NY SOFIEMYR SKOLE

15 AV- OG PÅSTIGNINGSPLASSER: Planforslaget tilrettelegger for «kyss & kjør» i umiddelbar nærhet til skolens kjøreatkomst fra Kongeveien, for å muliggjøre noe nødvendig kjøring og henting av de aller yngste elevene og for å unngå kjøring inn mot skoleanlegget. Fire av de totalt 15 parkeringsplassene der, som skal være tilgjengelig der på dagtid, skal reserveres ansatte ved skolen, mens de øvrige elleve p-plassene vil være av- og påsettingsplasser/ «kyss & kjør».
15 AV- OG PÅSTIGNINGSPLASSER: Planforslaget tilrettelegger for «kyss & kjør» i umiddelbar nærhet til skolens kjøreatkomst fra Kongeveien, for å muliggjøre noe nødvendig kjøring og henting av de aller yngste elevene og for å unngå kjøring inn mot skoleanlegget. Fire av de totalt 15 parkeringsplassene der, som skal være tilgjengelig der på dagtid, skal reserveres ansatte ved skolen, mens de øvrige elleve p-plassene vil være av- og påsettingsplasser/ «kyss & kjør».

Vil gjøre skoletomten bilfri

På dagtid vil det ikke være noen ordinære p-plasser ved den nye skolen og klubbhuset på Sofiemyr, mens etter skoletid vil antall ordinære p-plasser reduseres fra dagens 98 til 60. Samtidig er det planlagt sykkelparkering for minimum 332 sykler.

Publisert
SYKKELPARKERING VED SOFIEMYR SKOLE: I dag er det svært få elever og ansatte som sykler til Sofiemyr skole om vinteren.
SYKKELPARKERING VED SOFIEMYR SKOLE: I dag er det svært få elever og ansatte som sykler til Sofiemyr skole om vinteren.

– Det er ønskelig med så lav trafikkmengde i krysset med Kongeveien som mulig av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Begrenset parkeringsmulighet innenfor området kan redusere antallet bilturer inn til den nye skolen og gjøre atkomstsituasjonen mer oversiktlig og øke trafikksikkerheten, skriver kommunedirektør Øyvind Henriksen i planforslaget til detaljregulering for nye Sofiemyr skole.

Planforslaget legger opp til at det skal være attraktivt å gå og sykle til den nye barneskolen, som skal ha kapasitet for 784 elever og opptil 100 ansatte.

Bilfri skoletomt

For å få til en skole som ivaretar barnas sikkerhet og trygghet i nærmiljøet rundt skolen er hele «skoletomten» gjort bilfri. Kun elleve av- og påsettingsplasser, som skal etableres rett ved avkjørselen fra Kongeveien, vil være tilgjengelig for foresatte og besøkende på dagtid. Etter skoletid vil antall parkeringsplasser være begrenset.

– De restriktive parkeringsmulighetene gjør at færre kjører bil, noe som øker trafikksikkerheten i og rundt skoleområde, skriver Henriksen i planforslaget.

Dette er et grep som er gjort av kommunen med vilje for at skolen i samarbeid med FAU og sine brukere kan etablere en hjertesone (bilfrie soner) nærmest skolen. Hjertesoner er planlagt for flere skoler i kommunen og planlegging av skoleområdene skal derfor ta utgangspunkt i Hjertesonetankegang.

FRAM-TOMTEN: Den nye skolen, som skal åpnes i august 2024, skal bygges på Fram-tomten.
FRAM-TOMTEN: Den nye skolen, som skal åpnes i august 2024, skal bygges på Fram-tomten.

Minimum 332 sykkelplasser

Det er krav om et stort antall sykkelparkeringsplasser, 0,7 p-plasser per elev fra 4. trinn. Sykkelparkeringen skal fordeles slik at den er lett tilgjengelig fra ulike ankomstretninger. I nærheten av inngangspartiene skal det etableres til sammen minimum 332 sykkelparkeringsplasser, hvorav 160 av disse skal være under tak.

SLIK SER DEN UT I DAG: Bildet av sykkelparkeringen ved Sofiemyr skole ble tatt rundt klokken 09:00 torsdag 16. juni.
SLIK SER DEN UT I DAG: Bildet av sykkelparkeringen ved Sofiemyr skole ble tatt rundt klokken 09:00 torsdag 16. juni.

Adkomst for syklende og gående vil være på eksisterende gangveier, men med noen justeringer i linjeføringen ved gangbroen over Kongeveien og krav til belysning på gangveien opp mot Sofiemyrhallen.

Det er krav om et stort antall sykkelparkeringsplasser ved den nye skolen, mens antall bilparkeringsplasser skal være begrenset. Det påpekes at begrensing av parkeringsplasser også er et virkemiddel for å få flere til å gå eller sykle, og at dette også gjelder voksne som skal benytte idrettsanleggene.

– Reduksjon av tilgjengelige parkeringsplasser vil kreve at de som kan, og spesielt de som bor i nærområdet, tar seg til skolen og idrettsanleggene til fots, med sykkel eller buss, påpeker kommunedirektør Øyvind Henriksen i planforslaget.

Fra 98 til 60 p-plasser

For å skape en trafikksikker atkomst til myke trafikanter er det foreslått å redusere antall parkeringsplasser ved klubbhuset og Sofiemyr stadion.

Det blir en stor endring i hverdagstilbudet til brukerne av p-plassene når antall p-plasser der vil bli redusert fra dagens 98 ordinære p-plasser (to av disse er HC-plasser) til 70 plasser, hvorav cirka 60 ordinære p-plasser og elleve korttidsplasser med «kyss & kjør».

98 P-PLASSER I DAG: Parkeringsplassene i nord ved innkjøringen fra Fløisbonnveien brukes av besøkende til både stadion, fotballbanene, bryterhuset og ishockeybanen. Det er 96 (pluss 2 HC-plasser) oppmerkede plasser nord i idrettsparken.
98 P-PLASSER I DAG: Parkeringsplassene i nord ved innkjøringen fra Fløisbonnveien brukes av besøkende til både stadion, fotballbanene, bryterhuset og ishockeybanen. Det er 96 (pluss 2 HC-plasser) oppmerkede plasser nord i idrettsparken.

Den ovennevnte løsningen innebærer at eksisterende parkeringsplass utvides sørover og at dagens amerikansk-fotballbane reduseres noe, men uten at det går på bekostning av anbefalt banestørrelse for denne aktiviteten.

– For idretten vil reduksjon av parkeringstilbudet være den største endringen fra dagens bruk av området. Med realiseringen av planforslaget vil det heller ikke lenger være mulig å bruke grusbanen til parkering ved større arrangementer, påpeker kommunedirektøren i dokumentet.

Andre parkeringsmuligheter

Kommunen informerer i planforslaget at det fremdeles vil være p-plasser ved Sofiemyrhallen, ved Holberg barnehage og ved en ny tennishall, som skal bygges øst for kunstgressbanen.

Les også: Utsetter Coop Øst Arena på ubestemt tid

– Det er også p-plasser ved de to barnehagene i Tømteveien, ved Roald Amundsen videregående skole (90 p-plasser, kan brukes når skolen er stengt) og ved næringsbebyggelsen øst for Kongeveien. Opparbeides snarveien forbi Holberg barnehage, vil parkeringsplassen her være godt anvendelig for idretten, skriver kommunedirektøren.

Han skriver at ved store arrangementer må ansvarlig arrangør oppfordre til samkjøring, informere om kollektivtilbudet og inngå avtaler med andre grunneiere i området om arealer til midlertidig til parkering.

– Det vil ikke være mulig å dekke opp behovet ved arrangementer innenfor planområdet, understreker Henriksen.

OVERSIKT OVER P-PLASSER: Kommunen har laget en oversikt over antall p-plasser innenfor planområdet Sofiemyr idrettspark.
OVERSIKT OVER P-PLASSER: Kommunen har laget en oversikt over antall p-plasser innenfor planområdet Sofiemyr idrettspark.

Null ordinære p-plasser på dagtid

På dagtid i skolens åpningstid vil det imidlertid ikke være noen som helst ordinære parkeringsplasser for foresatte og besøkende. Parkeringsplassen ved Kongeveien skal kunne benyttes av elevene til ballspill på dagtid.

Planforslaget tilrettelegger for «kyss & kjør» i umiddelbar nærhet til skolens kjøreatkomst fra Kongeveien, for å muliggjøre noe nødvendig kjøring og henting av de aller yngste elevene og for å unngå kjøring inn mot skoleanlegget. Fire av de totalt 15 parkeringsplassene der, som skal være tilgjengelig der på dagtid, skal reserveres ansatte ved skolen, mens de øvrige elleve p-plassene vil være av- og påsettingsplasser/ «kyss & kjør».

«KISS & RIDE»: Illustrasjonsplanen for den nye skolen viser «kyss & kjør», som skal etableres i umiddelbar nærhet til skolens kjøreatkomst fra Kongeveien.
«KISS & RIDE»: Illustrasjonsplanen for den nye skolen viser «kyss & kjør», som skal etableres i umiddelbar nærhet til skolens kjøreatkomst fra Kongeveien.

Det ovennevnte kan generere en trafikkmengde tilsvarende rundt 130 kjøretøy inn og ut i makstimen i morgenrush, og cirka 270 kjøretøy i løpet av et yrkesdøgn, ifølge trafikknotatet.

Etter skoletid skal det åpnes en del av skolegården som er opparbeidet for sambruk. Da vil det være cirka 70 parkeringsplasser (inkludert tre HC-plasser, uendret fra i dag) tilgjengelig for brukere av idrettsanlegget.

Skulle behovet for HC-plasser vise seg å være større enn kun tre plasser, vil det være mulig å merke om. Da vil det bli færre ordinære parkeringsplasser.

Jonas Lies vei

Renovasjon og varelevering til den nye barneskolen vil være fra Jonas Lies vei. Denne driftsadkomsten innebærer en liten endring av trafikkbildet på stedet.

Det vil bli en opparbeidet vendehammer i enden, noe som mangler i dag. Skulle det oppstå uønskede situasjoner, kan kommunen regulere bruken av veien med skilting, ifølge forslaget.

Powered by Labrador CMS