store beløp det er snakk om i forhold til hele kommunebudsjettet. Utfallet er ikke gitt.
  • Kilde: Kommunal Rapport

– Både Oppegård og Ski hadde en slags sommerfest eller dimmefest, det vil si en fest man har når noe er ferdig og man ikke har noe ansvar for det som kommer.

Tønnes Steenersen (FrP)

Powered by Labrador CMS