Rådmannens tale til folkevalgte

RÅDMANNENS INNLEDNINGSTALE: Rådmann Lars Henrik Bøhler holder sin innledningstale til kommunestyremedlemmene i Oppegård.

– Dette vil smerte, men er helt nødvendig

Les rådmannens innledningstale til folkevalgte i forbindelse med kommunestyrets behandling av Handlingsprogrammet for 2019-2022 mandag 10. desember. Her tar han opp alt fra Oppegårds økonomi, investeringer, driftsutfordringer, kutt i tjenester, salg av kommunale eiendommer og ekteskapet med Ski kommune om ett år.

Publisert

Det er 103 år siden Oppegård ble en selvstendig kommune og om vel ett år blir vi Nordre Follo sammen med vår gode nabo Ski kommune.  Dette er en viktig milepæl i kommunens historie og vil løfte oss videre inn i fremtiden.

 

HISTORISK: Mandag 10. desember var årets viktigste kommunestyremøte avholdt. Møtet var også historisk. Det siste budsjettet for Oppegård kommune ble vedtatt før kommunesammenslåingen om ett år.

Jeg vil starte med å få takke alle våre dyktige medarbeidere som i løpet av året har bidratt hardt med sin kompetanse og arbeidsinnsats for å ivareta kommunens innbyggere og følge opp politiske vedtak samtidig som de legger sten på sten i vårt nye byggverk Nordre Follo. De har gjort en formidabel innsats i 2018 og vi er helt avhengig av at de blir med oss videre.  Ja, det er nedlagt mange «dugnadstimer» i dette prosjektet.

Jeg ønsker også å takke våre tillitsvalgte og vernetjenesten som har stått sammen med oss i vår daglige drift og i utviklingen av Nordre Follo. De har vært dyktige og kommet med mange gode innspill i prosessen.  Gjennom deres konstruktive bidrag og medvirkning har vi maktet å holde oss innen rammen av en stram fremdriftsplan.

INNLEDNINGSTALE: Rådmann Lars Henrik Bøhler holder sin innledningstale til kommunestyremedlemmene i Oppegård.

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 baserer seg på føringer fra kommuneplanen, kommunestyrets behandling av mål- og rammesaken for 2019-2022, samt regjeringens forslag til statsbudsjett. 

Etter at forslaget ble lagt frem, har det blitt et forlik på Stortinget mellom regjeringen og KrF. KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) har sendt ut informasjon til kommunene om at forliket ikke er spesifisert nok til å konkretisere hva dette betyr på kommunenivå. På denne bakgrunn har rådmannen ikke funnet grunnlag til å komme med noe tilleggsbrev til kommunestyret.

Forslaget til handlingsprogram 2019-2022 har fokus på å bygge en robust kommune hvor innbyggerne settes i sentrum. Kommunen har gjennom flere år oppnådd svært gode resultater både i jevnlige brukerundersøkelser, nasjonale prøver og Kommunebarometeret. Rådmannen har forhåpninger om at det fremlagte budsjettet også vil kunne legge grunnlag for at de gode tjenestene blir videreført.

Fremtiden gir oss utfordringer, men også nye muligheter.  Og jeg synes ikke at vi skal glemme, men også glede oss over det vi har oppnådd de siste årene når det gjelder kommuneøkonomien. 

De siste årene har inntektene vært større enn utgiftene og i 2017 gikk vi med 104 millioner i pluss.  De siste fire årene har verdien av våre eiendeler økt med 900 millioner og egenkapitalen har styrket seg med 450 millioner.

Det foreslås at det i kommende økonomiplanperiode skal gjennomføres store investeringer i skoler, idretts- og svømmeanlegg, pleie- og omsorg, fornyings- og rehabilitering innen VAR-området og infrastruktur i Kolbotn sentrum.

Innen driftsbudsjettet gjennomføres det en større satsing på økt lærertetthet i skolen og pedagognormen i barnehage vil bli fulgt opp. I 2019 åpner omsorgsboligene i Edv. Griegsvei og vi får Nye Greverud barnehage. Hjemmetjenesten, fritt brukervalg, barnevernet og skolehelsetjenesten styrkes i 2019. Det etableres også et Reguleringsteam som skal arbeide for raske regulerings- og byggesaksprosesser.

Ikke minst vil 2019 bli preget av sluttinnspurten i byggingen av Nordre Follo. En sammenslåing av to, i norsk målestokk store kommuner, er kanskje den mest kompliserte fusjonen som kan gjennomføres både i privat og offentlig sektor.

Samtidig som innbyggerne skal få de samme gode tjenestene som tidligere år, skal organisasjonen gjennomføre en stor og kompleks organisasjonsendring. Det kommende året vil bli svært krevende for både ledere og medarbeiderne, og ikke minst for dere, så jeg vil igjen berømme dere alle for stort engasjement og arbeidsinnsats.

I økonomiplanperioden foreslås det brutto investeringer på 3,5 milliarder kroner. Dette er et stort løft for kommunen, og det meste av investeringene må lånefinansieres.

Kommunens investeringsgjeld øker fra 1,8 milliarder kroner til 3,4 milliarder kroner i løpet av fire-årsperioden. Dette betyr at renter og avdrag øker med 122 millioner kroner i løpet av fire år. I 2019 budsjetteres det med et negativt netto driftsresultat på 33 millioner kroner.

Dette er fullt ut knyttet til kommunens andel av driftsutgiftene til byggingen av Nordre Follo, midlertidig skole for Kolbotn og stabsstillinger/engasjement i forbindelse med Nordre Follo.

Det er i forslaget til budsjett for 2019 reelt lagt inn innsparinger på ca. 28 millioner kroner, i tillegg til at det også er et uspesifisert rammekutt på 10 millioner kroner som det fortsatt må arbeides for å finne inndekning for.

Utover i økonomiplanperioden vil det være behov for effektivisering/kutt på til sammen 184 millioner kroner for å få et balansert budsjett, samtidig som kommunens disposisjonsfond vil bli redusert med anslagsvis 230 millioner kroner. 

Rådmannens forslag til budsjett- og handlingsplan i Ski viser samme utvikling som i Oppegård.

For Nordre Follo kommune vil dette bli en stor utfordring som prosjekt.  Oppegård kommune i dag er Nordre Follo kommune i 2020, og skulle vi oppnå et netto driftsresultat på 3 prosent i 2022, slik Fylkesmannen anbefaler, så vil den nye kommunen ha et effektiviserings- og omstillingsbehov på om lag 722 millioner. 

Dette er en helt urealistisk målsetting, så jeg er glad for at Fellesnemnda sist torsdag vedtok å anmode Kommunestyrene i Ski og Oppegård om å iverksette et arbeid for å redusere driftskostnadene i 2019 minimum tilsvarende netto driftsresultat 0 prosent og ikke redusere disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene til under 8 prosent. 

Det er en god strategi i forhold til våre fremtidige utfordringer. Frem til 2022 har Nordre Follo et samlet omstillingsbehov på 359 millioner ved driftsresultat på 0 prosent. Det ligger mye hardt arbeid foran oss.

I dagens økonomiplaner er det lagt opp til en økning i belastningen av gjeld og avdrag på 90 prosent, fra om lag 294 millioner i 2018 til 560 millioner i 2022. 

Dette innebærer at Nordre Follo i 2022 må avsette om lag 17 prosent av sine frie inntekter til betaling av renter og avdrag. KOSTRA-statistikken kan ikke fremvise lignende utfordring for noen andre kommuner i landet.

For å billedgjøre og forenkle utfordringen litt gjennom et eksempel; 

I din privatøkonomi så dekker lønnsøkningen bare prisveksten, men du velger allikevel å doble lånet ditt.  Da må du foreta deg noe; selge noe, legge om livsstilen, kutte noe helt bort og samarbeide med andre for å få endene til å møtes.

For å redusere renter og avdrag til et høyeste anbefalt nivå skulle renter og avdrag måtte reduseres med 200 millioner kroner i forhold til de fremlagte budsjettforslagene i Ski og Oppegård.  Det vil igjen si at vi samlet for Nordre Follo burde ha redusert våre investeringer med vel 3 milliarder kroner i planperioden.

Men, det skal også her presiseres at selv om vi nå svekker våre netto driftsresultat og reduserer fondene vesentlig ved at så mye av våre frie inntekter medgår til renter og avdrag, så vil det på sikte også styrke netto driftsresultat fordi investeringene bidrar til økt effektivitet og reduserte driftskostnader.  Ikke minst gjennom bruk av digitale løsninger og ny IKT-plattform. 

Det vi derimot ikke har innarbeidet i våre budsjetter fra 2020 ennå er de økte driftsfølgevirkningene av de nye investeringene. Vi kan ikke påregne å drifte fremtidens skoler, idrettsanlegg og sykehjem med samme beløp som i dag. 

Netto driftsutgifter for en sykehjemsplass er 1 million kroner og en utvidelse av Greverud sykehjem vil alene koste over 64 millioner.

Jeg er nå glad for at i Nordre Follo skal utarbeide en ny økonomisk politikk som oppfyller ny kommunelovs intensjoner om langsiktig økonomiforvaltning og bærekraft og hvor finansielle måltall blir førende og hvor vi tydeliggjør de politiske målsettingene for kommunens utvikling og stilling. 

Dette vil synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid, det vil benyttes som en del av beslutningsgrunnlaget, det gir økt forståelse og kunnskap og tydeliggjør hvilket rom det er for politiske ambisjoner i et flerårig perspektiv. 

Ved politiske prioriteringer menes her politiske satsninger utover det som er minstekravet til innhold i drift av tjenestene i henhold til nasjonale krav og normer.  Gjennom en god og langsiktig økonomiforvaltning ønsker Rådmannen å kunne frigi mer midler til politiske satsninger.

Men, for å oppfylle våre ambisjoner trenger vi flere innbyggere, mange nye innbyggere, og da må vi ha tomter og arealer som det kan bygges og utvikles på. 

Vi vil ikke kunne opprettholde det gode tjenestenivået bare gjennom økte inntekter, omstilling, innovasjon, digitalisering og tjenesteutvikling. 

Vi må se på både tjenesteomfang og kvalitet.  Dette vil smerte, men er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig og robust budsjett over tid.

Vi skal se soloppgangen der fremme og sammen med våre dyktige og inspirerte medarbeidere og sammen med dere skal vi fortsatt arbeide for at både Oppegård kommune og Nordre Follo kommune er og blir et godt sted å vokse opp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS