Salg av kommunale eiendommer

62 MILLIONER KRONER: Oppegård rådhus hadde en takst på 62 millioner kroner. Det ble avdekket behov for strakstiltak på cirka 5 millioner kroner og øvrige vedlikeholdstiltak (som skal gjennomføres innen fem år) på om lag 14 millioner kroner.

Beholder rådhuset, men selger store deler av rådhuskvartalet

Oppegård rådhus skal bevares, men store deler av rådhuskvartalet, med utviklingsmuligheter på nord- og sydsiden, skal selges om ett år.

Publisert

Onsdag forrige uke vedtok kommunestyret enstemmig at rådhuset ikke skal selges, men beholdes i kommunal eie for eget bruk eller lang tids utleie til andre.

JUBLER: Gunnar Sveen (76) fra Kolbotn er meget fornøyd med vedtaket om at rådhuset ikke skal selges.

Vedtaket får Gunnar Sveen (76) til å juble:

– Det er meget positivt. Det skulle bli ideelt med en ny daglegevakt og et helsehus der. Bygningen ligger sentralt, og det er gode parkeringsmuligheter i kjelleren og på Kolbotn torg, sier 76-åringen fra Kolbotn.

Les også: Vil selge hele rådhuskvartalet

62 millioner kroner

Taksten for rådhuset ble estimert til 62 millioner kroner. I tillegg ble det gjennomført en vurdering av byggetekniske forhold. Det er på denne bakgrunnen at rådmannen gjort vurderinger og beregninger knyttet til ikke å selge bygningen.

Det er avdekket behov for strakstiltak for bygget på om lag 5 millioner kroner. Behovet for vedlikeholdstiltak innen ett til fem år er på om lag 14 millioner kroner. Et eventuelt behov for skifte av heis er ikke tatt med. En total rehabilitering er grovt anslått til 100 til 150 millioner kroner.

      Oppegård rådhus:

  • Hele rådhuskvartalet er på 15.810 kvadratmeter i areal, og består av rådhuset, rådhusparken og fire øvrige bygninger (blant annet Hjørnet ungdmskafé og kemnerkontoret).
  • Rådhuset skal bevares, men området nord for det (inkludert de fire bygningene) og syd for det (deler av parkeringsplassene) skal selges om ett år.
  • Resten av rådhuskvartalet skal bevares som bypark.

5.000 kvadratmeter

Oppegård rådhus har en sentral beliggenhet og representerer de største samlede arealer for arbeidsplasser i Kolbotn sentrum.

Bygningen er 40 år gammel og har cirka 5.000 kvadratmeter i bruksareal. Det har i dag om lag 150 kontorarbeidsplasser for administrative rådhusfunksjoner for Oppegård kommune.

SKAL SELGES: Rådhuset skal bevares, men området nord for det (felt BT1) og syd for det (felt BT2) skal selges (alt utenom det grønne feltet).

Det er besluttet at rådhusfunksjoner for Nordre Follo skal lokaliseres i Ski sentrum. Flytting av ansatte har startet tidligere i år. Det er forventet at alle ansatte som i dag har arbeidsplass i Oppegård rådhus vil være relokalisert innen juni 2020.

Selger områder nord og syd for rådhuset

På det samme kommunestyremøtet onsdag 23. september ble det vedtatt med 22 mot 8 stemmer (MDG, SV, V, Uavhengig og KrF) at området nord for rådhuset (felt BT1) skal klargjøres for salg og lyses ut på det åpne markedet.

SKAL SELGES OM ETT ÅR: Felt BT1, det vil si området nord for rådhuset, skal klargjøres for salg og lyses ut på det åpne markedet.

Det samme gjelder hele området syd for rådhuset (felt BT2). Sistnevnte forslaget ble vedtatt med 17 stemmer mot 13 stemmer (SV, V, Uavhengig, Ap og MDG).

SKAL SELGES OM ETT ÅR: Felt BT 2, det vil si den veslige delen av parkeringsplassen syd for rådhuset, skal klargjøres for salg og lyses ut på det åpne markedet.

Området nord for rådhuset bør ikke legges ut for salg nå, før vi har vurdert om man kan inkludere svømmehall som en del av betingelsene for salg av tomten.

Hans Martin Enger (MDG)

– Det er helt feil å behandle denne saken nå. Dette er en sak for det nye kommunestyret. Vi frykter at de viktige avgjørelsene blir fattet for raskt, og er noe som ødelegger for den nye kommunen. Vi mener området nord for rådhuset (mellom Pyramiden og rådhuset) ikke bør legges ut for salg nå, før vi har vurdert om man kan inkludere svømmehall som en del av betingelsene for salg av tomten, sier Hans Martin Enger (MDG).

 

Skal selges om ett år

Begge feltene i rådhuskvartalet er avsatt til bebyggelsesformålet bolig og tjenesteyting. Et eventuelt planinitiativ i forkant av utlysning av de to feltene kan skje våren 2020 med påfølgende utlysning og salg tidlig høst 2020.

Rådmannen vurderer at utlysning av rådhuskvartalet uten Oppegård rådhus vil kunne tiltrekke seg en større bredde av aktører, da en stor andel av næringskravet bortfaller.

Formannskapet får fullmakt til å godkjenne de endelige avtalene, ifølge kommunestyrets vedtak. Det var Kjell G. Pettersen (H) som fremmet forslag om dette. Forslaget hans fikk 15 stemmer fra Høyre mot 15 stemmer fra de øvrige partiene, men ved stemmelikhet var stemme til møtelederen Thomas Sjøvold (H) avgjørende.

Kommunale tjenester i sentrum

Rådmannen mener at vedtaket om å beholde rådhuset i kommunal eie er positivt for miljø. "Ved å flytte kommunale tjenester til Kolbotn sentrum som ellers ville hatt lokasjon utenfor sentrumsområder vil det legges mer til rette for gange, sykkel og kollektiv transport for både ansatte og brukere av tjenesten", skriver rådmannen i saksutredningen.

Det er foreløpig uvisst hvilke tjenester skal etableres i rådhusbygningen, men i planbeskrivelsen til sentrumsplanen (ble vedtatt i 2017) står det følgende om rådhuset:

"Dersom rådhuset mister sin funksjon i en eventuell kommunesammenslåing kan kvartalet benyttes til videregående skole eller annen offentlig tjenesteyting. Alternativt kan området bygges om til boliger med publikumsrettede tjenesteytende funksjoner mot gate, så som bevertning, frisør, kulturinstitusjoner eller annen tjenesteyting."

KAN BLI SOLGT: Den kommunale eiendommen Solgården i Kolbotnveien 23, som brukes til helse- og sosialtjenester i dag, med blant annet Solgården legesenter, skal vurderes solgt. Eiendommen er på nesten 2.238 kvadratmeter i areal.

Da Oppegård Avis omtalte saken i mars i år, skrev kommunen at "fremtidig utnyttelse av rådhusbygningen er vanskelig å forutse, men det antas at bygget i stor grad vil inneholde nærings- og tjenesteytingslokaler".

Solgården kan bli solgt

Nylig har Nordre Follo Høyre foreslått at den nye daglegevakten etableres i Kolbotn sentrum, gjerne som en del av et nytt kommunalt fastlegekontor. Ingen konkrete lokaliseringer i Kolbotn sentrum ble nevnt, men nå viser det seg at Solgården kan bli en del av saken.

Fellesnemndas arbeidsutvalg vedtok nemlig i møte 17. september at det skal gjøres en ny vurdering om Oppegård rådhus kan benyttes i fremtiden, og at det vurderes om den kommunale eiendommen Solgården i Kolbotnveien 23 (red. anm.: Eiendommen brukes av Solgården legesenter samt andre helse- og sosialtjenester i dag) kan selges.

Rådmannen mener at beslutningen om salg av Solgården bør ut fra en lojalitetsplikt overfor den nye kommunen, overlates til det nye kommunestyret som skal konsititueres om kort tid.

 

Oppegård Avis har spurt den nyvalgte kommunestyrerepresentanten for Høyre, Helge Marstrander,  om partiet hans har planer om å flytte fastlegesenteret fra Solgården til rådhuset og etablere en ny daglegevakt i rådhuset, men Marstrander kunne ikke bekrefte dette.

Les også: Foreslår ny daglegevakt i Kolbotn sentrum

Powered by Labrador CMS