KAN BLI BYGGET UT: Området til venstre i starten av Fjellveien og adressen i Ormerudveien (i bakgrunnen) er foreslått innlemmet som en del av sentrum av Kolbotn.

Åpner for mer fortetting i Ormerudveien

Nå kan også starten på Fjellveien bli bygget ut. Flere reagerer på kommunens saksbehandling.

Publisert

I løpet av de siste årene har starten på Ormerudveien på Kolbotn blitt bygget ut med en rekke leiligheter. I tillegg foreligger det konkrete planer om hvordan Skolebakken kan bli seende ut etter utbygging. 

Oppegård Avis har lest dokumenter som viser at kommunen kan være i ferd med å endre fortettingsgrensen. I et brev til berørte parter før jul i fjor skrev Oppegård kommune: 

Administrasjonen ønsker å informere om at områder satt av til sentrumsformål i forslag til ny kommuneplan er utvidet noe i forhold til områderegulering for Kolbotn sentrum og avgrensing av sentrumsformål i gjeldende plan. 

På karttjenesten kommunekart.com er den foreslåtte grensejusteringen lagt inn,  og man kan se at Ormerudveien 18 og 20, samt Fjellveien 1A, 1B og 1C er kommet inn under område klassifisert som sentrumsformål. 

Bedre overganger

Plansjef Arild Øien og fagleder Anne Holten skriver i brevet at bakgrunnen for den foreslåtte utvidelsen er å få til bedre overganger mellom fortettingsområde og småhusområde. 

Flere innbyggere har reagert på kommunens behandling i saken. Flere hevder i sine høringssvar at den foreslåtte utvidelsen ikke er omtalt i kommuneplanen. 

– Grensejusteringen er ikke omtalt i dokumentet som er lagt på høring, men berørte grunneiere er tilskrevet pr brev.

Arild Øien, plansjef, Oppegård kommune

– Utvidelsen av sentrumsformålet nordover kan leses av kommunekartet, men er ikke omtalt i arealplanen, skriver berørte naboer i Fjellveien. 

De uttrykker også uenighet med kommuneadministrasjonens argument for å skape en bedre grense: 

– Å sette grensen ovenfor Fjellveien 1 a, b og c er ingen logisk slutt, det er en start på mer nedbygging av småhusområdene. 

– Bestemt seg på forhånd

Naboer i Ormerudveien sendte også inn et lengre høringssvar etter at de fikk brevet fra kommunen i vinter: 

– Vi stiller oss kritiske til kommunens prosess i denne saken, særlig ovenfor oss som er berørte parter. Kommunen har tilgjengeliggjort svært lite informasjon, og lagt til rette for at informasjonen må hentes aktiv, skriver naboene. 

Rune Janson bor i Ormerudveien, og er en av naboene som har signert høringsinnspillet.

– Vi  har spurt flere politikere om saken, men ingen kjenner til den. Før forrige utbygging i Ormerudveien opplevde vi at grensene plutselig flyttet, uten at noen fikk det med seg. Det virker som om kommunen har bestemt seg på forhånd, uten å ha det som sak i kommuneplanen, sier Janson.

KARTET: På kommunens kart vises forslaget om ny grensejustering.

Kolbotn Nordre Vel ved styreleder Merete Utgård har også sendt høringsinnspill: 

"Slik vi forstår det er ikke utvidinga konsekvensutgreia og heller ikkje omtalt. Dette er et brot på plikta til forsvarleg saksbehandling, noko som fører til ugildskap", skriver Utgård. 

Skal opp i mai

Plansjef Arild Øien skriver i en e-post til Oppegård Avis: 

– Saken er til behandling nå og vi kan ikke spå utfallet av dette før politisk behandling. Saken skal opp i mai og møtepapirene blir lagt ut på nett i forkant. Der kan man lese rådmannens innstilling.

Øien forklarer videre: 

– Bakgrunnen for endringene av sentrumsformål har vært å følge opp forventninger fra Akershus fylkeskommune om å fastsettes en langsiktig vekstgrense rundt fortettingsområdene.

– Målet med en ny grense i Fjellveien og Ormerudveien var å foreslå en naturlig overgangssone mellom dagens sentrumsformål og tilgrensende småhusområder. Grensen ble satt etter en vurdering av hvilke eiendommer som kunne inngå  slik at sentrum avsluttes og nedtrappes i forhold til terreng og byggehøyder. Det ble ikke utarbeidet en egen konsekvensutredning av dette forslaget slik det er gjort for øvrige arealinnspill, men man har likevel ønsket å legge forslaget ut på høring for å få innspill. Det har kommet flere høringsuttalelser om dette og de blir nå vurdert nøye i sluttbehandlingen av kommuneplanen.

– Er forslaget omtalt i forslaget til kommuneplan som ligger ute?

– Grensejusteringen er ikke omtalt i dokumentet som er lagt på høring, men berørte grunneiere er tilskrevet pr brev, sier plansjef Arild Øien i Oppegård kommune. 

Oppegård Avis følger opp saken. 

Powered by Labrador CMS