Rådmannens forslag til budsjett 2020-2023

FRITIDSKLUBBENE KAN BLI RAMMET: Her kan det bli kutt på 800.000 kroner per år i planperioden 2020-2023. Tiltaket kan føre til færre arrangementer og turer arrangert av fritidsklubbene. I tillegg kan det bli noe reduserte åpningstider på klubbene.
FRITIDSKLUBBENE KAN BLI RAMMET: Her kan det bli kutt på 800.000 kroner per år i planperioden 2020-2023. Tiltaket kan føre til færre arrangementer og turer arrangert av fritidsklubbene. I tillegg kan det bli noe reduserte åpningstider på klubbene.

Sjekk hvilke tilbud innen kultur kan bli redusert eller fjernet

Det foreslås innsparingstiltak innen kultur på rundt 17 millioner i planperioden 2020-2023. Samtidig foreslår rådmannen å bevilge nærmere 100 millioner kroner til nye tiltak.

Publisert

Rådmann Gro Herheim mener følgende innsparingstiltak innen kultur bør settes i gang for å hente inn 4.225 millioner kroner hvert av de fire årene i planperioden for 2020-2023:

Effektivisering drift, biblioteket: Kutt på 50.000 kroner per år
Innsparinger ved felles avtaler, eksempelvis lisenser og abonnementer.

Effektivisering, drift av formålsbyggene: Kutt på 1.250.000 kroner per år
Tiltaket er knyttet til byggdrift og vedlikehold av kommunens formålsbygg. Tiltaket gir effekt på tvers av kommunens tjenesteområder og er derfor fordelt ut på flere tjenesteområder. Den samlede effekten av tiltaket totalt er beregnet til en reduksjon på fire årsverk innen selve driften av byggene. Samlokalisering og samorganisering av tjenester knyttet til drift, renhold og vedlikehold av bygg vil gi større miljøer, bedre samhandling og effektiviseringsgevinster. Tiltaket gjennomføres ved naturlig avgang og vakante stillinger.

Reduksjon 0,5 årsverk, kulturskolen: Kutt på 370.000 kroner per år
Innsparing ved sammenslåing av kulturskolene i Oppegård og Ski. Det forventes samdriftsfordeler ved sammenslåing av kulturskolene.

Reduksjon av tilskudd til skolekorps i Ski: kutt på 250.000 per år
De seks skolekorpsene i Ski får 400.000 kroner til fordeling. De fem skolekorpsene i Oppegård får 125.000 kroner til fordeling. Nordre Follo kommune legger seg på samme tilskuddsnivå som Oppegård. Konsekvensen er at skolekorpsene i Ski får mindre tilskudd.

Reduksjon av tilskudd til lag og foreninger: Kutt på 175.000 kroner per år
Redusert tilskudd til arrangementer og prosjekter initiert av lag for foreninger i Nordre Follo.

Reduksjon, fritidsklubbene: Kutt på 800.000 kroner per år

Tiltaket kan føre til færre arrangementer og turer arrangert av fritidsklubbene. I tillegg kan det bli noe reduserte åpningstider på klubbene.

Redusert bibliotekstilbud for voksne: Kutt på 250.000 kroner per år

Det reduseres i driftsmidler som medieinnkjøp og arrangementer.

Redusert tilbud, BUA: Kutt på 400.000 kroner per år
Redusert i åpningstid i BUA-tilbudet i begge bibliotekene.

Les også: Utlånsrekord for BUA

Redusert tilbud, søndagsåpent bibliotek: 130.000 kroner per år
Det har vært bemannet bibliotek på søndager kun i Kolben. Reduksjonen betyr at biblioteket ikke lenger bemannes på søndager, men kun blir meråpent. Det betyr at biblioteket er tilgjengelig for besøkende utenfor normal åpningstid.

Økt brukerbetaling, sommerskolen: Kutt på 200.000 kroner per år

Rådmannen foreslår å øke brukerbetalingen til Sommerskolen, slik at denne gjøres selvfinansierende.

Økte billettinntekter: 200.000 kroner per år
Tiltaket omhandler økte billettinntekter fra kulturarrangementer med høy kommersiell effekt.

Økte inntekter, utleie kulturbygg: 150.000 kroner per år
Utleie av kommunens kulturbygg vil få høyere pris for leietakere.

Les også: Kreativ sommer for 230 barn og unge

Nye tiltak som er foreslått bevilget midler til

Samtidig foreslår rådmannen nye tiltak som vil koste kommunen rundt 100 millioner kroner i planperioden eller nærmere 25 millioner kroner hvert av de fire årene i planperioden. Disse tiltakene er:

Follopiloten: 100.000 kroner hvert av de tre årene (2020-2021)
Nordre Follo Kulturskole har signert samarbeidsavtale om Follopiloten med Akershus fylkeskommune og Norges musikkhøgskole. Fra og med 2020 til og med 2022 er Nordre Follo sin årlige andel 100.000 kroner.

Tilskudd, kirken: 24,6 millioner kroner per år i fire år fremover
Tiltaket omhandler tilskudd til kirken.

Tilskudd, museer: 275.000 kroner per år i fire år fremover
Tiltaket omhandler tilskudd til museer.

Les også: Varsler store kutt i investeringsambisjonene og driftsbudsjettet

Powered by Labrador CMS