PUMPESTASJONEN: Pumpestasjonen på Ekornrud er den største sett i forhold til antallet tilknyttede personer (470 personer per 2009). Sammen med pumpestasjonen i Ekornrudveien er de de eneste som har montert nødstrømsagregat. Kommunen har beredskap for situasjoner med overløpsdrift og rykker ut til stasjonen når driftskontrollanlegget gir alarm om dette.

Utslipp på 256.000 liter på én dag

Kloakk- og overvannsutslipp fra nødoverløpene på Ekornrud til Kolbotnvannet har forekommet i korte perioder over mange år, ifølge rådmannen.

Publisert

Pumpestasjonen på Ekornrud ble bygget på midten av 70-tallet, men har blitt rehabilitert flere ganger siden. Den er kommunens største pumpestasjon, sett i forhold til antallet tilknyttede personer. I 2009 var 470 personer tilknyttet den og, ifølge plansjef Stig Bell i UTE Oppegård, er det snakk om marginale endringer i antall tilkoblinger i løpet av de siste ni årene.

Sammen med pumpestasjonen i Ekornrudveien er de to av de totalt seks pumpestasjonene som har montert nødstrømsagregat. Oppegård Avis har tidligere skrevet at nødoverløpet fra disse pumpestasjonene fører spillvannet (kloakken) direkte til Kolbotnvannet dersom transportsystemet ikke klarer å ta unna tilrenningen ved for eksempel kraftige regnskyll eller problemer med ledningsnettet.

Les også: – Dette lukter ille

Kloakkutslipp fra 16 personer årlig

Oppegård Avis har også skrevet at det rapporterte utslippet fra pumpestasjonen på Ekornrud for 2017 kan dreie seg om 945.000 liter og 171.900 liter fra den mindre pumpestasjonen i Ekornrudveien. Til sammen rant det ut 1.116.900 liter kloakk og overvann fra nødoverløpene på Ekornrud til Kolbotnvannet i fjor, ifølge våre beregninger.

Bell sier at ved kraftige regnskyll er overløpsvannet svært uttynnet med regnvann, slik at kloakken som havner i Kolbotnvannet har lavere fosforkonsentrasjon enn kloakken som tilføres fra husholdningene.

Han sier fjorårets utslipp på 945.000 liter fra nødoverløpet ved Ekornrud pumpestasjon tilsvarer det som 16 personer produserer av kloakken årlig (red. anm.: 160 liter kloakk per person i løpet av ett år, ifølge Stig Bell).

Siden overløpsvannet er svært fortynnet spillvann (red. anm.: kloakk) som går i overløp når regnvannet kommer inn i spillvannsnettet, vil fosfortilførselen være betydelig lavere enn det som genereres fra 16 personer, sier Bell.

SOFIEMYR SVØMMEHALL: Det store bassenget ved Sofiemyr svømmehall har kapasitet på 650.000 liter.

256.000 liter i løpet av én dag

Statistikken over når og hvor lenge de to pumpestasjonene på Ekornrud gikk i overløp hittil i år, viser at bare ved det kraftige regnskyllet søndag 17. juni i år, ble det registrert overløp på 14,2 timer.

Dette tilsvarer et utslipp på omtrent 256.000 liter kloakk og overvann som rant ut i Kolbotnvannet den ene, konkrete dagen. For å danne et visuelt bilde av denne mengden kan du forestille mengden i omtrent halvparten av bassenget på Sofiemyr.

– Hva synes du om den årlige mengden utslipp fra pumpestasjonene på Ekornrud?

Det er de totale tilførsler av næringsstoffer til Kolbotnvannet som er kommunens hovedfokus. Det som er viktig nå er fokus på hvordan vi best kan løse de utfordringene vi vet vi har, som å sette av nok midler til tiltak, som foreslått i forslag til handlingsprogram 2018-2021, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.   

Oppegård Avis har tidligere referert til svaret fra kommunalsjef Ellen Wibe om at kommunen ikke måler mengde utslipp fra overløpene ved pumpestasjonene til tross for at kommunen har hatt i hvert fall en mengdemåler siden 2016. Det betyr at kommunen ikke kan vite mengde tilførsler av næringsstoffer (blant annet fosfor) til Kolbotnvannet fra disse forurensningskildene.

Les også: Kloakkutslipp fra Kolben hemmeligholdt i ett år

I korte perioder over mange år

KOM MED TILSVAR: Konstituert rådmann Lars Henrik Bøhler. Foto: Yana Stubberudlien

Overløpsdrift har sannsynligvis forekommet i korte perioder over mange år.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård

– Hvor mange år har kommunen hatt problemer med utslipp fra nødoverløpene fra Ekornrud?

– Dette kan skje ved intense nedbørsmengder, noe som er et tiltakende problem som følge av klimaendringer. Overløpsdrift har sannsynligvis forekommet i korte perioder over mange år, svarer rådmannen.

Siden pumpestasjonen har vært i drift siden midten av 70-tallet og utslippet fra bare i fjor var på over en million liter, kan man bare lure på hvor mye utslipp flommet over i Kolbotnvannet fra de to pumpestasjonene i løpet av de 40 årene.

– Hva er maks kapasitet på Ekornrud pumpestasjon?

–  470 personer som bruker 160 liter vann per dag gir i gjennomsnitt en vannføring på 0,87 liter per sekund. Hovedproblemet er fremmedvann (regnvann) som gir for stor belastning ved intensiv nedbør, svarer plansjefen.

Han opplyser også at den nye bebyggelsen på Myrvoll/Ekornrud skal tilkobles den nye pumpestasjonen i krysset Haukeliveien/Skiveien.

Det bør vurderes å bytte ut gamle pumper og det må vurderes å øke kapasiteten til dagens befolkningstall.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård

Foreslo å bytte ut gamle pumper og øke kapasiteten

– Bør pumpestasjonen utvides hvis den ikke klarer håndtere overbelastningen ved kraftig regnvær?

I rådmannens forslag til handlingsprogram for 2018 – 2021 (red. anm.: side 131, objekt 2151) vises det til behov for å avsette én million kroner til overløpsmålere på pumpestasjonene, jamfør krav fra Fylkesmannen. Videre står det at det bør vurderes å bytte ut gamle pumper og at det må vurderes å øke kapasiteten til dagens befolkningstall. Det pekes også på at det bør lages en plan for utskifting av pumper og installering av overløpsmålere i årene fremover og at forslag til total prosjektramme for alle tiltakene vil bli utarbeidet i 2018, sier rådmannen.

Avløpsnettet, inklusive pumpestasjoner er ikke dimensjonert for å ta unna mye regnvann.

Lars Henrik Bøhler, rådmann i Oppegård

Felles vann- og avløpsovervåking med Ski

– Hvorfor har informasjonen om målingene fra nødoverløpene ikke kommet tydelig frem i dokumentene til politikerne?

Vi har vært åpne hele veien om at det kommer mye regnvann inn i spillvannsnettet, og at avløpsnettet, inklusive pumpestasjoner er ikke dimensjonert for å ta unna mye regnvann. Kommunen rehabiliterer ledningsnettet blant annet for å fjerne regnvann og har ambisiøse mål for utskiftning av rør for vann- og avløp om to prosent i 2018, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Han sier at i Mål- og rammesaken for 2019-2022, behandlet i kommunestyret 18. juni 2018, er det foreslått avsatt fem millioner kroner i investeringsmidler til felles vann- og avløpsovervåking med Ski i 2019. 

Hvilke konkrete tiltak har dere gjort for å forhindre utslipp fra nødoverløpene?

Tiltak som er gjort og gjøres kontinuerlig er rehabilitering av overvann/spillvannsledninger, retting av feilkoblinger, sanering av felleskummer hvor overvann/spillvann kan gå over i overvann/spillvann ved mye nedbør, samt jevnlig vedlikehold og kontroll av alle pumpestasjoner, sier plansjef Stig Bell.

Mengdemåleren som ikke måler mengde

I april 2016 ble det montert en mengdemåler som skulle registrere både tid og mengde utslipp  på Ekornrud pumpestasjon. Da ble verdiene på måleren lest av kommunen manuelt, men det skulle tilkobles til styringssystemet i slutten av juni samme år, ifølge rapporten sendt til Fylkesmannen. Det var også planlagt å montere en ultralyd-mengdemåler på pumpestasjonen i Ekornrudveien, ifølge rapporten.

Kommunalsjef Ellen Wibe sier at kommunen måler tid, men ikke mengde utslipp på disse stasjonene.

– Vi har målinger på når og hvor lenge pumpestasjonene går i overløp, men ikke hvor store mengder som flommer over. Det har vært forsøkt å sette inn målere som gir oss denne informasjonen, men målerne gror igjen. Vi er  ikke pålagt å måle volumet, men vi ser at dette hadde vært nyttig uansett, og vi jobber med å få det på plass, sier hun.

– Når man ikke har fått mengdemåleren til å fungere tilfredsstillende, er dette den beste rapporteringen vi kan få til, legger Stig Bell til.

Powered by Labrador CMS