TAS UT: – Vi vil derfor foreslå at forslaget tas ut av planen når saken kommer til behandling, skriver varaordfører Kjell G. Pettersen i en e-post til Oppegård Avis.

Vil fjerne omstridt grenseforslag

Kommuneadministrasjonen foreslo å åpne for ytterligere fortetting i Omerudveien og Fjellveien, men omtalte det ikke i kommuneplanen. Nå sier politikerne stopp.

Publisert

Tidligere denne uken omtalte vi kommuneadministrasjonens forslag om å justere sentrumsgrensa, et forslag som hadde skapt sterke motforestillinger fra naboer og velforening. 

Oppegård Avis har bedt om uttalelser fra samtlige gruppeledere i lokalpartiene. Vi spurte om de kjente til forslaget før de leste om dette i Oppegård Avis. Poltikerne fikk også spørsmål om hva de synes om å flytte fortettingsgrensen, samt hva de synes om at forslaget til administrasjonen ikke er omtalt i forslaget til ny kommuneplan.

Varaordfører Kjell G. Pettersen (H) er også leder av Utvalg for miljlø og plan. Han sier han har vært kjent med forslaget.

– Det er ingen tvil om at dette forslaget burde vært omtalt og konsekvensutredet før første gangs behandling. Beklageligvis ble ikke dette fanget opp før planen ble sendt på høring.  Berørte naboer ble imidlertid tilskrevet særskilt og gjort oppmerksom på endringen. Det er kommet flere kritiske merknader til forslaget om utvidelse. Disse vil bli vurdert av administrasjonen før saken legges frem til politisk behandling.

Tas ut

Kjell G. Pettersen skriver i e-post til Oppegård Avis at Høyre vil foreslå at forslaget tas ut av planen når saken kommer til behandling.

– Det er uten tvil uheldig at forslaget ikke er omtalt i høringsutkastet, sier Kjell G. Pettersen.

Håkon Arald Gulbrandsen (SV) er varamedlem av UMP og svarer på vegne av sitt parti. Han kjente ikke til denne saken før han leste om den på oavis.no.

– Vi er mot en utvidelse av grensen for fortetting. Det pågår allerede høy utbyggingsaktivitet i områdene Ormerudveien/Fjelllveien. De som bor her bør ikke belastes med enda mer.  

– Hva tenker du om at dette forslaget ikke er omtalt i forslaget til kommuneplan?

– Det er en feil at dette ikke ble omtalt. Vi ønsker ikke en utvidelse av fortettingsområdet, så det må ut i neste behandling av planen.

Ikke tatt stilling

Jens Nordahl (MDG) svarer følgende:

– Kommunen har siden i fjor høst kommunisert kart der nye Kolbotn sentrum har vært definert. Den nye fortettingsgrensen har slik sett vært kjent lenge, men denne endringen kunne nok med fordel også vært omtalt og begrunnet i forslaget til ny kommuneplan. Nå får vi en bred og åpen debatt om hva som er naturlig fortettingsgrense i Kolbotn sentrum og det er en viktig debatt MDG hilser velkommen.

Hva synes ditt parti om å flytte fortettingsgrensa videre fremover i Ormerudveien og inn i starten av Fjellveien?

– MDG har foreløpig ikke tatt endelig stilling til hvor eksakt fortettingsgrense bør gå. Rent intuitivt vil nok mange mene at veier danner et naturlig skille for slike fortettingsgrenser, så gjenstår det å se hva som bringes frem av momenter i den videre debatten og ved politisk behandling av saken.

– Hva tenker du om at dette forslaget ikke er omtalt i forslaget til kommuneplan? 

– MDG mener endringer i kommuneplankartet skal omtales og begrunnes i kommuneplanens tekstdel. Innbyggerne og lokalpolitikere har rett på god informasjon og forutsigbarhet. Alle er tjent med mest mulig åpenhet i viktige saker som dette. Vi må ikke glemme at kommunen har informert berørte tomteeiere og kommunisert ny fortettingsgrense i kart et halvårs tid allerede.

Ikke behov

Inger Johanne Bjørnstad (V) svarer følgende:

–  Såvidt jeg husker ble saken nevnt i et formannskapsmøte. Kommuneplansaken ble behandlet flere runder. Jeg tenkte at vi ville vel få høre mer om det. Etterpå glemte jeg det, til det kom opp igjen for en tid siden. Har sjekket i sakspapirer bakover og finner ikke noe om dette, annet enn at jeg ser at avgrensingen av Kolbotn tettsted mot nord, er trukket lenger nord. 

– Jeg stilte spørsmål om støy i forbindelse med behandlingen av Kolbotn skole i KST i mars, om ikke det ble for høyt støynivå hvis tettbebyggelsen ved skolen skulle økes. Det gir mer trafikk. Jeg viste til forslaget i kommuneplanen. Støysonen for skolen, mot øst, er nå akkurat på grensen - slik den ble presentert i vedlegg til saken om Kolbotn skole. Spørsmålet ble avvist av gruppeleder for Høyre, at det ikke hørte hjemme i skolesaken.

– Hva synes ditt parti om å flytte fortettingsgrensa videre fremover i Ormerudveien og inn i starten av Fjellveien?

– Jeg ser ikke behov for å flytte denne grensen. Og så er jeg som sagt opptatt av støygrenser. Det er særlig viktig for blant annet skoler.

– Hva tenker du om at dette forslaget ikke er omtalt i forslaget til kommuneplan?

– Jeg synes absolutt dette burde vært omtalt i teksten, sier Inger Johanne Bjørnstad. 

Gruppeleder Merete Bellingmo (Ap) sier hun ikke har vært orientert om den foreslåtte utvidelsen. 

KrFs gruppeleder Ida Lindtveit Røse sier hun ikke har hatt kjennskap til forslaget. 

–  Hva synes ditt parti om å flytte fortettingsgrensa videre fremover i Ormerudveien og inn i starten av Fjellveien?

– Det vil vi ikke gjøre.

– Hva tenker du om at dette forslaget ikke er omtalt i forslaget til kommuneplan?

–  Dette burde hatt en annen behandlingsprosess, noe kommunens administrasjon selv også har sagt. Det er jeg glad for. Prosesser som dette er det viktig at man har god informasjon og mulighet for alle til å gi innspill til, sier Ida Lindtveit Røse. 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS