SKYVES OVER TIL 2023: Oppstarten med byggearbeidene på Jan Baalsruds plass og i Veslebukta skal utsettes til neste år.

Utsetter oppstart av byggearbeidene til neste år

Prosjektet med infrastruktur og utforming av uterommene i Kolbotn sentrum er forsinket.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet med infrastruktur og utforming av uterommene i Kolbotn sentrum (se faktaboksen i saken) er forsinket, ifølge den første tertialrapporten for 2022.

Kommunestyret vedtok i februar at forprosjektet skulle utvikles videre til et detaljprosjekt med sikte på å starte opp anleggsarbeidene i midten av dette året (juni-juli 2022). Det ble også vedtatt at kommunedirektøren kunne gjøre mindre endringer i prosjektet for å holde prosjektet innenfor et bruttobudsjett på 35 millioner kroner.

Planen for utforming av uterommene på Kolbotn:

  • Gjennomføring av prosjektet skal skje i følgende prioriterte rekkefølge:
  1. Jan Baalsruds plass/ nedre torg.
  2. Veslebukta.
  3. Øvre torg
  • Opparbeiding av parken ved Gamle Oppegård rådhus legges som rekkefølgekrav til utbyggingen av de gjenværende felt rundt rådhusbygget i områdereguleringen for Kolbotn sentrum.
  • Opparbeiding og beplantning av grøntarealer skal ha fokus på stedegne plantearter og andre elementer som gir leveområder for pollinerende insektarter.
  • Kommunedirektøren kan gjøre mindre endringer i prosjektet for å holde prosjektet innenfor et bruttobudsjett på 35 millioner kroner.
  • Citycon AS, som eier Kolbotn Torg, inviteres til videre samarbeid om gjennomføring av tiltak på øvre torg.
  • Utvikling av Veslebukta ses i sammenheng med skjøtselsplan for Kolbotnvannet.

Kilde: Kommunestyrets vedtak fra 17. februar 2022

Nå viser det seg at forarbeidene til torgene i Kolbotn sentrum og Veslebukta har blitt utsatt til neste år. Ifølge kommunen var denne utsettelsen nødvendig "for å sikre oppfølging av prosjektet i forhold til kommunens investeringsreglements krav til ekstern kvalitetssikring og investeringsbeslutning".

– Det er også gjort justeringer i prosjektet for å sikre at vi klarer budsjettrammene. Dette har tatt ekstra tid og forskjøvet oppstart av prosjektet, forklarer utbyggingskoordinator i Nordre Follo, Wenche Aarvik.

Utsettes til 2023

Det forventes nå at anleggskostnadene i prosjektet løper fra 2023, istedenfor kommunestyrets vedtak fra 17. februar om oppstarten av byggearbeidene i midten av det nåværende året.

Etter at 16 millioner kroner ble flyttet over fra årets budsjett til 2023-budsjettet tidligere i sommer, har den nye budsjettrammen for 2022 blitt redusert til kun 25,2 millioner kroner.

Varsler justeringer i september

Ifølge Wenche Arvik skulle det sistnevnte beløpet på 25,2 millioner kroner brukes i år på oppgradering av torgene (øvre og nedre torg) i Kolbotn sentrum, men det viser seg nå at også dette beløpet skal skyves over til 2023.

– I arbeidet med oppgradering av torgene ligger også detaljprosjektering av torgene og bryggeanlegget. Til grunn for detaljprosjekteringen ligger det arbeidet som ble gjort tidligere med medvirkning fra beboere i og rundt Kolbotn sentrum. Det vil nå til neste tertialrapportering (fredag 9. september 2022) bli gjort justeringer i forhold til de avsatte 25,2 millioner kroner, som skyves over til 2023, sier hun.

Oppegård Avis har bedt utbyggingskoordinatoren om å forklare årsaken til at også det resterende beløpet, som var avsatt i årets budsjett, skal nå flyttes over til 2023. Dessverre har vi ikke lyktes med å få en forklaring på dette.

– Jeg har dessverre ikke svar på det nå fordi vi holder på med detaljprosjekteringen for oppgradering av torgene i Kolbotn sentrum. Vi skal levere neste tertialrapportering den 9. september. I henhold til vanlig praksis skal de folkevalgte ha slik informasjon først, men etter den 9. september kan jeg komme tilbake til deg med flere detaljer, sier Aarvik.

– Når vi er klare med den endelige detaljprosjekteringen for torgene i Kolbotn sentrum, vil vi lage en oversikt over alle tiltak og informere om dette sammen med de tiltakene som er planlagt for Ski sentrum, sier Aarvik.

Hun sier at den største utgiften for 2022 i år går til åpning av deler av Kantorbekken som vil bedre flomsikringen av Kolbotnvannet.

– For tiltaket med Kantorbekken er det satt av et totalbeløp på 6,7 millioner kroner, som inkluderer noen VA-tiltak som også skal gjennomføres. Dette er for å sikre en god bekkeåpning og en bedring av flomsikringen av Kolbotnvannet, sier Aarvik.

Powered by Labrador CMS