KOMMUNEBAROMETERET 2022

– TIL DET BESTE FOR INNBYGGERNE: – Med de utfordringene vi har fremover vil vi gjøre prioriteringer som er krevende, men som samtidig er til det beste for innbyggerne våre gitt den situasjonen vi, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Varsler krevende prioriteringer

Kommunedirektør Øyvind Henriksen er mest bekymret for kompetansemangelen i Nordre Follo. – Vi må jobbe videre med å rekruttere ansatte med fagutdanning både innenfor pleie og omsorg samt skole og barnehage, sier han.

Publisert Sist oppdatert

– Med de utfordringene vi har fremover vil vi gjøre prioriteringer som er krevende, men som samtidig er til det beste for innbyggerne våre gitt den situasjonen vi er i, og vil likevel bidra til at innbyggerne opplever kommunen som en god kommune å vokse opp i og leve i, sier kommunedirektør Øyvind Henriksen.

Kommunebarometeret (KB):

  • Er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år.
  • Her rangeres alle de 356 kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av tolv ulike sektorer.
  • Årets database inneholder over 2,5 millioner verdier hentet fra en rekke kilder, blant annet SSB og Kommunal- og distriktsdepartementet.
  • Kilde: Kommunal Rapport

Han påpeker at Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport alene ikke kan brukes som måleparameter for hvordan det står til i kommunen vår.

– Kommunebarometeret gir en pekepinn på hvordan Nordre Follo ligger an i forhold til andre kommuner i Norge, og kan være et verktøy for å måle egen utvikling og forbedring. Samtidig er det viktig at vi bruker dette klokt, og ikke som eneste verktøyet for å måle kvalitet og forbedring av våre tjenester, sier Henriksen.

Les også: Kåret til 72. beste kommune

Like før og tre år etter

I 2019, som var det siste året før kommunesammenslåingen av Oppegård og Ski, var Oppegård rangert på 19. plass av alle norske kommuner, mens Ski lå på 168. plass. Året før var Oppegård rangert på syvende plass blant de ti best drevne kommunene i landet, mens nabokommunen Ski lå på 101. plass.

Hadde vi ignorert de økonomiske forutsetningene og sett isolert på statistikken for de viktigste tjenestene i de to kommunene i 2019, var tidligere Oppegård kommune rangert på 40. plass i Norge, mens Ski var på 252. plass.

Det ovennevnte kan tyde på at like før kommunesammenslåingen var tjenestene i Ski marginalt svakere enn normalen i landet, mens Oppegård var rangert blant de beste kommunene i Norge.

Snaue tre år etter kommunesammenslåingen ligger vi nå på 72. plass blant de totalt 356 kommunene i landet, dog etter å ha klatret 13 plasser opp fra året før.

– Ser fremover

– Hva synes du om dette? Hva kan du si til alle som mener at Oppegård kommune skulle klare seg best alene?

– Slik jeg ser det er dette ikke lenger relevante problemstillinger da Nordre Follo kommune er halvveis i sitt tredje år. Oppegård og Ski kommuner er historie. Vi ser nå fremover, og fortsetter byggingen og videreutviklingen av Nordre Follo som kommune. Da gleder vi oss over at vi kommer forholdsvis godt ut av sammenligningen med andre kommuner og svært godt ut på enkelte områder, sier kommunedirektøren i Nordre Follo, Øyvind Henriksen.

– En god plassering

– Hva er du mest stolt av?

– Totalt sett havner vi på 72. plass. Det er opp 13. plasser fra året før. Plassering inntil om lag 100. plass er vurdert av konsulentselskapet Agenda Kaupang til å være en god plassering der kommunen gir gode tjenester til innbyggerne, sier kommunedirektøren.

Han påpeker at det er mest relevant for Nordre Follo å sammenligne oss med de store byene, og av de 25 kommunene ligger vi på åttende plass.

– Dette er veldig bra i en tid hvor vi står midt i store omstillinger og krevende økonomiske utfordringer, sier Henriksen.

Stolt av barneverntjenesten

– Barneverntjenesten er helt i toppsjiktet i Norge. Dette er jeg utrolig stolt av, sier Henriksen.

Innen sektoren barnevern er Nordre Follo på 26. plass på årets Kommunebarometer. Ifølge kommunedirektøren er det i løpet av de siste årene gjort et solid omstillingsarbeid innen denne sektoren, og dette arbeidet gir nå resultater.

Dette er en viktig tjeneste for noen av våre mest sårbare barn og unge og da er det godt å vite at vi er gode på dette området. Det er et viktig bidrag til å nå målet om å være Norges beste oppvekstkommune, sier Henriksen.

Selv om vi har en god plassering innen barnevern totalt, er ikke alle nøkkeltallene innen denne sektoren positive. Nordre Follo ligger blant annet på 303. plass i landet når det gjelder bruk av penger på små barn når det gjelder forebyggende tiltak som kan redusere behovet for barnevernstiltak senere. Vi bruker 10.959 kroner per barn under fem år, mens nasjonalt er tallet 13.589 kroner.

Skårer dårlig på oppvekst

Målet om å være Norges beste oppvekstkommune ser foreløpig ikke lett oppnåelig på kort sikt hvis vi ser på resultatene i årets Kommunebarometer hvor Nordre Follo skårer aller dårligst på nettopp oppvekstsektorene.

Grunnskole og barnehage er også de to av de totalt tolv sektorene hvor Nordre Follo ikke hadde forbedringer fra tidligere år.

I sektoren grunnskole har Nordre Follo falt fra 27. til 94. plass i løpet av ett år, mens i sektoren barnehage har vi fått enda verre plassering og falt fra 239. til 285. plass av de totalt 356 kommunene.

Klar over lærermangelen

– Rapporten legger mest vekt på nasjonale prøver og karakterene til avgangselever på 10. trinn samt lærernes utdanningsnivå. Vi ser, og har vært klar over, at vi må jobbe med å rekruttere flere lærere med godkjent utdanning i undervisningsfagene, innrømmer Henriksen.

Samtidig påpeker han at Nordre Follo får gode karakterer på grunnskolepoeng, antall elever som fullfører videregående og resultater på nasjonale prøver.

Kommunedirektøren er også glad for at Nordre Follo skårer godt på trivsel på skolen. Ifølge Elevundersøkelsen sier 92 prosent av elevene på 7. trinn i Nordre Follo at de trives godt. Snittet for Norge ligger på 88 prosent. 87 prosent av tiendeklassingene sier at de trives godt.

– Det er naturlig

80 prosent av kommunens beboere på sykehjem har omfattende hjelpebehov. Dette er noe lavere enn snittet i landet.

– Siden vi dreier tjenestene våre til mer bistand i hjemmet er det naturlig at beboere på sykehjem i større grad har omfattende bistandsbehov. De aller fleste av oss ønsker å bo hjemme så lenge som mulig å da skal vi være der for disse med gode samskapte tjenester, sier Henriksen.

Han er også stolt av at Nordre Follo skårer høyt på andel brukertilpassende enerom på sykehjem og at kommunen er rask på å iverksette vedtak.

Bekymret for kompetansemangelen

– Hvilke resultater skaper din største bekymring og hvorfor?

– Vi, som andre kommuner, har utfordringer med å tiltrekke oss kompetanse. Dette er svært viktig for kvaliteten i tjenesten vår og derfor bekymrer det meg. Vi er avhengig av å ha riktig og nok kompetanse til å møte fremtiden på en god måte, sier kommunedirektøren.

Innen pleie og omsorg har 79,6 prosent av kommunens ansatte fagutdanning (161. plass i landet), mens i de beste kommunene er denne andelen på 95,2 prosent.

Innen grunnskole har vi for få lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk. Hvis nasjonalt har denne andelen økt de siste årene og lå på 81,88 prosent for barneskoletrinnet (1.-7. trinn), for Nordre Follo var denne andelen på 67,86 prosent i fjor, som gjorde at vi ble rangert på 312. plass i landet på dette. De beste kommunene ligger på 100 prosent. På ungdomsskolene i Nordre Follo oppfylte 70,97 prosent av lærerne i norsk, matematikk og engelsk nye krav til fordypning i fagene i fjor (277. plass i landet).

– Vi kommer lavere ut i på enkelte områder i oppvekstsektoren og vi er klar over de utfordringene vi har. Vi mener likevel at vi forvalter de ressursene vi har på en god og effektiv måte. Samtidig strekker vi oss etter forbedring, det gjelder innenfor alle områder, sier Henriksen.

– Jobber aktivt med rekruttering

Andelen kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner, var i fjor på 70,7 prosent nasjonalt. I Nordre Follo oppfyller kun 42,2 prosent av de kommunale barnehagene pedagognormen uten dispensasjon (292. plass i landet vs. 247. plass året før). Kun 40,6 prosent av Nordre Follos ansatte har pedagogisk utdanning (255. plass i landet vs. 246. plass året før).

– Vi har lavere pedagogdekning i barnehage enn landet for øvrig. Her jobber vi aktivt med rekruttering, samtidig som det er viktig å presisere at mange av de andre ansatte i barnehagene har annen relevant utdanning som er nyttig for både barna og barnehagene, sier kommunedirektøren.

Vil se på saksbehandlingsgebyrene

– Hva er det mest utfordrende og hvordan har du tenkt å forbedre det?

– Når det gjelder saksbehandlingsgebyr på enebolig og gebyr på private forslag til reguleringsplaner ligger vi blant kommunene med de høyeste gebyrene i landet. For de det gjelder har dette stor betydning. Dette er noe vi vil se på fremover for å se på årsaker og mulige tiltak, sier Henriksen.

Oppegård Avis har skrevet at Nordre Follo er på syvende plass i landet på dette og krever 40.000 kroner for å behandle en byggesøknad om oppføring av enebolig. Landsgjennomsnittet (gjennomsnittlig nøkkelverdi) var på cirka 16.000 kroner per søknad.

Les også: Blant de dyreste kommunene på saksbehandling

– Vi må jobbe videre med å rekruttere ansatte med fagutdanning både innenfor pleie og omsorg samt skole og barnehage. Vi skal jobbe videre med å være en attraktiv arbeidsplass og tiltrekke oss kompetanse for fremtiden, sier kommunedirektøren.

Selv om gjennomføringsgraden i videregående skole er høy sammenlignet med andre kommuner er det fortsatt en høy andel som ikke gjennomfører.

– Vi må derfor fortsette å jobbe aktivt for å redusere utenforskap, sier Henriksen.

Fornøyd med fjorårets driftsresultat

Nordre Follo skårer også lavt i Kommunebarometeret når det gjelder økonomi (213. plass i landet), som er blant de tre svakeste sektorene i Nordre Follo, men kommunedirektøren velger å fokusere på nøkkeltallene for kommunens driftsresultat, som var på 4 prosent i fjor (90. plass i landet). Samtidig er det viktig å presisere at de beste kommunene leverer et korrigert driftsresultat på 20,01 prosent.

– Driftsresultatet vårt er noe bedre enn landssnittet mens vi har 13,3 prosent av bruttoinntektene til kommunen i disposisjonsfond, som er mindre enn de fleste andre kommuner i landet. Dette er isolert sette et godt resultat, men så skal det sies at dette i hovedsak skyldes høyere skatteinntekter enn forutsatt, sier Henriksen.

Powered by Labrador CMS