Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

HUSK Å BRUKE DIN STEMMERETT: Du kan stemme søndag 8. september (kl. 14:00–20:00) eller mandag 9. september (kl. 09:00–21:00).
HUSK Å BRUKE DIN STEMMERETT: Du kan stemme søndag 8. september (kl. 14:00–20:00) eller mandag 9. september (kl. 09:00–21:00).

Bli kjent med partiene og partienes hovedkandidater før valget

Er du klar til å delta i kommunestyre- og fylkestingsvalget som holdes 8.-9. september? Vi hjelper deg på veien.

Publisert

Ski og Oppegård kommuner slås sammen til Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020, og det er kommunestyret i den nye kommunen som skal velges i september.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  • Du kan stemme søndag 8. september (kl. 14:00–20:00) eller mandag 9. september (kl. 09:00–21:00).
  • For å kunne stemme må du står innført i manntallet (oversikten over alle som har stemmerett i kommunen).
  • Du må ha med gyldig legitimasjon med bilde for å stemme, som for eksempel bankkort/id-kort med bilde, pass eller førerkort. Det er ikke nødvendig å ha med valgkortet, men det gjør arbeidet lettere for valgfunksjonærene og du sparer noe tid i valglokalet.
  • Du kan stemme på følgende steder: Ski rådhus, Ski skole, Siggerudhallen, Langhus skole, Kråkstadhallen, Finstad skole, Vevelstadåsen skole, Bøleråsen skole, Kolben, Hellerasten skole, Sofiemyr skole og Østre Greverud idrettshall.

Det nye kommunestyret skal ha 47 medlemmer.

Samtidig skal det velges medlemmer til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Husk at du kan stemme allerede nå. Det er åpent for forhåndsstemming på begge rådhusene i vanlig åpningstid.

Alle velgere kan stemme begge steder. Da kan også de som ikke får til å stemme 8. og 9. september, få brukt stemmeretten sin.

Oppegård Avis har laget en kort presentasjon av alle partiene som stiller til valget i Nordre Follo, med partienes kortfattet program og de viktigste kjernesakene de satser på i valgkampen.

I tillegg har vi laget en kort presentasjon av partienes hovedkandidater som stiller til valget (les nederst i saken).

Les også: – Vi kan ikke fortsette som nå

1. Nordre Follo Høyre

 

Nordre Follo skal være et godt sted å bo, med gode rekreasjonsmuligheter i grønne omgivelser. Vi skal ha en effektiv og nær kommuneadministrasjon som gir gode tjenester. Kommunen er vårt felles sikkerhetsnett. Uansett hvilken hjelp du trenger skal du alltid møtes med verdighet og respekt.

Derfor vil vi sikre en god oppvekst med gode skoler og barnehager, sikre trygge helse- og omsorgstjenester, styrke folkehelsen og ha fokus på forebyggende innsats, støtte frivilligheten, idretten og friluftslivet, støtte kulturen, kirken og trossamfunnene, arbeide for mangfold og god inkludering, utvikle en aktiv areal- og boligpolitikk, være en grønn kommune som tar klima og miljø på alvor, sikre trygghet, valgfrihet og gode tjenester gjennom hele livet.

Høyre vil føre en offensiv politikk som er beskrevet nærmere i programmet.

2. Nordre Follo Arbeiderparti (Ap)

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet

Nordre Follo (NF) skal bli Norges beste oppvekstkommune. Alle skal ha rett til barnehageplass i skolekretsen. Leksefri skole: Skolearbeidet skal gjøres i skoletiden, barna skal ha fri på fritiden.

Det skal være godt å bli gammel i NF. Du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, blant annet gjennom økt satsing på hjemmetjenestene, gode digitale verktøy og gratis trygghetsalarm. Sikre sykehjemsplass til alle som trenger det. Bevare «100-metersskogene» slik at alle har tur- og fritidsmuligheter nær der de bor. Fortsette å bygge ut hall- og banekapasitet i dialog med idretten, sikre balanse mellom store idretter og små idretter.

NF skal legge til rette for næringsliv og gründere, og tiltrekke oss statlige bedrifter. Klimaendringene er vår tids store utfordring, vi må også ta lokalt ansvar for å snu situasjonen.

 

3. Nordre Follo Fremskrittsparti (FrP)

FrP er imot eiendomsskatt og såkalte byvekstavtaler med bompenger. Dette skal vi ikke ha i NF. Ingen partier som kan tenke seg å innføre dette, vil få FrPs støtte.

FrP ønsker at det utarbeides et årlig integreringsbarometer slik at vi ser hvordan det går med integreringen av flyktninger og asylsøkere i NF. Hvordan går det med norskopplæring og kommer de i jobb? Vi har ikke noe imot å ta imot personer som trenger opphold hos oss, men først ønsker vi å forsikre oss om at de som allerede er her blir integrert og en del av våre gode lokalsamfunn i NF.

 

Når det gjelder helse og eldreomsorg, ønsker vi valgfrihet, og gjerne konkurranse mellom tjenestetilbyderne slik at de som har behov for våre tjenester kan velge det beste tilbudet. Vi mener også at kommunens økonomi ikke skal være avgjørende for hvor godt tilbud vi skal tilby våre eldre. Derfor vil vi foreslå statlig finansiert eldreomsorg i NF så snart vi får muligheten.

4. Nordre Follo Kristelig Folkeparti (KrF)

Nordre Follo skal være et livskraftig, varmt og inkluderende lokalsamfunn bygd på menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

 

For KrF er det viktigste å sørge for gode tjenester for barna, våre eldre og de som har behov for at samfunnet stiller opp. KrF har tillit til at familiene vet hvordan livet deres leves. Alle barn skal oppleve en trygg hverdag. KrF vil ha flere voksne og pedagoger i barnehagene og sikre flere lærere i skolen. Det må opprettes et eget mobbeombud i kommunen.

Aktiv deltakelse i lokalsamfunnet for seniorer er viktig. KrF vil fortsette utbyggingen av eldreomsorgen. KrF brenner for en grønn kommune og vil h en forpliktende klima- og energiplan.

 

5. Nordre Follo Miljøparti De Grønne (MDG)

Vi vil ha gode lokalsamfunn med trygge og glade barn og voksne. Det grønne skiftet er livsnødvendig og i gang: Grønt næringsliv vokser, og folk står opp for å bevare nærnaturen, som Generasjonsparken og Svartskog.

Men politikken henger etter, vi vil heller den skal gå foran. Fordi det haster og fordi det lønner seg. Vi trenger en grønnere og mer menneskevennlig sentrumsutvikling, innbyggerne må involveres mer og vi vil ta vare på det vi har igjen av natur.

Venstre
Venstre

Vi vil ha gode, kortreiste tjenester, kulturtilbud og opplevelser, lærere med tid til elevene, tryggere skoleveier, sykkelveier, bedre kollektivtilbud og en aktiv næringslivspolitikk som framskynder det grønne skiftet og skaper liv i gatene. Det gode liv handler om trygghet og gode opplevelser sammen, ikke om materiell vekst for de som har mest. For det som er best for miljøet er det som er best for mennesker.

6. Nordre Follo Sosialistisk Venstreparti (SV)

Vi er et sosialistisk, feministisk og grønt parti som kjemper for sosial utjevning med små forskjeller mellom folk, likestilling mellom kjønnene og der vi tar vare på naturen og klima.

 

Vi legger vekt på fellesskapet, og mener at kommunale oppgaver skal løses av det offentlige og ikke legges ut på anbud og privatiseres.

Vi har følgende fire kjernesaker for valget i 2019: Bevare grønne lunger i utbyggingsprosjektene i kommunen, sosial boligbygging, badevannskvalitet i Kolbotnvannet samt å styrke bemanningen i barnehage, skole og omsorg.

7. Nordre Follo Venstre (V)

 

Vi er Norges sosialliberale parti, med en politikk som bygger på personlig frihet og sosialt ansvar. Vi har flotte natur- og friluftsområder, dyrka mark og en kystlinje som skal tas vare på, for eksempel Generasjonsparken og Svartskog.

Våre innbyggerne skal ha tilgang på gode barnehager og skoler, varierte jobber, nok boliger, et mangfoldig idretts- og kulturliv, samt gode helse- og omsorgstjenester. Det skal være enkelt å bevege seg i kommunen både med sykkel, kollektivtransport og til fots.

Vi vil alltid forsikre oss om at vi tar vare på de av innbyggerne våre som er vanskeligst stilt. Vi legger FNs bærekraftsmål og Venstres ti liberale prinsipper til grunn for vår politikk. Vi vil sørge for mer åpenhet, innsyn og innbyggermedvirkning i politiske beslutninger.

8. Nordre Follo Senterparti (Sp)

 

Målet for oss er å skape og ta vare på trygge nærmiljøer der mennesker i alle aldre trives. Vi vil arbeide for en moderat og styrt befolkningsvekst, og krever nullvisjon for tap av matjord. Den sterke økningen som er planlagt, vil ikke løse kommunens utfordringer, men bidra til større økonomiske og sosiale problemer.

Tjenestene i den nye kommunen skal være nær folk. Vi vil arbeide for å skape samhold innad i den nye kommunen, samtidig som lokalmiljøene får utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger.

 

Vi vil bevisst ta hensyn til de spesielle utfordringene og behovene som finnes lokalt. Vi vil også legge stor vekt på å bevare og utvikle et godt forhold og en nær dialog mellom administrasjonen, de folkevalgte og innbyggerne i den nye storkommunen.

9. Nordre Follo Rødt

Hovedsaken for oss er kamp mot forskjells-Norge. Vi må bygge en folkebevegelse som utfordrer dagens økonomiske system og som peker i retning av et rettferdig, demokratisk og sosialistisk system der viktige avgjørelser tas i fellesskap.

Alle deler av kommunen må utvikles slik at det kan tilbys grunnleggende tjenester, som skole og barnehage, kulturtilbud, forsamlingshus og sosiale møteplasser.

Det skal ikke settes i gang nye utbyggingsprosjekter utover de som allerede er vedtatt. 10 prosent av all utbygging skal være øremerket billige utleie- og innskuddsleiligheter som ikke kan omsettes fritt på det åpne markedet for ungdom, enslige og asylsøkere som ikke kan omsettes fritt på det åpne markedet. Dyrka mark og skog skal ikke bygges ned.

10. Nordre Follo Pensjonistparti (PP)

Nordre Follo Pensjonistparti har syv hovedsaker i 2019: Helse og omsorg, pensjoner og økonomi, barn og ungdom, miljø og klima, trafikk og samferdsel, kultur og innvandring.

Helse- og omsorgstilbudene for eldre og uføre har høy prioritet. Derfor må vi i Nordre Follo ha gode sykehjem og hjemmetjenester.

Ski sykehus må videreutvikles. Vi skal jobbe for gjenopprettelse av palliativ avdeling og tilbud om dialyse.

11. Liberalistene

Liberalistenes visjon er nattvekterstaten der statens oppgaver er politi, rettsvesen og forsvar. I nattvekterstaten respekteres borgernes liv og eiendom. Det er avtalefrihet og arbeidsdelingen skjer innenfor en ramme av alminnelig avtalerett.

Borgerne samarbeider som individer eller organisert i foreninger, stiftelser eller selskaper.

Liberalister i politiske posisjoner tilbakefører makt fra politikere og byråkratiske organer til det sivile samfunn. I praksis betyr det å avvikle offentlig tjenesteproduksjon, avhende offentlig eiendom samt oppheve lover og forskrifter som krenker eiendoms eller avtaleretten.

Her finner du en kort presentasjon om hovedkandidatene fra alle de elleve partiene i Nordre Follo (33 bilder og bildetekster):

Powered by Labrador CMS