Benthe Austad Biltvedt

Et aldersvennlig og varmere samfunn

"Høyre ønsker en helsetjeneste som ivaretar den enkeltes behov." skriver Benthe Austad Biltvedt i et leserinnlegg.

Utgangspunktet for Høyres politikk er hensynet til og omsorgen for enkeltmennesket. Derfor vil vi sikre at det er brukeren, ikke systemet, som står i sentrum av helse- og omsorgstjenestene. Kommunens helse- og omsorgstilbud skal ha kvalitet og verdighet, og gi hver enkelt innbygger valgmuligheter.

Høyre ønsker en helsetjeneste som ivaretar den enkeltes behov. Kommunen er vårt felles sikkerhetsnett. Uansett hvilken hjelp du trenger, skal du alltid møtes med verdighet og respekt – og å få det du trenger – når du trenger det.

Omsorgstilbudet er i stor grad basert på hjelp i eget hjem og heldøgns omsorg i omsorgsboliger eller på sykehjem. Antall eldre i kommunen vår vil øke betydelig i årene fremover. Friske eldre vil være en verdifull ressurs i lokalsamfunnet, men samtidig vil vi oppleve et økende antall eldre som trenger hjelp og pleie. Da er det viktig at helsetjenestene tilrettelegges og trygges for å møte morgendagens utfordringer. Det gjør meg trist at vi i denne perioden i det første kommunestyret i nye Nordre Follo Kommune ble antall sykehjemsplasser redusert med 43 senger. Høyre stemte imot dette forslaget. Riktignok ble det lagt inn 7 sykehjemsplasser i årets budsjett noe som var positivt, men langt fra nok. Å legge til rette for nye sykehjemsplasser tar lang tid, både kostnads- og ressursmessig.

Fra Ahus blir pasienter der raskt sendt hjem til Nordre Follo og må legges inn ved et av sykehjemmene våre, av ulike årsaker. Det er visstnok mange av dem nå på sykehjemmene. For på Ahus koster det dyrt å la en pasient – eller flere – blir liggende noen dager ekstra, noe regnskapet også viser. Hjemsendte pasienter tar da naturlig opp mange av de ledige korttidsplassene. Dette er sykehjemsplasser som egentlig burde være ledige til de hjemmeboende som fra tid til annen trenger et korttidsopphold på et av kommunens sykehjem, slik at ektefelle, samboer eller familie kan få dra på ferie. Sistnevnte har også behov for hvile iblant.

Det er lang tradisjon i norsk helsevesen for at alle gode krefter bidrar i å løse våre felles utfordringer. Det skaper også valgfrihet for pasientene. Nå er den valgfriheten dessverre borte, under nåværende regjering. Nesten alle sykehjem drives av kommunene. Det er en viktig kommunal oppgave og skal fortsatt være det.

Men å gi pasienter gode helsetjenester, handler først og frem om kvalitet, ikke om leverandør.

Hva med å la private krefter få etablere seg i Nordre Follo og igangsette et nytt innholdsrikt helsehus med tilstrekkelig korttids- og rehabiliteringsplasser til de av våre innbyggere som trenger det? Overtallige sengeplasser kan leies ut til våre nabokommuner i Follo. Trolig har vi lært av tidligere feil både fra privat drift av Greverud Sykehjem og fra Ullern Helsehus i Oslo? Velferdsteknologi er da viktig å satse på i langt større grad enn hittil. Tenke nytt og ikke alltid være sikker på at tidligere feil gjentar seg.

Høyre mener at en helsetjeneste der private, både ideelle og kommersielle, skal få bidra med kapasitet og kompetanse i samarbeid med det offentlige, blir en langt bedre helsetjeneste. Fordi det skaper større valgfrihet og mer mangfold, slik vi alle ønsker å ha det på alle andre områder i vårt velferdssamfunn. 

Benthe Austad Biltvedt                                                                                                                  6. kandidat på Nordre Follo Høyres liste

Powered by Labrador CMS