COVID-19 I NORDRE FOLLO

LAVERE SMITTETRYKK: For en uke siden hadde Nordre Follo 27 prosent smittede med ukjent smittevei (totalt for perioden 1.-17. februar) og kommuneoverlegen vurderte smittesituasjonen per 4. februar til å være på risikonivå fem. Andel smittede med ukjent smittevei har blitt redusert til 13 prosent denne uken og smittetallene er lave, ifølge kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.
LAVERE SMITTETRYKK: For en uke siden hadde Nordre Follo 27 prosent smittede med ukjent smittevei (totalt for perioden 1.-17. februar) og kommuneoverlegen vurderte smittesituasjonen per 4. februar til å være på risikonivå fem. Andel smittede med ukjent smittevei har blitt redusert til 13 prosent denne uken og smittetallene er lave, ifølge kommuneoverlege Kerstin Johnsen Myhrvold.

– Fremdeles meget sårbar og ustabil smittesituasjon i Nordre Follo

Reduksjonen i antall smittede i Nordre Follo har flatet ut siste uken, men kommuneoverlegen påpeker at smittesituasjonen kan snu raskt.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har per i dag et lavere smittetrykk i kommunen. Reduksjonen i antall smittede har flatet ut siste uken, men smittesituasjonen er fremdeles meget sårbar og ustabil. Vi har fått erfare hvor raskt ting kan snu. Derfor må vi ikke slippe opp på de generelle grunnleggende smittevernsprinsippene som å holde oss hjemme når vi er syke, utføre god håndhygiene, holde god avstand til hverandre og teste for Covid-19 med lav terskel, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold.

I ukens risikovurdering for Covid-19-utbruddet i Nordre Follo, som er utarbeidet av kommuneoverlegen med status per 25. februar, skriver Myhrvold at smittesituasjonen i Nordre Follo fortsatt vurderes å være i det såkalte "risikonivå to" (det nest laveste risikonivået), akkurat som i forrige uke.

Slik beskrives nåværende smittesituasjon (risikonivå to: kontroll med klynger) i FHIs veileder:

"Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen (hyppigheten av sykdom og dødsfall i en befolkning) er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 prosent smittede) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit."

– Har flatet ut siste uke

I den siste risikorapporten skriver Myhrvold at vi ikke har noen pågående utbrudd av Covid-19 i kommunen per i dag, men at kommunen følger ekstra godt med på mutasjonssmitten og utfører forsterket TISK (tiltakene med testing, isolering, smittesporing og karantene) ved behov.

– Smittesituasjon i Nordre Follo kommune er fremdeles forholdsvis rolig. Reduksjonen i smittetall har flatet ut siste uke, skriver kommuneoverlegen.

I uke syv var cirka 200 innbyggere i karantene. Det er en liten økning fra de to siste ukene (183 personer i karantene i uke seks og 179 personer i uke fem). Antall pasienter innlagt med Covid-19 på Ahus er fortsatt stabilt (under fem pasienter per uke).

Full forvirring over smittetallene: Synkende eller stigende trend?

For å dokumentere at smittetallene har flatet ut i uke 8 har kommuneoverlegen brukt grafiske fremstillinger. Det første diagrammet i risikorapporten viser at smittetallene har blitt redusert med cirka 19 tilfeller (fra cirka 26 tilfeller i uke syv til cirka syv tilfeller i uke åtte):

VISER SYNKENDE SMITTETREND: Ifølge dette diagrammet fra risikorapporten var det registrert tre og en halv ganger så mange smittede i uke 7 enn i uke 8 (25 vs. 7).
VISER SYNKENDE SMITTETREND: Ifølge dette diagrammet fra risikorapporten var det registrert tre og en halv ganger så mange smittede i uke 7 enn i uke 8 (25 vs. 7).

Videre kan vi finne enda et nytt diagram (på side 3 i rapporten), som viser antall påviste tilfeller i løpet av de siste 30 dagene. Ifølge denne grafikken har antall smittede også har blitt redusert, men med to tilfeller (25 tilfeller i uke syv mot 23 tilfeller i uke 8, dvs. fra 18. og til og med 24. februar) istedenfor 19:

STATISTIKKEN I RISIKORAPPORTEN: Denne statistikken viser også noe synkende trend for de to siste ukene, 25 smittetilfeller i uke syv (11.-17. februar) vs. 23 smittetilfeller i uke 8 (18.-24. februar).
STATISTIKKEN I RISIKORAPPORTEN: Denne statistikken viser også noe synkende trend for de to siste ukene, 25 smittetilfeller i uke syv (11.-17. februar) vs. 23 smittetilfeller i uke 8 (18.-24. februar).

Ifølge diagrammet som viser aldersfordeling blant smittede (se nederst i saken) har antall smittede økt med syv tilfeller. Nordre Follo hadde 24 smittede i uke syv vs. 17 smittede i uke seks (side 6 og 7 i risikorapporten).

Ser vi på kommunens offisielle smittestatistikk, som publiseres på hjemmesiden til Nordre Follo kommune, ser vi at antall smittede har økt med åtte smittetilfeller siden uke syv (fra 24 i uke syv til 32 i uke åtte).

FRA KOMMUNENS HJEMMESIDE: Ifølge kommunens egen statistikk har vi en stigende smittetrend, med åtte flere smittetilfeller fra uke syv.
FRA KOMMUNENS HJEMMESIDE: Ifølge kommunens egen statistikk har vi en stigende smittetrend, med åtte flere smittetilfeller fra uke syv.

Her ser vi også at bare de siste to dagene (23. og 24. februar) har det blitt registrert seks smittetilfeller per døgn istedenfor ett smittetilfelle per døgn i risikorapporten. Det er også avvik for alle de andre dagene hvis vi sammenlikner antall smittede døgn for døgn.

Totalt for 14 dager er det også snakk om stor differanse i statistikken, 48 smittetilfeller ifølge risikorapporten mot 56 smittetilfeller ifølge kommunens hjemmeside.

Oppegård Avis ba kommuneoverlegen om å forklare årsaken til dette.

Avvik i statistikkene

32 VS. 24 SMITTETILFELLER: Ifølge kommunens offisielle smittestatistikk (lagt ut på kommunens hjemmeside) ble det i løpet av de siste syv dagene registrert åtte flere tilfeller enn i uke syv (32 smittetilfeller i uke 8 vs. 24 smittetilfeller i uke 7).
32 VS. 24 SMITTETILFELLER: Ifølge kommunens offisielle smittestatistikk (lagt ut på kommunens hjemmeside) ble det i løpet av de siste syv dagene registrert åtte flere tilfeller enn i uke syv (32 smittetilfeller i uke 8 vs. 24 smittetilfeller i uke 7).

– Årsaken til at tallene ikke er helt like er at de tallene som står i risikorapporten hentes gjennom et verktøy fra FHI og de viser tall basert på innsykningsdato, det vil si datoen for når en person får symptomer. Tallene på nettsiden til kommunen er de som blir meldt inn fra vår smittesporingsteam og viser datoen for meldt smitte og gjennomført smittesporing, forklarer Myhrvold.

Ifølge henne vil det alltid være avvik i disse statistikkene.

– Årsaken til det er at det kan gå lang tid fra en person ble syk til de testet seg. Det kan også være andre detaljer, som at ett tilfelle først blir meldt til Nordre Follo, men at det senere viser seg at det tilhører en annen kommune, sier kommuneoverlegen.

Hun påpeker at statistikken bør brukes for å se på helhetsbildet, ikke for å se på de enkelte små tallene.

– Nå som vi har så få smittetilfeller, gir hvert enkelt tilfelle stort utslag, men det er helhetsbildet og den generelle vurderingen som er viktig, sier hun.

– Betyr det at statistikken på kommunens side er helt ubrukelig? Den viser jo det motsatte av det som står i risikorapporten, det vil si at det er stigende smittetrend istedenfor syknende.

– Statistikken på kommunens nettside er absolutt ikke ubrukelig. Den viser meldte tilfeller og det er interessante opplysninger. I en situasjon med flere smittetilfeller vil trenden være viktigere, men hvorvidt det går fra fem til seks tilfeller eller fem til tre er ingen dramatisk utvikling og ikke avgjørende for vurderingen av situasjonen. All statistikk må tolkes. Tallene gir samlet sett verdifull innsikt for å vurdere smittesituasjonen. Som også FHI har påpekt, er det tallene uke for uke som har betydning, ikke dag for dag, sier Myhrvold.

Oppegård Avis understreker igjen at vi har sammenliknet tallene for de siste to ukene, og antall smittede har økt med åtte smittetilfeller siden uke syv (fra 24 smittetilfeller i uke syv til 32 smittetilfeller i uke åtte).

Fortsatt lav testfrekvens: Under 2 prosent

Ifølge rapporten ble kun 937 personer testet for Covid-19 i uke seks, men antall testede har gått opp til 1.184 i uke syv. Etter sommerferien var andelen testede per uke på mellom 0,5 og 1 prosent av befolkningen, mens målet er 5 prosent. Rekorden hittil ble registrert i uke fire (3.292 testede).

– Det er oppløftende med en liten økning fra uke seks til uke syv, men fremdeles ligger testfrekvensen ikke høyere enn 1,98 prosent, sier kommuneoverlegen.

Oppfordrer alle til å teste seg

Myhrvold oppfordrer fremdeles alle til å teste seg ved den minste mistanke om Covid19.

– Er du usikker på om du har symptomer på Covid-19, bør du teste deg, sier hun.

Husk at symptomer på Covid-19 kan være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Dette gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing.

– Alle voksne og ungdommer bør derfor ha lav terskel for å teste seg. Test for personer med symptomer og behandling er gratis i det offentlige systemet for alle som oppholder seg i landet, sier Myhrvold.

TISK-kapasitet ( testing-isolering-smittesporing-karantene) i kommunen er for tiden god, ifølge henne.

– Vi har også nå erfaring med rask og massiv mobilisering av TISK-kapasitet i krise. Det er god kapasitet i helse- og omsorgstjenestene, påpeker kommuneoverlegen.

Per onsdag 24. februar har kommunen påvist totalt 91 smittetilfeller med mutasjonsvarianten av viruset (B117) hos personer som bor eller oppholder seg i Nordre Follo.

Fra 27 til 13 prosent med ukjent smittevei

I forrige risikorapport presenterte kommuneoverlegen tall hvor andel smittetilfeller med ukjent smittevei totalt sett for perioden fra 1. februar til 17. februar lå på 27 prosent.

Les også: Finner ikke smittevei hos 27 prosent smittede

I den siste risikorapporten skriver Myhrvold at ved gjennomgang av aktuell smittesituasjon for de to ukene fra og med 8. februar til og med 21. februar foreligger det 46 prøvesvar, og av disse har kun seks smittetilfeller ukjent smittevei.

Dette gir for perioden 8. februar-21. februar en lavere andel smittede med ukjent smittevei (13 prosent), som er en positiv trend og det beste resultatet siden høsten.

– Som nevnt tidligere kan det skje i ettertid at man finner sammenhenger i smittesporingen slik at tall for kjent/ukjent smittevei kan endres over tid, forklarer Myhrvold.

Oppegård Avis skrev at andel smittede med ukjent smittevei i Nordre Follo lå stabilt i fjor høst, men økte gradvis fra 20 prosent i oktober 2020 til mer enn 30 prosent per 4. februar 2021.

  • 20 prosent i oktober
  • 28 prosent i november
  • 25 prosent i desember.
  • Over 30 prosent (per 4. februar, smittesituasjonen var på risikonivå fem i Nordre Follo)
  • 27 prosent (for perioden fra 1. februar til 17. februar)
  • 13 prosent (for perioden fra 8. februar til 21. februar).

Ingen smittede blant 65+

Når det gjelder aldersfordeling blant de smittede den siste uke, preges statistikken fremdeles av lave smittetall slik at få endringer kan gi store utslag i diagrammene.

Kommuneoverlegen skriver at det er positivt at ingen i aldersgruppen over 65 år ble smittet av Covid-19 i uke syv. Det er viktig siden denne aldersgruppen har høyest risiko for alvorlig sykdom og død ved eventuell sykdom.

Ifølge diagrammet over smittede i Nordre Follo i uke syv var det flest smittet blant aldersgruppene 25-34 år og 45-54 år (29,2 prosent smittede hos begge aldersgruppene), etterfulgt av gruppen på 15 til 24 år, som utgjør cirka 21 prosent av alle smittede i uke syv.

ALDERSFORDELING: Av de 24 tilfellene i uke syv var flest registrert hos folk på 25-34 år (syv tilfeller), 45-54 år (syv tilfeller) og 15-24 år (5 tilfeller).
ALDERSFORDELING: Av de 24 tilfellene i uke syv var flest registrert hos folk på 25-34 år (syv tilfeller), 45-54 år (syv tilfeller) og 15-24 år (5 tilfeller).

Stor økning i smitte blant unge fra 10 til 19 år i Oslo

I går formiddag meldte NRK om en stor økning i smitte blant unge i nabokommunen Oslo.

Fra uke seks til uke syv har det i Oslo vært en økning i antall smittetilfeller i alle aldersgrupper unntatt gruppen 50–59 år, ifølge NRK.

De skriver at statistikken er basert på den siste ukesrapporten fra Oslo kommune. Størst økning var det blant unge i alderen 10-19 år – her har antall smittede økt fra 47 til 122 tilfeller.

En ny risikovurdering skal gjøres av kommuneoverlegen onsdag 3. mars, med publisering senest 4. mars. Les mer i Oppegård Avis neste uke.

Powered by Labrador CMS