IDRETTSHALL TIL SALGS: En av de kommunale eiendommene som kommunen ønsker å kvitte seg med, er Sofiemyrhallen.

Har du lyst til å kjøpe denne?

Lyst på din egen idrettshall eller kanskje din egen skole? Finn frem lommeboken og sjekk dette!

Når formannskapet skal møtes i dag, er en av sakene på sakskartet salg av kommunale eiendommer, og det er en lang liste med eiendommer som kommunen nå vurderer å kvittte seg med.

Totalt 37 eiendommer og/eller bygg står på listen og kan bli solgt, dersom lokalpolitikerne går for dette.

Skoler og hall kan bli boligområder

Tre av de mest kjente byggene som står på vurderingslisten for salg, er Sofiemyrtoppen skole, altså barneskolen på Sofiemyr, Sofiemyrhallen og Sofiemyråsen-avdelingen av Sofiemyrtoppen skole.

KAN BLI DIN: Sofiemyrtoppen skole vurderes solgt.

Eiendommene ligger i et område der det skal utredes plassering av ny ungdomsskole og idrettshall. Kommunen er i oppstartsfasen med å igangsette et planarbeid for området. Denne planprosessen vil avklare hvilke arealer som må settes av til skole- og idrettsanlegg m/tilhørende uteområder, og hvilke arealer som eventuelt kan utvikles til andre formål.

Rådmann Lars Henrik Bøhler mener at de arealer som er nødvendige til realisering av skole- og idrettsanlegg kan reguleres til boligformål og selges.

Les også: Overtok nøkkelen til Tyrigrava fra kommunen

Rådmannen vil om kort tid sette i gang et planarbeid for en områderegulering for Sofiemyrområdet. Areal som ikke er nødvendig for å realisere vedtatte skole- og idrettsanlegg anbefales regulert til boligformål.

TIL SALGS: Hellerasten skole står på listen over kommunale bygg som ønskes solgt.

Rådmannen vil vurdere om boligreguleringen skal inn i felles plan med øvrige anlegg, eller som en separat reguleringsplan. Rådmannen legger deretter ut for salg de arealer som til blir regulert til boligformål.

Skal sikre inntekter

Rådmannen skriver i sin anbefaling at han mener salg av de anbefalte eiendommene, som du kan se i listen nederst i saken, bidrar til å sikre at budsjetterte inntektskrav til eiendomssalg oppfylles og at enkelte eiendommer kan få en mer hensiktsmessig bruk enn i dag.

VURDERES SOLGT: Sofiemyråsen-avdelingen av Sofiemyrtoppen skole vurderes også solgt.

– Samtidig vil eiendommer som ikke har særlig salgsverdi på kort sikt og/eller er viktige for å ivareta kommunale formålsbehov og allmennhetens interesser, forbli i kommunal eie, skriver han.

Les også: Hvitebjørn gård er solgt

Rådmannen mener videre at for flertallet av de eiendommer som anbefales solgt i denne saken er det imidlertid nødvendig å gjennomføre noen prosesser før salg kan finne sted, som fradeling, planavklaring, regulering eller andre faglige avklaringer.

Derfor kan det komme til å ta noe tid før eventuelle salg kan være klare. Hva verdien kan være for disse eiendommene, blir dermed også bare spekulasjoner, men det er å anta at dette vil skape klingende mynt i kommunekassen.

Her er listen

Disse tre byggene er langt fra de eneste som ønskes solgt her i kommunen. Det ligger en lang liste med kjente og ukjente bygg og tomter for salgsvurdering.

OGSÅ TIL SALGS: Oppegård rådhus kan bli ditt!

På listen står også Oppegård rådhus, Hellerasten skole, Rosenholm parkering, samt en rekke uregulerte områder.

Her er listen, sortert etter adressen, gårds- og bruksnummer, areaet og reguleringen for salgsobjektet.

  1. Kongeveien 28, 49/304, 2 111, Boligbebyggelse
  2. Klaus Egges vei 34, 47/509, 1 011, Barnehage
  3. Lokes vei 5, 49/6, 4 425, Friområde med barnepark
  4. Holbergs vei 2, 49/435, 2 069, Barnehage
  5. Skiveien 71, 40/160, 980, Offentlig bebyggelse / bolig
  6. Liten del av 39/14 mellom Trolldalen og Mellomåsveien, 39/14, 1 400, Offentlig bygg - barnehage
  7. Valhallaveien 62,, 38/699, 38/327, 7 750, Kombinert offentlig formål bolig/forretning/kontor + vegformål.
  8. Ved Solbråtanveien 48, 50/36, Ca 550, Uregulert. Arealformål offentlig eller privat tjenesteyting i kpl.
  9. Bakkeveien 1, 43/312, 15 919, Sentrumsformål, Parkering, Veg
  10. Skiveien 213 og 215, 44/387, 44/388, 3 686, Forretning/kontor, vegformål, annen veigrunn
  11. Bergstien 1C, 44/510, 1 327, Offentlig friområde
  12. Sætreskogveien 1, 2, 6 og 10, 44/21, 44/23, 44/125, 44/374, 44/214
   6 051, Boligformål, Vegformål og Kombinert formål Bolig/forretning/kontor
  13. Mastemyr, øst for hotellet, 39/772, 10 924, Hotell,
  14. Nedre Ekornrud, 41/35, 216 000, Uregulert. Arealfomål LNF, fremtidig boligområde, fremtidig skole i kpl.
  15. Realskolebygget, 40/161, 3 718, Offentlig bebyggelse
  16. Grønmo, 34/1, 295 562, Uregulert. Arealformål LNF i kpl.
  17. Kurud skog, 45/2, 442 954, Delvis regulert til skog/idrettsanlegg
  18. Hellerasten ungdomsskole, 40/496, 26 156, Offentlig eller privat tjenesteyting
  19. Sofiemyrtoppen skole, 49/281, 24 553, Offentlig bebyggelse - undervisning
  20. Sofiemyrhallen, 49/604, 8 114, Offentlig bebyggelse
  21. Sofiemyråsen skole, 49/1112, 5 718, Offentlig bebyggelse
  22. Nord for Durendalsveien, 44/908, 3 170, Frittliggende småhusbebyggelse
  23. Oppegård rådhus, 40/67, 15 810, Park og kombinert formål bolig/tjenesteyting
  24. Arealer i utbyggingsområder i Kolbotn sentrum, 40/991, 40/42, 40/43, 40/347, 40/286, 40/584, 40/984, 5 620, Bolig, og kombinerte formål forretning/tjenesteyting, bolig/tjenesteyting og kjøpesenter/tjenesteyting
  25. Rosenholm parkering, 39/829, 14 387, Parkering
  26. Vis-a-vis parkeringsplassen på Rosenholm, 39/54, 9 181, Offentlig friområd
  27. Øverst i Theodor Kittelsens vei, 43/1, 3 254, Uregulert. Arealformål LNF i kpl.
  28. Sør for Tverrveien, 42/10, 255 855, Uregulert. Arealformål grønnstruktur, fremtidig tjenesteyting, fremtidig kombinert bolig/tjenesteyting i kpl.
  29. Valhallaveien v/Hellerasten bhg, 49/147, 1 868, Parkering/Annen veigrunn
  30. Ved Østli skole, 42/24, 21 427, Anlegg for lek
  31. Ved Tverrveien, Myrvoll, 42/117, 5 868, Uregulert. Arealformål bygg og anlegg (kommunaltekniske) i kpl.
  32. Elverhøy, Bjerkeveien 6, 44/50, 15 335, Offentlig friområde
  33. Nordbråtanveien 12, 38/371, 1 843, Anlegg for lek
  34. Skiveien 127, 43/86, 1 032, Uregulert. Arealformål bane i kpl.
  35. Tømteveien 12B, 41/30, 7 378, Landbruk/Friluftsområde/G- & S-veg
  36. Ved Sønsterudveien, 49/447, 259, Frittliggende småhusbebyggelse
  37. Dalsveien 22 B og 24., 38/299, 38/275, 1 874, Offentlig bygg - barnehage

Powered by Labrador CMS