JAN BAALSRUDS PLASS

SER LITE INNBYDENDE UT: Både fasadene ved inngangspartiet til Kolbotn Torg og området rundt det ser lite innbydende ut, og er preget av tilgrising og urinering. De hvite stolene, som kommunen kjøpte sammen med de hvite bordene i sommer for cirka 8.300 kroner, er nå stjålet eller flyttet bort. Alle foto: Yana Stubberudlien

Kommunen: – Samarbeidet vårt med Citycon for å lage et trivelig område på plassen, er godt.

Sjekk kommunens tilsvar i saken om manglende vedlikehold av Jan Baalsruds plass.

Publisert Sist oppdatert

Mandag denne uken publiserte Oppegård Avis en artikkel om forfallet på Jan Baalsruds plass. I forbindelse med saken har vi kontaktet kommunen og Citycon, som eier kjøpesenteret Kolbotn Torg, for å høre om hva de synes om dette, og for å finne ut hvem som har ansvar for vedlikehold av den offentlige plassen og byggene der.

– Hva synes dere om bildene tatt av Oppegård Avis på Jan Baalsruds plass fredag forrige uke, og forfallet disse bildene viser?

– Vi er klar over de større vedlikeholdsbehovene som er på Jan Baalsruds plass, og det er leit at vi ikke kan gjøre alt på en gang i kommunen, men vi er i gang. Spesielt minnestedet på Jan Baalsrud plass, er noe vi er stolte av og som vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger på. Det skulle også vært satt ned blomsterurner på plassen i juni, men disse ble forsinket fra leverandør dessverre, skriver kommunen ved Per Kristiansen i en e-post til Oppegård Avis.

SPESIELT STOLT: Kommunen er spesielt stolt av hvordan minnelunden på Jan Baalsruds plass ser ut i dag. Foto: Yana Stubberudlien

Disse har ansvar

Kristiansen, som er avdelingsleder for drift og vedlikehold i virksomhetene Park og idrett og park og anlegg i Nordre Follo, forklarer litt rundt ansvarsfordelingen i den konkrete saken:

– Kolben sameie har ansvar for drift og vedlikehold på Kolben, mens drift og vedlikehold på Jan Baalsrud plass gjøres i samarbeid mellom kommunen og Citycon. Sistnevnte eier kjøpesenteret Kolbotn Torg.

– To team holder området rent, ryddig og pent

Videre påpeker avdelingslederen at det er viktig å skille mellom drift og vedlikehold av den offentlige plassen.

– Vi har to team (kommunen og Citycon) som jobber med driften for å holde området rent, ryddig og pent for publikum. Når det gjelder vedlikehold av plassen, og de behovene som er der for mer langsiktig og større vedlikeholdsprosjekter, så er det noe vi er veldig bevisste og som det er en plan for, skriver Kristiansen i en e-post til Oppegård Avis.

– Når kan alt det av mangler og feil vi har dokumenter gjennom bildene, bli reparert? Hva konkret kommer dere til å gjøre og når?

– Dette skal avtales når vi nå skal gå gjennom planen for drift og vedlikehold, sier Kristiansen.

Møter Citycon 24. august

Avdelingslederen innrømmer at det har gått for lang tid siden kommunen avtalte et møte med Citycon om en gjennomgang av vedlikeholdsplanen og nye behov, samt fornying av samarbeidsavtalen for drift og vedlikehold mellom kommunen og Citycon. Dette møtet skal holdes tirsdag 24. august, ifølge Kristiansen.

– Plan for vedlikehold må også ses i sammenheng med plan for utvikling av Kolbotn sentrum. Her er det flere ting som henger sammen, understreker avdelingslederen.

Oppegård Avis har skrevet at for å kunne finne ut hva som kan gjøre uterommene i Kolbotn sentrum mer attraktive, har kommunen hyret inn eksterne konsulenter fra konsulentfirmaet Multiconsult og skal betale 2 millioner kroner for dette oppdraget. Målet med prosjektet er å skape et levende sentrum som tiltrekker seg innbyggere i alle aldre.

– I forbindelse med dette er det gjennomført et forprosjekt som skal behandles politisk i løpet av høsten, sier Kristiansen.

Fornøyd med samarbeidet om vedlikehold

Nedenfor kan lese kommunens svar på spørsmålene Oppegård Avis har stilt i forbindelse med saken om forfallet på den mest sentrale plassen i gamle Oppegård. I forbindelse med tilsvaret understreker Kristiansen følgende:

– Vårt viktigste budskap er at det er en plan for vedlikehold, og at samarbeidet mellom kommunen og Citycon for å lage et trivelig område på plassen, er godt – og at arbeid med vedlikehold er i gang.

– Driftsavdelingen vår drifter en stor kommune, og det er også behov for å prioritere hvor behovene er størst. I sommer har det vært størst fokus på å klargjøre skoler, barnehager og idrettsplasser. Samtidig er beplantning, klipping av plener, busker og hekker vært gjort på offentlige plasser i hele kommunen vår, sier Kristiansen.

Les også: Kommunen om manglende vedlikehold av ballbingen på Fløysbonn: – Vi skal vurdere umiddelbare tiltak

– Fikk tilstrekkelig med midler til vedlikehold

På spørsmål om hvor mye penger ble det bevilget til vedlikehold av Jan Baalsruds plass i 2021, får vi intet beløp, men en bekreftelse om at beløpet var tilstrekkelig:

– Det er satt av tilstrekkelig med midler til å holde Jan Baalsruds plass i stand, og behovene som er avdekket vil bli rettet opp i tiden framover, forsikrer oss avdelingslederen.

Han forklarer at drift av Jan Baalsruds plass går inn under driften som dekker hele Kolbotn sentrum og omliggende kommunale eiendommer som rådhusparken, Pyramiden, Generasjonsparken, Miljøgata og andre.

Det andre spørsmålet, om beløpet brukt hittil i år på vedlikehold av Jan Baalsruds plass, er dermed forblitt ubesvart.

Ødelagt pumpe i fontenen

– Hva er årsaken til at fontenen ikke virker?

– Ifølge Citycon er pumpen ødelagt, men reparasjon må ses i sammenheng med samarbeidsavtalen og videre planer. Dette inngår i et større vedlikeholdsprosjekt. Citycon vil svare på dette spørsmålet, sier Kristiansen.

INGEN PUMPE, INTET VANN: Pumpen er ødelagt, platene står løse og ugresset får gode vekstforhold. Foto: Yana Stubberudlien

– Blir prioritert etter skolestart

– Hva er årsaken til at det fortsatt er mangel på flere av brosteinene ved fontenen? Dette var påpekt sist for ett år siden.

– Vi holder på å rette opp kantstein i hele kommunen, og skoler og barnehager har vært prioritert først. Kolbotn sentrum blir prioritert fortløpende etter skolestart, sier Kristiansen.

– Hva er årsaken til at enkelte av skiferplatene på trappen og ved trappen til Kolben, og til selve fontenen mangler/ står løse? Dette var også påpekt sist for ett år siden.

– Utskifting og reparasjon av ødelagte skiferplater gjøres kontinuerlig. For et par år siden ble det skiftet ut ganske mye, og akkurat nå jobbes det også med utskifting på den delen som tilhører Kolben sameie, sier Kristiansen.

– Har lukket ugress to ganger i år

– Hva er årsaken til at den offentlige plassen foran Kolben ikke lukkes for ugress?

– Vi har to ganger tidligere i år gått over området for ugress. Vi har de siste ukene prioritert skolestart og oppstart på idrettsanlegg, derfor måtte dette vente, sier avdelingslederen.

– Alt av plener, hekker og busker er klippet og vært velstelt i sentrum gjennom sommeren, legger han til.

– Når ble fasadene til Kolbotn Torg og Kolben rengjort siste gang?

– Det vaskes og rengjøres hyppig i daglig drift. For Kolben sjekkes dette opp og blir ettersendt (red. anm.: Citycon har ikke besvart noen av spørsmålene), sier Kristiansen.

Har ikke nok penger i driftsbudsjettet

– Hva er årsaken til at belegningssteinen (granitthellene) som ligger ved hjørnet til Boots apotek på Kolbotn Torg ligger så ujevnt? Hva skyldes dette? Synking av grunnen ved Kolbotn torg? Er det fare for ras/ kvikkleireras? Hvorfor har dette ikke blitt reparert ennå? Er dette et alvorlig avvik med tanke på sikkerhet i området?

Foto: Yana Stubberudlien
Foto: Yana Stubberudlien

– Det er foreløpig ikke planer om reparasjon av disse hellene. Her er det snakk om stor og tung stein. Det vil eventuelt være et større investeringsprosjekt som eventuelt må tas over investeringsbudsjettet, sier Kristiansen uten å forklare årsaken til det ovennevnte.

– Ingen utvikling av setningsskader

Når det gjelder utglidning og sikkerhet i området, skriver han at det er gjort flere geologiske undersøkelser og konkludert med at det ikke er fare for sikkerhet for noen som ferdes, bor eller jobber på det aktuelle området.

– Monitorering av Kolben ble utført for å kontrollere eventuell utvikling av setningsskader, men siden Kolben står på pæler så vil ikke synking av grunnen påvirke bygget. Monitorering er avsluttet og konklusjonen er ingen utvikling av setningsskader, beroliger avdelingslederen.

– Er stjålet eller flyttet bort

– Hva er hensikten med å sette ut de små hvite bordene ved siden av de skitne fasadene til Kolbotn Torg som preges av urinering og tilgrising?

– De hvite bordene ble satt ut sammen med stoler, og er ment som et midlertidig tiltak for å gjøre det hyggelig for de som bruker torget og som et supplement til bokstavprosjektet som er på området nå. Dessverre er de hvite stolene stjålet eller flyttet bort. Det er en utfordring med at personer lufter hunder på torget, men det rengjøres hyppig av driftsteamene våre, sier Kristiansen.

Ifølge ham brukte kommunen 8.343 kroner på kjøp av de aktuelle stolene og bordene.

Har ikke ennå mottatt faktura for arbeidene

– Når det gjelder kostnader for de 425 bokstavene malt på Jan Baalsruds plass i sommer, har vi ennå ikke mottatt faktura for arbeidene, sier Kristiansen.

Materialkostnadene beløper seg til cirka 27.000 kroner (hvorav cirka 10.000 kroner til innkjøp av maling, 3.000 kroner til skiltet, 10.000 kroner til sjablongene og 1.000 kroner til diverse utstyr som pensler, hansker og annet utstyr for gjennomføringen).

Oppegård Avis har tidligere skrevet at hele bokstavprosjektet har en kostnadsramme på 150.000 kroner.

I tillegg skulle kommunen bruke cirka 100.000 kroner på å kjøpe tolv ekstra blomsterurner denne sommeren. Disse urnene skulle beplantes med sommerblomster og settes ut på Jan Baalsruds plass (i tillegg til de fire store blomsterurnene som ble satt ut der før sommeren). Sommeren er snart slutt, men kommunen har ikke glemt om de nye blomsterurnene:

– Når vi får blomsterurnene, setter vi disse ut. De vil bli med videre i prosjektet, og er sånn sett ikke en det av det midlertidige tiltaket med bokstavene, sier Kristiansen.

Politisk behandling i oktober

– Hva annet kommer dere til å gjøre med det ovennevnte forprosjektet for Kolbotn sentrum i løpet av høsten/ vinteren?

– Hva vi gjør videre med prosjektet, jobber vi med. Multiconsult (ekstern konsulent) bearbeider forprosjektet nå med tanke på blant annet drift og vedlikehold og for å få frem kostnader på de ulike elementene. Dernest vil vi se på en prioritering av tiltak innenfor de økonomiske rammene vi har, og anbefale løsninger og fremdrift i en sak som etter planen skal behandles politisk i oktober. Vi har ikke ytterligere planer om midlertidige tiltak enn det vi nå har utført. For mer informasjon om hva som kan komme på torget, gå inn på denne lenken til forprosjektet, anbefaler Kristiansen.

Har ikke besvart spørsmålene

Citycon ved senterleder på Kolbotn Torg, Marianne Thoresen-Larsen, fikk omtrent de samme spørsmålene, men disse har ikke blitt besvart ennå.

Istedenfor å svare på spørsmålene sender senterlederen følgende kommentar:

"Det gjøres en solid innsats av vårt driftsteam med den daglige driften av senterets fasader og uteareal, så vel som innendørs på senteret. Flere av tingene som påpekes i e-posten fra Oppegård Avis angår vedlikehold, og det er punkter som har stått på agendaen for et kommende møte vi har med kommunen senere i august", skriver Thoresen-Larsen i en e-post til Oppegård Avis.

Powered by Labrador CMS