BLE STOPPET: Bildet viser den kommunale tomten hvor Generasjonsparken ligger i dag. Her skulle det bygges en svømmehall og boliger, ifølge tidligere planene, men disse ble stoppet av kommunestyret i sommer 2020. Foto: Yana Stubberudlien

– Ytterligere undersøkelser burde vært igangsatt med en gang rapporten forelå i 2017

Flere av lokalpolitikerne er overrasket over funnene i rapporten fra 2017 som indikerer sterkt at det er høy sannsynlighet for et kvikkleireskred ved Kolben. Samtidig er flere av partiene åpne for en eventuell utbygging der i fremtiden.

Publisert Sist oppdatert

Mandag denne uken kunne du lese på oavis.no en sjokkerende rapport basert på sonderingsdata og grunnundersøkelsene fra 2017, som indikerer sterkt at det er kvikkleire i grunnen til Generasjonsparken ved Kolben. Ifølge den samme rapporten er det høy sannsynlighet for at et skred inntreffer.

Grunnundersøkelsene og rapporten ble utført av Øvre Romerike Prosjektering AS (ØRP) på oppdrag fra tidligere Oppegård kommune i forbindelse med omregulering av to kommunale eiendommer i Generasjonsparken.

Les saken her: Beskrives som kvikkleiresone i høyeste risikoklasse

I forbindelse med saken har Oppegård Avis sendt flere spørsmål til rådmannen, men ingen av disse har blitt besvart ennå. Vi har også bedt om innsyn i rapportene om grunnundersøkelsene i det aktuelle området, inkludert Kolben, Kolbotn torg og de nye byggene rundt Kolbotnvannet.

– En av grunnene til at vi stoppet utbygging

Oppegård Avis har også spurt lokalpolitikerne om hva de synes om funnene i rapporten fra 2017. Nedenfor kan du lese svarene fra alle partiene med unntak av SV og PP, som ikke har besvart spørsmålene ennå.

Rødt var ikke en del av kommunestyret i Nordre Follo før kommunesammenslåingen, men gruppeleder for Rødt i Nordre Follo, Tore Bernt Kristiansen, sier at rapporten fra 2017 var en av grunnene til at et flertall i kommunestyret utsatte saken om utbygging av Generasjonsparken med boliger og svømmehall sommeren 2020, noe han er glad for.

– Generasjonsparken er bevart som grønt friareal, og planene for utbygging av svømmebasseng er stoppet. Det er jeg glad for. Selv om jeg ikke er fagperson på dette feltet, og derfor vil være forsiktig med å kommentere en slik teknisk rapport, så fremstår funnene i rapporten referert i artikkelen i Oppegård Avis i ett noe annet lys nå etter tragedien på Gjerdrum, sier gruppelederen for SV, Elin Skifjell.

– Overrasket og svært foruroliget

Folkevalgte fra Sp i Nordre Follo sier de har hatt begrenset kjennskap til resultatene i rapporten fra 2017, også siden Sp ikke var representert i Oppegård kommunestyre da rapporten ble laget.

– Vi er overrasket og svært foruroliget over det som kommer fram, også sett i lys av de kjente setningsskadene ved Kolben og dokumentasjonen av tidligere løsmasseskred i stasjonsområdet. Det er også grunn til å spørre hvordan godstrafikken med tog, som er planlagt å øke, over tid vil virke inn på grunnforholdene i området, sier gruppeleder Tor Anders Østby og utvalgsmedlem Reidar Aasgaard på vegne av Sp i Nordre Follo.

– Viktig med gode analyser av grunnforholdene

Gruppelederen for Nordre Follo Arbeiderparti, Oddbjørn Lager Nesje, vil ikke kommentere den konkrete rapporten fra 2017. Han refererer kun til den dramatiske skredulykken som skjedde på Ask i Gjerdrum for en uke siden.

– Ulykken i Gjerdrum forteller oss hvor viktig det er med gode analyser av grunnforholdene. Risikoreduksjon og god beredskap er svært viktig for oss alle, sier han.

Dag Fedøy (Uavhengige) er enig med Lager Nesje. Han sier det er viktig å ha god kontroll på grunnforholdene og ha gode geologiske vurderinger før en eventuell utbygging skjer i det aktuelle området.

Gruppelederen for MDG, Hans Martin Enger, sier han er glad for at kommunestyret har stoppet planene for svømmebasseng og boligblokk i Generasjonsparken.

– Det gjorde vi først og fremst fordi parken er og skal være et viktig grønt friområde i Kolbotn sentrum, men også de usikre grunnforholdene har vært vektlagt i argumentasjonen mot bygging, sier Enger.

Ja til utbygging forutsatt spunting

Det er ingen hemmelighet at Høyre, som var i posisjonen i tidligere Oppegård før kommunesammenslåingen, ønsket utbygging av Generasjonsparken med boliger.

Like før kommunestyrevalget høsten 2019 stilte Oppegård Avis et spørsmål om utbygging av Generasjonsparken med svømmehall, og sammen med Ap og KrF svarte Høyre med "ja" på dette spørsmålet.

– Hvordan reagerer dere på funnene i rapporten fra 2017?

– Rapporten fra ØRP var vel bare en del av en større utredning i forbindelse med utbyggingsplaner i området. Detaljene med en utbygging var ikke klarlagt, men det ville sannsynligvis vært en forutsetning at det måtte spuntes/pæles til fjell, slik som for eksempel Kolben og også Ski stasjon. Det er også en anbefaling i rapporten i tillegg til masseutskifting, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, nestgruppeleder Nordre Follo Høyre.

– Vi må være sikre

Gruppelederen for FrP mener at det er unødvendig å bygge på steder hvor kommunen er usikker på grunnforholdene, særlig i lys av det som skjedde i Gjerdrum forrige uke.

– Vi skal ta rapporten ytterst alvorlig, og vi skal gjøre alt vi kan for at vi bygger på «sikker grunn». Dette har blitt aktualisert etter den forferdelige katastrofen på Gjerdrum. NVE sier at det ikke nødvendigvis er utrygt å bo på kvikkleire, men vi skal være så sikre vi kan være før vi gjør noe. Det er nok av steder i Nordre Follo hvor man kan bygge, så det er unødvendig å gjøre det steder man er usikker på grunnforholdene, sier Tønnes Steenersen (FrP).

Bør det tas dypere prøver fra grunnen?

I den samme rapporten fra 2017 kommer det frem at oppdragsgiveren for rapporten (tidligere Oppegård kommune) ikke ønsket å ta opp dype prøver eller sylinderprøver fra grunnen. Ifølge ØRP, som utførte rapporten, var dette av økonomiske grunner.

Som følge av dette kunne ikke sensitiviteten til leira i grunnen til Generasjonsparken måles, og prøver fra dypere liggende lag ikke ble analysert, men det understrekes i rapporten at både resultatene fra "omrørte konus-forsøk", og sonderingsdata indikerer sterkt at det er sprøbrudd-/kvikkleire i grunnen.

Oppegård Avis har spurt lokalpolitikerne om Nordre Follo bør sette i gang med ytterligere grunnundersøkelser og ta opp dype prøver fra grunnen i området rundt Kolbotnvannet som følge av dette.

– Ytterligere undersøkelser burde vært igangsatt med en gang rapporten forelå i 2017, sier Tore Bernt Kristiansen (Rødt).

– Åpenbart. Skulle vi ende opp med å bygge her, skal vi vite at det er sikkert. Hvis ikke, bør vi la være, sier Tønnes Steenersen (FrP).

Avventer orientering fra rådmannen

Arbeiderpartiet og Uavhengige sier de vil avvente en grundigere orientering fra rådmannen.

Det er relevant at kommunen med jevne mellomrom foretar gjennomganger av lokale områder, inkludert grunnforholdene, sier gruppeleder for Nordre Follo Arbeiderparti, Oddbjørn Lager Nesje.

Siden spørsmålet var om kommunen bør sette i gang med ytterligere undersøkelser og ta opp dypere prøver fra grunnen til Generasjonsparken, noe som ikke ble bestilt av kommunen i 2017 som følge av økonomien, ba Oppegård Avis gruppelederen i Ap om å konkretisere svaret.

– Bør kommunen sette i gang med ytterligere grunnundersøkelser i området rundt Kolbotnvannet som følge av det som kommer frem i rapporten fra 2017?

– Flertallspartiene har bedt rådmannen orientere om grunnforholdene ved Kolben, og vil på bakgrunn av dette vurdere om det er behov for eventuelle tiltak som nye analyser, sier Lager Nesje.

MDG og SV er enig med Ap:

– På samme måte som regjeringen varsler nå en grundig gjennomgang av risiko knyttet til kvikkleire, vil det være riktig og viktig å gjøre grundige gjennomganger av forhold lokalt i vår kommune, inkludert områdene rundt Kolbotnvannet. Dette vil i første omgang følges opp i fagutvalgene, sier Hans Martin Enger (MDG).

– Regjeringen har nå varslet en grundig gjennomgang av risiko knyttet til kvikkleire. Det vil være riktig at kommunen tar en gjennomgang av lokale forhold, som også kan innebære å sette i gang grunnundersøkelser, i vår kommune, sier Elin Skifjell (SV).

Venter på statlige føringer

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, nestgruppeleder Nordre Follo Høyre, mener at kommunen bør avvente med ytterligere undersøkelser til resultatene fra en landsomfattende gjennomgang av reglene for bygging av kvikkleiere foreligger.

– Regjeringen har varslet en full gjennomgang av reglene for bygging på kvikkleire etter at redningsarbeidet er over. Resultatet av en slik gjennomgang vil legge føringer for kommunene i sitt planarbeid, sier Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, nestgruppeleder Nordre Follo Høyre.

Ja for videre undersøkelser, også i andre områder ved vannet

Sp mener Nordre Follo bør gjøre inngående undersøkelser av den aktuelle tomten, både av hensyn til situasjonen nå, men særlig om man vil ha ytterligere utbygginger. Dette gjelder også for andre områder ved vannet, som i sør ved Nordre Ekornrud der kommunen har lagt planer for massiv boligbygging.

– Vi ønsker at dette området skal bevares som friområde. Den forferdelige rasulykken i Gjerdrum og problemene med kvikkleire ellers i landet gjør det desto mer nødvendig å være føre var. Klimaendringene det ligger an til framover, blant annet med atskillig mer nedbør, er enda en grunn til å la slike områder bli liggende i fred. Vi må tenke mye mer langsiktig enn vi hittil har gjort, sier gruppeleder Tor Anders Østby og utvalgsmedlem Reidar Aasgaard på vegne av Sp i Nordre Follo.

Hva med fremtidig utbygging av Generasjonsparken?

Oppegård Avis har også spurt gruppelederne om de har planer om fremtidig utbygging av Generasjonsparken.

– Nei. Vi ønsker å bevare og utvikle den som park til beste for både mennesker og natur i Kolbotn sentrum, sier Hans Martin Enger (MDG).

– Generasjonsparken skal bevares, sier Tore Bernt Kristiansen (Rødt) og Elin Skifjell (SV).

– Vi har hele tiden vært imot nedbygging av Generasjonsparken. Vi ønsker at den fortsatt skal være et rekreasjonsområde for lokalbefolkningen, samtidig som kantvegetasjonen og dyrelivet der blir vernet om. Sp vil at Kolbotn skal være den grønne landsbyen ved et rent og klart Kolbotnvann, sier gruppeleder Tor Anders Østby og utvalgsmedlem Reidar Aasgaard på vegne av Sp i Nordre Follo.

– På det nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt med utbygging av denne tomten. Flertallspartiene har prioritert dette området som grønt friareal, sier gruppeleder for Nordre Follo Arbeiderparti, Oddbjørn Lager Nesje.

Han ønsket ikke å svare på spørsmålet om det kan være aktuelt å bygge ut tomten i fremtiden.

Skeptisk til utbygging

Dag Fedøy (Uavhengige) er skeptisk til en eventuell fremtidig utbygging av Generasjonsparken.

– Det er viktig å få avklart situasjonen før en eventuell fremtidig utbygging i området. Jeg er nok skeptisk til dette og opptatt av å bevare grøntområder i Kolbotn sentrum, sier han.

– Åpne for utbygging, men skal tenke oss nøye

– Hvis vi ser bort fra dette med kvikkleire, er vi åpne for det så sant det er trygt. På en annen side er det også et fint område for park for lokalbefolkningen. Med så mye bygging som skjer i Kolbotn sentrum, trenger vi også «grønne oaser». Vi skal tenke oss nøye om før vi foretar oss noe – hvis vi i det hele tatt skal foreta noe, sier gruppelederen for FrP, Tønnes Steenersen.

Spørsmålet om en eventuell fremtidig utbygging av Generasjonsparken har ikke blitt besvart av Høyre.

Like før kommunestyrevalget høsten 2019 stilte Oppegård Avis 50 spørsmål til alle partiene i Nordre Follo. Ett av spørsmålene var om Generasjonsparken bør bevares der den er lokalisert per i dag. Da svarte kun Høyre og KrF med "nei" på dette spørsmålet. Ap ønsket ikke å svare på det. Alle de andre partiene ønsket å bevare Generasjonsparken på dagens lokalisering.

Powered by Labrador CMS