Kolbotn svømmehall

KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen).

– Utsett prosjektet og velg en annen tomt

"Vi anmoder at saken om Kolbotn svømmehall utsettes og at kommunestyret går for en ny behandling av dens plassering", skriver leser Gunnar Sveen på vegne av Oppegårds Venner.

Publisert

Vår anmodning fremmes med utgangspunkt i endrede forutsetninger som følger; 

 • Forutsetning om midlertidig status for Generasjonsparken er ikke fremlagt i vedtaks form.
 • Fremdriftsplanen for prosjektet er vesentlig forskjøvet og avgjørelse bør derfor skje samlet i Nordre Follo.
 • Notat til formannskapet av 19/4-2018 er ikke offentliggjort og bør fremlegges.
 • Saksfremlegg i UMP av 19/6-2018 innebærer en vesentlig endring i prosjektets forutsetninger og burde i sin helhet derfor vært behandlet i kommunestyret.
 • Salg av eiendommer i BT4 skal ikke godskrives prosjektet.
 • Vi ber om å få opplyst om garderobeforhold vil fordyre prosjektet.
 • Kontrakt kan ikke inngås av rådmannen før ny behandling i kommunestyret.
 • Saksfremlegg 4/6-2019 med ny gesimshøyde og dermed økt boligdel er en vesentlig endring som skal fremlegges i kommunestyret.
 • Prosjektets anbudsprosedyre, risikoelement og kontraktsform tilsier også fremleggelse av denne og endelig godkjennelse i kommunestyret.
 • Underskriftskampanjen med nær 1.000 underskrifter tilsier også etter vår oppfatning en ny saksbehandling i kommunestyret etter kommunelovens §39A.
 • Ski kommunestyres vedtak om utsettelse av beslutning om Langhus svømmehall samt henvendelse til Oppegård kommune om å avvente videre vedtak om svømmehaller i Oppegård kommune, til Nordre Follo kommune får sett svømmehallbehovet under ett.

Det vises forøvrig til Forvaltningsloven 10/2-1967 §28 samt Kommuneloven 25/9-1992 §39A.

DE AKTUELLE TOMTENE: Det skal bygges en svømmehall med boliger på feltene BT3 OG BT4.

Midlertidig park?

Saken ble første gangs behandlet i kommunestyret 27. mars 2017 hvor alternative plasseringer av ny svømmehall er utredet, og rådmannen anbefaler å plassere denne på g.nr. 40/157 & 40/445, innenfor felt BT3 også kalt Generasjonsparken.

Det hevdes i saksfremlegget at Generasjonsparken er etablert som en midlertidig park på tomta hvor badeanlegget nå foreslås lokalisert.

Vi har nå bedt kommunen om at vedtaket om midlertidig status fremlegges.

Ekstra regning for vanskelige grunnforhold

Prosjektet skal gjennomføres i kommunal regi.

Prosjektet ble anslått å koste 142 millioner kroner brutto og 49,5 millioner kroner netto, men det er tatt forbehold om at vanskelige grunnforhold kan endre dette vesentlig.

Saken ble vedtatt hvor rådmannen innen høsten 2017 skulle komme tilbake med en sak om kostnadsoverslag, finansieringsmodell, risikovurdering og framdriftsplan for realisering av anlegget.

Salg med motytelse

Annen gangs behandling skjedde 12. februar 2018 basert på en konseptstudie med hovedvekt på gjennomføringsmodell, adkomstmuligheter og grunnforhold.

Prosjektet ble da anslått å koste 149,5 millioner kroner brutto og 34,5 millioner kroner netto.

Det ble vedtatt at rådmannen kunne gå videre med svømmehall og leiligheter på BT3 med gjennomføringsmodell kombinert salg og anskaffelse: "salg med motytelse". 

Vi har bedt kommunen om å få fremlagt notat til formannskapet av 19. april 2018 da vi ikke finner det behandlet i formannskapsmøtet 25. april 2018.

Økning i gesimshøyde fra 114 til 121 meter

Det ble fremlagt et omfattende saksfremlegg om svømmehallen i UMP 19. juni 2018 hvor vedtak om felles regulering av feltene BT3 og BT4 anses som en endret forutsetning for prosjektet i det dette også kan berøre de økonomiske forutsetningene for prosjektet. 

"Det er snakk om et prosjekt som nå er kalkulert til 284 millioner kroner brutto og 110 millioner kroner netto hvor salg av feltet BT3 er antatt å ville gi 110 millioner kroner."

Gunnar Sveen, Oppegårds Venner

Dette vedtaket er ikke videreført til behandling i formannskap og kommunestyret.

Videre registrer vi av rådmannens saksfremlegg at en økning i gesimshøyde fra 114 til 121 meter er en betydelig økning som vil få konsekvenser for bebyggelsen rundt.

Rådmannen vurderer at den foreslåtte økningen av gesimshøyden ikke er ønskelig av hensyn til nabobebyggelsen samt den totale bygningsstrukturen i denne delen av Kolbotn sentrum.

Minst to uavhengige takster

På kommunestyremøtet 22. oktober 2018 ble det fremlagt et omfattende saksfremlegg hvor UMPs planavklaring av felles regulering av feltene BT3 og BT4 er innarbeidet, men det er i dette kun antydet at dette vil kunne ha gunstig innvirkning på salgsprisen for BT4.

Vi forutsetter følgelig at ingen salg av eiendommer fra kommunen i felt BT4 skal innarbeides som inntekt i prosjektet svømmehallen og at minst to uavhengige takster innhentes for disse.

Det er snakk om et prosjekt som nå er kalkulert til 284 millioner kroner brutto og 110 millioner kroner netto hvor salg av feltet BT3 er antatt å ville gi 110 millioner kroner.

Uteanlegg er tatt ut av prosjektet og er således egen sak, men det kreves opplyst om garderobeforholdene er tilstrekkelig innarbeidet i prosjektet svømmehall. 

Tentativ fremdriftsplan

En tentativ fremdriftsplan for svømmehall på BT3-tomta vurderes som følgende:

- Utlysing i markedet i oktober 2018

- Tilbudsevaluering og kontrakt vinteren 2019

- Gjennomføring frem til overlevering vinteren 2021/22

Vi ber om en ny behandling av hele saken i kommunestyret med begrunnelse at prosjektet ikke kan la seg realisere basert på de forutsetninger som lå til grunn for vedtaket 22. oktober 2018.

Begrunnelsen ligger i den videre saksbehandlingen samt øvrige forhold knyttet til kommunesammenslåing og innbyggerforslag.

Videre ber vi om at anmodning om ny behandling i kommunestyret gis oppsettende virkning slik at rådmannen ikke kan inngå kontrakt før slik ny behandling er foretatt.

Hever gisimshøyden for å få flere etasjer med boliger

UMP vedtar nå 4. juni i år å behandle en reguleringsplan for felt BT3 der gesimshøyden heves fra kote 114 til 117,5 meter på deler av feltet.

Gesimshøyden skal differensieres hhv kote 114, 117,5 og 106 meter, med høyeste bebyggelse mot jernbanen og lavest mot Kolbotnvannet. Man skal begrense oppbygg for tekniske installasjoner i tillegg til dette.

Begrunnelsen for dette er å øke antall etasjer med boliger hvilket igjen vil kunne få en betydelig innvirkning på salgsprisen for BT3. 

Vi mener at dette er en vesentlig endring av hele prosjektet hvilket krever fornyet behandling i kommunestyret. 

Fremdrift og anbudsinnhenting

Rådmannen har overskredet oppgitte tidsfrister vesentlig hvilket antas å ha sin begrunnelse i at markedsinteressen for prosjektet har vært begrenset med de opprinnelige forutsetninger.

I den forbindelse vil vi ikke unnlate å nevne at Ski kommune kun fikk én anbyder til sitt svømmehallprosjekt på Langhus i det den andre ble avvist.

Vi antar således videre at krav fra utbyggere ligger til grunn for rådmannens endrede innstilling hva angår gesimshøyde – se UMP 4/6-2019 og 19/6-2018.

Det må således fremlegges en ny innstilling fra rådmannen til kommunestyret hvor ikke minst UMP-vedtaket hva angår gesimshøyde, anbudsprosedyren, risikoelementet og kontantstrømmen i kontrakten er belyst.

Underskriftskampanje

Kommunen la i sitt forprosjekt vesentlig vekt på brukermedvirkning.  Dette gjaldt imidlertid ikke gruppen brukere av Generasjonsparken. 

Det er i den forbindelse utarbeidet en underskriftskampanje som nærmer seg 1.000 signaturer hvor man hevder at kombinasjonen av lavterskeltilbud med fysiske aktiviteter, kunst, bibliotek, BUA og Kolbotnvannet gjør denne unik.

Man gjør i den forbindelse oppmerksom på Oppegårds egen hjemmeside hvor det ikke fremgår at Tufte-/Generasjonsparken er et midlertidig tiltak.

Videre åpningen av Hjerterom og de forutsetninger som lå til grunn for dette kunstverket.

Denne bevegelsen ber derfor med bakgrunn i kommunelovens §39 A om en ny behandling av saken i kommunestyret.

Nordre Follo kommune

De tre aktuelle rådmann i Ski, Oppegård og Nordre Follo er alle bekymret over investeringstakt og fremtidig gjeldsnivå i Nordre Follo.

Ski kommune har derfor vedtatt å utsette endelig behandling av Langhus svømmehall til etter valget slik at man kan foreta en samlet vurdering og svømmehallprosjektene hva angår økonomi og iverksettelse – prosjektet kan utsettes i tid.

Vi anmoder således på dette grunnlag om fornyet behandling i Oppegård kommunestyre av Kolbotn svømmehall hvor utgangspunktet bør være det samme som i Ski.

Powered by Labrador CMS