INGEN UTBYGGINGSAVTALE ENNÅ: Storebukta er snart ferdig utbygd, men utbyggingsavtalen er ikke tegnet ennå. Foto: Yana Stubberudlien

Har ikke tegnet utbyggingsavtale ennå

Utbyggeren av Storebukta reagerer på at utbyggingsavtalen med kommunen ikke er tegnet ennå til tross for at området er nesten ferdig utbygd.

Publisert Sist oppdatert

Utbyggingsavtale er en avtale mellom kommunen og grunneier/utbygger om utbygging av et område som kan omfatte tiltak innen teknisk infrastruktur og grøntområder, boligpolitiske tiltak og andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av den konkrete kommunale arealplanen. Det er ikke tillatt for utbygger å bekoste sosial infrastruktur som skole, sykehjem, barnehage eller tilsvarende tjenester.

– Det vanlige er at reguleringer og utbyggingsavtaler forhandles samtidig, påpeker utviklingsdirektør Tom Andrè Svenning-Gultvedt i Solon Eiendom ASA.

Oppegård Avis har skrevet at det bygges 80 nye boliger i forbindelse med Storebukta-prosjektet i Kolbotn sentrum. Overtagelsen ble varslet til 15. februar 2021, men som følge av covid-19-relaterte forsinkelser strekker den seg ut i mars, ifølge Svenning-Gultvedt.

Han reagerer på at det ikke er tegnet en utbyggingsavtale for Storebukta/Veslebukta ennå.

– Nordre Follo kommune forholder seg ikke til muntlige avtaler gjennom mange år. Det viser i hvert fall at kommunesammenslåingen er uforutsigbar og at ord ikke lengre er ord, sier Svenning-Gultvedt.

Han sier at situasjonen sør i kommunen ikke er helt ulik den på Kolbotn. For prosjektet Magasinparken i Ski ble utbyggingsavtalen tegnet i 2020, det vil si fire år etter at reguleringsplanen var godkjent.

Utbyggingsavtaler

  • Utbyggingsavtaler har i mange år vært et viktig og effektivt virkemiddel for gjennomføring av arealplaner.
  • Stortinget vedtok i april 2005 lovregulering av utbyggingsavtaler.
  • Utgangspunktet for de nye bestemmelsene i plan- og bygningsloven er at avtalene kan være et viktig og velfungerende verktøy ved utbygging. Samtidig er det viktig å hindre bruk av press og urimelige avtaler.
  • Lovreglene strammer inn rammene for hva avtalene kan gå ut på og sikrer forutberegnelighet for utbyggere, kommunen og andre berørte

Oppegård Avis kontaktet kommunen i forbindelse med saken. Vi har bedt rådmann Jane Short Aurlien om å forklare hva kommunen venter på og hvorfor utbyggingsavtalen ikke er tegnet ennå.

Handler om penger og realytelser

– I utbyggingsavtaleforhandlinger forhandles det om penger og realytelser som er viktig for både kommunen og utbygger. Avtaleforhandlingene kan derfor ta lang tid, forklarer kommunalsjef Monica Lysebo på vegne av rådmannen.

Kommunalsjefen presiserer at utbyggingsavtaler er frivillige avtaler, og at det ikke er alle utbygginger som får tilbud om eller ønsker en utbyggingsavtale.

– Hva venter kommunen på i den konkrete saken og når har dere planlagt å tegne utbyggingsavtale for Storebukta og Veslebukta?

– Kommunen har en løpende dialog med utbygger i Store- og Veslebukta. Utbyggingsavtalen med utbygger vil skrives når partene er enige om avtalens innhold, sier Lysebo.

– Etter at detaljreguleringen er vedtatt

Lysebo sier kommunens praksis er å forhandle eventuelle utbyggingsavtaler etter at detaljreguleringsplanen er vedtatt.

– Dette er fordi detaljreguleringsplaner blir til gjennom en politisk prosess med offentlig høring. Det er de vedtatte rekkefølgebestemmelsene i detaljreguleringsplanen som danner grunnlaget for eventuelle forhandlinger av utbyggingsavtale, sier Lysebo.

Kommunalsjefen forklarer videre at detaljreguleringsplanen har som regel en bestemmelse om når rekkefølgebestemmelsene skal være «opparbeidet» eller «sikret opparbeidet» av utbygger.

– Tidspunktet knytter seg som oftest til før igangsettingstillatelse gis eller før brukstillatelse gis. Før dette tidspunktet må rekkefølgetiltakene i planen enten være opparbeidet av utbygger på egenhånd eller en utbyggingsavtale være politisk vedtatt. Utover dette oppstilles det ikke noen krav til om og når en utbyggingsavtale skal være inngått, sier Lysebo.

Hun påpeker at kommunen ivaretar innbyggernes medvirkning ved å varsle oppstart av utbyggingsavtaleforhandlinger offentlig og legge utkast til utbyggingsavtale ut til offentlig høring i 30 dager. Innbyggerne har da anledning til å komme med sine innspill og kommentarer.

Powered by Labrador CMS