ENGASJERT: Som far til et barn med nedsatt funksjonsevne har Shahram Ariafar engasjert seg politisk.
ENGASJERT: Som far til et barn med nedsatt funksjonsevne har Shahram Ariafar engasjert seg politisk.

– Tar Høyre menneskerettigheter på alvor?

– Hva synes Nordre Follo Høyre om CRPD? Spørsmålet stilles av Shahram Ariafar, kommunestyrekandidat, Nordre Follo Arbeiderparti.

CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) er FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bakgrunnen for konvensjonen er en erkjennelse av at mennesker med funksjonsnedsettelse ikke får ivaretatt sine menneskerettigheter på lik linje med andre. Det var derfor behov for en egen konvensjon for å sørge for at rettighetene blir gjennomført på en likestilt måte for personer med funksjonsnedsettelse. Konvensjonen skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. Den skal sikre likestilt respekt for gjeldende sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Konvensjonen skal fremme respekten for den iboende verdigheten til personer med funksjonsnedsettelse og er et betydelig skritt i retning av et endret syn på funksjonshemming. Konvensjonen har en menneskerettslig forståelse av funksjonshemming, altså at personer med funksjonsnedsettelse ikke som utgangspunkt skal være underlagt andre personers omsorg og formynderi, men være selvstendige og likestilte rettighetsbærere.

Når CRPD flere ganger er tatt opp i Stortinget, er det fordi flere tar til orde for at konvensjonen må inkorporeres i menneskerettighetsloven og ha forrang dersom det er motstrid mellom CRPD og norsk lov. Og gjett hvem som stemte ned forslaget? Høyre!

Man kan gjerne spørre dem hvorfor rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke er menneskerettigheter! Betyr en funksjonsnedsettelse at man er mindre verdt?

Vår Visjon

Nordre Follo Arbeiderpartiet har vedtatt i programmet for 2023-2027 at «vi vil legge konvensjonen om rettigheter til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) til grunn for kommunens arbeid.»

Grunnlovens § 92 pålegger myndighetene å sikre menneskerettighetene. Denne plikten gjelder både for kommunale og statlige myndigheter. Kommunene har et hovedansvar for å gi gode tjenester til innbyggerne sine, og de har en sentral rolle som utøver av nasjonal og lokal politikk.

Kommunenes arbeid og virksomhet står derfor helt sentralt i gjennomføringen av Norges samlede forpliktelser etter CRPD. Hvordan kommunene planlegger, tilrettelegger og tilbyr tjenestene sine, avgjør om mennesker med funksjonsnedsettelser har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Det er i den enkelte kommune innbyggerne får rettigheter i praksis.

Lover og regler innenfor helse og omsorg, sosiale tjenester, opplæring og plan og bygg gir som regel kommunene et handlingsrom for hvordan reglene skal utøves i praksis. Siden regelverket skal sikre at menneskerettighetene blir fulgt i norsk forvaltning, bør kommunene se til konvensjonen når de skal vurdere ulike handlingsalternativer.

Nordre Follo Arbeiderpartiet vil legge CRPD til grunn for alt vi skal gjøre i kommunen vår. Vi gjør det fordi vi mener at rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne er menneskerettigheter. Vi inderlig håper at lokalpolitikere fra Høyre er enige med oss og ikke med partiet sentralt som stemte ned forslaget på Stortinget gang på gang.

Powered by Labrador CMS