OPPDAGET UTETT SKJØTT: Det var en utett skjøt som lekket ut kloakk ved høyt trykk i kloakkledningen på det aktuelle stedet i Dalsbekken. Kommunen ble gjort oppmerksom på utlekkingen i fjor sommer.

Fikk bekymringsmelding om utslipp av råkloakk i Dalsbekken

Etter kommunens vurdering kan det ikke ha funnet sted noen utslipp av kloakk av betydning for drikkevannet. – Det var ikke et stort brudd, men en utett skjøt, skriver kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk den 19. oktober i fjor høst en bekymringsmelding knyttet til utslipp av råkloakk i Dalsbekken.

Bekken, som går under fylkesvei 152, ender i Gjersjøen, drikkevannskilden til 40.000 innbyggerne i gamle Oppegård kommune og Ås kommune.

"Det er et stygt, stort brudd på kloakkledning mellom Oppegård og pumpestasjon Haugbro (Skruen), som skal frakte råkloakk fra Oppegård og videre ned til Nordre Follo renseanlegg IKS", stod det i bekymringsmeldingen.

ENDER I DRIKKEVANNSKILDEN: Dalsbekken går under fylkesvei 152 og ender i Gjersjøen, drikkevannskilden til 40.000 innbyggerne i gamle Oppegård og Ås.
HER BLE DET OPPDAGET: Illustrasjonen viser de to nederste av de totalt fem prøvepunktene i Dalsbekken, DAL1 og DAL2, og spillvannsledning på samme sted. Strekningen hvor utslipp har vært er vist med rød farge.

Så alvorlig på mottatte melding

– Statsforvalteren ser alvorlig på mottatte melding, og ber med dette om en snarlig redegjørelse og en oppdatert status i saken, skrev seniorrådgiver Irene Tronrud i en e-post til Nordre Follo kommune den 21. oktober.

Statsforvalteren var bekymret for miljøkonsekvensene av utslippet i Dalsbekken, og påpekte at det var forutsatt at hendelsen beskrevet i bekymringsmeldingen, var avviksregistrert av kommunen og at nødvendige tiltak var iverksatt.

Siden 30. august

Ifølge kommunens svar til Statsforvalteren var det ikke observert noe brudd på kloakkledningen der.

– Det er en utett skjøt som kan lekke ut spillvann ved høyt trykk i selvfallsledningen (kloakkledningen). Vi ble gjort oppmerksom på utlekkingen 30. august 2021, skrev kommunen til Statsforvalteren den 5. november i fjor.

Ifølge kommunen ble hendelsen meldt inn i kommunens avvikssystem den 26. oktober 2021, det vil si to måneder etter at avviket ble registrert og en uke etter at brevet fra Statsforvalteren ble mottatt. Oppegård Avis har spurt kommunen om årsaken til så sen registrering av avviket.

– Vann og avløp vurderte hendelsen slik: Siden det ikke hadde vært noe stort utslipp av betydning ble det heller ikke ansett som en sak som skulle avviksmeldes. Etter Statsforvalterens henvendelse valgte vi allikevel å avviksmelde hendelsen siden det da kom en henvendelse fra nettopp Statsforvalteren, forklarer Rune Århelle, avdelingsleder for Vann og avløp, drift og vedlikehold.

Råkloakk rant ut i Dalsbekken

"Ved middels til høy vannføring i pumpesump ved Haugbro fører det ovennevnte avviket på kloakkledningen til at trykk i ledningen fra Oppegård blir for høyt, og dermed renner det faktisk råkloakk opp av veien og rett ut i Dalsbekken, som går direkte til Gjersjøen, drikkevannskilden til alle som får vann fra Stangåsen", stod det i bekymringsmeldingen fra 19. oktober.

Kommunen forklarer i sitt svar at Nordre Follo Renseanlegg (NFR) har utbedret to av de totalt tre skruepumpene i uke 41 (11.-17. oktober 2021), og at i perioden fra 30. august og frem til uke 41 i oktober var det ingen skruer i drift i en periode hvor NFR installerte en avløpspumpe for å avlaste problemet.

– For at denne pumpen skulle fungere optimalt, måtte nivået i pumpesumpen ved Haugbro heves med én meter. Denne pumpen hadde ikke tilstrekkelig kapasitet ved større nedbørshendelser. Kombinasjonen med heving av nivå i sumpen og redusert pumpekapasitet førte til oppstuving og høyere trykk i vår selvfallsledning (kloakkledning), skriver kommunen.

HADDE INGEN SKRUER I SKRUEPUMPENE: I perioden fra 30. august og frem til uke 41 i oktober var det ingen skruer i drift i en periode hvor Nordre Follo Renseanlegg installerte en avløpspumpe for å avlaste problemet.
DERFOR RANT DET UT: For at avløpspumpen skulle fungere optimalt, måtte nivået i pumpesumpen ved Haugbro heves med én meter i fjor høst. Denne pumpen hadde ikke tilstrekkelig kapasitet ved større nedbørshendelser. Kombinasjonen med heving av nivå i sumpen og redusert pumpekapasitet førte til oppstuving og høyere trykk i kloakkledningen.

Vil hindre fremtidige utslipp

"Slik situasjonen er i dag, renner det råkloakk ut i Dalsbekken ved middels vannføring, det vil si ved regnvær. Dalsbekken ender som nevnt i Gjersjøen, drikkevannskilden til folk i Nordre Follo kommune", stod det i bekymringsmeldingen fra 19. oktober.

– Det er allerede utført ulike tiltak. Skruepumper er utbedret i uke 41 og har en kapasitet på 2.000 kubikkmeter per time. Den høyeste målte tilførselsmengde fra Oppegård ved ekstremvær til NFR er 1.500 kubikkmeter per time. Det er igangsatt et rehabiliteringsprosjekt av selvfallsledningen fra Oppegård syd ned til NRF. Tiltak utført av NFR vil hindre fremtidige utslipp fra selvfallsledningen selv ved mye nedbør, skriver kommunen.

– Var risikofylt å utbedre

Det kommer også frem i bekymringsmeldingen at i forsøk på å finne en løsning på problemet på et tidligere tidspunkt i fjor, gravde kommunen ned til ledningen. Statsforvalteren reagerer på at det ble bare gravd igjen etterpå uten at noe ting ble utbedret, på noe vis.

Slik forklarer kommunen manglende utbedringer:

– Vi startet et arbeid med å tette skjøt i selvfallsledningen for å stoppe utslipp av spillvann. På dette tidspunktet visste vi ikke at Haugbro pumpestasjon ikke var i normal drift. Vi vurderte videre arbeid på selvfallsledningen som risikofylt fordi alderen og materiale til selvfallsledningen, samt at retningsforandringen til denne ledningen ble i anleggsåret innstøpt med store mengder betong. Hovedvannforsyningen til Ås kommune ligger meget grunt i terrenget. Fjerning og pigging av gammel betong og tung transport ned til området kan føre til skader på ledningsnettet.

Har ikke informert innbyggerne

– Hvorfor har kommunen ikke informert innbyggerne om forurensning i Dalsbekken, som har betydning for Gjersjøen/ drikkevannet?

– Kommunen informerer innbyggere om det som er relevant for drikkevannskvaliteten som leveres i kranen. Vannet som kommer fra Dalsbekken vil i stor grad fortynnes når det kommer ut i Gjersjøen, sier Grethe Arnestad, som er overingeniør for Vann og avløp i Nordre Follo.

Ifølge henne har Vannverket ikke funnet noen indikasjoner for at vannkvaliteten er forringet. Dette har de konkludert med etter å ha analysert både råvannet (vannet som tas fra Gjersjøen før rensing) og rentvannet (vannet etter gjennomgått rensing som leveres videre til innbyggerne).

"Etter kommunens vurdering kan det ikke ha funnet sted noen utslipp av spillvann av betydning på ledningsstrekningen." Dette har kommunen skrevet i en ytterligere redegjørelse til Statsforvalteren.

Tilfredsstillende resultater

– Målingene som vi har gjort i etterkant av hendelsen i fjor høst og tiltakene i oktober viser ikke tegn til ytterligere forurensning i Dalsbekken, sier Arnestad.

– Hva viser målingene nå?

– Målingene for TRP fra desember, i likhet med målingene fra september, oktober og november, er såpass lave at det ikke er tegn på pågående kloakkutslipp, og det er rimelig å anta at resultatene etter tiltakene med utbedring av pumpene har vært tilfredsstillende. Vi er dermed ikke bekymret for forringet drikkevannskvalitet slik det er nå, sier Arnestad.

Hun viser til de siste målingene, fra desember 2021, som viser 11 mikrogram per liter (µg p/l) for totalt reaktivt fosfor (TRP) og 39 µg p/l for total fosfor (TP).

– Når det gjelder fosfor (TP), så kan kildene til dette være mange, men for kloakk så er andelen TRP ganske høy. Det forventes dermed høye resultater for TRP ved kloakkutslipp, for eksempel i nivåer på over 100 µg p/l uten at det er absolutte grenser for dette, alt etter hvor utslippet er i forhold til hvor prøven tas.

Har ekstra fokus på det

Kommunen har målt totalt reaktivt fosfor (TRP) i Dalsbekken siden 1996 cirka en gang per måned. Tallene fra 2018-2021 viser at TRP-verdiene for de to nederste av de totalt fem målepunktene er praktisk talt identiske.

– Stort sett er de forholdsvis lave, men noen ganger er de høye. Også ved høye verdier er disse tallene omtrent identiske. Høye verdier skyldes antagelig utslipp fra anleggsarbeider på Ski-Haugbro-ledningen, som ble avsluttet i mars 2020, skrev kommunen i november.

Tom Schei, som er virksomhetsleder for Vann og avløp i Nordre Follo, skriver til Oppegård Avis at etter hendelsen fra i fjor høst har kommunens driftsavdeling ekstra fokus på oppfølging av vannkvaliteten i Dalsbekken.

Powered by Labrador CMS