Utvikling av Fløysbonn næringspark

SLIK KAN DET SE UT: Det foreslås å bygge et punktbygg i fem etasjer og et hovedbygg rundt det i tre etasjer. Nord for brannstasjonen skal det bygges egen adkomstvei til Sofiemyrveien 10-16.

Vil bygge tett og høyt

Industrieiendommen Sofiemyrveien 10 er foreslått utviklet til en handelspark med to bygg i tre til fem etasjer.

Publisert

Daglig leder av Sofiemyrveien 10 AS, Eivind Brendsrud-Andersen, ønsker å omregulere Sofiemyrveien 10, fra dagens industriformål til kombinert formål forretning/næring/kontor.

Eiendommen brukes hovedsakelig til lager, kontor og detaljhandel. Tomten er på ca. 6.900 kvadratmeter i areal og ligger i Fløysbonn næringspark, mellom brannstasjonen og Taraldrudveien.

Handelspark som mål

SLIK SER DET UT I DAG (FRA VEST): Et industribygg med grå fasader, som står på toppen av fjellet, brukes i dag som lager og kontor, og vurderes revet. Sør for eiendommen kan du se brannstasjonen.

      Sofiemyrveien 10 AS:

  • Et datterselskap som inngår i et konsern med totalt fire selskaper og driver med utvikling og salg av egen fast eiendom.
  • House Of Sensation AS er et morselskap som driver med hovedkontortjenester.
  • De to andre datterselskapene er Sport Sensation AS, som driver med engroshandel med sportsutstyr og har fem ansatte, og Premium Brands AS, som driver med engroshandel med sportsutstyr og har to ansatte.

Oppegård Avis har vært i kontakt med Brendsrud-Andersen og arkitekt Tarjei Forseth i Crux arkitektur, men de ønsker ikke å kommentere saken.

Ifølge beskrivelsen av tiltaket er målsettingen å utvikle eiendommen til en handelspark som tiltrekker seg ressurssterke bedrfter ved å satse på stedstilpasset arkitektur og helhetlig utforming av eiendommen.

Tettere planer

FRA ØST: Det er en mindre industribygning og et lagertelt på tomten i dag.

Bygningsmassen i dag er på 1.750 kvadratmeter og består av ett mindre bygg som kombinerer lager og kontor, som vurderes revet. Det står også et telthall på tomten, som fungerer som lager, som forutsettes revet.

Tiltakshaveren ønsker å øke bruksarealet til 8.000 kvadratmeter hvorav den ene halparten av den foreslåtte bygningsmassen ønskes omregulert til storhandel og den andre halvparten ønskes omregulert til lager, kontor med mer.

Tre til fem etasjer

Det foreslås å oppføre to bygg på eiendommen: Et hovedbygg i tre etasjer og gesimshøyde på 15 meter og et punktbygg i fem etasjer og gesimshøyde på 25 meter.

FORRIGE FORSLAG: Dette er planinitiativet fra 2015. Her ser du punktbygget (det høyeste bygget på bildet) på baknivået (sett fra vest), mens i det nye forslaget ligger det høyeste bygget nærmest Sofiemyrveien.

«Siden området er i sin helhet næring/industri, anses det som riktig å øke tettheten på eiendommene istedet for å øke næringsparkens utstrekning», står det i beskrivelsen av tiltaket.

Det forrige planinitiativet, sendt inn i 2015, dreier seg også om to bygg på tre til fem etasjer, men med lavere gesimshøyder:

70 parkeringsplasser

Inn- og utkjørselen til eiendommen er plassert over 20 meter fra utkjørselen til Sofiemyrveien.

Utbyggeren ønsker å etablere en parkeringskjeller.

Totalt er det planlagt ca. 70 parkeringsplasser for bil hvorav 15 til 20 på terreng og rundt 50 i bygningen. Innkjøringen til parkeringen under bygget er plassert ved hovedinngangen.

Til storhandel foreslås parkeringskrav om 1,4 p-plasser per 100 kvadratmeter. Det er også foreslått ca. 30 sykkelparkeringer.

Forrige planinitiativet for eiendommen dreide seg om 50 parkeringsplasser for bil.

Har bedt om innspill til forslaget innen 1. mars

Tiltakshaveren har nylig varslet om oppstart av arbeid med detaljregulering, samt forhandlinger om utbyggingsavtale for sin eiendom.

Har du et innspill til forslaget, skal det sendes til post@cruxarkitektur.no innen 1. mars.

Oppegård Avis har tidligere skrevet at kommuneplanen for 2011-2022 stiller krav om at detaljhandel, inkludert plasskrevende varehandel, skal begrenses til naboeiendommen Kongeveien 49.

Kommuneplanen stiller også krav om at ytterligere utbygging i Fløysbonn næringspark ikke kan finne sted før den nye rundkjøringen og veiløsningen i området er etablert.

Les også: Slik blir den nye rundkjøringen i Taraldrudveien

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS