PRØVEBORING PÅ TØMTEBANEN: KILs forprosjekt med energiløsningen ble satt i gang i september 2020 og det har nylig blitt gjennomført prøveboring på Tømtebanen for å sjekke berggrunnen på stedet. Foto: Erik Manshaus
PRØVEBORING PÅ TØMTEBANEN: KILs forprosjekt med energiløsningen ble satt i gang i september 2020 og det har nylig blitt gjennomført prøveboring på Tømtebanen for å sjekke berggrunnen på stedet. Foto: Erik Manshaus

– Vi håper Tømtebanen kan stå ferdig i desember 2021

Tømtebanen kunstgress møter på nye utfordringer og nye utsettelser.

Publisert Sist oppdatert

– Vi håper på en åpningskamp her våren eller sommeren 2020, sa daglig leder i KIL, Harald Vaadal, til Oppegård Avis i november 2018 da Oppegård Høyre og Oppegård KrF fremmet et fellesforslag om å avsette 13,6 millioner kroner til Tømtebanen kunstgress (TBK) i 2019-budsjettet.

Tømtebanen, som er en grusbane syd i Sofiemyr idrettspark per i dag, skulle dermed utvikles til en vinteråpen 11'er-kunstgressbane med undervarme og flomlysanlegg. Den innregulerte banen på 59x99 meter skulle få en spilleflate på 51x89 meter med et nytt dekke, og skulle tilfredsstille krav i henhold til standarden "FIFA Quality".

NOVEMBER 2018: Håkon Bekkestad (nestleder i Kolbotn IL fotball herrer), Monica Ottesen (tidligere styreleder i Kolbotn IL fotball kvinner), tidligere ordfører Thomas Sjøvold, Britt Heidi O. Berger (styreleder i Kolbotn IL fotball herrer), Nina Vøllestad (leder for Oppegård idrettsråd), Sindre Tverå Brevik (sportslig leder i Kolbotn IL fotball herrer), og Harald Vaadal (daglig leder i Kolbotn idrettslag) håpet på oppstart av prosjektet høsten 2019.
NOVEMBER 2018: Håkon Bekkestad (nestleder i Kolbotn IL fotball herrer), Monica Ottesen (tidligere styreleder i Kolbotn IL fotball kvinner), tidligere ordfører Thomas Sjøvold, Britt Heidi O. Berger (styreleder i Kolbotn IL fotball herrer), Nina Vøllestad (leder for Oppegård idrettsråd), Sindre Tverå Brevik (sportslig leder i Kolbotn IL fotball herrer), og Harald Vaadal (daglig leder i Kolbotn idrettslag) håpet på oppstart av prosjektet høsten 2019.

Les også: – Det er en stor skandale

Tømtebanen kunstgress (TBK):

  • Bygging av en ny kuntsgressbane på Tømtebanen ble vedtatt med et budsjett på 13,6 millioner (brutto) i 2018.
  • Vedtaket presiserte en klar miljøprofil hva angikk innfyll i kunstgresset uten fokus på spillegenskapene som er viktig for sluttbruker med tanke på bruken og sikkerheten.
  • Kolbotn idrettslags (KILs) intensjon var å ha en kunstgressbane klar ved sesongåpning 2020, men slik anbudsrunden våren 2020 viste blant annet at summen som er bevilget ikke vil være tilstrekkelig for å gjennomføre anskaffelsen.
  • I desember 2020 ble det fattet et vedtak om en tilleggsbevilgning på 4,35 millioner kroner, men fremdriftsplanen frem til bygging av banen er fortsatt usikker og avhenger av energiløsningen som KIL står ansvarlig for.

Lavest dekning av kunstgressbaner

Fotball er den største idretten i KIL, som har en lang tradisjon som fotballklubb, både med topp og breddefotball. Idrettslaget har over 1000 fotballspillere fra seks år og opp til et seniorlag i Toppserien, og behovet for treningsfasiliteter er meget stort året rundt.

Tidligere Oppegård kommune hadde lavest dekning av kunstgressbaner i tidligere Akershus, og var sammen med Oslo på jumboplass i hele landet. Etter kommunesammenslåingen med Ski i 2020 har situasjonen ikke bedret seg, så etableringen av TBK ville ha stor betydning for mange barn og unge her lokalt, spesielt om vinteren.

Les også: – Fotball er ikke en helårsidrett

Ble utsatt flere ganger

Etter planen skulle anleggsarbeidene med den nye banen starte høsten 2019 og banen skulle stå klar til sesongåpning 2020. Ifølge den andre tertialrapporten for 2019 var forprosjektet ferdigstilt, men så kom flere forsinkelser.

I februar 2020 søkte kommunen om rammetillatelse for TBK. Etter kontraktsignering med totalentreprenør skulle den sistnevnte overta rollen som ansvarlig søker i prosjektet frem til ferdigattest i september 2020, men så langt har prosjektet ikke kommet. Våren 2020 valgte kommunen å avlyse anbudskonkurransen for bygging av TBK.

– Ved tilbudsfristens utløp i april var det kun mottatt to tilbud. Konkurransen ble avlyst 28. april, da det ene av tilbudene måtte avvises på bakgrunn av et ikke oppfylt krav i kravspesifikasjonen. Dermed gjenstod kun ett tilbud og vi anså at vi da ikke hadde reell konkurranse, så vi valgte derfor å avlyse konkurransen, forklarte Aud Val, virksomhetslederen for byggeprosjekter i Nordre Follo.

Les også: Kommunen kunne søke om spillemidler til undervarme på Sofiemyr kunstgress

Må ta kostnader for rekkefølgekrav

DETTE ER PLANEN: På bildet ser du den nederste delen av illustrasjonsplanen for den vedtatte områdereguleringen på Sofiemyr. Tømtebanen kunsgress er tegnet helt nederst i Sofiemyr idrettspark.
DETTE ER PLANEN: På bildet ser du den nederste delen av illustrasjonsplanen for den vedtatte områdereguleringen på Sofiemyr. Tømtebanen kunsgress er tegnet helt nederst i Sofiemyr idrettspark.

Sommeren 2020 skulle det lyses ut en ny anbudskonkurranse, men arbeidet med rammetillatelsen ble mer omfattende enn antatt, så anbudskonkurransen er ikke satt i gang ennå.

Det viser seg at områdereguleringen for Sofiemyrområdet har en del rekkefølgekrav som må oppfylles før rammetillatelsen vil bli gitt til de aktuelle prosjektene. Ved utarbeidelse av områdereguleringen var det tenkt at hele Sofiemyrområdet skulle bygges ut samtidig slik at prosjektene kunne dele kostnader på de forskjellige kravene fra områdereguleringen.

Men nå er rekkefølgen slik at Tømtebanen er første prosjekt ut, før de større byggeprosjektene, og må ta kostnader for rekkefølgekrav tilknyttet miljøundersøkelse, oppmåling, overvannshåndtering, håndtering av svartelistede arter og annet.

Les også: Stengte alle fotballbaner for vinteren

– Blir ikke en fullverdig 11'er-bane

I tillegg fikk kommunen en sak rundt avklaring av banestørrelsen til TBK siden KIL ønsket å ha en større bane enn hva reguleringen tillater.

– Det blir ikke en fullverdig 11'er-bane. Vi forholder oss til den vedtatte reguleringen som sier at banen må løses innen målene 51x89 meter. Om vinteren må banen brøytes og bruksarealet på banen blir mindre på grunn av snøen som blir liggende i sikkerhetssoner, sier saksbehandler i kommunen, Roman Artemov.

Les også: Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen

Fikk tilleggsbevilgning på 4,35 millioner

Nå skriver kommunen at anbudsutlysningen våren 2020 viste blant annet at summen som er bevilget i 2018 (13,6 millioner kroner) ikke vil være tilstrekkelig for å gjennomføre anskaffelsen. I tillegg viste det seg at det er vanskelig å definere tildelingskriterier kun på miljøaspektet og samtidig ivareta spillegenskaper som er avgjørende for bruken.

I midten av desember fattet kommunestyret et vedtak om en tilleggsbevilgning på 4,35 millioner kroner (bruttobeløp) til den nye kunstgressbanen på Sofiemyr.

Kostnadsrammen for prosjektet har dermed økt til 17,95 millioner kroner (brutto). Det er søkt om spillemidler tilsvarende om lag 2,2 millioner kroner (netto), men tilsagn er ikke mottatt. I påvente av eventuelle spillemidler, skal prosjektet i sin helhet finansieres ved bruk av lån. Rådmannens innstilling om dette ble vedtatt med 43 stemmer mot 4 (H, FrP og PP).

– Entreprisekostnaden er lagt inn hensyntatt mottatt prisnivå fra avbrutt anbudskonkurranse i april 2020. Håpet er jo at vi skal kunne få flere tilbud og noe bedre pris i neste runde, men sannsynligvis vil vi ikke oppnå en vesentlig prisreduksjon fra prisnivået som fremkom i den avbrutte konkurransen i april og beste estimat er da å bruke det prisnivået i budsjettet, skrev Artemov i saksfremlegget.

Blir uten gummigranulat

Det ble vedtatt 16. desember at det ikke skal brukes gummigranulat ved etablering av TBK, og at ikke bare miljøegenskaper, men også spilleregenskaper/kvalitet skal vektlegges i den nye anbudsprosessen.

Kalkyle fra KIL viser at miljøvennlig innfyll ligger cirka 2 millioner kroner over det klassiske gummigranulatet på en ferdig oppbyggd bane.

Det refereres også til klubber som har etablert kunstgressbaner med ulik typemiljøvennlig innfyll som sukkerrør, kork, knust olivenkjerner, og som erfarer at egenskapene ved banen blir dårligere i kombinasjon med regnvåt bane.

Kommunen og KIL nevner også erfaringer med økt skaderisiko på denne type dekke, blant annet brannsår. Kommunen skriver at det er spesielt spillere i ungdomsfotballen som opplever slike baner som krevende med klart redusert spillegenskaper. Videre manglende erfaring med kunstgressbaner med miljøvennlig innfyll i kombinasjon med vinterdrift gjør usikkerheten stor.

"Tømtebanen vil ha særdeles høyt bruk hele året, og er således kritisk for å opprettholde et fotballtilbud i klubben i vinterhalvåret. Vi må sikre at banen får et innfyll som opprettholder spillegenskapene året rundt, og ikke gir økt skaderisiko i vinterhalvåret", skriver kommunen.

ERFARING MED MILJØVENNLIG INNFYLL: Tabellen viser en oversikt over erfaringene med ulike miljøvennlige typer innfyll som KIL og andre klubber er kjent med. Kilde: Nordre Follo kommune
ERFARING MED MILJØVENNLIG INNFYLL: Tabellen viser en oversikt over erfaringene med ulike miljøvennlige typer innfyll som KIL og andre klubber er kjent med. Kilde: Nordre Follo kommune

Ifølge vedtaket skal grunnlaget for anbudskonkurransen og vurdering av tilbudene gjøres i samarbeid med idrettslaget.

Kommunen skal også vektlegge reduksjon av andel og utslipp av plast både ved etablering, ferdig løsning og drift. Kommunen forplikter seg til å ta størst mulig hensyn til miljø ved utskifting av dekket.

Fikk ikke støtte fra flertallet

Størrelsen på TBK blir uendret. Kommunestyrerepresentant Knut Oppegaard (H) fremmet et tilleggsforslag om å utvide arealet for kunstgressbanen slik at banen etter ferdigstillelse tilfredsstiller minstemålene for helårlig 11'er-spill.

Dette innebærer at den totale størrelsen på banen økes da til 59x105 meter fra de opprinnelige 59x99 meter, som krever en ytterligere tilleggsbevilgning på 600.000 kroner for å oppfylle dette arealkravet.

Under voteringen fikk forslaget hans 22 stemmer (H, Frp, PP, R, SP) og falt.

Energiløsningen først

KIL skal stå for oppvarmingsløsning for banen, og de jobber mot at denne skal bli så miljøvennlig som mulig. Energiløsningen som planlegges består av energibrønner og sesongvarmelager.

– Nå forventer vi at kommunen starter en ny anbudsrunde så raskt som mulig med påfølgende bygging. Vi er fornøyd med at det ikke ble ytterligere forsinkelser på prosessen med å bygge banen ettersom vi i KIL skal prosjektere energiløsning og få dette på plass først, sier daglig leder i KIL, Harald Vaadal.

– Venter på forprosjektet til KIL

Roman Artemov i kommunen sier at siden det beste av alternativene for plassering av energiløsningen er på selve Tømtebanen, må forprosjektet for energiløsningen og fremdriftsplanen fra leverandøren av denne løsningen være på plass før kommunen setter i gang med anskaffelsesprosessen i forbindelse med bygging av TBK.

– Det meste i forbindelse med den nye anbudsrunden er på plass hos kommunen, men vår beskrivelse i anbudskonkurransen må tilpasses forprosjektet til KIL og fremdriftsplanen fra leverandøren. Ellers blir det snakk om mye forbehold. Dette vil vi unngå, sier Artemov.

Han sier at hvis energisentralen kunne bygges utenfor Tømtebanen, kunne kommunen sette i gang med den nye anbudskonkurransen med en gang.

– Men uansett, siden grunnarbeidene og legging av kunstgresset er temperaturavhengig, kan vi ikke starte med dette før våren 2021, påpeker Romanov.

Les også: Tømtebanen kunstgress utsatt igjen

– Forprosjektet ferdig 1. februar

Harald Vaadal i KIL sier forprosjektet med energiløsningen ble satt i gang i september 2020 og det er gjennomført prøveboring på Tømtebanen for å sjekke berggrunnen på stedet.

– Vi kjenner foreløpig ikke resultatet av dette. Dette er en del av forprosjektet i regi av Bosum boring. Forprosjektet skal være ferdig 1. februar. Dersom de anbefaler et annet sted enn på selve Tømtebanen, vil vi meddele dette til kommunen. Jeg kjenner ikke kommunens tidsplan for baneprosjektet videre, men vi må sammen koordinere dette godt for at det skal bli bra, sier Vaadal.

PRØVEBORING: Det har nylig blitt gjennomført prøveboring på Tømtebanen. Foto: Erik Manshaus
PRØVEBORING: Det har nylig blitt gjennomført prøveboring på Tømtebanen. Foto: Erik Manshaus

Ny anbudsrunde til sommeren

Etter at forprosjektet er klart må leverandøren av energiløsningen lage en fremdriftsplan.

– Når vi får overlevert forprosjektet, vil vi så raskt som det lar seg gjøre innhente tilbud. Vi trenger deretter vedtak i vårt eget årsmøte som er 11. mars samt en kommunal garanti for lån for energiløsning og det andre bygget (garderober, klubbhus og mer). Alt dette jobber vi nå parallelt med. Vi håper å få alt dette på plass i april-mai, sier Vaadal.

Byggestart høsten 2021

Det betyr at først til sommeren kan kommunen sette i gang med en ny anbudsrunde. Ifølge Roman Artemov i kommunen vil anbudsprosessen ta seks til åtte uker, mens byggeprosessen vil være på cirka tre måneder.

– Vi håper den nye banen kan stå ferdig i 2021. Mye skal klaffe for å få til dette, men det er målet, sier Harald Vaadal.

– Betyr det at TBK kan stå ferdig i desember 2021?

– Det er mange forutsetninger som skal klaffe, men med riktige vedtak, god koordinering og et godt samarbeid så klarer vi det, sier Vaadal.

Les også: Derfor sa de nei til kunstgress på Tømtebanen

Powered by Labrador CMS