Sumpskogen ved Storebukta

FELTE TRÆR OG ETABLERTE NY GANGVEI: Kommunen har gitt utbyggeren av Storebukta tillatelse til felling av trærne for å etablere en gangvei over det fremtidige nærområdet ved Storebukta.

– En hån mot naturen

Leder i Naturvernforbudet i Nordre Follo, Mariella Nora Isabella Filberg Memo, reagerer sterkt på anleggelse av den nye gangveien inne i den rødlistede sumpskogen ved Storebukta. – Verken utbyggeren eller kommunen ved Vei og Park har faglig kompetanse til å vurdere felling av trær der, sier hun.

Publisert

Anleggelse av den nye gangveien inne i sumpskogen er en hån mot de veldokumenterte og rødlistede naturverdiene og den kartleggingsjobben som er gjort i Storebukta. Dette er ikke i tråd med bevaring av naurverdiene eller de biologifaglige anbefalingene som er foretatt der, sier Mariella Nora Isabella Filberg Memo fra Kolbotn.

FELT SVARTOR: Store svartortrær ble felt for å gjøre plass til den nye gangveien på Storebukta.

Hun sier store svartortrær ble felt for å gjøre plass til den nye gangveien.

– Det er klart i strid med de faglige anbefalingene, sier Memo, og viser til rapporten til BioFokus fra 2017 om de biologiske undersøkelsene på stedet i forbindelse med den nye reguleringsplanen for Storebukta.

Her står det blant annet følgende:

"Sumpskoger er naturlig våte og tresatte områder som er avhengige av høy vannstand for å opprettholde sin økologiske funksjon. Det er derfor svært viktig å unngå all form for drenering, både i anleggsfasen og ved ferdigstilt utbygging".

Videre i rapporten kan vi lese en anbefaling om at den nye gangveien, som skulle anlegges i kanten mellom skogen og aktivitetsområdet, burde som følge av det ovennevnte legges oppå dagens marknivå slik at veien ikke drenerer sumpskogen.

Rapporten fra BioFokus (2017) konkluderer følgende:

  • Det bør unngås tiltak innenfor naturtypeavgrensningen eller i nærheten som påvirker vannstanden i sumpskogen.
  • Det bør unngås hogst av trær i sumpskogen.
  • Det bær unngås spredning av fremmede arter i forbindelse med gravearbeider i hele undersøkelsesområdet.
  • Fremmede arter i naturtypen bør fjernes i forbindelse med tiltak.
  • Kommunen bør bes om å håndheve lovverket rundt forsøpling (dumping av hageavfall og annet søppel) og informere innbyggerne om fremmede arter.

Les også: – Ikke i strid med detaljreguleringen

"All type hogst skal unngås"

I den østre delen av sumpskogen ble trær hogget i 2013 for å bedre utsikt ned mot vannet fra hagene i nord, ifølge rapporten fra BioFokus.

"Hogsten i dette området ødelegger kvalitetene i sumpskogen og tilsvarende hogst må unngås i fremtiden. Det er derfor viktig at fremtidige beboere gjøres oppmerksom på at all type hogst i sumpskogen skal unngås."

Det står også at det biologiske mangfoldet vil opprettholdes og utvikles best ved å unngå skogbrukstiltak eller annen hogst.

FELTE TRÆR OG ETABLERTE NY GANGVEI: Kommunen har gitt utbyggeren av Storebukta tillatelse til felling av trærne for å etablere en gangvei over det fremtidige nærområdet ved Storebukta.

Burde ha masser frie fra fremmede arter

I rapporten understrekes det også viktigheten av å anlegge aktivitetsområdet på et nivå som ikke nødvendiggjør drenering av sumpskogen, og beskrives en anbefalt metode for dette.

"Dette gjøres mest sannsynlig enklest ved å legge et lag med masser oppå dagens nivå. Massene må selvfølgelig være frie fra fremmede arter. Det er også en potensiell risiko for drenering av sumpskogen ved utgraving av parkeringskjeller under blokkbebyggelsen. For å unngå dette bør det gjøres en analyse av i hvilken grad p-kjelleren vil påvirke grunnvannstanden i området og settes inn tiltak for å unngå drenering av inntilliggende areal."

Bekymret for store inngrep

STOREBUKTA: Lokaliteten i det grønne området på kartet vurderes som viktig (B-verdi) grunnet stor dekning av typiske sumpskogsarter og høy rødlistekategori på naturtypen (rik sump- og kildeskog).

– Utbyggeren og kommunen ved virksomheten Vei og Park har ikke faglig kompetanse til å vurdere felling av trær i den rødlistede sumpskogen. BioFokus sier i sin rapport at felling av trær i sumpskogen skal unngås. Det er BioFokus som har faglig autoritet her, ikke kommunen og utbyggeren, sier Mariella Nora Isabella Filberg Memo.

Lederen i Naturvernforbudet i Nordre Follo understreker at Storebukta er en viktig sumpskog med høy rødlisteverdi.

– Denne delen av sumpskogen er tapt.

 

– Når man ser på kartet ovenfor, ser man at det allerede ved nedlegging av den nye vannledningen og anleggelse av gangveien oppå denne, ble gjort inngrep godt innenfor naturtypeavgrensningen. Denne delen av sumpskogen er tapt, sier Memo.

Hun mener at ved å vedta anleggelse av en ny gangvei enda lenger inn i sumpskogen, er det åpenbart at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til naturtypelokaliteten i reguleringsplanen, men tvert i mot hoppet bukk over de biologifaglige anbefalingene som er gjort.

– Det er forstemmende og sterkt kritikkverdig at dette ble godkjent, dog ikke overraskende med tanke på nedbyggingsfokuset og den tilhørende manglende viljen til naturhensyn under det forrige kommunestyreregimet, samt at Fylkesmennene er instruert til å ikke blande seg i kommunale anliggender, sier den lokale naturforkjemperen.

– Hele denne saken utslag av et altfor velkjent hovmod og en manglende respekt for naturverdiene.

Les også: Kommunen lar anleggsvannet renne ut i Kolbotnvannet

– Uakseptabelt

Mariella Nora Isabella Filberg Memo sier den nye veitrasèen ved Storebukta er et uakseptabelt inngrep i en rødlistet naturtypelokalitet.

– Når veien er ferdigstilt, vil menneskelig ferdsel og kunstig belysning virke negativt inn på fugle-og dyrelivet der. Hele den grønne frodige og fuglerike enga med kantsoner mot tidligere bebyggelse og vegetasjon med blant annet gråselje er tapt og nå omgjort til anleggsområde, sier Memo.

– Når utbygger ønsker seg enda mer areal på bekostning av sumpskogen, så gir forvaltningsmyndighetene etter for det. Slik jeg ser det, er hele denne saken utslag av et altfor velkjent hovmod og en manglende respekt for naturverdiene, og dette kaster lys på helt grunnleggende verdier vi er nødt til å revidere i en tid med naturkrise, sier lederen i Naturvernforbudet i Nordre Follo.

Les også: – Kjører anleggsvannet fra Storebukta til Vestby

Powered by Labrador CMS